Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 29-37 minut
Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe

Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej wygody - wykonać odwodnienie liniowe.

aktualizacja: 2022-03-25 14:11:18
Streszczenie artykułu
Drenaż opaskowy oraz odwodnienie liniowe to dwie kluczowe metody zapobiegania problemom z wilgocią w budynkach. Drenaż opaskowy polega na wykonaniu rowu wokół budynku, w którym umieszcza się rurę otoczoną geowłókniną i kruszywem. Rura zbiera wodę z gruntu i odprowadza ją z dala od fundamentów, chroniąc budynek przed wilgocią. Odwodnienie liniowe z kolei, to system rur i kanałów, które zbierają i odprowadzają wodę opadową z powierzchni terenu. Wybór metody zależy od warunków gruntowych, ilości opadów, a także od indywidualnych wymagań inwestora. Obie metody są skuteczne, ale wymagają odpowiedniego projektu i wykonania. W przypadku niewłaściwej realizacji, mogą one przynieść więcej szkód niż korzyści. Ważne jest więc, by zlecić prace specjalistom, którzy mają doświadczenie w tego typu pracach.

Z nadmiarem wody na działce można walczyć w dwojaki sposób. Jeżeli problem dotyczy zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, niekorzystnego dla fundamentów budynku, do obniżenia go stosujemy drenaż opaskowy, czyli wkopany w ziemię system rur drenarskich okalających budynek.

 Schemat wykonania drenażu a - w gruncie nieprzepuszczalnym, b- przepuszczalny
Schemat wykonania drenażu a - w gruncie nieprzepuszczalnym, b- przepuszczalny

Dzięki temu, że rury są perforowane, woda wpływa do środka i zostaje odprowadzona na bezpieczną dla domu odległość. Inaczej rozwiązuje się problem wody zalegającej na powierzchni terenu. Stosuje się wtedy systemy odwodnień liniowych. Są to korytka z rusztami, umieszczane na równi z nawierzchnią. Spływająca do nich woda zostaje usunięta poza odwadniany teren.

Drenaż opaskowy

Nie każdy dom narażony jest na uszkodzenie spowodowane przez wodę gruntową. Gdy grunt jest przepuszczalny (piaszczysty lub żwirowy), a nieprzepuszczalna warstwa gruntu znajduje się znacznie poniżej fundamentów, drenaż nie będzie potrzebny: problemem będzie wtedy nawadnianie zbyt suchego ogródka.

Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu wokół ław fundamentowych, gdy budynek ma stanąć na zboczu, skarpie albo w jej pobliżu, i to niezależnie od rodzaju gruntu

Ale na działce, na której jest grunt nieprzepuszczalny - glina lub ił - a także na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych odwodnienie jest niezbędne.

Drenaż opaskowy wykonuje się wokół fundamentów budynku, aby zbierać nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb ziemi oraz obniżyć poziom wód gruntowych wokół budynku poniżej poziomu posadzki w piwnicy. Drenaż może być niezbędny zarówno wokół budynku z piwnicami, jak i wokół budynku niepodpiwniczonego, jeśli tego wymagają warunki gruntowe i wodne.

Przeczytaj
Może cię zainteresować
Dowiedz się więcej
+ Pokaż więcej

 

Schemat drenażu opaskowego

Kiedy drenaż opaskowy jest niezbędny...

Woda gruntowa to ta, która znajduje się płytko, nawet 50 cm od powierzchni terenu. To, czy zagraża budynkowi, zależy z jednej strony od jej poziomu, a z drugiej - od głębokości, na jakiej znajdują się ławy fundamentowe domu.

Jeżeli dom nie jest podpiwniczony, woda na głębokości 2 metrów raczej mu nie zaszkodzi. Jeśli jednak dom ma piwnice, których 2/3 wysokości zagłębione jest w gruncie, wtedy, w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, woda stanowi zagrożenie - może zalewać piwnice, podmyć fundamenty, zawilgocić ściany…, i na pewno należy wykonać drenaż.

Poziom wód gruntowych może się zmieniać w ciągu roku - latem jest niski, wiosną bardzo się podnosi i jeśli dochodzi do wysokości ław fundamentowych, może zaszkodzić budynkowi.

Jeżeli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym (np. glinie), a my zasypiemy wykop piaskiem, żwirem lub innym materiałem bardziej przepuszczalnym od gliny, w utworzonej wokół domu wannie będzie zbierać się woda, która nie może odpłynąć do głębszych warstw gruntu. W takiej sytuacji również konieczny jest drenaż.

Drenaż opaskowy jest potrzebny także wtedy, gdy grunt jest niejednorodny, np. warstwy nieprzepuszczalne, poprzedzielane są niewielkimi warstwami gruntu bardziej przepuszczalnego.

Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu wokół ław fundamentowych w niestandardowym terenie, gdy budynek ma stanąć na zboczu, skarpie albo w jej pobliżu, i to niezależnie od rodzaju gruntu - w przeciwnym razie woda spływająca po zboczu mogłaby zatrzymywać się wzdłuż fundamentów budynku i spowodować rozmiękanie gruntu, a wskutek tego - nawet osunięcie się ściany budynku. Drenaż wystarczy zamontować po stronie wzniesienia - zabezpieczy on dom w wystarczającym stopniu przed wodą płynącą zboczem.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Nawet gdy problem drenażu obecnie nas nie dotyczy, nie znaczy to, że w przyszłości się nie pojawi. Warunki hydrogeologiczne na naszym terenie mogą się zmienić np. wskutek zmian klimatycznych i zwiększonych opadów.

Skutki niewłaściwego wypełnienia wykopu wokół budynku posadowionego na gruncie spoistym (glinie)
Skutki niewłaściwego wypełnienia wykopu wokół budynku posadowionego na gruncie spoistym (glinie). W warstwie piasku, wsypanej do "wanny" utworzonej w nieprzepuszczalnym gruncie rodzimym, zbiera się woda, która będzie zagrażać fundamentom i piwnicom

Kiedy drenażu opaskowego nie uda się wykonać?

Drenażu opaskowego nie wykonujemy również wówczas, gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem - jest to tzw. woda naporowa.

Przed wykonaniem drenażu trzeba zdecydować o sposobie zagospodarowania zebranej w nim wody. Może się bowiem okazać, że chociaż drenaż jest bardzo potrzebny, nie mamy gdzie jej odprowadzić.

Największe problemy z odprowadzaniem wody dotyczą działek, w pobliżu których nie ma żadnego odbiornika, a one same położone są na gruntach nieprzepuszczalnych, na których rozsączanie nie jest możliwe. W takiej sytuacji wykonywanie drenażu nie jest celowe: zamiast tego trzeba wykop wokół domu wypełnić nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym, starannie go ubijając, żeby nie zostawić przestrzeni, w których mogłaby się zbierać woda.

Drenażu opaskowego nie wykonujemy również wówczas, gdy woda gruntowa jest pod ciśnieniem - jest to tzw. woda naporowa. Tu potrzebna jest również ekspertyza specjalisty geotechnika. Lustra takiej wody nie da się obniżyć, pozostaje wykonać izolację przeciwwodną wokół ścian fundamentowych budynku. Niestety, może to oznaczać znaczący wzrost kosztów całej budowy.

Gdzie odprowadzić wodę z drenażu opaskowego

Gdy grunt na działce jest przepuszczalny, a poziom wód gruntowych niski, zbieraną przez drenaż wodę możemy rozsączyć w ogrodzie, zachowując przy tym odległość min. 20 m od domu. Rury rozsączające zakopuje się w ziemi poniżej studzienki zbiorczej systemu drenarskiego.

Rury drenażu muszą być ułożone ze spadkiem - najlepiej 2-3 promile - bo zapewnia on samooczyszczanie się rur.

Można dodatkowo wykonać oczko wodne, do którego będzie spływać część zebranej wody: z oczka będzie ona stopniowo odparowywać. Innym rozwiązaniem jest wykonanie studni chłonnej z dnem usytuowanym w niżej położonej warstwie gruntów przepuszczalnych, jednak pod warunkiem, że nie ma w nich wody pod ciśnieniem.

Zebraną wodę możemy także odprowadzić poza działkę. Odbiornikiem może być system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (nie bytowo-gospodarczej!), rów melioracyjny, pobliskie jezioro, staw lub płynąca nieopodal rzeczka. Najlepiej oczywiście, by odbiornik był położony poniżej systemu drenarskiego, ale jeśli jest inaczej, można przepompowywać wodę specjalną pompą do wody zanieczyszczonej, choć oznaczać to będzie dodatkowe koszty ze względu na zużycie prądu.

Korzystać z takich odbiorników możemy jedynie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Dodatkowym problemem może okazać się uzyskanie zgody od sąsiadów, przez których działkę byłaby poprowadzona rura.

Z czego wykonany jest drenaż opaskowy?

Rury drenarskie są to, najprościej mówiąc, rury z otworami na całym obwodzie, przez które do środka wpływa woda. Ponieważ ułożone są ze spadkiem, woda nimi spływa i dzięki temu można ją odprowadzić poza obręb budynku.

Rury te wykonane są zazwyczaj z tworzyw sztucznych - PVC lub PE albo z ceramiki, np. z kamionki. Najpopularniejsze są rury z tworzyw, bo są lekkie i łatwe w transporcie, odporne na uszkodzenia.

Drenażem otacza się zewnętrzne ściany fundamentowe, a rury umieszcza mniej więcej w połowie wysokości ławy fundamentowej. Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi - woda mogłaby się wtedy dostawać pod fundament i podmywać go.

Jeżeli wykonanie drenażu było przewidziane w czasie prac budowlanych, rury układa się obok ścian fundamentowych. Jeżeli drenaż opaskowy wykonujemy wokół gotowego już budynku, musimy go wykonać w odległości 2-3 m od ścian.

Otulina rur. Do drenażu można zastosować rury owinięte otuliną, czyli filtrem, który zabezpieczy ich otwory przed zatykaniem przez cząstki gruntu. Może być wykonana z włókien kokosowych (do stosowania w gruntach gliniastych) lub z tworzyw sztucznych - w gruntach grubo- i drobnoziarnistych (żwirowych i piaskowych).

Elementy niezbędne do wykonania drenażu - rura drenarska, studzienka i kształtki (fot. Pipelife)
Elementy niezbędne do wykonania drenażu - rura drenarska, studzienka i kształtki (fot. Pipelife)
Żeby odwodnienie spełniało swoją funkcję i woda spływała do korytek, musimy zachować pewien spadek terenu w kierunku ciągu odwadniającego.

