Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Panele podłogowe odbierają rynek posadzkom z litego drewna. Dlaczego tak się dzieje? Bo są od nich tańsze, łatwe w montażu, a podłoga jest gotowa do użycia od razu po ułożeniu. Niestety, panele mają też wady: chodzeniu po nich towarzyszy charakterystyczny głuchy odgłos, laminowane są sztuczne, nie da się ich odnowić. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze, żeby być zadowolonym z zakupu tego produktu.

W tym artykule omówimy dwa ro­dzaje materiałów posadzkowych opisywanych jako panele podło­gowe - panele laminowane i panele drew­niane. To wyroby o stosunkowo krótkiej hi­storii. Posadzki laminowane pojawiły się na rynku jakieś 40 lat temu, system łącze­nia paneli bez użycia kleju (na tzw. klik) ma nieco ponad 20 lat.

Cechy wspólne i różnice paneli laminowanych i drewnianych

Wielka kariera paneli laminowanych wy­nika z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, wykonana z nich posadzka do­brze imituje drewnianą, a jest od niej wy­raźnie tańsza. Po drugie, układa się ją szyb­ko i łatwo - nie ma potrzeby zatrudniania fachowców, większość inwestorów poradzi sobie z tym zadaniem. Co więcej, taka pod­łoga jest gotowa do użycia zaraz po ułoże­niu - niczego nie trzeba cyklinować, lakie­rować, czy wykańczać w jakikolwiek inny sposób. Co zwiększa różnicę w cenie mię­dzy nią i posadzką z litego drewna, bo nie ma wydatków na lakier i robociznę.

Panele drewniane to odpowiedź produ­centów podłóg z drewna na wyzwanie, ja­kim stały się dla nich wyroby laminowane. Mają te zalety laminowanych odpowied­ników, których nie ma klasyczny parkiet. Można je zatem układać na klik, bez uży­cia kleju i nie trzeba wykańczać. Są też tań­sze od podłogi z litego drewna, bo mają warstwową budowę (tak jak panele laminowane) - drogi materiał stanowi tylko wierzchnią warstwę, pozostałe są z tańsze­go drewna gorszego gatunku.

Warstwowa budowa panelu drewnianego (schemat po lewej) i laminowanego (schemat po prawej).

Panele obu rodzajów składają się z kilku warstw (3 + wykończenie). Panel lamino­wany, patrząc od góry, ma warstwę dekora­cyjną z tworzywa (laminatu) lub papie­ru, najczęściej imitującego drewno (choć równie dobrze może udawać np. kamień). Laminat pokrywa się żywicą melaminową, która zabezpiecza przed ścieraniem i dzia­łaniem wody. Rdzeń (warstwa środkowa) jest przeważnie wykonany z twardej, drew­nopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF. To płyty pilśniowe produkowane z włókien drzewnych, klejonych w wysokiej tempe­raturze i pod ciśnieniem. Od wytrzymało­ści tej warstwy zależy odporność panelu na uderzenia i wgniecenia. Na dole znajduje się spód z laminatu (na ogół takiego, jak na wierzchu), albo z kilku warstw wzmocnio­nego papieru. Spodnia warstwa z laminatu zapewnia większą stabilność wyrobu.

Posadzka laminowana dobrze imituje naturalne drewno - tu duże deski (fot. z lewej), może udawać również inne materiały, np. beton (fot. z prawej). (fot. Tarkett)

Wierzchnią warstwę paneli drewnia­nych, o grubości kilku milimetrów (2-4), wykonuje się z twardego, szlachetne­go drewna (najczęściej z drzew liściastych), kilkakrotnie fabrycznie lakieruje lub po­krywa olejem, ewentualnie woskiem. Rdzeń (o grubości ok. 8 mm) stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew iglastych (prze­ważnie sosny), ułożone prostopadle do gór­nej warstwy. Deszczułki może zastąpić twarda płyta drewnopochodna. Od spodu daje się drewno iglaste o układzie słojów ta­kim, jak w warstwie wierzchniej, albo moc­ną sklejkę. Dzięki prostopadłym warstwom panele reagują na zmiany wilgotności i tem­peratury kilkakrotnie słabiej niż lite drew­no. Jeśli górna warstwa jest grubsza, pod­łogę można odnawiać jak zwykły parkiet (choć tylko 2-3 razy).

Warstwowa posadzka z drewna
Warstwowa posadzka z drewna - wierzchnia warstwa z dębu, wykończona transparentnym olejem. (fot. Barlinek)

Wspólną cechą paneli obu rodzajów są względnie duże wymiary: szerokość od oko­ło 10 do trzydziestu kilku cm, długość od kilkudziesięciu cm do nawet 4 m. I możli­wość łączenia elementów bez kleju, co po­zwala na ułożenie tzw. podłogi pływającej.

Zalety i wady paneli podłogowych

Panele wykazują sporą odporność na ście­ranie, wgniecenia, promieniowanie UV. Prosty jest nie tylko ich montaż, ale i pielęgnacja. Za największą wadę posadzek la­minowanych uznaje się charakterystycz­ny, głuchy odgłos towarzyszący chodzeniu po tej podłodze (słychać go także na niższej kondygnacji). Żeby wyeliminować ten pro­blem, układa się je na specjalnych matach wyciszających.

Na rynku są też panele z do­datkową warstwą tłumiącą odgłos kroków. Taka podłoga jest nawet o połowę cichsza, a uciążliwy dźwięk niższy i mniej męczą­cy. Niektórym przeszkadza fakt, że lami­nowana posadzka nie jest produktem naturalnym. W zasadzie nie da się jej odnowić - w przeciwieństwie do paneli drewnia­nych, laminowanych nie można cyklinować ani lakierować.

Generalnie panele (poza specjalnymi modelami) nie nadają się do łazienek. Wytwórcy drewnianych przeważnie określa­ją dopuszczalną wilgotność w pomieszcze­niu, w którym będą użytkowane, między 45 i 65%, laminowanych pomiędzy 40 i 70%.

Jak dobrać panele podłogowe? - klasa użyteczności i klasa ścieralności

Przede wszystkim dopasowując ich wytrzy­małość, czyli klasę użyteczności i odpor­ność na ścieranie, do rodzaju pomieszczenia. Model, którego ścieralność wystarczy w sypialni, nie sprawdzi się w korytarzu czy kuchni.

Klasy użyteczności (przeznaczenia) dzie­lą panele podłogowe na domowe i przezna­czone do obiektów użyteczności publicznej. Jest ich sześć (klasa 21, 22, 23, 31, 32, 33) i każdej przypisane jest inne natężenie ruchu. Pierwsza cyfra w oznaczeniu kla­sy informuje, czy panel jest przeznaczony do domu (2) czy budynku użyteczności pu­blicznej (3). Druga wskazuje natężenie ru­chu - 1 niskie, 3 najwyższe.

Panele klasy 21 należy układać w domu, w pomieszczeniach o małym ruchu, np. w sypialni, pokoju gościnnym. Klasa 22 jest do jadalni, pokoju dzieci, zaś 23 do kuchni, salonu i na korytarz.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Producenci paneli opisują swoje wyro­by nie tylko liczbowo, także piktogramami. Na domowe przeznaczenie wskazuje obrazek przedstawiający domek, na zastosowa­nie w przestrzeni publicznej rysunek blo­ku. Jedna, dwie lub trzy sylwetki człowieka na prawo od budynku oznaczają natężenie ruchu - od niskiego do wysokiego. Rysunek domu i stojącego obok niego ludzika obrazu­je zatem klasę użyteczności 21.

Aby ustalić klasę użyteczności, panele bada się w siedmiu kategoriach: odporności na ścieranie, uderzenia, zaplamienie, żar pa­pierosa, skutek ruchu nogi mebla i przesu­wania krzesła na kółkach oraz przyrost gru­bości po spęcznieniu.

Oznaczenie paneli przeznaczonych do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu (rys. po lewej) i do wnętrz użytkowych eksploatowanych średnio intensywnie (rys. po prawej).

Drugim istotnym parametrem, opisują­cym przydatność paneli w poszczególnych wnętrzach, jest klasa ścieralności określana na podstawie testu Tabera. Polega on na obracaniu próbki podłogi wokół paska z papierem ściernym, do momentu starcia wierzchniej warstwy. Im więcej liczonych w tysiącach obrotów potrzeba, żeby do tego doszło, tym lepsza odporność na ścieranie, czyli trwałość produktu.

Wyróżniamy 5 klas ścieralności: od AC1 do AC5, pierw­sza oznacza bardzo słabą odporność na ście­ranie, druga (AC2) słabą, AC3 dobrą, AC4 wysoką, AC5 bardzo wysoką. Teoretycznie trzy pierwsze klasy (AC1-AC3) przeznaczo­ne są do domów, pozostałe dwie do obiektów użyteczności publicznej. Piszemy teoretycz­nie, bo AC1 stosuje się rzadko, a w najinten­sywniej eksploatowanych domowych po­mieszczeniach najlepiej sprawdzą się klasy AC3 i AC4.

W przypadku paneli drewnianych, znaczenie ma również twardość drew­na wierzchniej warstwy, mierzona w ska­li Brinella (BHN). Najtwardsze modele mają wierzch z drewna drzew egzotycznych (ja­toba, kempas, merbau - twardość wyraź­nie powyżej 4 BHN). W pomieszczeniach in­tensywnie użytkowanych sprawdzi się też dąb, orzech, jesion, grusza, grab (3-4 BHN). W sypialni z powodzeniem wystarczy olcha i brzoza (powyżej 2 BHN). Najmniej odpor­ne na uszkodzenia są wersje z wierzchnią warstwą z drzew iglastych: sosny, świerku, jodły (1,5-1,8 BHN).

Posadzka laminowana w klasie 23
Posadzka laminowana w klasie 23, odpowiednia do intensywnie użytkowanych pomieszczeń domowych. (fot. Komfort)

Panele laminowane - układanie krok po kroku

Pływająca podłoga - charakterystyka

Posadzka z paneli to najczęściej podłoga pływająca, co oznacza, że nie przykleja się ich do podłoża, a jedynie łączy na krawę­dziach. Takie rozwiązanie jest pewne i bez­pieczne - odpowiednio wyprofilowane pió­ro i wpust zatrzaskują się, tworząc szczelne połączenie. W niektórych rozwiązaniach pióro i wpust smaruje się klejem, w innych nie. Układanie podłogi bez kleju jest szyb­kie, łatwe i umożliwia jej demontaż w razie potrzeby. Prosta jest też wymiana uszkodzo­nego elementu.

Niezależnie od sposobu montażu, między panelami i ścianą zostawia się szczelinę dy­latacyjną (do 10 mm), która ogranicza efekty ruchów drewna. Szczeliny zakrywają listwy przypodłogowe.

Panele można układać również na starych posadzkach, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane. Niezbędny jest pod­kład z pianki poliuretanowej, tektury fali­stej, korka (który niweluje drobne nierówno­ści i tłumi hałas), ewentualnie wcześniejsze zastosowanie zaprawy wyrównującej.

Podłogi z paneli, klejone do podłoża tak jak parkiet, skuteczniej tłumią hałas i lepiej sprawdzają się tam, gdzie są użytkowane bardzo intensywnie. Są tańsze, dodatkowo klej je uszczelnia i zabezpiecza przed wni­kaniem wilgoci.

Ceny paneli laminowanych i drewnianych

Najtańsze panele laminowane kosztu­ją 15 zł/m2, ceny większości wahają się mię­dzy 20 i 60 zł, choć da się znaleźć i takie po­wyżej 100 zł/m2. Na cenę wpływa jakość warstwy dekoracyjnej oraz system łączenia, bezklejowe są droższe od porównywalnych jakościowo paneli klejonych. Cena drew­nianych zależy głównie od gatunku drew­na, z którego zrobiono warstwę wierzch­nią, i wynosi od 80 do przeszło 200 zł/m2. Podobnie zapłacimy za m2 parkietu, ale jego ułożenie, wycyklinowanie i polakierowanie będzie kosztowało 50-70 zł/m2, czyli 3 razy tyle, co ułożenie paneli.

Panel drewniany
Panel drewniany - widoczny zamek umożliwiający bezklejowy montaż. (fot. J. Werner)
Układanie podłogi pływającej
Układanie podłogi pływającej - właściwy podkład zwiększy jej żywotność. (fot. Haro)

Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca

Janusz Werner
fot. otwierająca: J. Werner

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Kasia z Arbiton

26 Maj 2019, 13:26

Dobrze na całej powierzchni mieszkania lub domu zastosowac panele winylowe, np. imitujące drewno lub posadzkę kamienną. Są bardzo trwałe i cechują się wysoką odpornoscią na ścieranie. Dzięki wodoodpornej powłoce można bez ograniczeń zmywac je na mokro, co znacznie ułatwia ...

time image

30 Lip 2018, 08:01

Dnia 28.07.2018 o 23:14, Gość Anonim napisał: Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie Proszę ...

time image

30 Lip 2018, 07:50

Dnia 28.07.2018 o 23:14, Gość Anonim napisał: Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie W ...

Nie rozumiem tego pytania, po pierwsze AC5 to klasa ścieralności a nie BHP. Ja mam w sypialni iu cieszę się zdrowiem, odpukać. Mogę przesuwać meble do woli a nawet wejść w zapiaszczonych butach i tańczyć :) Dnia 27.08.2013 o 17:35, Gość stach napisał: Rozumiem, ...

time image

Gość Anonim

28 Lip 2018, 21:14

Czy mogę położyc w domu panele AC5? Zadaje to to pytanie, ponieważ dowiedziałam się, że AC5 są bardziej szkodliwe. Dlatego odradza się ich kładzenie zwłaszcza w sypialni i pokoju dziecięcym. Proszę o opinie

time image

Gość Bartosz

26 Lis 2015, 11:54

AC5 też można położyć w domu, nie tylko w miejscach użyteczności publicznej. Wcale nie jest powiedziane, że to za drogi interes na prywatny użytek. Można znaleźć panele tej klasy, które nie zrujnują budżetu.

time image

Gość stach

27 Sie 2013, 15:35

Cytat SLUCHAJCIE CZY WIECIE FGDZIE DOSTANE TAKI MODEL PANELI? C1007896 PROSZE O POMOC STOIMY Z REMONTEM NIE DOSTALILISMY W ZADNYM INNYM SKLEPIE :( Rozumiem, że zabrakło kilku paneli A co to za symbol??? C1007896 Wujek GOOGLE nic ...

time image

Gość MALWINA

27 Sie 2013, 14:22

SLUCHAJCIE CZY WIECIE FGDZIE DOSTANE TAKI MODEL PANELI? C1007896 PROSZE O POMOC STOIMY Z REMONTEM NIE DOSTALILISMY W ZADNYM INNYM SKLEPIE :(

time image

Gość Krystian

14 Lip 2013, 18:25

dzięki bardzo za cenne porady ;-)

time image

Gość Zibi

09 Cze 2013, 20:38

Bardzo czytelny i konkretny opis . Na panelach tyle info nie znajdziemy . Dzięki

time image

Gość Reńka

27 Maj 2013, 10:18

konkretne i jasne. Dzięki za pomoc

time image

Gość MISTY

25 Maj 2013, 17:38

już wiem co i jak

time image

Gość Ania

05 Kwi 2013, 20:34

Bardzo jasne wyjaśnienie :)

time image

Gość gecon

30 Lip 2012, 16:54

Dzięki. Wiele wyjaśniło. pozdro dla autora.

time image

Gość Mar81

27 Lip 2012, 07:13

Dziękuję za ciekawy i pomocny artykuł.

time image

26 Lut 2012, 11:18

Szkoda, że nie ma więcej takich obiektywnych artykułów. Pomimo upływu czasu nadal jest pomocny

time image

Gość laik

25 Lut 2012, 19:35

Bardzo pomocny artykuł..

time image

Gość gosc

21 Lut 2012, 17:45

dziękuję.

time image

Gość ania

14 Sty 2012, 21:00

Bardzo pomocny artykuł. Jasno i rzeczowo. BRAWO!!.

time image

Gość zainteresowana

11 Sty 2012, 21:06

wszystko super wyjaśnione..

time image

Gość stefan

03 Gru 2011, 13:11

dziękuje zrozumiałem.

time image

Gość Godzio

20 Lis 2011, 17:48

A tak konkretnie AC5 to trwałość dębu czy sosny, albo może w jakimś przedziale czasowym (x lat)- dla przeciętnych warunków eksploatacji..

time image

Gość Piotr

14 Sie 2011, 20:04

Brawo wszystko juz wiadomo. Pozdrawiam autora...

time image

Gość Wojciech

26 Lip 2011, 16:43

Fajnie, przystępnie wytłumaczone. Teraz można iść na zakupy....

time image

Gość arss

26 Maj 2011, 05:40

Super, klarownie i przejrzyście..

time image

15 Lut 2011, 07:54

Faktycznie jasno prosto i na temat.

time image

Gość ares1967

14 Lut 2011, 22:45

BRAWO !!!.

time image

Gość grzegorz

14 Sty 2011, 17:47

teraz będę mógł szkolić sprzedawców, esencja konkretu..

time image

Gość Krótko a na temat

18 Sie 2010, 08:25

wreszcie kumam o co chodzi z tymi panelami..

time image

Gość michał

09 Sie 2010, 17:31

i o to chodzi , prosto jasno i na temat.

time image

Gość Stanley

23 Lip 2010, 06:28

Super artykuł. Tego szukałem..

time image

14 Cze 2010, 09:50

Faktycznie - bardzo dobrze, ze ktos wpadl na wyjasnienie o co chodzi z panelami, choc Ja jednak zastanawiam się nad drewnem, w punkcie się dowiedziałem – że podłoga pokryta olejem ma porównywalną wytrzymałość do panela AC4 – może ktoś potwierdzić?

time image

Gość ewel

16 Maj 2010, 20:13

wreszcie ktoś wpadł na pomysł i wyjaśnił ludziom o co chodzi z tymi oznaczeniami wielkie dzięki!.

time image

Gość wojtyla

15 Lut 2010, 14:31

NOBEL DLA AUTORA...

time image

Gość marek

14 Cze 2009, 12:53

jak zainpregnowac łaczenja juz położonych paneli

time image

Gość ewa

29 Maj 2009, 08:21

i już wszystko jasne, dzięki

time image

Gość zielona

19 Maj 2009, 11:24

Czysto, jasno i na temat,,,wszystko co trzeba widzieć przed zakupem paneli.

time image

Gość pr.se.

14 Maj 2009, 10:13

szkoda, że tak późno trafiłem na tą stronkę :( bardzo pomocna, i następnym razem będę mądrzejszy

time image

26 Lut 2009, 16:06

takie informacje zawsze się przydają...

time image

Gość Lidia Ostrów Wlkp.

26 Lut 2009, 13:32

Wreszcie ktoś czytelnie wyjaśnił laikom co oznaczają te wszystie symbole.Dzięki

time image

Gość kijovitz

22 Sty 2009, 07:29

Tego mi było trzeba, pozdrawiam autora.

time image

22 Sty 2009, 07:29

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak wykonać podkład podłogowy (szlichtę cementową)?
Jak wykonać podkład podłogowy (szlichtę cementową)?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje