Badanie wody - pierwszy krok do własnej Stacji Uzdatniania Wody

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Badanie wody - pierwszy krok do własnej Stacji Uzdatniania Wody

Czy pomyśleliście kiedyś o tym, że kupując 1 litr wody butelkowanej w sklepie zapłacimy średnio około 1 zł i 33 grosze, natomiast za wodę dostarczoną siecią wodociągową za 1 m3, czyli za 1000 litrów, zapłacimy 3 zł 69 gr? Za 1000 razy więcej zapłacimy niespełna 3 razy tyle, co za litr sklepowej wody! Tymczasem z większości naszych kranów płynie woda porównywalna jakościowo do tej, która zamknięta została w butelce. Kluczem do zagwarantowania jej jakości jest własna prywatna Stacja Uzdatniania Wody (SUW). 

aktualizacja: 2021-07-29 10:28:46

Jakie właściwości ma nasza woda?

Zanim zdecydujemy się na zakup i montaż SUW, warto przekonać się, jaką jakość wody mamy w swoim punkcie poboru. Wykonując badanie uzyskamy informację o tym, jakie właściwości fizykochemiczne, smakowe, czy bakteriologiczne posiada aktualnie nasza woda. Jak wykonać takie badanie?

Jeśli nasza woda pochodzi ze stacji wodociągowych, przedsiębiorstwo, które ją dostarcza zapewne publikuje na swoich stronach internetowych wyniki badania wody. Niektóre badania, np. badanie twardości wody możemy wykonać samodzielnie przy pomocy zestawów dedykowanych do przeprowadzenia takiej analizy, dostępnych m.in. w ofercie firmy BWT. Najlepsze rezultaty uzyskamy jednak oddając do analizy próbkę wody surowej pobraną bezpośrednio przy ujęciu wody. Takie badanie wykona dla nas lokalny SANEPID lub inna zajmująca się tym, zewnętrzna firma.

Wskaźniki jakości wody

Przed przystąpieniem do zakupu i instalacji SUW, należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

Mętność - to badanie wykonuje się przy użyciu mętnościomierza Baylisa przez porównanie badanej wody z odpowiednio przygotowanymi wzorcami. Przyjęta jednostka mętności to mętność, jaka powstaje, jeżeli do 1 dm3 wody destylowanej doda się 1 mg zawiesiny ziemi okrzemkowej lub kaolinu.

Barwa - wyrażona jest w jednostkach barwy, tj. stopniach skali platynowo-kobaltowej (1° odpowiada barwie, jaką nadaje 1 mg Pt w postaci soli rozpuszczonej w 1 dm3 wody). Barwa wody wywołana jest obecnością substancji barwnych dostających się do wody wraz ze ściekami, substancjami organicznymi pochodzącymi z gleby, związkami żelaza, koloidami albo zakwitami.

Zapach - określany organoleptycznie za pomocą powonienia na podstawie skali natężenia zapachu; oznaczany na zimno (z) lub na gorąco (g), wg 5-stopniowej skali: gdzie 0 - brak zapachu; 5 - zapach bardzo silny. Należy także określić czy zapach jest pochodzenia roślinnego (R), czy powodują go substancje znajdujące się w stanie rozkładu gnilnego (G), czy w końcu wywołany jest obecnością związków niespotykanych w wodzie (np. chlor, nafta) - (S).

Odczyn - określa stopień kwasowości lub zasadowości wody i jest określany ilościowo stężeniem jonów wodorowych: pH = - lg [H+]. Oznaczenie pH wykonuje się kolorymetrycznie lub elektrometrycznie. Wody o niskim odczynie pH odznaczają się korozyjnością, natomiast wody o wysokim odczynie pH wykazują skłonność do pienienia się twardości wapniowej i magnezowej.

Twardość ogólna (całkowita) - jest wywołana obecnością substancji rozpuszczonych w wodzie, głównie soli wapnia i magnezu, ale także innych kationów występujących w dużo mniejszych ilościach np.: jonów żelaza, glinu, manganu oraz metali ciężkich. Twardość wody określa się zawartością rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu, wyrażonych w mval/dm3 (1 mg Ca2+/dm3 odpowiada 0,05 mval/dm3, a 1 mg Mg2+/dm3 - 0,082 mval/dm3). Twardość ogólną klasyfikuje się wg kationów (twardość wapniowa i twardość magnezowa) lub wg anionów (twardość węglanowa i twardość niewęglanowa). Twardość ogólna jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej lub sumą twardości wapniowej i magnezowej.

Zasadowość (alkaliczność) - określa nam zawartość wodorotlenków, wodorowęglanów i węglanów metali alkalicznych (Na, K) i metali ziem alkalicznych (Ca, Mg). Zasadowość wody wyraża się w mval/dm3 i oznacza miareczkując 100 cm3 wody 0,1- normalnym kwasem solnym lub siarkowym wobec fenoloftaleiny (zasadowość p), a następnie wobec oranżu metylowego (zasadowość m). 

Żelazo, mangan - w wodach naturalnych występują przeważnie w postaci węglowodorów, siarczanów, chlorków, związków humusowych, a niekiedy także fosforanów. Obecność jonów żelaza i manganu jest bardzo szkodliwa dla wielu procesów technologicznych, szczególnie w przemyśle papierniczym, włókienniczym i produkcji błon fotograficznych. Ponadto zawartość żelaza i manganu w wodzie może powodować rozwój bakterii żelazistych i manganowych, których kolonie mogą być przyczyną zarastania przewodów wodociągowych.

Chlorki - mogą pochodzić z wymywania pokładów chlorków bądź też mogą się w niej pojawić wskutek obecności ścieków. Chlorki w wodach powierzchniowych występują najczęściej jako NaCl, CaCl2 i MgCl2, ale zawsze w postaci związków rozpuszczonych.

Związki azotu (amoniak, azotyny, azotany) - powstają głównie z substancji białkowych, które dostają się do wody zanieczyszczonej ściekami. Amoniak występujący w wodzie może być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego. 

Siarkowodór - jego obecność poznamy po specyficznym zapachu. Siarkowodór powoduje rozwój bakterii siarkowych oraz wywołuje korozję. Siarkowodór występujący zazwyczaj w wodach podziemnych może być pochodzenia mineralnego, organicznego lub biologicznego. 

Siarczany - obok chlorków najbardziej rozpowszechnione zanieczyszczenia w wodzie. Dostają się one do niej wskutek wymywania skał osadowych, wyługowania gleby oraz niekiedy na skutek utleniania siarczków i siarki stanowiących produkty rozkładu białka pochodzącego ze ścieków. Znaczna zawartość siarczanów w wodzie może powodować choroby przewodu pokarmowego. Woda taka może być także przyczyną korozji betonu i konstrukcji żelbetowych.

Dwutlenek węgla - zależnie od odczynu wody może występować w następujących postaciach:

  • przy pH < 4,0 - głównie jako CO2 gazowy
  • przy pH = 8,4 - głównie w postaci jonu wodorowęglanowego HCO3-
  • przy pH > 10,5 - głównie jako jon węglanowy CO32-

Dwutlenek węgla agresywny - część wolnego dwutlenku węgla, która jest niezbędna do zabezpieczenia rozpuszczonych w wodzie wodorowęglanów przed rozkładem. Jest bardzo aktywny i powoduje korozję metali oraz rozpuszczanie węglanu wapnia CaCO3 w zaprawach lub betonie i dlatego powinien być usunięty z wody przeznaczonej do celów budowlanych. Przy ocenie agresywności wody, obok stężenia agresywnego dwutlenku węgla, należy uwzględniać również zawartość soli w wodzie. Woda o takiej samej zawartości agresywnego CO2 jest tym agresywniejsza, im większa jest w niej zawartość soli.

Utlenialność - umowny wskaźnik jakości wody, określający zawartość w wodzie substancji utleniających się nadmanganianem potasu KMnO4 i wyrażony w mg O2/dm3 badanej wody lub w mg zużytego KMnO4 na dm3 (1 mg KMnO4 odpowiada 0,25 mg O2).

Sucha pozostałość - substancje stałe, rozpuszczone i zawieszone w wodzie, które zostają po odparowaniu wody w temperaturze 105 °C, przeliczone na 1 dm3 wody. 

Pozostałość po prażeniu - pozostałość po prażeniu suchej pozostałości w temperaturze 550 °C (wypalane zostają wszystkie substancje organiczne).

Strata po prażeniu - umowny wskaźnik zawartości związków organicznych w wodzie.

Przewodność elektryczna  - jest wywołana obecnością jonów powstałych w wyniku dysocjacji rozpuszczonych soli oraz amoniaku i dwutlenku węgla. Jednostką przewodności jest S/cm (µS/cm). Przewodność elektryczną należy podawać dla temperatury 20 °C. Może być podstawą oceny umownego stężenia NaCl wg zależności: 1 µS/cm = 0,55 mg NaCl/dm3.

Co zrobić z wynikami analizy?

Na stronie www.bwt.com/pl-pl/serwis/copy-of-formularz-suw znaleźć można prosty, intuicyjny i interaktywny formularz, w który należy wpisać wyniki przeprowadzonej analizy. Po wypełnieniu go, specjalista z firmy BWT skontaktuje się z nami i zaproponuje nam Stację Uzdatniania Wody dopasowaną do naszych potrzeb.

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje