Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Obecnie, sporządzania świadectwa energetycznego wymagane jest jedynie przy transakcjach handlowych - sprzedaży lub wynajmie domu lub jego części. W przypadku budownictwa jednorodzinnego praktycznie konieczne będzie, gdy zechcemy sprzedać swój użytkowany już dom lub kupujemy go na rynku wtórnym, bądź od dewelopera.

Obowiązek przedstawienia świadectwa spoczywa zawsze na stronie sprzedającej lub wynajmującej, a dokument powinien być dołączony przy sporządzaniu aktu notarialnego. Formalnie, za prawidłowe przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomością odpowiada notariusz, ale nie zawsze sporządzenie świadectwa będzie możliwe, np. przy zakupie domu dopuszczonego warunkowo do użytkowania od dewelopera w stanie niewykończonym.

W przypadku nowych budynków pewną wiedzę o parametrach energetycznych uzyskamy z dokumentacji projektowej, w której zamieszczana jest zaplanowana charakterystyka energetyczna, która z reguły służy również do opracowania tego świadectwa. W przypadku starszych budynków dokumentacja techniczna bywa bardzo uproszczona lub w ogóle jej brak i wtedy trudno ocenić jak kosztowny w użytkowaniu będzie zakupiony dom. Jeśli podczas zawierania notarialnej umowy kupna-sprzedaży budynku, sprzedawca nie przedstawi świadectwa charakterystyki energetycznej, to kupujący może wystąpić w ciągu 14 dni z żądaniem o jego dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeśli żądanie pozostanie bez odzewu, wtedy nabywca ma prawo w ciągu 12 miesięcy zlecić sporządzenie tego świadectwa na koszt sprzedającego.

Pozornie nie jest to dla sprzedawcy znacząca dolegliwość - koszt świadectwa to najczęściej kilkaset złotych - jednak w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametrów energetycznych można uznać, że zatajono wadę fizyczną budynku i domagać się np. unieważnienia umowy, obniżenia ceny czy poniesienia przez sprzedającego kosztów niezbędnych modernizacji.

Kto i na jakiej podstawie sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Do sporządzania świadectw energetycznych uprawnione są osoby wpisane do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra do spraw budownictwa, do którego również przekazywane są i archiwizowane - na drodze teleinformatycznej - opracowane dokumenty. Świadectwa te przygotowuje się według metodologii określonej w rozporządzeniu metodą uproszczoną, obliczeniową lub zużyciową. Przy zastosowaniu metody obliczeniowej przyjmuje się standardowy sposób użytkowania i uwzględnia przeciętne parametry elementów i instalacji zestawione w tabelach. Podstawą do opracowania świadectwa jest najczęściej projekt budynku, ale często umieszczone w nim informacje nie odpowiadają rzeczywistości, zwłaszcza w starszych obiektach i powinny być zweryfikowane poprzez sprawdzenie ich stanu na miejscu.

Z reguły bardziej wiarygodną metodą jest posłużenie się oceną zużycia energii w budynkach ogrzewanych gazem lub z sieci zdalaczynnej (np. kotłownia osiedlowa). Umieszczone w instalacji grzewczej ciepłomierze pozwalają na precyzyjne określenie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od daty jego wystawienia, ale traci ważność w przypadku przeprowadzenia w międzyczasie np. termorenowacji czy innych robót modernizacyjnych.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne sporządzane jest na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w przepisach. Zależnie od rodzaju budynku, dotyczy ono całego obiektu lub też jego części (np. odrębnego lokalu) i zawiera cztery strony. Na stronie tytułowej podawane są podstawowe informacje o obiekcie (m. in. adres, kubatura, powierzchnia użytkowa, rok budowy), jego fotografia oraz podstawowe wskaźniki obliczeniowe: EP - zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie pierwotna, EK - zapotrzebowanie na energie końcową oraz EU - zapotrzebowanie na energię użytkową.

Dla nowych budynków podawana jest też wartość wskaźnika EP - jako zapotrzebowania referencyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi w roku wystawienia świadectwa. Kolejne rubryki zawierają informacje o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu, w rozbiciu na przeznaczenie (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie, oświetlenie).

Na następnej stronie zamieszcza się podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku (m.in. kubaturę, temperaturę wewnątrz pomieszczeń, rodzaj i parametry instalacji). Na stronie trzeciej zamieszczane są podstawowe wskaźniki energetyczne EU, EK i EP w rozbiciu na poszczególne instalacje oraz zalecenia co do możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię w tym budynku. Ostatnia strona zawiera wyjaśnienia użytych określeń. 

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Jakie znaczenie mają podstawowe wskaźniki zawarte w świadectwie energetycznym?

Podstawowe wskaźniki zamieszczone w świadectwie oznaczone są jako EP, EK i EU i określają zapotrzebowanie budynku na różne poziomy zużywanej energii potrzebnej do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ogrzewanej.

Wskaźnik EP - to wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, pochodzącą głównie z kopalnych surowców energetycznych (węgla, gazu, ropy naftowej) wykorzystana do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w tym budynku. W praktyce, wartość wskaźnika EP ma jedynie znaczenie w sensie globalnym związanym z ochroną środowiska, gdyż nie odzwierciedla faktycznego zużycia energii na potrzeby domu i zależy głównie od rodzaju wykorzystywanego paliwa.

Przykładowo dom ogrzewany węglem będzie charakteryzował się współczynnikiem EP ponad pięciokrotnie wyższym niż ten sam budynek wykorzystujący jako źródło energii biomasę np. w postaci pelletu. Jest to jednak istotnym parametrem do określenia zgodności energochłonności domu z wymaganiami określonymi w przepisach. Obecnie jego wartość dla nowych budynków jednorodzinnych nie może przekraczać 95 kWh/m2 rok, a od 2021 roku obowiązywać będzie uzyskiwanie wskaźnika EP nie większego niż 70 kWh/m2 rok.

Wskaźnik EK - określa zapotrzebowania na energię końcową, co w praktyce odzwierciedla poziom zużycia energii "handlowej" potrzebnej na roczną eksploatację budynku. We wskaźniku tym bilansowane są straty energii wynikające głównie ze sprawności urządzeń grzewczych, przesyłu czynnika grzewczego, jak też niedokładności regulacji. Jego wartość można bezpośrednio przeliczyć na spodziewane roczne koszty ogrzewania, mnożąc wynik przez powierzchnię ogrzewaną i jednostkową cenę kWh wykorzystywanego paliwa.

Wskaźnik EU - odzwierciedla poziom traconej energii przenikającej przez przegrody budowlane (ściany, okna, dach) uchodzącej z wentylacją i zużywanej na potrzeby c.w.u., jak też zyski energetyczne z nasłonecznienia, od przebywających w domu ludzi, oraz wytwarzanej przez inne urządzenia domowe. Ten wskaźnik uznaje się jako poziom zapotrzebowania na energię "netto" niezbędną do utrzymania zadowalającego komfortu pobytu mieszkańców i korzystania z ciepłej wody. Generalnie odzwierciedla on najlepiej poziom ciepłochronności budynku - ścian, okien, dachu i innych przegród zewnętrznych.

Cezary Jankowski
fot. otwierająca: depositphotos.com

Zdaniem naszych Czytelników

Przepisy się zmieniły.

time image

Gość jk

20 Lut 2020, 10:04

Z artykułu wynika, że świadectwo energetyczne budynku wymagane jest jedynie przy transakcjach handlowych. Kiedy w 2012 roku zgłosiłem nowo wybudowany dom do użytkowania, wśród przedłożonych do zgłoszenia załączników było wymagane również świadectwo energetyczne, choć nigdy ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Program Czyste Powietrze - odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Program Czyste Powietrze - odpowiada zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!