Wymiana instalacji elektrycznej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Wymiana instalacji elektrycznej

Remont starego domu to dobra okazja do wymiany instalacji elektrycznych. Według współczesnych norm są niebezpieczne, bo grożą porażeniem lub pożarem. Są też zawodne, gdy podłączymy do nich nowoczesne urządzenia elektroniczne.

Instalacja elektryczna
(fot. Osram, fot. PCE, fot. Legrand)

Ocenę stanu instalacji należy powierzyć uprawnionemu elektrykowi. Powinien on sprawdzić:

 • stan przewodów (jeśli w domu mamy stare przewody aluminiowe, najprawdopodobniej kwalifikują się one do wymiany instalacji elektrycznej),

   

 • tablicę rozdzielczą (starą wyposażoną w bezpieczniki topikowe (tzw. korki) trzeba wymienić na nową wyposażoną w wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy),

   

 • puszki przyłączeniowe, a ponadto dokonać pomiarów rezystancji izolacji,

   

 • sprawdzić działanie ochrony przeciwporażeniowej.

Nie tylko stare instalacje wymagają modernizacji. W trakcie użytkowania stosunkowo nowego domu może się okazać, że zbyt skromnie obliczyliśmy nasze potrzeby, albo że w złych miejscach zaplanowaliśmy gniazda. Jeśli jest ich za mało, w różnych miejscach leżą porozciągane przedłużacze. Przeciążona instalacja często wyłącza się wskutek "wyskakiwania korków". Zniecierpliwieni, decydujemy się wtedy na jej rozbudowę.

Wymiana instalacji elektrycznej czy modernizacja?

Licznik elektryczny
Licznik elektryczny (fot. Apator)

Instalacje starsze niż 20 lat zazwyczaj wymagają wymiany – jeśli nie całej instalacji, to na pewno niektórych jej elementów. Podczas kontroli specjalista powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo użytkowania:

 • bezpieczniki starego typu (gdy były naprawiane "domowymi" sposobami, czyli np. Drutem),
 • przewody w starej, sparciałej izolacji,
 • uszkodzone lub nadtopione gniazda i wyłączniki.

Wymiana tych elementów zapewnia jedynie przywrócenie sprawności starej instalacji: nie oznacza niestety, że na tym jej remont się zakończy.

 

Zwiększenie liczby odbiorników wymaga zwykle zmodernizowania instalacji, czyli najprawdopodobniej:

 • wykonania nowych obwodów,
 • wymiany rozdzielnicy (w przypadku braku miejsca).

Trzeba przy tym uwzględnić moc wszystkich podłączanych urządzeń. Te szczególnie "prądożerne", takie jak kuchenki elektryczne, podłogowe maty grzewcze, bojlery, hydrofory, grzejniki akumulacyjne oraz pralki i zmywarki powinny być bowiem podłączone do oddzielnych obwodów.

Instalacja elektryczna - rozdzielnica Instalacja elektryczna - rozdzielnica
(fot. PCE) (fot. Moeller)
Rozdzielnica montowana jest w metalowej lub plastikowej skrzynce do umieszczenia na powierzchni ściany lub we wnęce muru

Wymiana instalacji elektrycznej - nowa rozdzielnica

Tablica rozdzielcza, czyli fachowo mówiąc – rozdzielnica domowa – jest miejscem, w którym umieszcza się całą aparaturę sterującą i zabezpieczającą instalację wewnętrzną. W obecnie produkowanych rozdzielnicach nie używa się już tradycyjnych "korków", lecz montuje się aparaturę modułową, umieszczaną na znormalizowanej szynie instalacyjnej.

Wszystkie "bezpieczniki", zwane wyłącznikami, mają taki sam wymiar podstawowy, odpowiadający szerokości modułu 17,5 mm – lub jego wielokrotności. Liczba modułów, jakie można zmieścić w jednej rozdzielnicy określa jej pojemność, a to z kolei pozwala łatwo wyliczyć, ile i jakiej mocy urządzenia będzie można do niej podłączyć.

 

Dobierając pojemność rozdzielnicy należy uwzględnić pewien zapas, pozwalający na podłączenie w przyszłości dodatkowych urządzeń. Instalację domową trzeba podzielić na obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii (odbiorniki dużej mocy: pompę, kuchenkę elektryczną) lub ich grupy (gniazda wtykowe, oświetlenie).

 

Każdy z obwodów musi mieć osobny włącznik nadmiarowoprądowy. A cała instalacja musi być zabezpieczona wyłącznikiem róznicowoprądowym. Aparaty te umieszcza się na tablicy rozdzielczej. Rozdzielnica jest dość płaska, może więc być umieszczona nawet w przedpokoju. Najwygodniej umieścić ją przy drzwiach wejściowych. Taka lokalizacja ułatwi odłączenie zasilania np. w razie pożaru.

 

W rozdzielnicy zbiegają się obwody elektryczne z całej domowej i ogrodowej instalacji. Są one chronione umieszczonymi w niej różnymi wyłącznikami i ochronniki. Jedne chronią instalację przed skutkami zwarcia lub przeciążenia, inne chronią sprzęt szczególnie podatny na skoki napięcia, jeszcze inne czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników, chroniąc ich przed porażeniem prądem.

 

Dodatkowym wyposażeniem rozdzielnicy jest aparatura sterująco-sygnalizacyjna. Ułatwia kontrolę stanu instalacji i umożliwia sterowanie oraz programowanie pracy poszczególnych obwodów. Najczęściej są to lampki sygnalizujące obecność napięcia zasilania, programowane zegary sterujące pracą np. ogrzewania elektrycznego oraz wyłączniki zmierzchowe włączające oświetlenie zewnętrzne.

 

Uwaga! Wymiana starej rozdzielnicy wiąże się czasami z koniecznością zdemontowania licznika. O takiej potrzebie powinniśmy zawiadomić miejscowy rejon energetyczny, podając okres, na jaki będzie on zdjęty. Po jego zamontowaniu musimy zgłosić gotowość do jego zaplombowania.

Wymiana instalacji elektrycznej  -wyłączniki

 • Wyłączniki nadmiarowoprądowe – chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Do jednego wyłącznika można podłączyć obwód zasilający obsługujący nie więcej niż 10 gniazdek lub 20 punktów oświetleniowych.

   

  Prąd nominalny wyłącznika musi być dostosowany do dopuszczalnego obciążenia zabezpieczanych fragmentów instalacji i zwykle wynosi 16 A dla gniazdek oraz 10 A dla oświetlenia. Kiedy dobiera się wyłączniki nadmiarowoprądowe, trzeba również przestrzegać zasady selektywności wyłączania. Istotne jest również zapewnienie w miarę równomiernego obciążenia poszczególnych faz przy doprowadzeniu do budynku prądu trójfazowego. Nie można więc np. z jednej fazy zasilać wszystkich gniazdek, a z drugiej tylko oświetlenia.

   

  Ogólnie: w razie podłączania urządzeń z silnikami pobierającymi znaczny prąd przy rozruchu stosuje się wyłączniki mające tzw. zwłoczną charakterystykę czasowo-prądową, tzw. wyłączniki silnikowe.

   

  Wyłączniki typu C i D umożliwiają krótkotrwały pobór prądu przy znacznym przekroczeniu jego wartości nominalnej. Oznacza to, że przez krótki okres czasu przez instalację może popłynąć prąd o natężeniu nieco przekraczającym dopuszczalne wartości bez ryzyka uszkodzenia instalacji. Wyłączniki takie są więc przeznaczone do obwodów, do których są podłączone duże ilości opraw świetlnych, szczególnie lamp jarzeniowych oraz elektronarzędzi dość dużej masy.

   

  Wyłączniki typu B pozwalają na niewielki, krótkotrwały wzrost pobieranego prądu, a instalowane są w obwodach o obciążeniu rezystancyjnym, czyli przeznaczonych do obsługi oświetlenia i ogrzewania.

   

Instalacja elektryczna - ogranicznik przepięć Instalacja elektryczna - wyłącznik różnicowoprądowy Instalacja elektryczna - zabezpieczenie nadmiarowoprąwym
(fot. Relpol) (fot. Legrand) (fot. Moeller Electric)
Instalację elektryczną należy zabezpieczyć ogranicznikami przepięć ,
wyłącznikiem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym
 • Wyłączniki różnicowoprądowe – chronią przed porażeniem nie tylko przy bezpośrednim dotknięciu np. obudowy urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji, ale również w razie dotknięcia przewodu pod napięciem czy zacisków w gniazdku lub wyłączniku. Ich działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym, a w razie pojawienia się różnicy przekraczającej prąd uruchomienia wyłącznika (zwykle 30 mA) – na szybkim odłączeniu zasilania. Takie wyłączniki powinny chronić wszystkie obwody elektryczne w domu.

   

  Prąd różnicowy może pojawić się też w wyniku tzw. przebicia, czyli przepływu prądu do masy, spowodowanego uszkodzeniem izolacji przewodów lub zawilgoceniem wewnątrz urządzeń elektrycznych. Przebicia są częste w starym sprzęcie, a możliwość ich wystąpienia zwiększa się, jeśli pracuje on w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza. W takich okolicznościach wyłącznik może bardzo często wyłączać zasilanie.

   

  Uwaga! Zirytowani takim zjawiskiem użytkownicy, zamiast odnaleźć i usunąć przyczynę wyłączeń, wymontowują często wyłącznik różnicowoprądowy. Jest to nie tylko nieracjonalne, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne!

   

  Zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego wymaga doprowadzenia do odbiorników trzech przewodów: fazowego L, neutralnego N oraz ochronnego PE. Montowanie go centralnie dla całej instalacji domowej nie jest dobrym pomysłem. Uszkodzenie któregoś z obwodów spowoduje bowiem całkowite odcięcie prądu – do czasu usunięcia awarii.

   

 • Styczniki – umożliwiają zdalne włączanie urządzeń oraz sterowanie nimi. Instaluje się je w obwodach zasilających urządzenia dużej mocy lub takie, których włączanie odbywa się automatycznie. Styczniki są niezbędne, jeśli chcemy np. zaprogramować włączanie się urządzeń w czasie obowiązywania II taryfy opłat za energię elektryczną. Montuje się je również w instalacjach, w których pracują silniki wymagające ochrony przed niespodziewanym uruchomieniem. W razie awaryjnego wyłączenia zasilania silnik włączany przez stycznik nie uruchomi się samoczynnie, gdy ponownie popłynie prąd.

   

 • Wyłączniki pierwszeństwa – nazywane również priorytetowymi, zabezpieczają instalację przed przeciążeniem. Instaluje się je głównie w domach ogrzewanych elektrycznie, gdy również inne urządzenia grzewcze zasilane są prądem. Ich działanie polega na automatycznym odłączeniu zasilania np. ogrzewania, gdy korzystamy z kuchenki elektrycznej. Po skończeniu gotowania ogrzewanie włączy się samoczynnie.

Wymiana instalacji elektrycznej - ochronniki

 • Instalację elektryczną można prowadzić po wierzchu ściany w listwach lub kanałach instalacyjnych
  Instalację elektryczną można prowadzić po wierzchu ściany w listwach lub kanałach instalacyjnych (fot. Hager Polo)
  Ochronniki, czyli ograniczniki przeciwprzepięciowe – zabezpieczają przed skokami napięcia wrażliwe na nie urządzenia elektroniczne (np. komputery, sprzęt audio-wideo). Taki niespodziewany impuls napięciowy może pojawić się w instalacji elektrycznej na skutek wyładowań atmosferycznych, awarii lub przełączeń w sieci elektroenergetycznej, a wtedy ochronnik spowoduje odprowadzenie go do ziemi.

   

  Ochronniki mogą być wyposażone w wymienne wkładki: wtedy po zadziałaniu – sygnalizowanym zmianą koloru wskaźnika lub zapaleniem się lampki sygnalizacyjnej – trzeba wkładkę wymienić. Zadziałanie ochronnika nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji, zatem może pozostać niezauważone. Dlatego po każdej burzy warto go sprawdzić i w razie potrzeby wymienić wkładkę.

   

  Uwaga! Funkcje poszczególnych wyłączników należy koniecznie opisać (np. "17 – pokój nad garażem") i taką legendę nakleić na wewnętrznej stronie drzwiczek rozdzielnicy. Na pewno sie przyda!

Przekroje i kolory przewodów

Przekrój przewodu zależy od jego długości, przewidywanego obciążenia prądem oraz temperatury otoczenia. Dopuszczalną obciążalność przewodów zależnie od sposobu ich prowadzenia można znaleźć w tabelach, ale niełatwo do nich dotrzeć, więc w tej kwestii lepiej zdać się na fachowca. Orientacyjnie przyjmuje się, że w instalacjach domowych nie powinno to być więcej niż:
 • 14-14,5 A jeśli żyły mają przekrój 1,5 mm2 oraz
 • 19 A jeśli ich przekrój wynosi 2,5 mm2.
Podane wartości dotyczą przewodów miedzianych. Do oświetlenia stosuje się takie przewody o przekroju 1,5 mm2, a do gniazdek - 2,5 mm2.

 

Zgodnie z przepisami instalacja elektryczna w domu musi być wykonana jako trójprzewodowa. Aby łatwo było odróżniać przewody, stosuje się zróżnicowany kolor ich izolacji:
 • do przewodów fazowych (L) – czarny lub brązowy; taki przewód powinien się znajdować z lewej strony gniazdka,
 • do neutralnych(N) – niebieski,
 • do przewodów ochronnych (PE) – w żółto-zielone paski; taki przewód powinien być podłączony do wszystkich gniazd z bolcem i do punktów oświetleniowych

Wymiana instalacji elektrycznej - kable na nowo

Instalacja elektryczna - kable
(fot. Wago Elwag)

Wymiana starej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz rozbudowa instalacji o nowe obwody oznacza układanie nowych przewodów.

 

Wymiana. Stare instalacje były układane głównie w rurkach lub w kanałach instalacyjnych, a nowsze – w rurkach bezpośrednio pod tynkiem, w listwach lub kanałach instalacyjnych na wierzchy ściany. Możliwość wykorzystania rurek do wprowadzenia nowych przewodów zależy od ich stanu technicznego, średnicy oraz trasy ich przebiegu (prosta czy z załamaniami). Jeśli są to rurki metalowe z umieszczoną w środku wkładką, a trzeba do nich wprowadzić znacznie większą liczbę przewodów, możliwości ich wykorzystania są ograniczone.

 

Nowe przewody wciąga się w rurki instalacyjne równocześnie z wyciąganiem starych i mocuje ich końce w puszkach rozgałęźnych. Jeśli poprzednia instalacja była wykonana ze sztywnego drutu typu DY, będzie on stawiał opór przy usuwaniu. Znacznie łatwiej wciągnąć pojedyncze przewody linkowe (oznaczenie LY).

 

Jeśli stara instalacja była ułożona w kanałach instalacyjnych, można je otwierać. Umożliwia to dostęp do dużego fragmentu instalacji elektrycznej, tak więc wymiana jest łatwa.

 

Rozbudowa. Również w tym wypadku jest kilka możliwości poprowadzenia przewodów w rurkach w tynku, w listwach, kanałach instalacyjnych i sztywnych rurkach – na wierzchu ściany, najczęściej przy podłodze, suficie lub wokół ościeżnic otworów drzwiowych.

 • Pod przewody w rurkach trzeba wykuć w ścianie bruzdy głębokości 2-2,5 cm, zamocować w nich rurki – elastyczne, nazywane popularnie peszlami lub sztywne, po czym pokryć je tynkiem.

   

  W miejscach rozgałęzienia instalacji montuje się puszki. Połączenia przewodów (DY) prowadzonych pojedynczo wykonuje się za pośrednictwem zacisków śrubowych lub złączek samozaciskowych.

   

  Uwaga! – nie wolno ich skręcać ze sobą. Otwory pod puszki najwygodniej wywiercić otwornicą do muru o średnicy 70 lub 80 mm.

   

 • Każdy przewód instalacji elektrycznej ma inny kolor, oznaczający funkcje przewodu
  Każdy przewód instalacji elektrycznej ma inny kolor, oznaczający funkcje przewodu (fot. Wago Elwag)
  Bezpośrednio w tynku układa się płaskie przewody wielożyłowe w podwójnej izolacjio oznaczeniu YDYp. Przewody mocuje się do ściany opaskami z taśmy aluminiowej, a następnie pokrywa tynkiem.

   

  Puszki rozgałęźne osadza się w taki sam sposób, jak w instalacji układanej w rurkach. Prowadzone równolegle wiązki składające się z więcej niż 2-3 przewodów wielożyłowych należy układać z pewnym odstępem, aby umożliwić przylgnięcie tynku do muru, a nie tylko do powierzchni przewodów, która jest gładka, przez co zaprawa tynkarska ma do niej słabą przyczepność. Przewodów, które będą zakrywane tynkiem lub innym wykończeniem, nie należy prowadzić w sposób dowolny.

   

  Muszą one przebiegać wzdłuż linii poziomych i pionowych, w określonych odległościach od sufitów i drzwi. Najlepiej zrobić na papierze plan nowej instalacji i przechowywać go na wypadek awarii lub zrobić zdjęcia zaraz po montażu. Taka inwentaryzacja trasy kabli przyda się, kiedy na ścianie zechcemy powiesić półkę czy obraz.

   

 • Przewody po wierzchu ściany prowadzi się najczęściej w listwach i kanałach instalacyjnych (mają większe rozmiary niż listwy, mieszczą więc większą liczbę przewodów) lub w sztywnych rurkach. Wzornictwo i kolorystyka dostępnych w sklepach listew umożliwia estetyczne ukrycie przewodów, a dostosowany do nich osprzęt pozwala łatwo zamontować gniazda i wyłączniki.

   

  W listwach i kanałach można także umieścić przewody antenowe, telefoniczne i komputerowe. Sztywne rurki osłonowe szpecą ściany, dlatego używa się ich głównie do prowadzenia instalacji w pomieszczeniach gospodarczych. Grubsze przewody można prowadzić "luzem", mocując je do podłoża specjalnymi uchwytami.
Włączniki oświetleniowe Włączniki oświetleniowe
Włączniki oświetleniowe to poza lampami najbardziej efektowna część domowej elektryki
(fot. Merten)

Wymiana instalacji elektrycznej - gniazdka

Gniazdo hermetyczne
Gniazdko hermetyczne stosuje się w łazience (fot. Karlik Elektrotechnik)

Osprzęt w pomieszczeniach mieszkalnych instaluje się głównie jako podtynkowy, mocowany do puszek instalacyjnych osadzonych w ścianie. Zależnie od materiału, z jakiego zbudowana jest ściana, zakładamy puszki do murów pełnych lub przystosowane do zamontowania w ściankach gipsowo-kartonowych.

 

Wygodne i estetyczne umieszczenie kilku wyłączników lub gniazd obok siebie umożliwiają puszki podwójne, potrójne i poczwórne. Można w nich osadzić tylko osprzęt z oddzielną ramką, dostosowaną do określonej serii wyrobów jednego producenta.

 

Osprzęt – a zwłaszcza gniazda wtykowe – lepiej mocować w puszkach za pomocą wkrętów, a nie zaczepów bocznych. Zmniejsza to ryzyko wyrwania gniazda przy wyciąganiu wtyczki, ale wymaga dość precyzyjnego wypoziomowania puszki podczas jej osadzania. W pomieszczeniach wilgotnych należy instalować osprzęt tzw. hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP 44.

 

Uwaga! W łazience, w strefie bliższej niż 60 cm od obrysu wanny czy brodzika nie wolno instalować żadnych wyłączników ani gniazd. Gniazda w strefie trzeciej – od 0,6 do 2,4 m – muszą być zasilane napięciem bezpiecznym lub obwód powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym, na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA.

 

Wymiana instalacji elektrycznej - gdzie ile gniazdek?

 • w pokojach – jedno podwójne gniazdko wtyczkowe na ok. 5 m2 powierzchni; w pobliżu sprzętu RTV należy zamontować kilka dodatkowych gniazdek,
 • w kuchni – pięć gniazd ze stykiem ochronnym, w tym jedno 16-amperowe,
 • w przedpokoju – jedno gniazdo wtyczkowe,
 • w łazience – dwa gniazdka bryzgoszczelne, dwa ze stykiem ochronnym i jedno 16-amperowe ze stykiem do zasilania pralki.

Wymiana instalacji elektrycznej - na jakiej wysokości?

 • w pokojach – na wysokości 30 cm nad podłogą,
 • w kuchni – ok. 115 cm nad podłogą,
 • w łazience – nie bliżej niż 0,6 m od brzegu wanny lub drzwi kabiny natryskowej; włączniki oświetlenia instaluje się zwykle na wys. 140 cm nad podłogą.

 

Cezary Jankowski, Joanna Dąbrowska

Zdaniem naszych Czytelników

time image

29 Paź 2013, 19:44

Cytat Teraz się raczej odchodzi o topikowych... To są starodawne rozwiązania. Bezpieczne, ale starodawne U mnie teraz cała instalacja w domu jest na automatycznych zabezpieczeniach Ospela - to już standard. Tak się rozpędziłeś ...

time image

29 Paź 2013, 14:57

Cytat Automatyczne to takie, które po zadziałaniu wymagają jedynie przełączenia, natomiast topikowe ulegają przepaleniu i trzeba je wymienić. Teraz się raczej odchodzi o topikowych... To są starodawne rozwiązania. Bezpieczne, ...

Cytat Mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznej: co zalicza się do grupy zabezpieczeń automatycznych i zabezpieczeń topikowych??? Automatyczne to takie, które po zadziałaniu wymagają jedynie przełączenia, natomiast topikowe ...

time image

Gość Patrycja

08 Kwi 2013, 07:41

Mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznej: co zalicza się do grupy zabezpieczeń automatycznych i zabezpieczeń topikowych???

time image

23 Mar 2013, 17:48

Cytat Pomocny artykuł dla tych którzy mają odrobinę wiedzy na temat instalacji elektrycznej. W wielkiej płycie (bloki) kable biegną w podłogach, gniazdka są 5-10cm od podłogi a wyłącznik są 1,10 od podłogi.Dziś normy na taką instalację ...

time image

Gość jt

23 Mar 2013, 16:52

Pomocny artykuł dla tych którzy mają odrobinę wiedzy na temat instalacji elektrycznej. W wielkiej płycie (bloki) kable biegną w podłogach, gniazdka są 5-10cm od podłogi a wyłącznik są 1,10 od podłogi.Dziś normy na taką instalację elektryczną nie pozwalają, ale jej wymiana ...

time image

27 Lut 2013, 18:27

Cytat Wymieniłem w domu osprzęt na Ospel i nie narzekam. Wybór ok. Tiaaaa... Szczególnie jeśli to Impresja. Wkręty gniazdek są przelotowe i niemiłosiernie kaleczą izolację przewodów, nad czym nie mamy kontroli. A gniazdo ...

time image

Gość moruska

27 Lut 2013, 18:17

Wymieniłem w domu osprzęt na Ospel i nie narzekam. Wybór ok.

time image

01 Paź 2010, 14:33

Przecie to było baaardzo spokojnie wręcz ze współczuciem...

time image

01 Paź 2010, 13:25

Stasiu spokojnie,spokojnie Stasiubo Ci ciśnienie skoczy

time image

01 Paź 2010, 13:22

Cytat Jak lut może się wytopić w prawidłowo zrobionym połaczeniu? Zanim się lut zacznie topić (od 200° C) to izolacja wcześniej spłynie. A prąd musiałby być nie wiem jak duży.. Odpowiem ci Bogusiem Lindą: co Ty, k...a, ...

time image

Gość Adi

29 Wrz 2010, 16:20

Jak lut może się wytopić w prawidłowo zrobionym połaczeniu? Zanim się lut zacznie topić (od 200° C) to izolacja wcześniej spłynie. A prąd musiałby być nie wiem jak duży..

time image

Gość Daniel

23 Lut 2010, 18:21

Co do złączek to ja również upierał bym się przy skrętce, wago tak jak kolega mówi szybkie, ale słabe, a skrętka na dł. 3cm, bo czemu nie pewna. To samo lutowanie bo przy te,p. lut się wytapia i problem. Co wy na to???.

time image

Gość Robert

17 Wrz 2009, 17:57

Co do zasad dotyczących instalacji w łazience - jeśli by się ich sztywno trzymać, to w prawie żadnej łazience w bloku nie można by zainstalować żadnego gniazdka czy wyłącznika - skoro np. łazienka w mieszknaiu moich Rodziców ma wymiary 1,45 m na 1,8 metra !

time image

Gość vard

10 Wrz 2009, 16:35

Złącza wago są dobre ,ale styk złącza i przewodu jest na tyle mały że szybko ulegają uszkodzeniu . skręcenie przewodów na długości 1,5cm jest pewniejsze niż wago i kostka wiem to z doświadczenia , lubie wago bo szybko się łączy ale u siebie w domu nigdy bym nie zastosował ...

time image

Gość Maniek

03 Sie 2009, 17:05

Jeśli decydujemy się na wymianę (modernizację) starej instalacji elektrycznej nie ma sensu wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, czy ochrony przepięciowej. Jest to niepotrzebne wywalanie w błoto sporych pieniędzy. Pomiary te i także parę innych jesteśmy zmuszeni wykonać przy ...

time image

03 Kwi 2009, 12:04

wprawdzie nie zajmuję się instalacjami domowymi (jestem elektrotechnikiem przemysłowym) ale zabieram się do remontu mojego domu więc mam kilka pomysłów na instalację domową prowadzenie instalacji; peszle -mam do nich osobisty uraz, ale nawet obiektywnie myśląc nie widzę potrzeby ...

time image

Gość rafal

02 Kwi 2009, 10:35

selektywnosci bezpiecznikow nie uzyskamy przez dobor ich charakterystyk. Jezeli przed licznikiem i w domu sa zamontowane bezpieczniki automatyczne (popularnie "S") to przy ZWARCIU wybiją oba. Bezpieczniki automatyczne z roznymi charakterystykami nie sa selektywne wzgledem siebie, jezeli chodzi ...

time image

Gość elektryk

16 Lut 2009, 18:27

takie gniazdko hermetyczne stosuje sie w chlewach a nie w łazience

time image

11 Sty 2009, 00:26

A ludzie się dziwią że za instalację u mnie płacą jak za zboże tylko nie jestem pewien czy po 20 latach ta sama osoba będzie musiała dokładać cokolwiek i gdziekolwiek .projekt to jedno , a dobrze zrobiona instalacja dedykowana pod danego użytkownika to drugie i tego się będę trzymał .

time image

Gość adi

10 Sty 2009, 18:39

bardzo fajnie opisane.pozdrawiam.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Agregat malarski - jak używać i konserwować?
Agregat malarski - jak używać i konserwować?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny