Czy kupić działkę razem z domem?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Czy kupić działkę razem z domem?

Zakup działki z domem w stanie surowym teoretycznie powinien sprawić, że szybciej będziemy na swoim, niż gdybyśmy budowali dom od podstaw. Jednak rzeczywistość bywa okrutna i może dojść do tego, że wiele czasu i pieniędzy stracimy na formalności umożliwiające kontynuację budowy lub nawet w ogóle nie będziemy mogli jej dokończyć. Problemów może również przysporzyć stan i zła jakość prowadzonych do tej pory robót.

Zanim kupisz dom w stanie surowym, dokładnie przeanalizuj:

 • pozwolenie na budowę
 • projekt domu i plan zagospodarowania działki
 • warunki zabudowy lub wyciąg z MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • wyciąg z ksiąg wieczystych
 • wyciąg z ewidencji gruntów
 • dziennik budowy
 • umowy przyłączeniowe lub warunki techniczne przyłączy (prąd, woda, gaz, kanalizacja)
 • protokoły odbioru istniejących instalacji.

Decydując się na kupno działki razem z domem, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan formalny działki i budynku, prawidłowość przestrzegania wymaganych przepisów, a także stan techniczny budynku – najlepiej wspólnie z fachowcem budowlanym.

Niektóre formalności będziemy mogli załatwić dopiero po zakupie nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza przepisania pozwolenia na budowę, więc koniecznie musimy upewnić się, czy nie będzie z tym problemów.

Pozwolenie na budowę wydawane jest m.in. na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub indywidualnych warunków zabudowy. Kupując dom w stanie surowym, powinniśmy zapoznać się z tymi dokumentami (MPZP do wglądu w gminie, warunki zabudowy od właściciela), gdyż oprócz wymogów formalnych związanych z pozwoleniem na budowę, poznamy możliwości wprowadzania ewentualnych zmian w zagospodarowaniu działki (dostawienie garażu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub modyfikacje projektu domu).

W przypadku istnienia MPZP dowiemy się też, jakie zmiany mogą pojawić się w sąsiedztwie działki i czy w pobliżu nie jest planowane np. utworzenie strefy przemysłowej, budowa autostrady itp.

Bez pozwolenia budowlanego ani rusz

Pozwolenie na budowę jest podstawowym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Oprócz samej decyzji integralnymi załącznikami są: projekt budynku oraz plan zagospodarowania działki. Pozwolenie na budowę ważne jest przez 2 lub 3 lata (zależnie od daty jego wystawienia, informację taką znajdziemy w treści pozwolenia), licząc od daty wydania do rozpoczęcia robót. Również przerwy w prowadzeniu prac budowlanych nie mogą być dłuższe niż 2 lub 3 lata. Po wyznaczonym terminie pozwolenie traci ważność.

Decydujące o dotrzymaniu terminów są daty wpisów o rozpoczęciu robót i kolejnych ich etapach uwzględnione w dzienniku budowy. Jeśli warunki te nie są dotrzymane, to – jeśli zdecydujemy się na zakup – będziemy musieli wystąpić o wydanie nowego pozwolenia, co niekiedy może okazać się niemożliwe, jeśli np. plany zagospodarowania przestrzennego zostały zmienione.

Przepisujemy pozwolenie na budowę

Pozwolenie spełniające warunki ważności można będzie przepisać na nowego właściciela. Wniosek taki składa się w starostwie, przy czym konieczne będą: zgoda osoby, na którą wystawiono pozwolenie, oświadczenie o przyjęciu w całości warunków zawartych w pozwoleniu i prawie do dysponowania nieruchomością, a w przypadku przekroczenia terminu do rozpoczęcia robót także dziennik budowy.

Czy opłaca się kupić działkę razem z domem?
(rys. Tomek Domański)


W przypadku wystawienia pozwolenia na więcej niż jedną osobę (np. małżeństwo) zgodę na przepisanie muszą złożyć wszystkie osoby, na które pozwolenie zostało wydane. Spełniając powyższe warunki, urząd nie może odmówić przepisania pozwolenia, jeśli wydane było na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania i nie dotyczy zabudowy zagrodowej.

Uwaga na działki rolne i siedliska

Problemy mogą wystąpić, jeśli poprzednie pozwolenie wydano na podstawie warunków zabudowy lub dotyczy tzw. siedliska. W pierwszym przypadku urząd może żądać przedstawienia warunków zabudowy wydanej przez gminę na rzecz osoby starającej się o przepisanie pozwolenia. W większości przypadków będzie to tylko dodatkowa formalność, ale gdy są to grunty rolne, należy spodziewać się poważnych komplikacji.

Podobny problem wystąpi w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na danym terenie jedynie zabudowę siedliskową związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Grunty rolne pod zabudowę siedliskową nie są bowiem gruntami budowlanymi w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych. Otrzymanie pozwolenia wymaga złożenia oświadczenia o dysponowaniu działką na cele budowlane, a grunty rolne takiego statusu nie mają. Ryzykowny więc będzie zakup niewykończonego budynku na działce rolnej, gdyż w najlepszym przypadku czekają nas długotrwałe, często także bardzo kosztowne zabiegi formalne.

W najgorszym razie nie będziemy mogli dokończyć budowy. Lepsza sytuacja dotyczy gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast. Choć formalnie są nadal gruntami rolnymi, to nie dotyczą ich przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, co eliminuje konieczność starania się o ich odrolnienie.

Dziennik budowy

Kolejny niezbędny dokument to dziennik budowy, który potwierdza zakres prowadzonych robót. Powinien on zostać zarejestrowany w starostwie i ostemplowany. Dokonane w nim wpisy powinny zawierać informacje o ustanowieniu kierownika budowy oraz o wytyczeniu budynku przez geodetę. Istotna będzie data dokonania wpisu przez geodetę, która nie może być późniejsza niż 2 lub 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę. Pomiędzy kolejnymi wpisami o prowadzonych robotach również przerwy nie mogą być dłuższe niż opisane wyżej. Faktyczny stan zaawansowania robót powinien odpowiadać zapisom w dzienniku budowy.

Księgi wieczyste

Wyciąg z ksiąg wieczystych będzie konieczny przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Zawarte w nim informacje określają:

 • dział I – położenie, wielkość i rodzaj nieruchomości. Uwaga!Do czasu zakończenia budowy nieruchomość traktowana jest jako niezabudowana (chyba że są tam również inne budynki). Mogą tam znaleźć się również tzw. pożytki związane z nieruchomością, np. prawo przejazdu przez sąsiednią posesję;

 • dział II– aktualnego właściciela nieruchomości i użytkownika wieczystego. Właścicielem nieruchomości może być np. gmina i wtedy do zawarcia umowy sprzedaży będzie potrzeba jej zgoda, gdy użytkownik wieczysty przenosi swoje uprawnienia na inna osobę;
   
 • dział III – obciążenia nieruchomości np. służebnością przesyłu sieci elektroenergetycznej. Uwaga!W księdze wieczystej mogą znaleźć się wzmianki o prowadzonym postępowaniu o wpis. Trzeba wtedy dotrzeć do akt sprawy, aby upewnić się, o co w nich chodzi;
   
 • dział IV – hipotekę, czyli obciążenie nieruchomości kwotą wierzytelności najczęściej na rzecz banku udzielającego kredytu. W przypadku wpisu do hipoteki najbezpieczniej będzie żądać od właściciela spowodowania jej wykreślenia przed zakupem. Możliwe są też inne rozwiązania, ale wymaga to odrębnych ustaleń między kupującym i sprzedającym. Uwaga! Kwota wierzytelności wpisanej do hipoteki obciąża tę nieruchomość również po jej sprzedaniu.

Równie ważny jest wyciąg z ewidencji gruntów. Zawiera on aktualne informacje o wielkości, lokalizacji i przeznaczeniu gruntu. Zapisy w ewidencji mogą się różnić od tych zawartych w księgach wieczystych i przed zakupem należy to wyjaśnić.

Przyłączenie mediów - formalności

Oprócz wymienionych dokumentów powinniśmy również zapoznać się ze stanem formalności dotyczących przyłączeń mediów. Nie zawsze bowiem do budowy jest doprowadzony prąd, a realizacja przyłącza może nastąpić nawet za kilka lat. Jeśli właściciel dysponuje jedynie tzw. promesą przyłączeniową powinniśmy w rejonie energetycznym – poprzez właściciela – uzyskać przynajmniej warunki przyłączeniowe, które określą wymagania, jakie musi spełniać przyłącze (np. budowa kilkusetmetrowego odcinka na własny koszt). Podobna sytuacja może dotyczyć innych mediów, ale wówczas można zastosować rozwiązania zastępcze, wykonując własne ujęcie wody czy zbiornik na nieczystości płynne.

Wizyta na działce

Przed sfinalizowaniem zakupu działki razem z domem powinniśmy również sprawdzić czy budynek jest stawiany zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Warto też skontaktować się z kierownikiem budowy, który powinien udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia robót i użytych materiałów. Formalnie odpowiada on za prawidłowość wykonanej pracy, zgodnie z projektem, do czasu ewentualnej zmiany kierownika po przepisaniu pozwolenia na budowę.

Zarówno projekt, jak i plan zagospodarowania działki powinny być opatrzone pieczęciami starostwa z wpisanym numerem pozwolenia na budowę. Aby uniknąć późniejszych problemów, powinniśmy sprawdzić, czy dom został umiejscowiony w odpowiednich odległościach od granicy działki i zgodnie z linią zabudowy – odległości te podane są na planie zagospodarowania nieruchomości. Sprawdźmy również odległości od istniejących już obiektów – studni, szamba czy innych budowli zaznaczonych na planie. Zmierzmy zewnętrzny obrys domu, a także wysokość, kąt i kształt dachu.

Parametry te są istotne przy ocenie zgodności budynku z projektem i w razie odchyleń mogą spowodować wstrzymanie robót. Powinniśmy też porównać stan rzeczywisty z wymaganiami nie tylko projektu, ale również MPZP lub warunków zabudowy. Niewielkie odstępstwo od projektu może sprawić, że w konsekwencji będziemy musieli się dostosować do MPZP lub warunków zabudowy.

Stan zaawansowania robót

Sprawdzając stan techniczny domu, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na te elementy budynku, których ewentualne poprawienie będzie niemal niemożliwe lub związane z dużymi wydatkami. Ponieważ stan zaawansowania robót może być różny – od surowych murów z prowizorycznym pokryciem po niemal wykończony budynek – zakres kontroli trzeba dostosować odpowiednio do sytuacji. Łatwiej będzie wykryć poważniejsze usterki, gdy dom jest w pierwszym stadium budowy.

Trzeba również uwzględnić czas w jakim prowadzone były prace. Stojąca przez kilka lat konstrukcja bez należytego zabezpieczenia może ulec poważnym uszkodzeniom. Oczywiście nie będziemy w stanie sprawdzić tzw. robót podlegających zakryciu (izolacji fundamentów, zbrojenia), ale pewne objawy mogą wskazywać na ich niewłaściwe wykonanie.

Fundamenty. Dobrze jeśli nie są całkowicie przysypane ziemią, można będzie bowiem sprawdzić ułożone izolacje przeciwwodne czy ocieplenie. W domach bez piwnic musi być uwzględniona izolacja pozioma ułożona ponad gruntem, która chroni budynek przed zawilgoceniem wodą podciąganą kapilarnie. Trzeba też zwrócić uwagę na poziom podłogi parteru. Gdy znajduje się ona nieznacznie powyżej poziomu gruntu, możemy później (gdy zmieni się ukształtowanie terenu) mieć problemy z odprowadzeniem wody opadowej.

Ściany. Oprócz wzrokowego sprawdzenia, czy nie są one postawione zygzakiem, warto sprawdzić prostopadłość narożników oraz to, czy trzymają pion. W przypadku ścian jednowarstwowych ustalmy, jakiej zaprawy użyto do ich murowania. Jeśli zwykłej, to na ścianie – po otynkowaniu – pojawi się siatka odwzorowania spoin i mur trzeba będzie dodatkowo ocieplać.

Stropy. Patrząc od spodu, oceniamy czy tworzą one równą płaszczyznę. Ewentualne przemieszczenia są akceptowalne pod względem wytrzymałościowym, ale do ukrycia większych odchyleń będziemy musieli zamontować sufit podwieszany.

Schody. Jeśli zostały wykonane jako żelbetowe, sprawdzamy, czy stopnie mają jednakową wysokość, a pierwszy i ostatni stopień mają wysokość uwzględniającą docelowe pokrycie podłogowe.

Dach. Widoczna konstrukcja dachowa nie może mieć dostrzegalnych odkształceń np. ugięć krokwi, śladów zagrzybienia czy pęknięć prostopadłych do przekroju. W przypadku dachu nad poddaszem użytkowymod strony zewnętrznej powinna być ułożona folia paroprzepuszczalna.

Jeśli w budynku dostrzeżemy pęknięcia ścian czy sufitów, wykwity solne czy ślady po zaciekach, koniecznie musimy ustalić, co było przyczyną ich wystąpienia. Szczególnie groźne są długie pęknięcia na ścianach biegnące skośnie zwłaszcza w pobliżu narożników. Świadczą one zazwyczaj o intensywnym osiadaniu budynku na skutek niewłaściwie wykonanych fundamentów.

Wykwity solne czy wyraźne zawilgocenia w dolnych partiach ścian parteru mogą natomiast świadczyć o braku lub uszkodzeniach poziomej izolacji przeciwwilgociowej. W razie podejrzenia poważniejszych uszkodzeń warto zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego, aby na miejscu ocenił stan budynku.

Cezary Jankowski
Ekspert w zakresie tematów budowlanych i instalacyjnych

 

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Marta

27 Kwi 2018, 11:45

Świetny, merytoryczny artykuł.

time image

Gość Maciek

20 Lut 2018, 17:31

a ja mam problem związany z zakupem działki tylko ze rolnej i tutaj znalazłem częściowe info https://www.praworolne.info/zakup-dzialki-rolno-budowlanej-ze-starym-domem-198-material.html nie wiem jak do tego podejść po zmianie ustawy o obrocie ziemią...

time image

Gość Karol

01 Wrz 2016, 22:10

Kupiłem notarialnie 2 działki na których stoi dom w budowie od człowieka który otrzymał działki od brata w darowiznie a później po otrzymaniu darowizny(właściciel działek, obdarowany) wystawił pełnomocnictwo notarialne(wszystko za życia) aby ten który mu podarował te działki(brat)w ...

time image

Gość Ryszard55

18 Cze 2015, 09:09

Niby demokracja- wolny kraj.Niby własność prywatna a nic nie można zrobić na swoim.I to podejście do obywatela wolnego kraju, gdzie nawet dokończanie zaczętych już robót stwarza więcej trudności niż zaczynanie czegoś od początku.W starostwach mamy odpowiednie komórki zajmujące ...

time image

Gość adiqq

14 Kwi 2011, 13:16

bratu odradziłem kupno domu w SSZ - dom był już ocieplony 10cm styropianu i wykonana elewacja - miałby problem z uzyskaniem ŚE - taki dom na styk spełnia wymagania o U<0,3

time image

Gość wystrój wnętrz

14 Kwi 2011, 12:37

Takie rzeczy to miała załatwić komisja "przyjazne państwo".

time image

Gość podłoga posadzka

14 Kwi 2011, 12:23

Gdzie jest to obiecane wykurzenie z prawa, różnych bezsensownych pozwoleń i innych urzędniczych bzdur? No gdzie realizacja obiecanek?.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny