Oczyszczalnia czy szambo?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Oczyszczalnia czy szambo?

Ścieki można odprowadzać do szamba lub zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków - jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w pozwoleniu na budowę, w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa szczelnego zbiornika szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa tylko na wybranych terenach. Decydujące znaczenie ma usytuowanie szamba czy oczyszczalni oraz warunki gruntowo-wodne panujące na działce.

Infografika: Zalety i wady oczyszczalni i szamba

Odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni

O możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków decydują lokalne władze, ustalając w jaki sposób mają być gromadzone i odprowadzane ścieki z gospodarstw domowych na określonym terenie. Te regulacje zamieszczane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w formie uchwały samorządu gminy.

Jeśli oczyszczalnia będzie budowana w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego z budynkiem mieszkalnym, to w dokumentacji projektowej powinien również znaleźć się jej projekt oraz lokalizacja na planie zagospodarowania działki. W takim przypadku pozwolenie na budowę domu lub pozwolenie obejmuje również oczyszczalnię i niepotrzebne są inne formalności związane z jej budową.

Jeśli zdecydujemy się na budowę oczyszczalni później, jako niezależnej inwestycji, wówczas będą obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi budowa oczyszczalni o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania w starostwie powiatowym, a po upływie 30 dni i nie później niż po upływie dwóch lat - rozpoczęcia jej realizacji. Do zgłoszenia trzeba dołączyć szkice i rysunki, mapkę z lokalizacją, dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Proces budowy należy zakończyć inwentaryzacją powykonawczą oraz zawiadomić o tym ten sam urząd.

Schemat: Usytuowanie oczyszczalni - wymagane odległości
Osadnik gnilny może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tym budynku. W przeciwnym razie odległość osadnika od budynku musi wynosić min. 5 m

Dobór typu oczyszczalni

Optymalne warunki do budowy oczyszczalni to grunt przepuszczalny o poziomie wód gruntowych poniżej 2 m. Można na nim wybudować stosunkowo tanią i wygodną w użytkowaniu oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Zajmuje ona jednak dość dużą powierzchnię działki - ok. 100 m2 dla 4-osobowej rodziny. Wprawdzie dreny schowane są w gruncie, ale ograniczają swobodę zagospodarowania działki - nie powinny nad nimi przebiegać podjazdy, a głęboko korzeniącą się roślinność można sadzić w odległości powyżej 3 m.

Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, to dreny muszą być ułożone w warstwie filtracyjnej, w formie nasypu o wysokości zapewniającej odstęp przynajmniej 1,5 m między rurą drenarską a najwyższym poziomem wód gruntowych. Po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym, ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, z niej do systemu perforowanych rur drenarskich i do poletka filtracyjnego.

W celu zapewnienia organizmom tlenowym odpowiedniego napowietrzenia, do układu drenów dodaje się kominki napowietrzające. Jeśli działka nie mieści poletka filtracyjnego, oczyszczalnię wyposaża się w jeden szeroki tunel drenujący, albo szeregowo ustawione pakiety filtrujące.

Na gruncie słabo przepuszczalnym, albo gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, stosuje się złoża piaskowe albo żwirowe.

W pierwszym przypadku usuwa się glebę na głębokości 1,5 m i zastępuje piaskiem i/lub żwirem, tworzącymi naturalny filtr. W drugim - buduje się przepompownię ścieków i kopiec filtracyjny, oddzielony od rodzimego podłoża folią. Układa się w nim filtr piaskowy bądź żwirowy, na nim dreny.

Na małych działkach o niekorzystnym warunkach wodno-gruntowych alternatywnym rozwiązaniem są oczyszczalnie ze złożem biologicznym. Proces oczyszczania w tych systemach wymaga doprowadzenia energii elektrycznej koniecznej do zasilania pomp i napowietrzaczy, a zainstalowane urządzenia mechaniczne wpływają na większą ich awaryjność. Zajmują jednak mało miejsca (średnio 8 m2), a oczyszczone ścieki można odprowadzać bezpośrednio do wód powierzchniowych (rzeki, jeziora) bądź studni chłonnej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Oprócz modeli z osadem czynnym, albo ze złożem biologicznym, można zdecydować się na wersję hybrydową, która łączy oba rozwiązania.

W technologii z osadem czynnym pierwsza komora zbiornika pełni rolę osadnika wstępnego, w drugiej następuje napowietrzanie, trzecia to osadnik wtórny. Ciecz nadosadową, po odprowadzeniu do odbiornika lub studni chłonnej, można wykorzystać do celów gospodarczych.

Wysoką zdolnością oczyszczania ścieków charakteryzują się też oczyszczalnie roślinne, w których rolę złoża biologicznego pełni system korzeniowy odpowiednio dobranych roślin. W porównaniu z systemem drenażu rozsączającego zajmują dwa razy mniejszą powierzchnię, ale bywają awaryjne, zwłaszcza przy nierównomiernym dopływie ścieków - w zimie, podczas dłuższej przerwy w dostawie ścieków spowodowanej wyjazdem, złoże może zamarznąć. Złoże, oddzielone folią od macierzystego gruntu, składa się z warstw piasku, żwiru, urodzajnego gruntu (sadzi się tam trzcinę, wierzbę). Takie systemy dekorują działkę. Wymagają jednak dużej powierzchni i są drogie w budowie.

Oczyszczalnia roślinna
Oczyszczalnia roślinna to system, w którym rolę złoża biologicznego pełni system korzeniowy odpowiednio dobranych roślin, np. trzcin i wierzb. (fot. L. Jampolska)

Wszystkie rodzaje oczyszczalni wymagają okresowego (przeciętnie raz na dwa lata) usuwania osadów stałych ze zbiornika wstępnego, ewentualnie czyszczenia lub wymiany wkładów filtracyjnych, a w oczyszczalniach wyposażonych w urządzenia mechaniczne - bieżącej ich konserwacji.

Odprowadzenie ścieków do szamba

Budowa szamba o pojemności do 10 m3 wymaga zgłoszenia w starostwie. Do prac można przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni od doręczenia mu zgłoszenia nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji. W przypadku budowy nowego domu formalności te można załatwić wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Pojemność szamba zależy od liczby domowników i ilości wody, którą zużywają oraz częstotliwości jego opróżniania. W domu zamieszkanym przez czteroosobowa rodzinę wystarczy zbiornik 10 m3, przy założeniu że ścieki będą wywożone co dwa tygodnie.

Każdy zbiornik powinien mieć wentylację z rury zakończonej wywiewką sięgającą co najmniej 0,5 m powyżej terenu. Ponadto przynajmniej jeden pion kanalizacyjny w domowej instalacji musi być wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką.

Minusem korzystania z szamba są wysokie koszty eksploatacji, bowiem jednorazowe jego opróżnienie to koszt od 150 do 250 zł. Aby ułatwić wywóz nieczystości warto szambo wyposażyć w stałe przyłącze do usuwania ścieków. Podłączenie można wykonać bez względu na rodzaj zbiornika, jednak z uwagi na ograniczoną wydajność pomp wozów asenizacyjnych musi się znajdować niedaleko (kilka metrów) od ogrodzenia. Rurę można wyprowadzić przez ogrodzenie i zakończyć szybkozłączką od strony ulicy. Umożliwi to wywóz szamba podczas nieobecności domowników.

Schemat: Wymagane przepisami minimalne odległości szamba od ogrodzenia, studni, drzwi oraz okien
Wymagane przepisami minimalne odległości szamba od ogrodzenia, studni, drzwi oraz okien

Jaki zbiornik wybrać?

  • Gotowy

Najpopularniejsze są zbiorniki żelbetowe z prefabrykatów. Są łatwe w montażu, wystarczy jedynie opuścić je do przygotowanego wcześniej wykopu, nie wymagają dodatkowego dokotwienia i dociążenia, ale ponieważ prefabrykaty są ciężkie, do montażu potrzebny jest dźwig. Miejsca styku elementów trzeba dokładnie uszczelnić zaprawą wodoszczelną z cementu szybkowiążącego. Głębokość posadowienia musi wynikać z zapewnienia wymaganego spadku dla rury odprowadzającej ścieki. Zbiorniki takie są trwałe, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, mogą służyć bezawaryjnie nawet 30 lat. Najtańsze kosztują ok. 2000 zł.

Montaż zbiornika żelbetowego z prefabrykatów
Montaż zbiornika żelbetowego z prefabrykatów (fot. ASP BetoneX)
Zbiornik żelbetowy z prefabrykatów z pokrywą
Zbiorniki żelbetowe z prefabrykatów z pokrywami (fot. ASP BetoneX)

Producenci oferują również zbiorniki z polietylenu o wysokiej gęstości lub kompozytu żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Są lekkie, szczelne, odporne na agresywne środowisko chemiczne i korozję. Niestety są podatne na uszkodzenia mechaniczne i problemy ze stabilnością w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Trzeba je przysypać grubą warstwą ziemi (producenci podają jej grubość), a grunt nad nimi wzmocnić betonową płytę nośną. Szamba z tworzyw sztucznych są droższe od betonowych, kosztują min. 5000 zł.

Ustawianie zbiornika z tworzyw sztucznych z pomocą koparki
Ustawianie zbiornika z tworzyw sztucznych z pomocą koparki (fot. Miciński)
Montaż zbiornika z tworzyw sztucznych w gruncie
Montaż zbiornika z tworzyw sztucznych w gruncie (fot. Miciński)
  • Betonowany na budowie

Betonowanie zbiornika na miejscu do niedawna było dość popularne, obecnie bardzo rzadko się to robi. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności angażowania ciężkiego sprzętu, więc prace mogą być prowadzone nawet w miejscach, do których trudno dojechać. W wykopie wykonuje się podbudowę z piasku, a następnie z betonu (odpornego na działanie agresywnego środowiska chemicznego). Na zastygłym betonie układa się folię izolacyjną i zbrojenie, na które wylewa się beton.

Schemat wykonania szamba
Schemat wykonania szamba

Do wykonania ścian (grubości co najmniej 15 cm) niezbędne jest deskowanie, wewnątrz którego ustawia się zbrojenie, a następnie betonuje mieszanką o tej samej klasie co dno. Wszystkie połączenia oraz wnętrze należy dodatkowo uszczelnić specjalistyczną wodoszczelną masą, a całe szambo dwukrotnie pomalować przeznaczonym do tego impregnatem, powłoką bitumiczną lub substancją zabezpieczającą konstrukcję przed wilgocią. Po wyschnięciu wszystkich warstw izolacji zbiornik można zasypać. Nie wymaga on również dodatkowego kotwienia.

Pamiętać jednak należy, aby przygotować otwór na przewód kanalizacyjny, którym ścieki będą spływały do zbiornika a w płycie przykrywającej zbiornik - otwór na właz.

Oczyszczalnia czy szambo? Podsumowanie

Pod względem komfortu obsługi, jak i kosztów związanych z usuwaniem ścieków, korzystniejszym rozwiązaniem jest dobrze zaprojektowana i wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest ona lepszym rozwiązaniem także z innego powodu, otóż po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej gmina może  wyegzekwować, w stosunku do właścicieli nieruchomości wyposażonych w szamba, obowiązek przyłączenia się do sieci (jeśli taką klauzulę zawierały warunki pozwolenia na budowę - na co warto zwrócić uwagę przy okazji wyboru: szambo czy oczyszczalnia). Nie ma takiego obowiązku, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.   

Joanna Dąbrowska

Zdaniem naszych Czytelników

time image

22 Kwi 2021, 16:10

myślę że oczyszczalnia  oczywiście lepej

time image

Gość Michal

15 Paź 2020, 14:55

Bardzo ciekawy poradnik. Ja zdecydowałem się na szambo betonowe o pojemności 9000 l. Zbiornik posiada dużą wytrzymałość i dobrą szczelność. Dodatkowo był niedrogi i prosty w montażu. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.

time image

Gość monika

21 Wrz 2018, 18:59

Chociż na forum chyba już nikt nie zagląda to jednak dodam swoje spostrzeżenia: na wiosnę miałam instalować szambo lub oczyszczalnię. Na początku oczywiście oczyszczalna bo tyle dobrego naczytałam się o tej nowoczesności.Ale zmieniłam zdanie gdyż od oczyszczalni sąsiadów zza ...

time image

17 Lis 2017, 12:23

21 minut temu, Gość Kasia napisał: Nie zapomnijmy, że oczyszczalnia potrzebuje prądu aby działać i tutaj koszty eksploatacji takiej oczyszczalni rosną. Pewnie nie więcej niż szambo ale jednak nie zostały uwzględnione w Państwa wyliczeniach. Pozdrawiam Nic ...

time image

Gość Kasia

17 Lis 2017, 11:57

Nie zapomnijmy, że oczyszczalnia potrzebuje prądu aby działać i tutaj koszty eksploatacji takiej oczyszczalni rosną. Pewnie nie więcej niż szambo ale jednak nie zostały uwzględnione w Państwa wyliczeniach. Pozdrawiam

time image

29 Mar 2016, 11:22

Cytat A jak się ma zmiękczacz wody do POŚ? sól po regeneracji nie zabije bakterii? mocno zastanawiam się nad zakupem zmiękczacza wody do domu ale nie wiem jak bardzo wpłynie to na moją przydomową oczyszczalnię. Ktoś? Coś? ...

time image

Gość Oralk

10 Mar 2016, 13:22

Jeśli producent oczyszczalni kategorycznie nie zakazuje użytkowania to nie ma przeciwwskazań. Zależy to też od powierzchni całej oczyszczalni. Takie zmiękczacze wody używają stosunkowo mało soli w procesie regeneracji złoża. Takie małe ilości raczej nie zabiją wszystkich bakterii ...

time image

Gość Klaro

09 Mar 2016, 09:27

A jak się ma zmiękczacz wody do POŚ? sól po regeneracji nie zabije bakterii? mocno zastanawiam się nad zakupem zmiękczacza wody do domu ale nie wiem jak bardzo wpłynie to na moją przydomową oczyszczalnię. Ktoś? Coś?

time image

Gość marian

18 Wrz 2014, 15:03

mamy zwykłą drenażówkę na 4 osoby. po roku użytkowania zamulił się całkowicie drenaż. okazała się że to nasza wina tzn nie wiedzieliśmy że trzeba dosypywać proszku z bakteriami, a na koniec kupiłem w castoramie jakiś wynalazek i wszystko staneło. płukanie drenażu na szczęście ...

time image

22 Mar 2013, 14:06

Polecam - szambo ale betonowe - tanie, trwałe i solidne rozwiązanie na lata.

time image

20 Mar 2013, 13:34

Cytat ladnie to tak do konkurencji odsylac? Jak tu nie ma kto doradzić. Ja mam oczyszczalnię, ale mam za małą wiedzę o innych żeby doradzać. Cytat mój brat ma oczyszczalnię biologiczną, ...

time image

20 Mar 2013, 09:10

Cytat Mam pytanie , otóż na co nalezy zwrócić uwage wybierając oczyszczalnię - dokładnie oczyszczalnię biologiczną. Myślę, też o oczyszczalni BIO-HERO - to hybrydowa. Za kilka tygodni przyjdzie gość od tych oczyszczalni sprawdzić ...

time image

07 Lut 2013, 20:11

Cytat Wejdź na forum Muratora do działu "Woda i ścieki" i poczytaj o biologicznych oczyszczalniach. Jest tam kilka tematów i parę osób co mogą coś doradzić bezstronnie jak np. Beja ladnie to tak do konkurencji odsylac?

time image

07 Lut 2013, 13:38

Cytat Wejdź na forum Muratora do działu "Woda i ścieki" i poczytaj o biologicznych oczyszczalniach. Jest tam kilka tematów i parę osób co mogą coś doradzić bezstronnie jak np. Beja OK, dzieki - popytam tam.

Cytat Czy można w przyszłości przekształcić szambo w oczyszcalnie? Przekształcenie szamba w oczyszczalnię będzie możliwe jeśli pozwalają na to lokalne przepisy (m.in. plan zagospodarowania przestrzennego) oraz warunki ...

time image

Gość Tomasz

04 Lut 2013, 21:55

Czy można w przyszłości przekształcić szambo w oczyszcalnie?

time image

04 Lut 2013, 18:50

Cytat Mam pytanie , otóż na co nalezy zwrócić uwage wybierając oczyszczalnię - dokładnie oczyszczalnię biologiczną. Myślę, też o oczyszczalni BIO-HERO - to hybrydowa. Za kilka tygodni przyjdzie gość od tych oczyszczalni sprawdzić ...

time image

04 Lut 2013, 14:11

Mam pytanie , otóż na co nalezy zwrócić uwage wybierając oczyszczalnię - dokładnie oczyszczalnię biologiczną. Myślę, też o oczyszczalni BIO-HERO - to hybrydowa. Za kilka tygodni przyjdzie gość od tych oczyszczalni sprawdzić jaką mogłabym wybrać - kompletnie nie wiem o co go zapytać.

time image

03 Paź 2012, 09:53

Cytat Co mam zrobić jeśli w planach miałem szambo ale podczas budowy ze wzgledu na ukształtowanie terenu musiałem go przenieś na przeciwną strone domu. Jakie dokumenty i do kogo muszę się zgłosić.. WitamMusi Pan wykonać ...

time image

Gość Mam ppytanie do autora

01 Paź 2012, 18:03

Co mam zrobić jeśli w planach miałem szambo ale podczas budowy ze wzgledu na ukształtowanie terenu musiałem go przenieś na przeciwną strone domu. Jakie dokumenty i do kogo muszę się zgłosić..

time image

26 Wrz 2012, 10:26

Cytat Jako mgr inż. tej specjalności powiem krótko: Gdyby na mojej działce warunki wodne pozwoliły to zrobiłbym oczyszczalnie, ale prawda jest oczywista - szambo + małe udoskonalenie = 7x taniej niż oczyszczalnia oczyszczalnia.. ...

time image

Gość Daniel

28 Sie 2012, 12:21

Jako mgr inż. tej specjalności powiem krótko: Gdyby na mojej działce warunki wodne pozwoliły to zrobiłbym oczyszczalnie, ale prawda jest oczywista - szambo + małe udoskonalenie = 7x taniej niż oczyszczalnia oczyszczalnia..

time image

Gość mhtyl

04 Sie 2012, 07:53

Cytat Wybór jest prosty-EKOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA !!! Nie jest taki prosty jakby Ci się wydawało. Nie jeden by chciał mieć POŚ ale z różnych uwarunkowań nie może a drugi może ale nie chce

time image

04 Sie 2012, 07:46

Wybór jest prosty-EKOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA !!!-Niskie koszty utrzymania (tabletki lub proszek,który sypie sie do WC-ok.40zł na 7-8 miesięcy)-niski koszt oprózniania (30zł raz na 2,5-3lata)-ochrona środowiska-niższa cena za wodę niż w przypadku kanalizacji!-niezależność

time image

Gość gawel

01 Lip 2012, 16:12

ja uważam że jedynym w przypadku braku zgody na POŚ (tak jak u mnie) a czy "njlepszym" to zło konieczne i bardzo kosztowna impreza lekko 2500-3000 na rok przy trzech osobach mam to juz 10 rok niestety

time image

01 Lip 2012, 14:58

Cytat Czasami żeby mieć kanalizację to se trzeba ją samemu założyć u mnie kanalizy na wiosce niet, za to woda kosztuje 3 zł. Kolega nie chciał na pewno niczego narzucać po prostu przedstawił swoje stanowisko. Osobiście ...

time image

08 Cze 2012, 17:12

Cytat Ja osobiście uważam, że przydomowa oczyszczalnia to zbyt drugi interes, szambo mało praktyczne i z względów estetycznych u mnie by odpadło dlatego ja preferuję podłączenie się pod kanalizację i nie przejmowanie się tym problemem.Pozdrawiam. ...

time image

Gość mhtyl

08 Cze 2012, 16:04

Cytat Ja osobiście uważam, że przydomowa oczyszczalnia to zbyt drugi interes, szambo mało praktyczne i z względów estetycznych u mnie by odpadło dlatego ja preferuję podłączenie się pod kanalizację i nie przejmowanie się tym problemem.Pozdrawiam. ...

time image

08 Cze 2012, 09:57

Ja osobiście uważam, że przydomowa oczyszczalnia to zbyt drugi interes, szambo mało praktyczne i z względów estetycznych u mnie by odpadło dlatego ja preferuję podłączenie się pod kanalizację i nie przejmowanie się tym problemem.Pozdrawiam.

time image

29 Maj 2012, 08:19

szambo

time image

Gość Jan

26 Maj 2012, 10:37

Oczywiście, że lepiej zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Fakt, koszty budowy będą większe niż tradycyjnego szamba, ale w przeliczeniu na kolejne lata to się zwróci i to z nawiązką. Teraz produkowane są bezobsługowe oczyszczalnie, więc w ogóle nie ma z nimi kłopotów. ...

time image

Gość mhtyl

20 Gru 2011, 20:13

Cytat W przytoczonym przeze mnie wątku padło dokładnie pytanie o tzw. oczyszczalnie z marketu - odpowiedź była zatem w 100% trafna i z tym nie ma co dyskutować. Oświeć mnie bom chyba ślepy, kto tu zadał pytanie o oczyszczalnie ...

time image

20 Gru 2011, 07:41

strasznie konfabulujesz Kolego

time image

20 Gru 2011, 07:22

W przytoczonym przeze mnie wątku padło dokładnie pytanie o tzw. oczyszczalnie z marketu - odpowiedź była zatem w 100% trafna i z tym nie ma co dyskutować. Natomiast opinia jest poparta doświadczeniem i sytuacjami z życia wziętymi - poprawki, rozkopywanie ogrodu czy wymiana układu ...

time image

Gość mhtyl

18 Gru 2011, 17:22

Cytat To jak kolega odbiera wypowiedzi innych ludzi jest kwestią całkowicie indywidualną i nie ma nic wspólnego z obiektywizmem ani też realną intencją autora. Każdy ma własne interpretacje i odczucia, jednak nie powinny one być podstawą ...

time image

18 Gru 2011, 15:27

To jak kolega odbiera wypowiedzi innych ludzi jest kwestią całkowicie indywidualną i nie ma nic wspólnego z obiektywizmem ani też realną intencją autora. Każdy ma własne interpretacje i odczucia, jednak nie powinny one być podstawą do osądzania intencji innych osób. Wiedza większości ...

time image

Gość mhtyl

18 Gru 2011, 09:13

Cytat Trudno oprzeć się wrażeniu, że powyższe zdanie nie wnosi nic do tematu zakrawając przy tym na oszczerstwo.Niemniej jednak mam nadzieję, że moja wcześniejsza wypowiedź nakreśli temat osobom odwiedzającym forum i pomoże przyszłym ...

time image

17 Gru 2011, 23:34

Cytat Oj nie wypada ganić cudze a wychwalać "swoje". Trudno oprzeć się wrażeniu, że powyższe zdanie nie wnosi nic do tematu zakrawając przy tym na oszczerstwo.Niemniej jednak mam nadzieję, że moja wcześniejsza wypowiedź ...

time image

Gość mhtyl

17 Gru 2011, 20:52

Oj nie wypada ganić cudze a wychwalać "swoje".

time image

17 Gru 2011, 20:33

Co do przydomowych oczyszczalni ścieków - jeżeli w warunkach zabudowy została uwzględniona takowa, a teren, na którym ma być oczyszczalnia nie jest skanalizowany to wystarczy zrobić zgłoszenie zamiaru budowy POŚ do starostwa. Jeżeli po 30 dniach nie otrzyma się odpowiedzi odmownej ...

time image

07 Wrz 2011, 10:50

słusznie, proponuję Ci, Ewo, zajęcie się wprowadzeniem zasad penalizacji tak nikczemnych działań

time image

Gość Ewa

07 Wrz 2011, 09:47

Zero odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje, na szambo potrzebne jest pozwolenie na budowę a nie żadne zgłoszenie. Ale mi eksperci.

time image

Gość mack1306

11 Lip 2010, 17:04

kosztorys rzeczywiście zrobiony tendencyjnie pod oczyszczalnie,przykład 10m3 szambo powinno wystarczyć na miesiąc u mnie wywóz do 70zł,łatwo wyliczyć roczny wydatek 840 zł!! Oczyszalnie te za 3000 zł już niedługo zostaną wycofane, a oczyszczalnie biologiczne kosztują dużo więcej ...

time image

14 Maj 2010, 19:03

Tez prawda.

time image

14 Maj 2010, 19:00

A co to da, że szambo będzie miało nawet 100m3, tylko pierwszy wywóz będzie można odciągnąć w czasie bo szambiarka, ma określoną pojemność i ponad nią nie wybierze, a efekt może być tylko taki, że w dużym szambie dużo gazów się uzbiera i potem może być g... deszcz - to ...

time image

14 Maj 2010, 18:49

Raz na trzy miesiace? Musialoby miec ze 30 m3.Chyba, ze szczelne inaczej...

time image

Gość MoKa

14 Maj 2010, 18:17

kto pisze takie bzdury? artykuł jest bardzo subiektywny, widać nastawienie autora na przydomowe oczyszczalnie. Nikt nie musi wywozić nieczystości z szamba raz na dwa tygodnie!! wystarczy zbudować nieco większe szambo i spokojnie wystarczy jeśli beka przyjedzie raz na 2-3 miesiące. U ...

time image

Gość Lili76

10 Gru 2009, 10:11

Nie wiem czy szambo plastikowe to dobry wybór. Słyszałam że często są z nimi jakieś problemy. Zastanawiam się nad szambem betonowym Może ktoś coś o niej wie?

time image

10 Gru 2009, 10:11

Ścieki można odprowadzać do szamba lub zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków – jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w pozwoleniu na budowę, w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pełna treść ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA