Studnia - wybór i lokalizacja

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Studnia - wybór i lokalizacja

Doprowadzić wodę do domu można albo z zewnętrznej sieci wodociągowej, albo z własnego ujęcia (studni). Bywa, że z konieczności lub w celu obniżenia kosztów korzysta się z obu tych źródeł. Często warto się zdecydować na własną studnię, choćby prowizoryczną, nawet jeśli planuje się skorzystanie z sieci wodociągowej. Wodociąg doprowadzamy zwykle dopiero do gotowego domu. Tymczasem woda potrzebna jest już przy jego stawianiu.

Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jakie są rodzaje studni i czym się one charakteryzują?
  • Gdzie umiejscowić studnię na działce?

Studnia umożliwia czerpanie wody z warstw wodonośnych.

Poziom pierwszy (woda podskórna) występuje bezpośrednio pod warstwą gleby. Ponieważ nie jest on przykryty warstwą nieprzepuszczalną, więc do wody mogą przenikać różnego rodzaju zanieczyszczenia: składniki nawozów sztucznych z okolicznych pól, zawartość nieszczelnych szamb itd. Poziom ten jest ponadto bardzo wrażliwy na zakłócenia stosunków wodnych. Silne opady mogą spowodować podniesienie się lustra wody, natomiast długotrwała susza doprowadza na ogół do jego obniżenia.

Wpływ na ilość i jakość wody w pierwszym poziomie mają często czynniki miejscowe. Uruchomienie w najbliższej okolicy zakładu, który wykorzystuje do produkcji duże ilości wody podskórnej, może wydatnie obniżyć jej lustro.

Poziom drugi leży na głębokościach znacznie większych (kilkadziesiąt metrów, nawet do 100). Najczęściej jest przykryty warstwami gruntu nieprzepuszczalnego. Zasoby zawartej w nim wody są zwykle duże i jest on też mniej narażony na zanieczyszczenia.

Jakie są rodzaje studni i czym się one charakteryzują?

Ze słowem "studnia" kojarzy się głównie studnia kopana, znana od dawna. Jej głębokość nie przekracza kilku metrów poniżej powierzchni terenu. Pobiera więc wodę z poziomu pierwszego. Wykop tej studni wykonuje się najczęściej ręcznie. Następnie wpuszcza się do niego kręgi betonowe (cembrowinę). Chronią one ściany wykopu przed osypaniem. Ponadto nie dopuszczają do studni wody z warstw wyższych, jeszcze bardziej narażonych na zanieczyszczenia (mniej przefiltrowanych).

Żeby to drugie zadanie spełniały dobrze, muszą być połączone szczelnie. Do cembrowiny woda dopływa więc od dołu, przez dno wykopu. Wyłożenie tego dna żwirem przyspieszy napływanie nowej wody w miejsce pobranej, a więc i zwiększy wydolność studni. Efekt ten można jeszcze wzmóc, jeśli najniższy krąg będzie zaopatrzony w siatkę otworów (perforację). Prawo budowlane nakazuje, aby cembrowina była od góry zaopatrzona w szczelną pokrywę. W promieniu 1 m od obudowy ziemia musi być wyłożona brukiem ze spadkiem w kierunku od studni. Pod tym brukiem warto na głębokości do półtora metra ułożyć warstwę ubitej gliny.

Schemat budowy studni kopanej
Schemat studni kopanej

Tradycyjnie wodę ze studni czerpano ręcznie - wiadrami, przy użyciu żurawi lub kołowrotów. W takim przypadku cembrowina musi wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 90 cm. Obecnie używa się raczej ssącej pompy elektrycznej. W takim przypadku wystarczy, jeśli cembrowina będzie wystawała 20 cm ponad powierzchnię terenu. Inny sposób czerpania wody z poziomu pierwszego to studnia z filtrem wbijanym.

Stanowi ją po prostu kilkumetrowy odcinek rury stalowej średnicy około 5 cm. W dolnej części jest ona perforowana, tak że tworzy się rodzaj filtru. Poniżej niego jest zakończona stożkiem (świdrem). Rurę wbija się (wkręca) w ziemię tak głęboko, aż filtr znajdzie się w warstwie wodonośnej. Taką studnię umieszcza się raczej w gruncie niezbyt zwartym, np. piaszczystym. W innym w trakcie wbijania (wkręcania) mogłoby dojść do uszkodzenia dolnego odcinka, osłabionego perforacją.

Górną, wystającą z ziemi część rury obejmuje się kołnierzem betonowym, opartym o powierzchnię gruntu, i do niego przymocowuje pompę ssącą. Może być np. ręczna z opuszczanym tłokiem i dźwignią boczną, czyli każdemu chyba znana z widzenia abisynka. Obecnie częściej jednak stosuje się pompę elektryczną. Do głębszych, korzystniejszych warstw wodonośnych sięga studnia wiercona, zwana też głębinową lub rurową.

Studnia z filtrem wbijanym - schemat budowy
Studnia z filtrem wbijanym - schemat

Studnia wiercona

Umieszcza się ją w otworze wykonanym specjalnym urządzeniem - wiertnicą. Zestaw składa się z dwóch rur - osłonowej, sięgającej w pobliże warstwy wodonośnej, i teleskopowo ją przedłużającej filtracyjnej, wnikającej w warstwę wodonośną. Wokół tej rury wykonuje się zazwyczaj tzw. obsypkę z grubego żwiru, wprowadzanego przy użyciu węża. Podobnie jak warstwa żwiru na dnie studni kopanej, usprawnia ona dopływanie wody.

Górne zakończenie rury osłonowej jest osadzone w obejmie nośnej. Obejma może być wykonana z betonu, ale dostępne są też gotowe, z tworzywa sztucznego. Mieszczą się w niej przyłącza wodne z zaworem odcinającym i elektryczne. Powierzchnia ziemi wokół obejmy powinna być, jak zwykle, w promieniu 1 m wyłożona brukiem ze spadkiem od studni.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Głębokość poziomu wodonośnego przekracza w tym przypadku, czasem znacznie, 10 m. Niemożliwe jest więc zasysanie wody. Przypomnijmy: teoretycznie możliwe jest tylko do tej właśnie wysokości, a praktycznie trzeba jako granicę przyjąć 8 m. Dlatego na dno studni opuszcza się głębinową pompę tłoczącą. Ma ona zwykle postać wydłużonego walca. Do zastosowań domowych średnica pompy nie przekracza 10 cm, by luźno wchodziła do rury o takiej średnicy wewnętrznej. Długość - od niespełna pół do przeszło jednego metra. Dająca się uzyskać wysokość podnoszenia wody przekracza zwykle 50 m, ale bywa i dużo ponad 100 m.

Schemat budowy pompy wierconej
Schemat budowy pompy wierconej

Pompa jest zaopatrzona w króciec do przyłączania wodnego przewodu tłocznego, przyłącze elektryczne i uchwyt do linki nośnej, oczywiście nierdzewnej, służącej do opuszczania i wyciągania urządzenia. Zdarza się, że choć w miejscu wiercenia warstwa wodonośna drugiego poziomu znajduje się głęboko, gdzieś w otoczeniu wznosi się (tzw. niecka artezyjska).

Pod ciśnieniem wody z tych "skrzydeł" podnosi się także woda w wywierconym otworze. Można w niego wpuścić samą rurę filtracyjną. Wystarczy pompa ssąca, rura osłonowa jest zbędna. Mamy więc układ jak w przypadku studni z filtrem wbijanym. Wykonanie studni kopanej i z filtrem wbijanym, pobierających wodę z pierwszego poziomu wodonośnego, nie wymaga żadnych zezwoleń. Natomiast na studnię wierconą głębokości powyżej 30 m trzeba uzyskać tzw. operat wodnoprawny. Regulują to przepisy Prawa wodnego oraz Prawa górniczego i geologicznego.

Uproszczony schemat pompy wierconej w niecce artezyjskiej
Uproszczony schemat pompy wierconej w niecce artezyjskiej

Studnia na działce - umiejscowienie, urządzenia dodatkowe

Lokalizacja studni musi uwzględniać dostępność warstwy wodonośnej (głównie jej głębokość) oraz bezkolizyjność i odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń.

Miejsce najdogodniejsze z punktu widzenia dostępności wody powinien wskazać hydrolog, na podstawie rozpoznania dokonanego w otoczeniu działki. Warstwy gruntu jednak nie układają się regularnie. Toteż może się np. okazać, że warstwa wodonośna leży głębiej, niż on ustalił, albo grunt okazał się nieodpowiedni. Dlatego nie tylko przyszli mieszkańcy, ale nawet niektórzy specjaliści zdają się czasem na opinie radiestetów. Jak dotąd wprawdzie nie udało się znaleźć racjonalnych podstaw ich zdolności, ale trudno z tego tylko powodu odrzucić lata, a nawet wieki doświadczeń potwierdzających skuteczność różdżkarstwa.

Co mówią przepisy o umiejscowieniu studni na działce?

Usytuowanie studni względem sąsiadujących obiektów podlega przepisom ministerialnego rozporządzenia. Zgodnie z nim ujęcie wody musimy umieścić co najmniej:

  • 5 m od granicy działki (wyjątkiem jest studnia wspólna na granicy dwóch działek),
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od zbiornika gromadzenia nieczystości (szamba),
  • 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.
Umiejscowienie studni według przepisów - schemat
Umiejscowienie studni według przepisów - schemat

W większości instalacji uzupełnienie studni, z której wodę na potrzeby domowe czerpie się przy użyciu pompy elektrycznej, stanowi hydrofor. Pobieranie wody bowiem przebiega bardzo nieregularnie. Przez długi czas może ona nie wypływać wcale, a potem jednocześnie jeden z domowników bierze prysznic, drugi zaczyna zmywać naczynia, trzeci spuszcza wodę w ubikacji. Do takich zmiennych obciążeń trudno dostosować pracę pompy. Dlatego między nią a instalacją umieszcza się zwykle zamknięty zbiornik (hydrofor), w którym nad powierzchnią wody znajduje się warstwa powietrza ("poduszka"). Podczas pompowania wody ze studni powietrze to ulega sprężeniu.

Kiedy ciśnienie osiągnie zadaną wartość, pompa zostaje wyłączona. Pobór wody odbywa się pod działaniem tego ciśnienia. Maleje ono w miarę jak ubywa wody w hydroforze. Kiedy spadnie do zaprogramowanej wartości, pompa zostaje uruchomiona i cykl się powtarza.

W hydroforach tradycyjnych zbiornik miał pojemność 100-300 l. Obecnie stosuje się zestawy hydroforowe (pompa i zbiornik), w których zbiornikiem wody jest worek gumowy (w obudowie metalowej) o pojemności kilkudziesięciu litrów. Znane są też konstrukcje, w których pompa ssąca i zbiornik ciśnieniowy tworzą jeden zwarty zespół, mieszczący się nawet w szafce pod zlewozmywakiem. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanej elektroniki sterującej silnikiem pompy.

Na własną studnię musimy się decydować, jeśli w pobliżu nie ma sieci wodociągowej. Bywa także, że np. do podlewania rozległej działki potrzebujemy dużej ilości wody, która nie musi być takiej jakości, jaką zapewnia zakład wodociągowy. Nie musi więc również być tak droga. Tańsze może się okazać wybudowanie studni, z której będziemy pobierali wodę do takich zastosowań. To pewniejsze niż korzystanie z deszczówki, z której też zresztą nie ma powodu rezygnować. Ponadto studnia częściowo nas uniezależnia od możliwych przerw w dostawie wody z sieci.

Redakcja BD

Zdaniem naszych Czytelników

Gość MK

16 Apr 2021, 10:51

Ja również mam sąsiadów, którzy pompują ze sttudni chłonnej, przy z przydomowej oczyszczalni ścieków wodę pod płot i na trawnik. \podnieśli grunt przy budowie i zalewaja nas własnymi odchodami. To jest legalne !!!!! gmina daje zgody na takie działania.

Gość Marta

30 Aug 2019, 00:14

U mnie grunt uniemożliwił wykopanie tzn wywiercenie studni

Gość wqex

24 Jul 2019, 14:42

Czemu pokazujecie ludziom takie bzdety na tych rysunkach z poziomami wody. Ludzie się nie znają i myślą ze na dnie są ławice wód , nic tylko kopać. A to nieprawda, 35 lat szukam i kopie studnie i nie potwierdzam waszych wyobrażeń. Każde miejsce jest inne, nawet w tym samym rejonie. ...

19 Jul 2019, 23:09

28 minut temu, Gość ffffffffffff napisał: Ja mamn takiego giganta w sasiedztwie, zrobił szambo ekologiczne na glinie i teraz pompuje pod płoty i łaki. To temat o studniach. Nie odróżniasz studni od szamba???

Gość ffffffffffff

19 Jul 2019, 22:41

Ja mamn takiego giganta w sasiedztwie, zrobił szambo ekologiczne na glinie i teraz pompuje pod płoty i łaki.

Gość Krystyna

23 May 2015, 16:56

Mam pytanie ile by kosztowało wywiercenie studni głębinowej na potrzeby gospodarstwa domowego do 30 m na działce ROD w szczecinie chce kupić działkę lecz nie ma na niej wody cło rocznej cena za wywiercenie jest dla mnie bardzo ważna przy zakupie działki Krystynamój e-mai Krystynab8@o2.pl

11 Dec 2010, 21:55

Szukam firmy, która zbuduje studnię w Skarbimierzycach- Zachodniopomorskie. Na trasie Szczecin- granica. Proszę o podanie ceny za metr łącznie z materiałem. Tel. 505 290 456. Pozdrawiam

21 Nov 2010, 09:26

Poszukać firmy która podejmie się wiercenia w istniejącej studni - zanik wody związany jest z suszą hydrologiczną czyli obniżeniem poziomu wód gruntowych. Wywiercenie otworu wewnątrz studni, zamontowanie w nim pompy głębinowej powinno rozwiązać problem

Gość seba

20 Nov 2010, 00:11

witam mam pytanie studnia ma 13,5 m głębokości na dnie jest skała wapienna woda wudajnośc ok.35l/1min studnia kopana kręgi 1000 jak jest dłógo susza to wysycha CZY MAM PRZEBIĆ WAPIEŃ proszę o jakąś kolwiek pomac mam małe dziecko a na miejską nie ma szans [wstyd]..

Gość STUDNIE WIERCONE TANIO,MAŁOPOLSK

29 Dec 2009, 06:56

Witam serdecznie Nasza firma posiada bogate doświadczenie w wykonywanych studniach,a stale rosnąca liczba klientów potwierdza solidnosc i rzetelnosc Naszych usług. Wszelkie informacje udzielimy Państwu pod nr.tel.664-663-759

Gość buggi

02 Dec 2009, 16:11

Wszystko zależy od tego do czego woda będzie używana i jakie jest zapotrzebowanie. Jeżeli potrzeba jest nieduża ilość (parę wiaderek do umycia rąk) to można próbować pogłębiać studnie kręgami o mniejszej średnicy takie rozwiązanie jest najtańsze. Jednak w rezultacie otrzymuje ...

02 Sep 2009, 09:16

Cytat ja tez szukam informacji na temat pogłebienia studni kopalnianej a dokładnie w jaki sposób zabezpieczyć pog łebiona studnie jesli ma ona juz 5 kregów i nie ma możliwosci ich obnirzenia po pogłebieniu tej studni .jak dołorzyć dodatkowe ...

Gość marcelli

31 Aug 2009, 19:10

ja tez szukam informacji na temat pogłebienia studni kopalnianej a dokładnie w jaki sposób zabezpieczyć pog łebiona studnie jesli ma ona juz 5 kregów i nie ma możliwosci ich obnirzenia po pogłebieniu tej studni .jak dołorzyć dodatkowe kregi i czy musza to być kregi ?

15 Jul 2009, 12:51

Czy można pogłębić studnię kopaną? Ma ktoś namiar na jakiś wykonawców tego typu prac (ja jestem z południa woj. wielkopolskiego)

Gość help mi

13 Jul 2009, 16:30

Mam pytanie i proszę o pomoc. Jak długo w studni abisynce woda ma stać po odłączeniu górnego zaworu zwrotnego?

Gość Abisynki

24 Jun 2009, 20:10

Wykonujemy studnie wiercine Śląsk tel.602668903

26 May 2009, 07:39

Cytat Mam pytanie czy mogli byście wykopać taką studnie właśnie u mnie? Witam ja tez jestem bardzo zainteresowana studnia głębinowa. Czy ktoś ma do polecenia jakąś ekipę i jakę koszty .Będę wdzięczną za namiary okolice ...

Gość Sebastian

25 May 2009, 22:27

Mam pytanie czy mogli byście wykopać taką studnie właśnie u mnie?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!