Studzienki rewizyjne. To elementy drenażu, które trzeba umieścić w miejscach załamań trasy rur, czyli na każdym rogu budynku. W przyszłości umożliwią one przepłukanie rur wodą i usunięcie w ten sposób osadzonego w nich szlamu i cząsteczek piasku. Studzienki rewizyjne przykrywa się zdejmowanymi pokrywami. Można kupić gotowe, prefabrykowane elementy lub wykonać je samemu z rur kanalizacyjnych.

Rury muszą być ułożone ze spadkiem - najlepiej 2-3 promile (2-3 mm na metr) - bo zapewnia on samooczyszczanie się rur. Dopuszczalny jest mniejszy spadek, nawet do wartości 0,5%, ale wtedy należy liczyć się z ewentualnym zatykaniem się rur i koniecznością częstszego przepłukiwania ich wodą. W praktyce najczęściej układa się rury właśnie z takim małym lub niewiele większym spadkiem.

Studzienka zbiorcza. Montuje się ją na końcu systemu i łączy z nim rurą kanalizacyjną. Jej zadaniem jest odprowadzenie zebranej wody z rejonu budynku.

Najwyższy punkt systemu, od którego zaczyna się zbieranie wody, zależy od kierunku spływu wód gruntowych. Będzie to pierwszy róg budynku, na który napotyka płynąca woda. Po przeciwległej stronie znajduje się punkt najniższy, w którym umieszczamy studzienkę zbiorczą.

Jak wykonać drenaż opaskowy?

Sposób wykonania drenażu zależy od przepuszczalności gruntu. Jeżeli jest on przepuszczalny, wykonanie systemu jest proste - na poziomie ławy fundamentowej układa się obsypkę drenarską, na niej rury, które zasypujemy wokół obsypką. Całość przykrywamy gruntem rodzimym.

Bardziej skomplikowane jest wykonanie drenażu w gruncie nieprzepuszczalnym. Wzdłuż ściany fundamentowej trzeba najpierw wykonać tzw. drenaż płaszczyznowy.

W tym celu montuje się na ścianie fundamentowej izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną, potem warstwę izolacji ze styropianu i warstwę drenażową, która ułatwi spływanie wody wzdłuż ściany i przyspieszy jej osuszanie.

Całość zabezpiecza się tkaniną filtracyjną, czyli zazwyczaj geowłókniną, którą układa się również na dnie wykopu. Stanowi ona filtr zatrzymujący płynące z wodą drobinki gruntu, które mogłyby zatkać rury drenarskie. Na niej, w warstwie obsypki filtracyjnej, umieszcza się rurę drenarską i zabezpiecza ją geowłókniną.

Obsypkę filtracyjną wykonujemy z materiału średnicy minimum 16 mm, który zapewni swobodny przepływ wody. Może to być żwir rzeczny, otoczaki albo keramzyt.

Żeby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, należy na powierzchni terenu wykonać opaskę żwirową wokół całego budynku i tuż przy jego ścianach.

Drenaż w gruncie nieprzepuszczalnym
Drenaż w gruncie nieprzepuszczalnym
Drenaż w gruncie przepuszczalnym
Drenaż w gruncie przepuszczalnym

Odwodnienie powierzchni

Nie jest inwestycją niezbędną, ale często warto je wykonać. Gdy działka jest na gruncie nieprzepuszczalnym, podczas deszczów uwolni otoczenie domu od wielkich kałuż, błota i usunie nadmiar wody z powierzchni utwardzonych.

Kiedy warto wykonać odwodnienie liniowe?

Im spadek terenu jest mniejszy, tym mniejsza może być powierzchnia, z której woda spłynie grawitacyjnie do odwodnienia.

Przede wszystkim warto zastosować je tam, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny - bez względu na to, czy będziemy odwadniać teren utwardzony, czy nieutwardzony. Po prostu odwodnienie przyda się wszędzie tam, gdzie woda z deszczu lub roztopów bardzo powoli wsiąka w ziemię.

Zamiast czekać, aż woda odparuje z kałuż, można ją odprowadzić systemem odwodnienia. Dotyczy to zwłaszcza działek niewielkich i w zabudowie szeregowej.

Korzystnie jest zastosować odwodnienie przy wjeździe na teren posesji i do garażu, a nawet w samym garażu. Warto też je zastosować w miejscu ewentualnego mycia samochodu.

Jak działa system odwodnienia liniowego?

Najpopularniejszym sposobem odprowadzania wody z powierzchni terenu jest odwodnienie liniowe. Podstawowymi jego elementami są korytka i ruszty. Korytka. Wkopuje się je w grunt tak, żeby ruszt znalazł się 3-5 mm poniżej powierzchni terenu. Łączy się je ze sobą w długie ciągi na przykład wzdłuż chodnika prowadzącego do domu lub na całej długości podjazdu.

Korytka do domów jednorodzinnych wykonane są najczęściej z polimerobetonu, czyli betonu z domieszką żywicy i ziarnistego kwarcu. Są one lekkie i odporne na działanie niskiej temperatury. Produkuje się też korytka z betonu włóknistego z dodatkiem polimerów, z PP lub PVC.

Projektując odwodnienie liniowe powinniśmy zadbać o utrzymanie odpowiedniego spadku dna odwodnienia. Zapewnimy wtedy spływ wody i samooczyszczanie się korytek. Wymagany spadek dna wynosi zazwyczaj 2-3 promile (2-3 mm na metr).

Korytka mogą mieć dno płaskie lub ze spadkiem. Te z płaskim dnem stosujemy na działkach o lekko nachylonej nawierzchni, na których jest zapewniony grawitacyjny spływ wody opadowej. Takie same korytka z płaskim dnem można też stosować na krótkich odcinkach odwodnień (długości maksimum 10 m). Możemy też układać z nich długie ciągi odwadniające, na których trudno jest utrzymać równomierny spadek: płaskie odcinki odwodnień łączymy wtedy ze sobą kaskadowo.

Godną polecenia metodą układania ciągów odwadniających jest zastosowanie kanałów ze spadkiem dna na pierwszych 10 m ciągu, a następnie kanału bezspadkowego. Dzięki temu, że na początku zapewniliśmy wodzie odpowiedni spadek, nabiera ona prędkości, z którą płynie przez całą pozostałą długość odwodnienia.

Ruszty. Przykrywa się nimi korytka, a więc stanowią one jedyny widoczny element systemu, dlatego rodzaj rusztów wybiera się często ze względu na ich wygląd. Mogą być wykonane z stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, z polimerobetonu, żeliwa i PVC. Do korytek mocuje się je na śruby lub zatrzaski (ten drugi sposób umożliwia ich szybszy montaż i demontaż np. do czyszczenia). Ruszty zatrzymują większe zanieczyszczenia, np. liście, które dzięki temu nie blokują przepływu wody.

Trzeba uwzględnić, jakim obciążeniom będą poddawane ciągi odwodnień, gdyż od tego zależy klasa korytek i ich cena.

Żeby odwodnienie spełniało swoją funkcję i woda spływała do korytek, musimy zachować pewien spadek terenu w kierunku ciągu odwadniającego. Od wielkości spadku i rodzaju materiału nawierzchni zależy maksymalna szerokość odwadnianej powierzchni. Im spadek jest mniejszy, tym mniejsza może być powierzchnia terenu, z której woda spłynie grawitacyjnie do odwodnienia.

Należy o tym pamiętać przed przystąpieniem do prac wykończeniowych przed domem, bo potem może być już za późno na wykonanie sprawnie działającego systemu. Większość firm oferujących odwodnienia liniowe zapewnia fachową pomoc w zaprojektowaniu prawidłowo działającego systemu.

Trzeba uwzględnić, jakim obciążeniom będą poddawane ciągi odwodnień, gdyż od tego zależy klasa korytek i ich cena. Najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są korytka klasy A15 - wytrzymują one obciążenie do 15 kN, czyli 1500 kG. Można je umieścić na wjeździe do garażu i w większości miejsc na działce.

Jedynie w miejscach, po których mogą przejeżdżać cięższe pojazdy takie jak wóz asenizacyjny lub samochód dostawczy, warto zastosować korytka o wyższej klasie obciążeń, np. B125, które wytrzymują nacisk 12,5 tony. Sprawdzi się on świetnie np. na wjeździe na teren posesji lub w pobliżu szamba.

Gotowe odwodnienie - przekrój przez nawierzchnię z kostki brukowej, makieta (fot. Hauraton)

Studzienka zbiorcza. Na końcu ciągu odwadniającego, czyli w jego najniższym punkcie montuje się studzienkę zbiorczą i łączy ją z systemem kanalizacji lub innym odbiornikiem wody opadowej. Pełni ona dodatkowo funkcję osadnika piasku i w ten sposób chroni instalację przed zanieczyszczeniami czy nawet zatkaniem. Studzienki mogą być prefabrykowane lub składane z kręgów betonowych.

Akcesoria. Do wygodnych i często stosowanych elementów systemu odwodnień należą wycieraczki, wpusty podwórzowe i rynnowe. Wycieraczki zbierają wodę spod wejścia do domu. Wpusty rynnowe rozwiązują problem deszczu zalewającego okolice rynny, a wpusty podwórzowe stosuje się na przykład przy kranach ogrodowych.

Montaż systemu odwodnienia

Korytka umieszcza się w wykopie na takiej głębokości, żeby ich brzeg znajdował się 3-5 mm poniżej nawierzchni. Najpierw należy wykonać betonowy fundament wysokości 10-15 cm, na nim umieścić korytko i zalać po bokach odpowiedniej wysokości warstwą betonu tak, żeby ułożona na nim nawierzchnia wystawała 3-5 mm nad poziom rusztów.

Co zrobić z zebraną wodą?

Chociaż odprowadzanie wody z systemu odwodnień nie jest takim problemem jak odprowadzanie wody z drenaży, może sprawiać kłopoty właścicielowi posesji, a nawet - choć to bardzo rzadkie - uniemożliwić wykonanie odwodnienia.

Zebraną wodę najlepiej odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, na co należy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Jako odbiornik można też wykorzystać pobliski staw, rów melioracyjny albo wodę zagospodarować na działce, rozsączając ją lub odprowadzając do głębszych, przepuszczalnych warstw gruntu przez studnię chłonną. Jedynie w sytuacji, gdy nie można odprowadzić wody do kanalizacji, w pobliżu nie ma żadnego odbiornika, a my nie mamy odpowiedniego kawałka nieutwardzonej powierzchni, z wykonania odwodnienia musimy zrezygnować.

Redaktor: Monika Kuśnierowicz
fot. otwierająca: forum.budujemydom.pl

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Co to jest drenaż opaskowy?

  Drenaż opaskowy to system odprowadzania wody z terenu wokół budynku, który polega na układaniu rur drenażowych wokół obwodu budynku.
 • Co to jest odwodnienie liniowe?

  Odwodnienie liniowe to system odprowadzania wody, który polega na układaniu rynien drenażowych wzdłuż linii, gdzie gromadzi się woda.
 • Jakie są zalety drenażu opaskowego?

  Drenaż opaskowy jest skutecznym systemem ochrony fundamentów przed wilgocią, a także przeciwdziała zjawisku podsiąkania wody do budynku.
 • Jakie są zalety odwodnienia liniowego?

  Odwodnienie liniowe jest skuteczne w miejscach, gdzie gromadzi się duża ilość wody, na przykład na tarasach, parkingach czy drogach dojazdowych.
 • Czy drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe można stosować razem?

  Tak, oba systemy można stosować razem, co pozwoli na skuteczne odprowadzanie wody zarówno z terenu wokół budynku, jak i z miejsc, gdzie woda się gromadzi.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej

Zdaniem naszych Czytelników

Gość Paweł

15 Jan 2023, 10:49

Autor błędnie użył promili zamiast procentowe

Gość Inżynier

15 Apr 2020, 20:10

Niestety jak ktoś przy bardzo kiepskich warunkach gruntowych chce mieć koniecznie podpiwniczenie to później jest jak jest.

Gość Kosiar

09 Jun 2019, 01:59

Dziwna sprawa, w jednym zdaniu autor pisze, że spadek NAJLEPIEJ 2-3 PROMILE i że dopuszczalny spadek może być mniejszy tj. 0,5 PROCENT. 3 promile = 3 mm / metr 0,5 procent = 5 mm / metr Albo autor miał na myśli 0,5 promila, albo czegoś nie rozumiem 😏

Gość Rzeczoznawca majątkowy Łódź

16 May 2019, 13:30

Hejka właśnie robię wycenę z zakresu wad ukrytych przy umowie kupna sprzedaży - zalewanie piwnic.

08 Feb 2019, 15:47

Uwaga na poziom wody gruntowej przy okazji budowy piwnicy. Mogą być problemy. Zobaczcie nasz film z interwencji Pogotowia Eksperckiego Budujemy Dom:  

08 Nov 2018, 01:05

7 godzin temu, Gość EmGie napisał: A czy przy płytach fundamentowych także się to wykonuje? A jeśli tak, to w jaki sposób? Tak jak przy ławie - myślę. Traktuj krawędź zewnętrzną płyty, jak bok ławy. I wg tego wyznaczasz poziom drenu.  

Gość EmGie

07 Nov 2018, 17:59

Wszędzie ławy fundamentowe. A czy przy płytach fundamentowych także się to wykonuje? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Gość taa

23 Oct 2018, 18:12

a widziałeś czy ten hydrobeton nasiąka czy nie?

Gość J

19 Jun 2018, 09:45

A czy nie lepiej po prostu zainwestować w hydrobeton? Nad morzem mola robi się z hydrobetonu,i posadawia bezpośrednio w wodzie i jakoś nie widziałem żeby takim fundamentom zagrażała woda...   Dokładnie, jedynie do hydrobetonu zrobić izolację elastyczną na wypadek gdyby ...

08 Jun 2017, 16:21

Dnia 2.03.2016 o 22:26, Gość właściciel napisał: Chcę wykonać drenaż budynku z piwnicami w gruncie spoistym i już od kilku wykonawcą usłyszałem, że sam drenaż należy obsypać żwirem i piaskiem natomiast na górę jako grunt do wypełnienia wykopu należy stosować ...

07 Jun 2017, 22:30

3 godziny temu, Pomocnik napisał: warto pomyśleć o drenażu opaskowym Zastanawiam się, dlaczego kamień nad  drenem w lewym rysunku nie jest do poziomu gruntu - a w prawym w ogóle go nie ma. To dziwne. Na lewym nie ma tez geowłókniny - co spowoduje szybkie ...

Gość adam

07 Jun 2017, 18:30

cyt.: "Jeżeli drenaż opaskowy wykonujemy wokół gotowego już budynku, musimy go wykonać w odległości 2-3 m od ścian." Dlaczego? - czy nie możemy wykonać obok ścvian istniejącego budynku?

Cytat Witam, mam pytanie dotyczące rodzaju gruntu wypełniającego wykop. Chcę wykonać drenaż budynku z piwnicami w gruncie spoistym i już od kilku wykonawcą usłyszałem, że sam drenaż należy obsypać żwirem i piaskiem natomiast na górę ...

Gość właściciel

02 Mar 2016, 22:26

Witam, mam pytanie dotyczące rodzaju gruntu wypełniającego wykop. Chcę wykonać drenaż budynku z piwnicami w gruncie spoistym i już od kilku wykonawcą usłyszałem, że sam drenaż należy obsypać żwirem i piaskiem natomiast na górę jako grunt do wypełnienia wykopu należy stosować ...

22 Feb 2016, 19:51

Cytat mój dom podmakał dużo po każdym deszczu a o rostopach już nie wspomnę o deszczach .żadne tak wspaniałe odwodnienia niewiele dały woda wlewała się od spodu . po niewielkiej konsultacji z góralami odkopałem wokół ścian rów ...

Gość głupocie nigdy do przodu

03 Feb 2016, 16:12

mój dom podmakał dużo po każdym deszczu a o rostopach już nie wspomnę o deszczach .żadne tak wspaniałe odwodnienia niewiele dały woda wlewała się od spodu . po niewielkiej konsultacji z góralami odkopałem wokół ścian rów z lekkim spadkiem od ściany i tym samym woda gruntowa ...

Gość mar

03 Mar 2015, 13:14

Robienie drenażu opaskowego wokół budynku, to wymysł budowlańców, którzy kompletnie się nie znają na drenowaniu. Taki sposób drenowania sprawi nadmierny ruch cząsteczek, wypłukiwanie gruntu spod ław oraz wychładzanie w obrębie fundamentów a nawet zamarzanie. W dobrze zrobionej ...

Gość budowlaniec

11 Jan 2015, 11:16

Drenaż to jest często sprowadzanie kłopotów na własne życzenie. Ktoś zrobił kilka rysunków drenażu w internecie i są one powtarzane jak dogmat. Budynek należy zabezpieczyć poprzez wykonanie adekwatnej izolacji do warunków gruntowo -wodnych. Nie warto mocować się z naturą. Ruch ...

Gość realbud

28 Dec 2014, 18:39

rura drenażowa powinna być położona poniżej ławy fundamentowej żeby też zbierała wodę dookoła niej.ludzie często popełniają ten błąd i w 100% nie pozbywają się wody. Można to porównać do wyjścia zimą w płaszczu grubym ale w laczkach niby jesteśmy ciepło ubrani a jednak nam zimno.

Gość marcin

25 Sep 2014, 11:06

Spadek 2-3 promile to jest żaden spadek, konia z rzędem temu kto w wykopie potrafi taki spadek uzyskać (2-3 mm na metr). Autorowi chyba pomyliło się z 2-3 % (2-3 cm na metr)

07 Sep 2012, 09:11

przedpodstawowe to drenaża drugie podstawowe - kwestia kiedy poziom wód został określony, bo fakt, że kolega "ma" nie oznacza, że koniecznie wczoraj to stwierdził, drodzy Koledzy

07 Sep 2012, 08:10

pytanie podstawoweczy ma gdzie tą wodę doprowadzić bo jeśli nie to po co mu dreny ????

06 Sep 2012, 23:39

dokładnie Jani.Dlatego ja byłbym jednak skłonny do stwierdzenia - że jeśli w tak suchym miesiącu tego roku - lustro wody jest 30 cm (tylko) poniżej ławy - to po zimie i roztopach będzie powyżej ławy....

06 Sep 2012, 23:37

Pisząc stałe nie miałem na myśli stanu sierpniowo - wrześniowego AD 2012.Obecnie nawet Wisła wysycha

06 Sep 2012, 23:18

nieprawdaStan w tym akurat suchym roku - może być mylny30 cm poniżej ławy w tym roku i o tej porze - to zguba w ocenianiu.Ja bym robił

06 Sep 2012, 22:56

Jeśli to są warunki stałe to nie ma takiej potrzeby.

Gość kapral1980

06 Sep 2012, 22:16

Mam poziom wody 30 cm poniżej ławy fundamentowej, grunt przepuszczalny. Powinienem wykonać drenarz?.

13 Jul 2012, 21:12

Cytat Tak, a co zrobić w przypadku gdy na działce występują wszystkie niekorzystne warunki (teren gliniasty, wysoki poziom wód gruntowych)... o budowaniu studni chłonnej nie ma co myśleć (wg opinii osoby wykonującej badania gruntowo-wodne ...

Witam,W opisanych warunkach nie ma sensu wykonywanie drenażu - jego zadaniem jest tworzenie depresji wokół domu przy wysokim poziomie wód gruntowych grożącym jej wnikaniem do piwnicy. Spadek terenu oraz izolacja ścian na zasypanych gruntem odcinkach dostatecznie zabezpiecza przed możliwością ...

14 Jun 2012, 20:50

Witam. Właśnie rozpoczynam budowę i mam pytanie odnośnie konieczności wykonania drenażu w moich warunkach. Dom buduję na terenie ze spadkiem - ok 2 m różnicy na 35m długości działki. Wykorzystuję ten spadek i z przodu do garażu wjeżdżam lekko pod górkę i jesteśmy na poziomie ...

09 Jun 2012, 09:43

A co zrobić jeśli myślę o odwodnieniu liniowym, ale chałupa jest okrągła? Musze te korytka jakoś połączyć Szukałem jakichś rozwiązań ale na razie nic :(

30 May 2012, 14:50

Mam do w połowie skarpy (glina), zrobiłem drenaż opaskowy i dodatkowo obsypałem piwnicę żwirem pospółką. Żadnych problemów od 13 lat. A teren ciekawy - niby glina, ale na głębokości półtora metra warstwa rudego żwiru. Po deszczu woda pieknie wyciekała do wykopu, więc można ...

Cytat zadanie:rura drenarska ma srednice 8cm, "Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi woda mogłaby się wtedy dostawać pod fundament i podmywać ...

24 May 2012, 09:03

"problem" istnieje, czy akademickie dywagacje?

Gość djjt

24 May 2012, 08:01

zadanie: rura drenarska ma srednice 8cm, "Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi woda mogłaby się wtedy dostawać pod fundament i podmywać go." (przyjmuje 2cm) , ława ma wysokosc 30cm, ...

Gość Paweł

21 Nov 2011, 10:53

Mam dreny domu 15m/20m postawionego na glinie (zero przepuszczalności) wybiłem studnię na 6 metrów głębokości, aż do warstwy przepuszczalnej i przez 10 lat działa bez problemów..

Gość eoii

31 Aug 2011, 20:25

A Twoim zadaniem, jaką ilość wody, jest w stanie przyjąć studnia chłonna w jednostce czasu? To nie działa jak korek w wannie. poza tym poziom w studni zawsze będzie równał do najwyższego poziomu..

30 Aug 2011, 21:17

bzdurapoziom wód gruntowych może być wyżejbo jak to wygląda, kiedy studnia chłonna jest "przebita" przez warstwy nieprzepuszczalne (gdzie namierzono poziom wód gruntowych) do warstw przepuszczalnych znajdujących się np 2m ppt?

Gość eoii

30 Aug 2011, 21:03

Artykuł całkowicie o niczym. Jeżeli poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie 50cm, to w studni chłonnej, woda zawsze będzie się utrzymywać na 50cm. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odprowadzić wody do niżej położonych terenów lub do kanalizacji, to pozostaje tylko przepompowywanie ...

Gość Piotr/ Wieliczka

11 Jul 2011, 15:58

Jeżeli teren za domem wciąż idzie w górę, zrób drenaż dookoła całości. sytuacje z piwnicą mam jak u Ciebie. drenaż zrobiłem na 4 scianach piwnicy, w dwóch miejscach przechodzi peszel przez ławy/fundament, oczywiście z zachowaniem spadku i generalnie peszel pod niepodpiwniczoną ...

02 Jul 2011, 11:40

Witam,Jestem obecnie na etapie stanu zerowego, niedługo będa zasypywane fundamentu, ale przedtem drenaż. Glbę mam gliniastą, budynek jest na szczycie skarpy przy drodze. Skarpa kończy się starym nie kultywowanym rowem melioracyjnym. Jeszcze do połowy maja stała tam woda. Poziom tego ...

Gość Nabuch

19 Jun 2011, 21:47

Witajcie. Przy okazji likwidowania wjazdu do garażu postanowiłem przy ogólnym ryciu zrobić odprowadzenie wody. Grunty mam słaboprzepuszczalne -głównie glina. Dom to klasyczna podpiwniczona kostka 10x10 . Mniej więcej na połowie ścian mam problemy z zawilgoceniem ścian. Chciałbym ...

15 May 2011, 15:38

Cytat Witam, mam pytanko związane z tematem, a mianowicie: Czy rura drenarska owinięta geowłókniną, musi być zawsze obsypana żwirem?, czy w czarnej ziemi, może być ułożona bez obsypki? Szukałem po necie i wszędzie jest napisane, że ...

Gość Pomysłowy Dobromir

15 May 2011, 11:47

Odbiornikiem wody z drenażu może być szczelny zbiornik 4-6 m3. Ja taki wykorzystuję i poprzez pompę filtry i hydrofor spłukuję WC w domu. A także podlewam ogród..

09 Apr 2011, 20:23

Cytat jak nie chcesz strzelić sobie samobója to obsyp żwirem. Tylko taki sposób gwarantuje poprawne działanie. potwierdzam, chociaż ja zamiast drogiego żwiru użyłem tanie płukanego hutniczego kruszywa.Był za grosze, dlatego ...

09 Apr 2011, 19:17

jak nie chcesz strzelić sobie samobója to obsyp żwirem. Tylko taki sposób gwarantuje poprawne działanie.

09 Apr 2011, 19:12

Witam, mam pytanko związane z tematem, a mianowicie: Czy rura drenarska owinięta geowłókniną, musi być zawsze obsypana żwirem?, czy w czarnej ziemi, może być ułożona bez obsypki? Szukałem po necie i wszędzie jest napisane, że żwir ma być, ale od paru "fachowców" słyszałem, ...

14 Feb 2011, 22:21

a fi 5cm nie wystarczy?

Cytat Dlaczego drenaz opaskowy przy budowie nowego domu jest umiejscowiony przy samej lawie, a przy starym budynku trzeba ukladac go 2 metry od budynku? Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam.. Ze względów bezpieczeństwa, bo odkopanie ...

Gość tomasz

08 Feb 2011, 17:15

10cm to taka uniwersalna srednica.....

07 Feb 2011, 20:50

a nie wiecie jaka powinna byc średnica rury drenarskiej ułożonej przy ławach??

Gość Tomasz

06 Feb 2011, 11:09

Dlaczego drenaz opaskowy przy budowie nowego domu jest umiejscowiony przy samej lawie, a przy starym budynku trzeba ukladac go 2 metry od budynku? Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam..

04 Jan 2011, 08:33

Cytat Dlaczego spadek tak jest opisywany w promilach w % Po co to komplikowac , lepiej napisac np:na 1metrze 1 cm spadku i wszystko jasne..... no przecież jest w tym poście napisane dlaczego - prawda? Post #8

Gość karol

04 Jan 2011, 05:52

Dlaczego spadek tak jest opisywany w promilach w % Po co to komplikowac , lepiej napisac np:na 1metrze 1 cm spadku i wszystko jasne.....

Gość najmer

13 Dec 2010, 11:42

może wie ktoś jak podłonczyć stary drenaż.

09 Aug 2010, 23:51

Cytat witam, lada moment miałem odbierać dom wolno stojący budowany przez dewelopera, który stawia całe osiedle, jakież było mojej zdziwienie kiedy pojawiłem się na budowie jakiś miesiąc temu , wszystko cacy, ale widzę ze moja działka ...

Gość bob budowniczy

09 Aug 2010, 21:52

witam, lada moment miałem odbierać dom wolno stojący budowany przez dewelopera, który stawia całe osiedle, jakież było mojej zdziwienie kiedy pojawiłem się na budowie jakiś miesiąc temu , wszystko cacy, ale widzę ze moja działka i dom na niej postawiony jest niżej niż domy po ...

Gość Ila

14 Jul 2010, 15:43

jestem przed zrobieniem drenażu domu.problem robi się coraz bardziej złożony. jest to dom 30-letni. Wokół 2 rzeki, poziom wód gruntowych bardzo wysoki, podnosi się z każdym rokiem. W okresie wiosennym rozlewiska wokół posesji. Chciałam odkopać dom, zrobić drenaż zgodnie z zaleceniami, ...

11 Jul 2010, 16:17

Najważniejsze u mnie było, odprowadzenie do rzeczki i znaczny spadek terenu.Dodałbym jeszcze że dla 100% pewności obsypywałem rury do samej powierzchni gruntu kruszywem (niekoniecznie żwirem bo bym się nie wypłacił - u góry budynku wychodziło ponad 2,5 metra wysokości)Drenaże ...

Gość basia

11 Jul 2010, 15:20

zrobiliśmy drenaż wokół budynku i w dalszym ciągu woda nam wchodzi do piwnicy odpływ zrobiliśmy do rzeki co robić..

Gość informacje nieprecyzyjne

14 Jun 2010, 11:21

'Spód rury powinien znajdować się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy, ale nie może znaleźć się poniżej jej dolnej krawędzi' No jak niby to zrobic skoro rura drenarska, jak pozakazano na rysunku ma opasac caly dom i miec jeszcze spadek..

Gość sprzeczne informacje

30 May 2010, 16:28

\"Jeżeli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym (np. glinie), a my zasypiemy wykop piaskiem, żwirem lub innym materiałem bardziej przepuszczalnym od gliny, w utworzonej wokół domu wannie będzie zbierać się woda, która nie może odpłynąć do głębszych warstw gruntu. W takiej sytuacji ...

17 May 2010, 09:52

Cytat tez nie wiem co zrobic. Dom blizniak, stoi na glinie. Na dzialce mam jezioro po kazdym deszczu.Rowy na koncach dzialki wyzej niz grunt na dzaialce i zarosniete...Co robic???..... Jak są rowy, to może i jakaś spółka wodna ...

Gość bed

17 May 2010, 09:31

tez nie wiem co zrobic. Dom blizniak, stoi na glinie. Na dzialce mam jezioro po kazdym deszczu.Rowy na koncach dzialki wyzej niz grunt na dzaialce i zarosniete...Co robic???.....

16 May 2010, 23:23

Cytat Tak, a co zrobić w przypadku gdy na działce występują wszystkie niekorzystne warunki (teren gliniasty, wysoki poziom wód gruntowych)... o budowaniu studni chłonnej nie ma co myśleć (wg opinii osoby wykonującej badania gruntowo-wodne ...

16 May 2010, 19:11

Cytat <strong>Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej ...

Gość Kamil

15 Apr 2010, 21:52

Proszę poprawić błąd dotyczący spadku , zamiast % powinny być wartości podane w promilach..

Gość monikmario

15 Apr 2010, 16:23

artykul bardzo wyczerpujacy trzymac tak dalej ...

Gość karas123

19 Mar 2010, 17:00

dobra rada o wodzie pod cisnieniem..

Gość Kaka

17 Mar 2010, 19:41

Jeżeli chodzi o spadki to nigdy w życiu nie sa one wartościami 2-3 cm na 1 metrze. Gdyby tak było to na odcinku 100 metrów spadek wynosiłby 2-3 metry !!! Norbilwolow zastanów sie co piszesz. Spadki powinny wynosić około 0,5 % na 1 metrze. A tak poza tym to są dopuszczalne "odchyłki ...

17 Mar 2010, 17:29

okłada się 2-3 cm spadku na 1 metrze instalacji - tak jak przy kanalizacji

Gość x

17 Mar 2010, 10:55

\"Rury muszą być ułożone ze spadkiem najlepiej 2-3%\" - winno być ze spadkiem 0,2% - 0,3% czyli 2-3 promili. Pozdrawiam..

Gość Edyta

01 Mar 2010, 16:42

Ja również dziękuję, bo artykuł wyjaśnił mi wiele wątpliwości. Szczegółowo został opisany problem z jakim musimy się zmierzyć. Tak trzymać!!!.

Gość Lucek

29 Oct 2009, 14:36

Piotrze, promil jest wartością mniejszą niż procent. Spadki terenowe liczy się w udziale procentowym i w artykule podane są właściwe spadki. Jak nie wiesz, to nie komentuj!

Gość piotr

26 Mar 2009, 09:42

nie dokońca chyba tak jest z tym spadkiem 0,5%-3%, powinno chyba być 2-5 promila czyli 0,2-0,5%, to jest kolosalna różnica. Na odcinku 100m nie 5 m różnicy na końcach rury a 0,5m.

14 Feb 2009, 10:31

Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt wróżą często kłopoty: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej wygody – wykonać odwodnienie liniowe. Pełna treść artykułu ...

Gość Monika

14 Feb 2009, 10:31

dobry artykuł, wyczerpujący w pełni zagadnienia problemu, bardzo mi pomógł, dzięki

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!