Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
www.wobet-hydret.pl
WOBET-HYDRET Oczyszczalnie biologiczne, przepompownie ścieków, szamba
Dane kontaktowe:
42 712 00 41
Ks. Mikołajczyka 4-10, 95-070 Rąbień

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?

To program rządowy, który trwa do końca 2024 roku. Ma na celu ochronę zasobów wodnych na świecie i zminimalizowanie skutków suszy i ograniczenie występowania jej. Jeśli chcesz zwiększyć retencję na terenie swojej posesji i możliwie najlepiej wykorzystywać wody opadowe, a nie skorzystałeś jeszcze z dofinansowania z Programu Moja Woda, zobacz, co musisz zrobić, żeby dostać dodatkowe środki.

Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Moja Woda?
 • Jaka jest wysokość tego dofinansowania?
 • Na jaki sprzęt można dostać dofinansowanie z Programu Moja Woda?
 • Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty należy złożyć?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Moja Woda?

W programie mogą wziąć udział wszyscy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji.

Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie, albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Dotacja z programu Moja Woda

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, które wchodzą w skład przedsięwzięcia. Nie może być wyższe niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Na co można dostać dofinansowanie?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji:

 • do zebrania wód opadowych, w tym roztopowych, z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania; 
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych, w zbiornikach, np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, oczka wodne;
 • do retencjonowania wód opadowych w gruncie, w tym roztopowych, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń;
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych, na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych, w tym roztopowych, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.
Program Moja Woda

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania i wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Wybierz odpowiedni zbiornik na deszczówkę

Wodę deszczową należy traktować jako łatwą do pozyskania wodę użytkową, która może być wykorzystana do podlewania ogrodu, mycia pojazdów, czy też prac porządkowych w budynkach i ich otoczeniu. Należy pamiętać, że taką wodę można wykorzystać zarówno do zasilania spłuczek w toaletach, jak i do pralki.

Zbiornik na wodę deszczową może również pełnić rolę rezerwuaru wody, który w okresie suszy zapewni nam możliwość podlewania ogrodu, zwłaszcza w skrajnych sytuacjach, gdy zostanie wprowadzony przez gminę zakaz podlewania ogrodów przydomowych i terenów zielonych wodą z sieci.

Zbiornik Wobet-Hydret
Wolnostojący zbiornik na deszczówkę o pojemności 700 litrów

Warunki finansowania

Główne założenia finansowania Programu Czysta Woda:

 • minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia wynosi 2 tys. złotych;
 • minimalna sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników wynosi 2 m³;
 • maksymalny czas wypłaty dofinansowania do 12 miesięcy od pojęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW.
 • zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku, w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
 • realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW;
 • realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa - beneficjent powinien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Nabór wniosków odbywa się przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadające Państwa lokalizacji inwestycji.

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda należy składać elektronicznie na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w formie papierowej w WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP). Wymagane jest złożenie obu wersji!

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1. Założyć konto na Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie WFOŚiGW odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja (np. www.portal.wfosigw.lodz.pl). Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA".

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do WFOŚiGW za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i w wersji papierowej przesłać lub złożyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja albo przesłać za pośrednictwem ePUAP.

Źródło i zdjęcia: Wobet-Hydret