Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego BudujemyDom.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin korzystania z serwisów internetowych prowadzonych przez AVT-Korporacja Sp z o.o

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis internetowy działający pod adresem https://budujemydom.pl/ prowadzony jest przez firma AVT-Korporacja Sp z o.o. mająca siedzibę w Warszawie, przy ul. Leszczynowej 11, wpisana do Rejestrze przedsiębiorców KRS, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, z numerem KRS 0000035930, NIP: 527-020-01-77. Kapitał zakładowy wynosi 700.000,00 zł i jest wpłacony w całości. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): avt@avt.pl
 • Serwis - platforma informatyczno-informacyjna zorganizowana i dostępna online, której prawa należą do AVT-Korporacja Sp z o.o., oferująca zintegrowane usługi elektroniczne dla Użytkowników.
 • Serwis BudujemyDom.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis BudujemyDom.pl na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu BudujemyDom.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Serwis dokłada wszelkich starań, aby treści prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Kodeksu cywilnego;
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 3. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 5. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://budujemydom.pl/.
 6. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących artykułów publikowanych w Serwisie.
 7. USŁUGODAWCA – AVT-Korporacja Sp z o.o. mająca siedzibę w Warszawie, przy ul. Leszczynowej 11, 03-197, KRS 0000035930, NIP: 5270200177
 8. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

I. Usługodawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:

 1. udzielanie bezpłatnego dostępu do artykułów publikowanych w Serwisie,
 2. zamieszczanie opinii dotyczących artykułów publikowanych w Serwisie,
 3. korzystanie z Newslettera.
 4. korzystanie z Galerii – miejsca zarejestrowanych Użytkowników w Serwisie, zawierające dodane zdjęcia.
 5. korzystanie z Forum – przestrzeni dla zarejestrowanych Użytkowników do dyskusji i wymiany opinii na tematy związane z tematyką Serwisu.

II. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu artykułów za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii lub komentarzy dotyczących artykułów oraz treści publikowanych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania publikowania jej przez Usługobiorcę.
 4. Zamieszczając opinię lub komentarz w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
 5. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego w Serwisie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów.
 6. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy e-mail, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług spoza Serwisu oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści opinii lub komentarzy.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w tym opinii, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,
  8. będących SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez pisemnej zgody Serwisu.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
 2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: avt@avt.pl.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: avt@avt.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://budujemydom.pl/ korzystają z ochrony prawnej i (z wyłączeniem treści wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia prawa autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością AVT-Korporacja Sp z o.o. mająca siedzibę w Warszawie, przy ul. Leszczynowej 11, 03-197, KRS 0000035930, NIP: 5270200177. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony BudujemyDom.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony BudujemyDom.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://budujemydom.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://budujemydom.pl/ użyte są w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorcy oraz Sprzedawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.