Prowadzenie instalacji wodnej i grzewczej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Prowadzenie instalacji wodnej i grzewczej

Każdy inwestor budujący własny dom musi "zmierzyć się" z instalacją wodną i grzewczą: z czego je wykonać, którędy poprowadzić i jaki osprzęt zastosować. Nie jest to zadanie łatwe.

Prowadzenie instalacji wodnej i grzewczej
 (fot. Nibco)

Instalacje wody zimnej mogą być wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, z miedzi, PVC, a także z polipropylenu PP, polibutylenu PB, polietylenu sieciowanego PE-X oraz z rur wielowarstwowych.

Prowadzenie instalacji wodnej i grzewczej w domu

Zasadniczo przewody instalacji wodociągowych i grzewczych powinny przebiegać równolegle lub prostopadle do ścian i stropów.

 

Przejścia rur przez przegrody należy wyposażyć w tuleje ochronne, co zabezpieczy je przed szkodliwym oddziaływaniem przegród, np. wskutek „osiadania” budynku, czy z powodu korodujących właściwości gipsu w ściankach gipsowo-kartonowych.

Ponadto ułatwi to wymianę instalacji w przyszłości. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym:

 • nie działającym korozyjnie na rurę;
 • umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się;
 • utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno się znajdować żadne połączenie przewodu.

Rury należy prowadzić po trasach najkrótszych, bez zbędnych załamań i kolizji z innymi instalacjami.
Przebieg instalacji powinien zapewniać właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami (szczególnie ważne dla przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). Dobór średnic przewodów wraz z armaturą powinien zapewnić bezszumowe działanie instalacji.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg przewodów zabezpieczonych przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem się pary wodnej po ścianach zewnętrznych (cieplne izolowanie rur lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Sposoby prowadzenia instalacji wodnej i grzewczej w domu

Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania mogą być rozprowadzone w następujący sposób:

 • natynkowo – czyli po wierzchu ścian i przegród budowlanych;
 • w bruzdach ściennych;
 • w szlichcie podłogowej;
 • w pionowych szachtach i kanałach ściennych.

Możliwe są też kombinacje opisanych powyżej sposobów (np. przewody rozdzielcze i piony prowadzone natynkowo, a odgałęzienia lub rozprowadzenia do grzejników w szlichcie podłogowej – przy wykorzystaniu rozdzielaczy). Dodatkowo przewody instalacji grzewczej mogą być również układane w specjalnych listwach przypodłogowych.

Elementy składowe instalacji Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze w budynkach składają się z:

 • przewodów rozdzielczych (poziomów);
 • przewodów pionowych (pionów);
 • odgałęzień (w przypadku instalacji wodociągowych) i rozprowadzeń do grzejników (w instalacjach grzewczych).

Przewody rozdzielcze. Doprowadzają wodę do pionów, za pośrednictwem których dociera ona na poszczególne kondygnacje, gdzie odgałęzieniami dopływa do punktów czerpalnych (inst. wodociągowe) lub przewodami rozprowadzającymi trafia do grzejników (inst. ogrzewania).

 

Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewniać ich właściwe odpowietrzenie i odwodnienie.

 

Rury powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych możliwy był dostęp do armatury. Poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych należy wyposażyć w armaturę odcinającą i spustową, umożliwiającą ich czasowe odłączenie i odwodnienie bez potrzeby zatrzymywania pracy całego systemu.

 

Zależnie od rodzaju zasilania budynku w wodę (sieć wodociągowa czy własne ujęcie) oraz od konstrukcji budynku (podpiwniczony czy nie) rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być prowadzone w różny sposób. Kiedy budynek jest podpiwniczony, przewody rozdzielcze najlepiej jest montować na ścianach piwnicy oraz pod jej stropem i w ten sposób rozprowadzać wodę do pionów. Jeśli w domu piwnicy brak, przewody rozprowadzające prowadzi się pod podłogą w kanałach lub w karbowanych rurach z tworzyw sztucznych, zabetonowanych w podłodze.

 

Przewody rozdzielcze instalacji o rozdziale dolnym prowadzi się ze spadkiem co najmniej 3 mm/m w kierunku przeciwnym do przepływu wody (umożliwia to prawidłowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby także jej opróżnienie). W rozdziale górnym rury należy układać ze spadkiem 3-5 mm/m w kierunku zgodnym z przepływem wody. Jeśli równocześnie prowadzimy po ścianie przewody poziome innych instalacji, przewody wodociągowe umieszcza się pod przewodami centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu, a nad przewodami kanalizacyjnymi.

 

Poziomy. W instalacjach grzewczych o rozdziale dolnym poziomy należy lokalizować w piwnicach i montować natynkowo na ścianach lub podwieszać pod stropem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów w odkrywanych kanałach podłogowych.

Schemat instalacji z rozdziałem dolnym: wodnej, ogrzewania pompowego
Schemat instalacji z rozdziałem dolnym: wodnej, ogrzewania pompowego

Przewody rozdzielcze przy rozdziale górnym należy lokalizować na poddaszu lub pod stropem najwyższej kondygnacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodów wynoszą 0,5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła – w przypadku rozdziału dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale górnym. W przypadku przewodu zasilającego w rozdziale górnym należy zapewnić spadek 0,5% od pionu wznośnego do najdalszego pionu opadowego.

Schemat instalacji z rozdziałem górnym: wodnej, ogrzewania pompowego  
Schemat instalacji z rozdziałem górnym: wodnej, ogrzewania pompowego
Mocowanie przewodów do ścian w bruzdach: wykutej i w murze
Mocowanie przewodów do ścian w bruzdach: wykutej i w murze

Przewody w instalacji wodnej w domu

Przewody pionowe (piony). Przewody pionowe instalacji wodociągowej można prowadzić po wierzchu ścian, w bruzdach o wymiarach 7×7 cm, 7×14 cm i 14×14 cm lub w szachtach.

 

Piony po zmontowaniu powinny mieć na całym obwodzie izolację powietrzną grubości co najmniej 1 cm. Po ułożeniu przewodów w bruzdach i po próbie szczelności połączeń, bruzdy przykrywa się siatką i tynkuje.

 

Piony instalacji c.o. należy prowadzić w bruzdach ściennych lub osłonić w inny sposób, który zabezpieczy je przed uszkodzeniami i ochładzaniem czynnika grzewczego i przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany instalacji bez naruszania konstrukcji budynku.

 

Jeśli pion zasila grzejniki w dwóch sąsiadujących pomieszczeniach, powinien być umieszczony w pomieszczeniu o większych stratach ciepła.

 

Przewody pionowe obu rodzajów instalacji montuje się do ścian za pomocą uchwytów, tak aby na każdej kondygnacji w połowie wysokości wypadło jedno zamocowanie. W instalacji z miedzi lub tworzyw sztucznych, ze względu na rozszerzalność cieplną tych materiałów, uchwyty należy stosować gęściej, ściśle według zaleceń producenta danej technologii oraz wyposażyć rury w kompensatory (U-kształtowe lub osiowe mieszkowe).

Mocowanie przewodów do ścian w metodzie natynkowego prowadzenia przewodów
 Mocowanie przewodów do ścian w metodzie natynkowego prowadzenia przewodów

Odgałęzienia. Mogą być montowane natynkowo, w bruzdach ściennych, w szlichcie podłogowej, czy też w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych – w suficie podwieszanym albo za ekranem.

 

Układ przewodów odgałęźnych powinien zapewnić łatwy dostęp do armatury na wypadek naprawy – np. baterii czerpalnej. Trasy przewodów w zakrywanych bruzdach ściennych oraz w szlichcie podłogowej powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Średnice przewodów odgałęzień powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s oraz aby mogły być zapewnione normatywne wartości wypływów z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie.

 

Przewody należy prowadzić prostopadle lub równolegle do przegród budowlanych, a przejścia przez przegrody wyposażyć w tuleje ochronne. Jedynie w przypadku montażu przewodów w szlichcie podłogowej należy unikać prowadzenia równolegle do przegród z załamaniami pod kątem 90°.

Odgałęzienia (z wyjątkiem rozprowadzenia w podłodze) prowadzi się ze spadkiem co najmniej 3 mm/m (na ostatniej kondygnacji w kierunku pionu, a na pozostałych w kierunku przepływu wody), mocując je dodatkowo w punkcie podłączenia zaworu czerpalnego.

 

W systemach tych podejście do przyboru zwykle wyposaża się w zawór odcinający, a następnie montuje się zawór lub baterię czerpalną. Natomiast w szlichcie podłogowej przewody mogą przebiegać pod warunkiem, że umieści się je w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Można to zrobić na kilka sposobów:

 • indywidualne zasilanie każdego punktu czerpalnego od rozdzielaczy (układ rozdzielaczowy);
 • szeregowe zasilanie punktów czerpalnych (układ szeregowy);
 • układy mieszane.

Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.

Rozprowadzenia do grzejników

Prowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, może zostać wykonane, jeżeli:

 • grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu: za pomocą gałązek grzejnikowych;
 • czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania jednopunktowo:
 • od rozdzielaczy w domu parami gałązek (zasilającą i powrotną) oddzielnie do każdego grzejnika;
 • parą przewodów, do których grzejniki przyłączone są gałązkami zasilającą i powrotną.

Poziome przewody rozprowadzające zasilające grzejnik mogą być układane bez spadków. Ich odpowietrzenie nastąpi do pionu lub grzejnika, a odwodnienie odbywać się będzie poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Poziome przewody rozprowadzające układane pod podłogą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła, tak aby temperatura powierzchni podłogi nad nimi nie przekraczała 29°C.

 

W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%, dla gałązki zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu. Jeżeli grzejniki w instalacji wyposażone są w indywidualne odpowietrzniki, gałązki można prowadzić poziomo.

 

Stefan Erde

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość PeZet

03 Lip 2013, 20:56

Bardzo pomocny artykuł.

time image

bmz

09 Mar 2010, 12:13

ciekawy i przydatny artykuł DZIĘKI:)

time image

Gość wyborca

07 Mar 2010, 13:23

bardzo pomocny materiał tylko ja mam więcej pytań.

time image

Gość Karol

08 Gru 2009, 00:29

Pomocny artykul ,dzieki, pozdro!

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA