Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pożyteczne, ekologiczne urządzenie do domów, położonych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Do jej budowy właścicieli powinny zachęcać długoletnie i niemal bezobsługowe korzystanie z urządzenia, roczne koszty użytkowania kształtujące się na bardzo niskim poziomie 100-400 zł i co jeszcze ważniejsze - wyjątkowo krótki okres zwrotu inwestycji, średnio po trzech latach.

Zasada działania takiej oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania ich na skażenie.

DWA ETAPY OCZYSZCZANIA

We wszystkich rodzajach przydomowych oczyszczalni najpierw następuje etap beztlenowego, a potem etap tlenowego oczyszczania ścieków.

ETAP I. W jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne (floatacja i sedymentacja). W ich wyniku stała część osadu ulega fermentacji i rozkłada się na proste związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Po dwóch albo trzech dniach i przejściu przez kosz filtracyjny, płynna część ścieków, nazywana szarą wodą, przepływa do studzienki rozdzielczej.

ETAP II. Po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Wtedy następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Zasada działania osadnika gnilnego (rys. wg Wobet-Hydret)

RODZAJE OCZYSZCZALNI

Tam, gdzie tylko pozwalają warunki glebowe i przestrzenne, najpowszechniej projektuje się oczyszczalnie drenażowe, ponieważ są najprostsze i najtańsze w budowie i eksploatacji. Droższe biologiczne i roślinne planuje się w trudniejszych warunkach, albo na małych działkach.

Oczyszczalnie DRENAŻOWE

Zyskały uzasadnioną popularność dzięki prostej konstrukcji, małej awaryjności, niskim kosztom, łatwej obsłudze.

Zasada działania oczyszczalni ścieków zbudowanej z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego
Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków składającej się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego (rys. wg Nevexpol)
 • Z drenażem rozsączającym. Technologia wymaga przepuszczalnego gruntu i odpowiedniego poprowadzenia w podłożu rur drenarskich (muszą przebiegać co najmniej 1,5 m powyżej zwierciadła wód gruntowych, ale jednocześnie w warstwie przepuszczalnego gruntu na gł. 0,6-1,2 m, bo tam rozwijają się mikroorganizmy niezbędne do prawidłowego działania oczyszczalni).

  Po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym, ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, z niej do systemu perforowanych rur drenarskich i w końcu do przygotowanego poletka filtracyjnego. Wielkość poletka dobiera się do ilości ścieków i liczby użytkowników. Na jednego mieszkańca przeznacza się około 15 m rury z PVC o średnicy ok. 110 mm, którą obsypuje się warstwą płukanego żwiru frakcji 16/32 mm, a w celu zapewnienia organizmom tlenowym odpowiedniego napowietrzenia, w układ drenów wstawia się kominki napowietrzające. Inny wariant to jeden szeroki tunel drenujący, albo szeregowo ustawione pakiety filtrujące.
Schemat oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
Schemat oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
 • Ze złożem (filtrem) piaskowym lub żwirowym. Rozwiązanie stosuje się na gruncie słabo przepuszczalnym bądź gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. W pierwszym przypadku usuwa się glebę na gł. 1,5 m i zastępuje piaskiem i/lub żwirem, tworzącymi naturalny filtr.

  W drugim - buduje się przepompownię ścieków i kopiec filtracyjny, oddzielony od rodzimego podłoża folią. W kopcu układa się filtr (piaskowy albo żwirowy) i dreny. Po przejściu przez kopiec, już oczyszczone ścieki trafią np. do studni chłonnej. Można je też wykorzystać do podlewania ogrodu.
Filtr piaskowy poziomy
Filtr piaskowy poziomy: a – schemat, b – widok z góry
Filtr piaskowy pionowy: a - schemat, b - przekrój

Oczyszczalnie BIOLOGICZNE

Urządzenia mają kompaktową budowę, zajmują średnio zaledwie 8 m2, a lokalizacji nie ogranicza rodzaj gruntu, ani poziom wód gruntowych. Wadą są wysokie koszty inwestycyjne. Oprócz wersji z osadem czynnym albo ze złożem biologicznym, opracowano modele hybrydowe, które łączą obie technologie.

Zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego wykorzystywany w oczyszczalniach biologicznych. fot. www.micinski.com
Zbiorniki wykorzystywane w oczyszczalniach biologicznych produkowane są np. z laminatu poliestrowo-szklanego. Są więc lekkie i łatwe w transporcie i montażu. fot. www.micinski.com
 • Z osadem czynnym. Pierwsza komora zbiornika pełni rolę osadnika wstępnego, w drugiej następuje napowietrzanie, trzecia to osadnik wtórny. Ścieki, wstępnie podczyszczone w pierwszym osadniku, cyklicznymi porcjami podawane są do komory napowietrzenia, po czym dalej.

  Pływające mikroorganizmy (tzw. osad czynny, inaczej kłaczki), które tlenowo rozkładają ścieki na osad i ciecz nadosadową, pracują wydajnie pod warunkiem, że są dotlenione i wymieszane ze ściekami. Zadanie to spełnia urządzenie napowietrzające. Niedotleniony osad opada na dno i jest przepompowywany do osadnika wtórnego w postaci osadu nadmiernego.

  W oczyszczalni celowo inicjuje się proces recyrkulacji (przepływania osadu z dna osadnika wtórnego na początek systemu oczyszczania, czyli do osadnika wstępnego), dzięki czemu część wracającego osadu, powstającego w wyniku procesu sedymentacji, również zostaje rozłożona. Resztę okresowo usuwa się z oczyszczalni. Natomiast ciecz nadosadową, po odprowadzeniu do odbiornika lub studni chłonnej, można wykorzystać gospodarczo.
   
 • Ze złożem biologicznym. Z osadnika gnilnego ścieki przepływają do zbiornika z napowietrzonym, stałym złożem biologicznym, utworzonym przez np. kamienie, kształtki PVC, siatkę z polietylenu. Na powierzchni złoża rozwija się błona biologiczna z bakterii, które odżywiając się związkami zawartymi w ściekach, w ten sposób je oczyszczają. W wyniku wielokrotnego przepływania przez złoże i błonę biologiczną, ścieki zostają oczyszczone i mogą być odprowadzone do gruntu, wód powierzchniowych i urządzeń wodnych.

  Wadą oczyszczalni jest konieczność czyszczenia złoża. Aby tego uniknąć, do tradycyjnego złoża biologicznego dodaje się złoże zanurzone (tarczowe lub zraszane). Cechuje je stabilność i odporność na zmiany jakościowe, ilościowe i temperaturowe dopływających ścieków. Aby ścieki odpowiednio przepływały i stale kontaktowały się z błoną biologiczną, w oczyszczalni montuje się tarcze i dyski, które obracają się ze stałą prędkością, zapewniając równomierny dopływ ścieków do złoża.

Oczyszczalnie ROŚLINNE

studnia_chlonna_300
Schemat działania studni chłonnej

Tego rodzaju oczyszczalnie dekorują działkę i uzyskują wysoką sprawność. Umożliwiają wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów gospodarczych lub ozdobnych (tzw. ociek można skierować do studni chłonnej, stawu). Wymagają jednak dużej powierzchni i są drogie w budowie. W zimie, podczas dłuższej przerwy w dostawie ścieków spowodowanej wyjazdem, złoże może zamarznąć.

Ścieki oczyszczane są w złożach glebowo-korzeniowych przez bakterie żyjące w korzeniach roślin. Złoże, oddzielone folią od macierzystego gruntu, składa się z warstw piasku, żwiru, urodzajnego gruntu (sadzi się na nim trzcinę, wierzbę).

POSTĘPOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

Drogę do posiadania własnej oczyszczalni ścieków mogą zamknąć złe warunki glebowe i środowiskowe. Dlatego najpierw należy wykonać badania geotechniczne, w których zostaną określone jego rodzaj i przekrój, a także poziom wód gruntowych. Rodzaj gruntu jest ważny, gdy planuje się wykorzystanie go w drugim etapie oczyszczania ścieków, albo do odbioru oczyszczonego produktu. Poziom wód gruntowych przepisowo powinien się znajdować co najmniej 1,5 m poniżej rur drenarskich. Jeśli jednak w naturalnym podłożu wody gruntowe są zbyt wysoko, stosuje się warianty oczyszczalni, np. z podniesionym kopcem filtracyjnym i przepompownią.

W niektórych przypadkach przeszkodą może okazać się zbyt mała wielkość działki. Dzieje się tak wtedy, gdy między osadnikiem gnilnym i studnią (własną i sąsiadów) nie uda się zachować określonej przepisami minimalnej odległości 15 m, bądź odległości 30 m między odbiornikiem oczyszczonych ścieków a studnią. Odległości od innych obiektów na działce również regulują przepisy prawa, więc koniecznie trzeba je poznać.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
lokalizacja_osadnika_500
Lokalizacja osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Na rysunku pokazane są minimalne wymagane odległości

OBWAROWANIA PRAWNE I FORMALNE

W Polsce istnieją miejsca, gdzie lokalne prawo zabrania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (informacje zawarte są w MPZP dostępnym w urzędzie gminy), np. nie mogą powstać na terenach okresowo zalewanych wodą.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 m3 na dobę wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru jej wykonania w starostwie powiatowym, a po upływie 30 dni (jednak nie później niż po upływie dwóch lat) - rozpoczęcia jej budowy. Do zgłoszenia trzeba dołączyć szkice i rysunki, mapkę z lokalizacją oczyszczalni, dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Proces budowy należy zakończyć inwentaryzacją powykonawczą oraz zawiadomić o tym ten sam urząd.

Remont oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - krok po kroku Przeczytaj również: Remont oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - krok po kroku

DUŻA SZANSA NA DOFINANSOWANIE

Obecnie koszt inwestycyjny najprostszych oczyszczalni jest niewiele wyższy od kosztu zbudowania typowego szczelnego szamba. Można go jeszcze zmniejszyć, ubiegając się o dotację ze środków gminnych (w przypadku oczyszczalni ścieków, środki na przeprowadzenie specjalnego programu operacyjnego pozyskują tylko władze gminy, dlatego planując inwestycję, należy się dowiedzieć, czy władze realizują tego rodzaju projekt).

Dotacja (ze środków unijnych, NFOŚiGW) znacząco zmniejsza koszt inwestycji i okres amortyzacji. Potencjalni użytkownicy mają szansę pokryć nawet do 90% kosztów kwalifikowanych! Jednak trzeba się liczyć z tym, że owo dofinansowanie bywa różne, np. może obejmować tylko pewne rodzaje oczyszczalni, ewentualnie wykonanie projektu itd. Szczegółowe informacje znajdują się w miejscowym wydziale ochrony środowiska oraz w Internecie.

Lilianna Jampolska

Zdaniem naszych Czytelników

time image

30 Maj 2021, 22:22

Troszeczkę stary temat

time image

Gość weteran

25 Maj 2021, 09:47

Nikt nie pisze że dodaje bakterie do oczyszczalni. Nikt tego nie używa potem się dziwi że śmierdzi dokoła

time image

Gość Radek

15 Lis 2015, 09:23

Witam, w zależności od rodzaju zastosowanej technologi przyczyny brzydkiego zapachu mogą być różne. Brzydki zapach powodowany jest przez produkty reakcji beztlenowych np. metan, siarkowodór, powstają gdy oczyszczane ścieki nie są odpowiednio natleniane, wówczas nastepuje zagniwanie ...

time image

16 Sie 2015, 11:27

Witam. Kazimiera, a czy sąsiedzi mają dodatkowy kanał napowietrzający do tej oczyszczalni.

time image

Gość Gość Kazimiera

27 Lip 2015, 20:07

Moi sąsiedzi zrobili sobie przydomową oczyszczalnię. Wszystko pięknie cacy cacy gdyby nie to ,ze co jakiś czas na podwórzu mam niesamowity fetor . Czy to normalne czy też wykonawca im coś spartolił? Jeśli ktoś się w tym orientuje proszę o odpowiedź. Kazimiera

time image

09 Kwi 2014, 10:31

Prawo prawem, ale pewnie rzadko kto chciałby sobie pod nosem rozbryzgiwać ścieki. No ale może się mylę. Mimo wszystko pomysł z oczyszczalnią biologiczną i ewentualnym wykorzystaniem ścieku oczyszczonego do nawadniania wydaje mnie się dużo bardziej sensownym. Dodałbym nawet, że ...

time image

26 Mar 2014, 08:55

Proponuję następujące rozwiązanie:1. Oczyszczalnia biologiczna.2. Odprowadzenie wody na sąsiednią (własną) działkę w celu wykorzystania do uprawy rolniczej.3. Uprawą rolniczą będzie np. mini hodowla wierzby energetycznej.Ps. W zasadzie nie musi być nawet oczyszczalnia biologiczna, ...

time image

Gość jurant

26 Mar 2014, 08:33

Problem polega na tym, że najpierw kupiłem jedna działkę Nr1, ale jest dla mnie trochę za mała szczególnie z uwagi na fakt że nie ma wodociągu i muszę mieć studnie wody. A szambo to jednorazowy wydatek około 5 tyś zł oraz miesięczny wywóz 150-200zł,oczyszczalnia przydomowa ...

time image

22 Mar 2014, 07:54

I nadejszła cisza. Ale mając na uwadze edukacyjną "misję" Forum podpowiem - Prawo Wodne dopuszcza taką możliwość, a wiele gmin (oj wieeeeeeeeeele) nie mających własnych oczyszczalni, stosuje taki "system" utylizacji zawartości szamb.

time image

19 Mar 2014, 13:57

Cytat Jeśli natomiast "skierowanie ścieków na drugą działkę" oznacza powierzchniowe rozbryzgiwanie ścieku na działce obok,to takiego rozwiązania polskie prawo nie przewiduje. Czyżby ?

Jeśli ktoś chce odprowadzić ścieki na drugą działkę to oznacza to, że na drugiej działce będzie umiejscowione urządzenie do odprowadzania ścieków. Może to być studnia chłonna, drenaż rozsączający, tunele filtracyjne jeśli odprowadzamy ściek do gruntu i takie rozwiązanie ...

time image

Gość do @jurant

19 Mar 2014, 11:28

do @jurant Co to znaczy bezpośrednio przy budynku i mieć charakter indywidualny?Nadinterpretacja? System drenażowy ma kilkadziesiąt metrów długości i zpewnością nie układa się go wokół domu. Lokalizacja zbiornika i drenażuwynika z warunków lokalnych i wymogów technicznych, przy ...

time image

19 Mar 2014, 10:38

Zawsze mnie zadziwia jak ktoś czyta, a nie rozumie, co czyta. Gdzie jest napisane, że chce oczyszczalnię postawić na drugiej działce Jemu nawet nie chodzi o rozsączenie tylko o "skierowanie"

Cytat Mam dwie działki rolne, na jednej o pow. 10 arów nazwijmy ją NR1. uzyskałem decyzje o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego z własnym ujęciem wody podziemnej oraz przydomową oczyszczalnią ścieków.Działka ma kształt rombu ...

time image

19 Mar 2014, 09:33

Do czasu kiedy właściciel działki nr.2 będzie siedział cicho - tak.Ps. A tą działkę NR.2. (zalewanej "ściekami") do jako lokum dla teściowej szykujesz ?

time image

Gość jurant

19 Mar 2014, 09:11

Mam dwie działki rolne, na jednej o pow. 10 arów nazwijmy ją NR1. uzyskałem decyzje o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego z własnym ujęciem wody podziemnej oraz przydomową oczyszczalnią ścieków.Działka ma kształt rombu co pozwala teoretycznie spełnić wszystkie wymagania ...

time image

06 Lis 2013, 08:54

Równie dobrze mogło wystąpić podniesienie poziomu wód gruntowych - z różnych powodów.

time image

Gość mhtyl

06 Lis 2013, 08:36

Cytat Prawdopodobnie nastąpiło zamulenie drenów lub zmniejszyła się chłonność warstwy filtracyjnej gruntu np. na skutek niewłaściwego uziarnienia. Należy więc liczyć się z tym, że w niedługim czasie konieczne będzie przełożenie ...

Cytat Witam,Mam problem z oczyszczalnią zrobioną w 2010 roku - w kominkach doprowadzających tlen na końcu rur drenażowych od pół roku stoi około 10-20 cm wody, wcześniej tego nie było. Co może być przyczyną? P.S. Firma która to robiła ...

time image

Gość piotr

05 Lis 2013, 13:55

Witam,Mam problem z oczyszczalnią zrobioną w 2010 roku - w kominkach doprowadzających tlen na końcu rur drenażowych od pół roku stoi około 10-20 cm wody, wcześniej tego nie było. Co może być przyczyną? P.S. Firma która to robiła już nie istnieje:(

time image

03 Kwi 2013, 09:07

Cytat Nikt więcej nie chciałby się wypowiedzieć na temat eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków? mam przydomówkę. eksploatacja wychodzi mnie rocznie 150zł za prąd + ok. 30 zł raz do roku wywóz niecałego 1m3 nadmiaru ...

time image

28 Mar 2013, 14:12

No rybki bedą miały nie ciekawie

time image

28 Mar 2013, 08:25

nie chcial bym byc na miejscu tych rybek. na poczatku wszystko ladnie, pieknie, ale pod trawniczkiem masz za przeproszeniem kupe gowna. za pare lat bedziesz musial wymienic grunt, bo poletko drenazowe nie bedzie dawalo rady przyjac kolejnej ilosci rzekomo oczyszczonych sciekow. lepiej bylo ...

time image

Gość D51 06.02.2013

06 Lut 2013, 21:46

Od 4 lat używam przydomową oczyszczalnię ścieków:zbiornik 2m3,3 drenaże po ok. 15 mb każdy, zamontowana samodzielnie, koszt 3tys. zł zakupiona w Obi, funkcjonuje doskonałe, pierwszy raz była opróżniona po "przepływie" przez nią ponad 300 m3-kozt 150zł,a więc nieżle funkconuje, ...

time image

02 Sie 2011, 19:27

Cytat Nikt więcej nie chciałby się wypowiedzieć na temat eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków? Ja korzystam z biologicznej oczyszczalni(AT8) firmy AquaCler od września 2009. Niech nikt nie myśli że oczyszczalnie ...

time image

02 Sie 2011, 07:41

ja mam kanalizę i chociaż koszty są, to na pewno nie zatruwam środowiska jak wiele osób z szambem

time image

02 Sie 2011, 07:25

Nikt więcej nie chciałby się wypowiedzieć na temat eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

time image

Gość maciek

22 Lis 2010, 14:43

oczyszczalnia drenażowa,mam od 6 m-cy Mała działka 1330 m kw nie wiem jak po zimie ale na razie ok ,w dziurawe szambo wchodzi woda z gruntu , w mojej oczyszczalni nie ma z tym problemów jest na kopcu ,a dywagacje na temat ścieków były są i będą wprowadzanie ścików do gruntu po wcześniejszym ...

time image

17 Lis 2010, 15:36

Mam ten sam problem . jaka oczyszcalnie wybrać . Im więcej czytam tym jestem głupsza. Korci tańsza z drenażem , ale zajmuje sporo miejsca , ścieki średnio oczyszczone i z drenażami mogą być problemy. Oczyszczalnie z osadam czynnym zajmują mało miejsca i ścieki dużo lepiej oczyszczone. ...

time image

19 Paź 2010, 18:44

Witam. W takim razie co zastosować skoro taka "ekologiczna oczyszczalnia", jakie "inne" systemy tylko droższe, może ktoś poda konkrety, a może ktoś się wypowie kto ma przydomową oczyszczalnie. Jestem na etapie wyboru, w innych wątkach, forach ludzie mający oczyszczalnie są z nich ...

time image

19 Paź 2010, 11:25

Cytat a domowa ilość żrących substancji nie ma większego wpływu. Tutaj na podstawie opowieściowi użytkowników mam wątpliwości. Ogólnie pomysł oczyszczalni jest fajny, wbrew pozorom dla 4 osobowej rodzinki powinno sie ...

time image

19 Paź 2010, 09:01

Cytat Też się zastanowiłem nad oczyszczalnia ale teraz nie jestem juz taki pewny. Po pierwsze w jakiejś tam perspektywie u mnie będzie robiona kanalizacja. Na szambo bez dna raczej pozwolenia nie dostanę ale zwykłe a i owszem. No i trzeba ...

time image

19 Paź 2010, 06:00

Też się zastanowiłem nad oczyszczalnia ale teraz nie jestem juz taki pewny. Po pierwsze w jakiejś tam perspektywie u mnie będzie robiona kanalizacja. Na szambo bez dna raczej pozwolenia nie dostanę ale zwykłe a i owszem. No i trzeba będzie doczekać az się połączę pod miejskie.Założenie ...

time image

18 Paź 2010, 22:40

niestety - z doświadczenia jednego chyba muszę spamerowi przyznać rację.........

time image

Gość Drenaż rozsączający to nie jest

18 Paź 2010, 22:35

Zanim zdecydujesz się na zakup takiej "ekologicznej oczyszczalni" poczytaj krytyczne uwagi na ten temat. Od samego początku mówi się, że te oczyszczalnie jedyne co robią to wprowadzają podczyszczone ścieki z osadnika do gruntu. Inne systemy są co prawda droższe, ale rzeczywiście ...

time image

18 Paź 2010, 22:35

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pożyteczne, ekologiczne urządzenie do domów, położonych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne. Do jej budowy właścicieli powinny zachęcać długoletnie i niemal ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Jeśli czytasz ten artykuł, to sprawdź także asortyment firm:

Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. Sp.k.

Oczyszczalnie ścieków

EURO SZAKK PL

Oczyszczalnie ścieków

HABA RL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Oczyszczalnie ścieków

Salher

Oczyszczalnie ścieków

Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje