Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 38-48 minut
Czy fotowoltaika jest opłacalna?

W ramach programu "Mój Prąd" wypłacono dofinansowanie już ponad 200 000 instalacji fotowoltaicznych. Niewątpliwie to za jego sprawą widok paneli PV na dachach stał się niemal rzeczą powszechną. Jednak nabór wniosków do poprzedniej edycji programu zakończył się na początku grudnia 2020 r. Na jego nową odsłonę czekają zarówno inwestorzy jak i wykonawcy. Ma ona ruszyć lada dzień - 1 lipca 2021 r. Co o niej wiemy, a na jakie pytania wciąż nie ma odpowiedzi?

Powiedzieć, że wszyscy zainteresowani fotowoltaiką czekają z utęsknieniem na reaktywację programu "Mój Prąd" to mało. Bo w zasadniczy sposób zmienił on rynek. Nic w tym dziwnego, gdyż dla indywidualnego inwestora decydującego się na tzw. mikroinstalację dotacja do 5000 zł to dużo. A w połączeniu z ulgą podatkową daje to możliwość obniżenia kosztów instalacji nawet o ponad połowę. Jest więc o co zawalczyć, tym bardziej, że obecnie wciąż są do rozdysponowania spore środki. W budżecie samego programu "Mój Prąd" to ponad 63 miliony zł.

Krok po kroku do własnej instalacji fotowoltaicznej
Cechy dobrej jakości paneli fotowoltaicznych

W lipcu, ale od lutego

Chyba najważniejsza informacja dla wszystkich zainteresowanych programem jest taka, że chociaż oficjalnie ma on ruszyć dopiero 1 lipca 2021, to będzie obejmował wydatki poniesione już od 1 lutego 2021 r. Tak więc wszyscy ci, którzy nie czekali z inwestycją też nie będą stratni. Trzeba od razu wyjaśnić, że wnioski można składać tylko na dofinansowanie instalacji nowych, ale których budowę zakończono przed złożeniem wniosku. Co w praktyce oznacza zaś zakończenie budowy instalacji? Musi być ona nie tylko ukończona w sensie technicznym - czyli mamy już zamontowane panele, falownik itp.

Pamiętajmy, że znaczną część kosztu każdej mikroinstalacji stanowią nie tylko same panele, ale także falownik (z lewej) oraz praca fachowców-instalatorów (z prawej). (fot. Solplanet)
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Film poradnikowy ekspertów Bruk-Bet Solar, o użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej. Odpowiadamy na 6 kluczowych pytań.

Trzeba także zakończyć procedurę przyłączenia instalacji do sieci tzw. operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Wymaga to spełnienia pewnych wymogów formalnych i technicznych, które opiszemy nieco dalej. Z punktu widzenia inwestora ważne jest to, że operatora musimy zawiadomić przynajmniej 30 dni wcześniej o zamiarze przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Z założenia jest to czas dany na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji, wymianę licznika na dwukierunkowy oraz zmianę umowy lub podpisanie nowej. Z zastrzeżeniem, że jeżeli mamy już licznik elektroniczny zamiast analogowego, to faktycznie wymiana nie musi być potrzebna. Jednak wymiana licznika odbywa się i tak staraniem i na koszt operatora, a nie inwestora.

Tak czy inaczej, całą procedurę musimy zakończyć przed złożeniem wniosku. A czasem może się ona przeciągnąć ponad 30 dni. Tak było chociażby na początku epidemii koronawirusa i wprowadzonych wówczas ograniczeń, kiedy to brak odbiorów technicznych ze strony zakładów energetycznych stał się wąskim gardłem blokującym przyłączanie kolejnych mikroinstalacji do sieci. Oczywiście, bezpieczniej zawsze będzie się liczyć z tym, że procedury mogą się opóźnić, jeśli będzie trzeba uzupełnić dokumentację itp. Dlatego najlepiej, jeśli firma zakładająca nam fotowoltaikę oferuje też pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. Zawodowcy są po prostu z tym obeznani.

Ile i na co?

Na jaką wysokość dotacji możemy liczyć? I co ona obejmie? Dla każdego inwestora to zasadnicze kwestie. Dotąd maksymalna wysokość dotacji wynosiła 5000 zł. Przy czym nie mogło to stanowić więcej niż 50% kosztów inwestycji. Dla ścisłości tzw. kosztów kwalifikowanych, a zgodnie z zasadami programu składały się na nie elementy instalacji - panele, konstrukcja nośna do nich, falownik, zabezpieczenia, przewody itp. oraz robocizna. Główną nowością tej odsłony programu ma być zaś poszerzenie listy elementów, których zakup będzie kosztem kwalifikowanym.

Na razie zadeklarowano, że będą to przynajmniej:

  • magazyny energii;
  • systemy inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej, pozwalające zwiększyć stopień jej wykorzystania na miejscu, bez przekazywania do sieci;
  • ładowarki do samochodów elektrycznych.

Wciąż nie ma jednak oficjalnych decyzji w tej sprawie w postaci konkretnych dokumentów. I chociaż do zapowiadanego startu programu zostały dosłownie 3 tygodnie nadal nie ma też wiążących decyzji na temat wysokości dotacji. Można jedynie wyciągnąć pewne wnioski z wypowiedzi przedstawicieli NFOŚiGW i rządu oraz z konstrukcji samego programu.

Przede wszystkim należy się spodziewać podwyższenia możliwej do uzyskania kwoty dotacji, jeżeli mikroinstalacja będzie obejmować także któryś z wymienionych powyżej elementów, przekraczający dotychczasową listę kosztów kwalifikowanych. Wciąż jednak brakuje odpowiedzi na pytanie, o ile będzie to więcej? Jednak utrzymanie dotychczasowego progu 5000 zł, przy równoczesnym zwiększeniu zakresu dopuszczalnych elementów, w oczywisty sposób prowadziłoby do absurdu. Przypomnijmy, że jak dotąd dopłacano tyle do instalacji o mocy od 2 do 10 kWp, przy założeniu, że dotacja nie będzie stanowić więcej niż 50% kosztów instalacji.

Jednak realia rynkowe są takie, że nawet najmniejsze w praktyce wykonywane instalacje, o mocy ok. 3 kWp, kosztują ponad 10 000 zł. I to właśnie w wersji podstawowej - panele, falownik itp. Tak więc poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych, ale bez zmiany wysokości dotacji byłoby działaniem pozornym. Bo jaka tu korzyść dla inwestora, który ma wydać np. kolejne 10 000 zł na magazyn energii, skoro czy z magazynem, czy bez niego, może liczyć i tak na 5000 zł? Przyjęcie takiego modelu nie tworzyłoby jakiejkolwiek zachęty do ponoszenia tego rodzaju dodatkowych wydatków. W tej sytuacji logicznie uzasadnione są dwa rozwiązania.

Pierwsze to po prostu zwiększenie możliwej kwoty dotacji (np. do 8000 zł), przy zachowaniu 50% limitu kosztów kwalifikowanych. Jest tu jednak zasadniczy problem nierównego traktowania inwestorów, którzy zdecydowali się założyć mikroinstalację np. rok temu i obecnie. Bo jeżeli ktoś wydał na swój system rok temu 20 000 zł to otrzymał 5000 zł. Jeśli zaś wykonałby obecnie identyczną instalację, to dostałby więcej (np. 8000 zł). Niesprawiedliwość wynikałaby też z faktu, że ci wszyscy, którzy zdecydowali się kupić system PV po 1 lutego 2021 r., ale przed ogłoszeniem nowych zasad programu, nie mieli przecież skąd wiedzieć jaki będzie nowy zakres kosztów kwalifikowanych. W związku z tym część z nich najpewniej zrezygnowała z zakupu elementów, których w poprzedniej edycji nie obejmowała dotacja.

Drugim rozwiązaniem może być natomiast podzielenie zestawu elementów objętych kosztami kwalifikowanymi na dwie grupy. Pierwsza byłaby identyczna jak we wcześniejszej edycji programu i z identycznym limitem 5000 zł oraz 50% kosztów inwestycji. Drugą zaś tworzyłyby składniki nowo wprowadzone - magazyny energii, ładowarki itd. Na drugą grupę musiałaby obowiązywać osobna kwota możliwej do uzyskania dotacji. Jej wysokość to już kwestia odrębnej decyzji, przemyślenia jak duży bonus będzie wystarczająco atrakcyjny dla inwestorów. Przy czym dla tej części nie musi wcale obowiązywać zasada 50% kosztów inwestycji.

Jak pokażemy nieco dalej, zwiększenie kwoty lub limitu procentowego może być nie tylko zasadne w przypadku urządzeń z tej drugiej grupy, rozszerzającej koszty kwalifikowane, ale być może będzie wręcz konieczne, żeby wzbudzić szersze zainteresowanie nimi. Tu jednak pojawia się znów kwestia równego traktowania "starych" i "nowych" inwestorów. Dlaczego nie pozwolić tym, którzy już swoje instalacje uruchomili, ubiegać się o dotację na urządzenia z tej drugiej grupy, jeśli zechcą dokonać rozbudowy? A do tej pory zasadą było, że z "Mojego Prądu" finansowano tylko całkiem nowe systemy, nie przewidując dopłat do tych rozbudowywanych lub modernizowanych.

Jaką drogą pójdą rządzący, w tej chwili nie sposób powiedzieć. Może być też tak, że zasady programu zostaną zmienione po jakimś czasie od ich wprowadzenia. Tym bardziej, że ewentualne nierówne traktowanie inwestorów to nie tylko kwestia poczucia sprawiedliwości i zwykłej przyzwoitości, lecz i bardzo konkretny problem prawny. I może skończyć się procesami sądowymi.

Na czym polega zarabianie na własnej instalacji fotowoltaicznej?
Osoby fizyczne nie mogą sprzedawać wyprodukowanej energii. Przekazują prąd do sieci, a kiedy potrzeba - odbierają, korzystając z urządzeń elektrycznych.

Musisz być prosumentem

Żeby skorzystać z programu "Mój Prąd" trzeba mieć status tzw. prosumenta. To bardzo ważne, bo trzeba nim być również żeby korzystać z preferencyjnych zasad rozliczania za prąd oddawany do sieci oraz pobierany z niej. Bez tego sens inwestowania w fo towoltaikę staje się zaś mocno wątpliwy. Samo słowo prosument jest zlepkiem pojęć producent oraz konsument. Dobrze oddaje to istotę sprawy, bo prosument zarówno wytwarza (produkuje) energię elektryczną, jak i ją zużywa (konsumuje). Jednak intuicyjne rozumienie to za mało.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu jednorodzinnego
Status prosumenta i związane z nim przywileje na razie dotyczą głównie właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak być może niedługo się to zmieni. (fot. Kratki Energy)

Pojęcie prosumenta jest bowiem zdefiniowane w ustawie OZE. Zgodnie z nią prosument wytwarza energię elektryczną we własnej mikroinstalacji, wykorzystując do tego wyłącznie źródła odnawialne. Ponadto zużywa energię elektryczną na potrzeby własne - nie może jej dalej odsprzedawać. Od początku założenie było takie, że prosumenci wykorzystują energię we własnych gospodarstwach domowych, a nie np. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednak po nowelizacji ustawy w 2019 r., dopuszczalne jest również zużywanie energii poza gospodarstwem domowym. Prosumentem może więc być również przedsiębiorca, o ile wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przeważającego rodzaju działalności. Status prosumenta może mieć także np. jednostka samorządu terytorialnego, wspólnota mieszkaniowa, kościół lub związek wyznaniowy. Najczęściej jednak i tak prosumentem będzie właściciel domu jednorodzinnego zużywający prąd na własne potrzeby.

Kocioł elektryczny
Prosument to ktoś, kto wytwarza energię ze źródeł odnawialnych ale i zużywa ją na własne potrzeby, zasilając domowe urządzenia. (fot. Elterm)

W domu i do sieci

Co bardzo ważne prosument ma prawo przekazywać niepotrzebną mu w danej chwili energię uzyskaną w mikroinstalacji do sieci energetycznej. Pod warunkiem jednak, że jej moc nie przekracza tzw. mocy przyłączeniowej, określonej w umowie z zakładem energetycznym. To uzasadniony warunek, bo inaczej mogłoby się okazać, że ktoś próbuje przekazywać moc znacznie większą niż ta, którą faktycznie może przenosić jego przyłącze energetyczne. W praktyce jednak raczej nie jest to problemem, bo w domach jednorodzinnych typowa moc przyłączeniowa to 12 kW lub więcej, a mikroinstalacje mają zwykle poniżej 10 kW.

Ilość wyprodukowanej energii, jej zużycie oraz przepływ pomiędzy domem i siecią można bardzo precyzyjnie zmierzyć
Ilość wyprodukowanej energii, jej zużycie oraz przepływ pomiędzy domem i siecią można bardzo precyzyjnie zmierzyć. Niektóre falowniki przekazują te wszystkie informacje do odpowiednich aplikacji, tak aby można było zaprezentować je w czytelnej postaci. (fot. Fronius)

Wynika to nie tylko z faktu, że większe systemy są drogie, a panele zajmują wówczas bardzo dużą powierzchnię. Po przekroczeniu granicy 10 kWp mocy zainstalowanej sposób rozliczania staje się bowiem mniej korzystny. Do 10 kWp możemy bowiem za każdą 1 kWh energii oddanej do sieci odebrać następnie 0,8 kWh, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Natomiast powyżej 10 kW mocy zainstalowanej obowiązuje już mniej korzystny przelicznik 0,7. Można powiedzieć, że te regulacje prawne pozwalają traktować sieć i cały system energetyczny niczym ogromny akumulator. Czy w takim układzie utrata 20 do 30% energii to dużo? Tak naprawdę nie, jeśli wziąć pod uwagę, że magazyny energii są jednak kosztowne, mają ograniczoną trwałość, a przekazywanie do nich energii i następnie pobieranie jej wiąże się zwykle z jeszcze większymi stratami.

Jak ważna jest zaś możliwość przekazywania nadmiaru energii do sieci powinien nam uzmysłowić fakt, że w domowych mikroinstalacjach trafia tam nawet ¾ wytworzonego prądu! Oczywiście, im więcej z tego co wytworzymy zużyjemy na miejscu tym lepiej. Z jednej strony to czysto ekonomiczna korzyść dla właściciela instalacji, bo w ramach tzw. autokonsumpcji nie traci 20% energii na rzecz dostawcy. Ponadto to istotna korzyść dla systemu energetycznego. Dzięki temu sieć jest mniej obciążona - wytworzona i od razu spożytkowana energia jej nie obciąża.

A podstawowym problemem w przypadku wszystkich form OZE jest brak stabilności. Czyli raz mamy niedobór energii, a niekiedy nawet krótko po tym jej nadmiar. Fotowoltaika jest nawet szczególnie podatna na to zjawisko, bo nie tylko występuje drastyczna różnica pomiędzy produkcją prądu w sezonie zimowym oraz wiosenno-letnim, ale nawet w ciągu jednego dnia wystarczą zmiany zachmurzenia. Dlatego im większa część zapotrzebowania zostanie zaspokojona od razu na miejscu dzięki mikroinstalacji, w ogóle bez udziału sieci, tym lepiej. Dlatego też rosnący nacisk na upowszechnianie magazynów energii oraz systemów optymalizujących zużycie energii w domu.

Nowoczesna automatyka nadzorująca pracę domowych urządzeń i instalacji
Nowoczesna automatyka nadzorująca pracę domowych urządzeń i instalacji może też pomóc w optymalizacji zużycia energii z PV. (fot. ABB)
Schemat podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną (wizualizacja)
Prawie zawsze mikroinstalacja połączona jest z siecią energetyczną. Jednak warto zadbać, żeby jak najwięcej energii zużywać bezpośrednio na miejscu, bo to zwiększa opłacalność inwestycji. (fot. Vaillant)

Uwaga na umowę

Prosument musi rozliczać się za prąd w ramach tzw. umowy kompleksowej, czyli regulującej zarówno opłaty za samą energię, jak i jej przesył (dystrybucję). To w istocie racjonalne podejście, bo jak inaczej rozdzielić te 20 lub 30% energii, które "zostawiamy" w sieci przekazując nasze nadwyżki? W większości przypadków nie będzie to problemem, ale część nieznaczna odbiorców ma podpisane dwie osobne umowy na dostawę energii oraz jej dystrybucję. Żeby korzystać z przywilejów prosumenta umowę musimy mieć jedną. Co może oznaczać konieczność zmiany dostawcy energii.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Ponadto zgodnie z prawem rozliczenie za energię zużywaną oraz oddawaną z mikroinstalacji może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy. Może więc być krótsze, ale dla prosumenta taki układ będzie niekorzystny. Jeżeli rozliczenie będzie następować w krótkich okresach, to okaże się że jesienią i zimą wytwarzamy niewiele energii, tak więc kupujemy jej dużo z sieci. Natomiast wiosną i latem przekażemy znaczną nadprodukcję, której i tak najpewniej nie zużyjemy w krótkim okresie rozliczeniowym. A wtedy nam przepadnie. Dlatego krótkie okresy rozliczeniowe w umowie kompleksowej są do przyjęcia tylko wówczas, jeśli nadwyżka przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.

Trzeba też uczulić na fakt, że dla właściciela instalacji słonecznej bardzo niekorzystne są wysokie opłaty stałe, ponoszone niezależnie od tego ile prądu z sieci zużywa. Bo chociaż w obowiązującym systemie rozliczeń nie obniżymy rachunków do poziomu zerowego, właśnie z racji opłat stałych, to im bardziej się do tego zbliżymy, tym lepiej.

Instalacja domowej elektrowni słonecznej
Pierwszą inwestycją właścicieli tego domu były kolektory słoneczne - do grzania wody użytkowej. W domu o powierzchni użytkowej 133 m2 mieszkają dwie osoby i... pies. A częstymi gośćmi są dzieci. Kolejną inwestycją jest zestaw paneli fotowoltaicznych.

Czy magazynowanie się opłaci?

Nowa edycja programu "Mój Prąd" ma obejmować także dopłatę do domowych magazynów energii. Od razu trzeba wyjaśnić, że niezależnie od ich pojemności w praktyce w naszym klimacie i tak odłączenie się od sieci nie wchodzi w grę. Przede wszystkim z uwagi na ogromne zróżnicowanie ilości energii uzyskiwanej zimą i latem. Po prostu nie jesteśmy w stanie zgromadzić tyle energii wiosną i latem, żeby zapewnić ją w wystarczającej ilości zimą.

Magazyny energii mają z założenia pełnić inną funkcję. Mają być czynnikiem łagodzącym w systemie elektroenergetycznym jednak tylko w perspektywie godzin. Chodzi o to, żeby gromadzić nadwyżki i wykorzystywać je w godzinach największego zapotrzebowania.

Problem jest na tyle poważny, że w niektórych krajach już funkcjonują dynamiczne taryfy za energię, w których stawka zmienia się w sposób ciągły, nie tylko w z góry ustalonych godzinach. W sieci z elektronicznymi licznikami energii nie ma ku temu technicznych przeszkód. A już teraz nawet w naszym kraju magazynowanie energii może być rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Taryfy wyznaczone dla nich są znacznie mniej korzystne, niż te dla odbiorców indywidualnych. Ponadto od stycznia 2021 r. naliczana jest tzw. opłata mocowa. Dla przedsiębiorców to obecnie prawie 0,10 zł brutto za każdą kWh energii pobraną w godzinach największego obciążenia sieci (od 7.00 do 21.00). Możliwość przesunięcia poboru w czasie dzięki magazynom energii jest więc atrakcyjna i może dawać realne oszczędności.

W przypadku odbiorców indywidualnych sytuacja jest zaś o wiele bardziej złożona. Obejmuje ich bowiem stawka ryczałtowa. Wprawdzie rosnąca wraz z pewnymi progami miesięcznego poboru energii, ale ostatecznie wynosząca i tak nieco poniżej 13 zł/miesiąc. A osiągnięcie tylko takiej oszczędności to śmiesznie mało wobec kilku lub kilkunastu tysięcy zł, które trzeba wydać na system magazynowania. W takiej sytuacji dopłaty do nich musiałyby być naprawdę bardzo wysokie, żeby faktycznie stały się opłacalne.

Na ich korzyść przemawia jednak inny czynnik - mogą zapewnić zasilanie rezerwowe na wypadek awarii sieci. A w związku z tym dać pewien stopień niezależności i bezpieczeństwa. W praktyce należy wówczas wydzielić pewne priorytetowe obwody, które będą zasilane. Może to być np. instalacja alarmowa, kocioł, lodówka, pompa studzienna, pewne minimum oświetlenia.

Magazyn energii instalacji fotowoltaicznej
Nawet niewielkie magazyny energii to duży wydatek. Jednak ich posiadanie daje pewną niezależność od sieci. Mogą posłużyć do zapewnienia zasilania rezerwowego na wypadek jej awarii. (fot. Columbus Energy)

Co jeszcze przed nami?

Samą ustawę o odnawialnych źródłach energii już wielokrotnie zmieniano, nawet diametralnie. Jeden z wiceministrów, chyba w przypływie dobrego humoru, nazwał ją kiedyś wiecznie odnawialną. Nawiązując w ten sposób właśnie do licznych zmian.

W pierwszych dniach czerwca 2021 r. Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji kolejny projekt nowelizacji ustawy OZE. Nie wiadomo więc jeszcze jakie będą jego dalsze losy, ale proponowane zmiany są wręcz śmiertelnym zagrożeniem dla dalszego rozwoju rynku prosumenckich mikroinstalacji PV. Projekt zakłada bowiem całkowitą rezygnację z możliwości bilansowego rozliczania za energię oddawaną do sieci i pobieraną z niej w przypadku wszystkich nowych instalacji uruchomionych po 31 grudnia 2021 r. Zamiast tego prosument miałby możliwość sprzedaży prądu do sieci.

Jednak faktycznie bardzo by na tym stracił. Bo teraz za każdą 1 kWh prądu oddanego do sieci może odebrać bez ponoszenia dodatkowych kosztów 0,8 kWh. Przy czym, jeśli odliczyć opłaty stałe (abonamentowe), to za prąd płaci ok. 0,60 zł. Zgodnie z nowymi zasadami zaś dalej za prąd pobierany zapłaci ok. 0,60 zł, ale za prąd przekazany (sprzedany) do niej otrzyma zaledwie ok. 0,26 zł. Cena będzie się zmieniać, bo ma być średnią ceną z rynku energii w poprzednim kwartale.

Łatwo zauważyć, że dla prosumentów taka zmiana byłaby skrajnie niekorzystna. W średniej wielkości instalacji 6 kWp, dawałoby to zmniejszenie oszczędności o mniej więcej 1200 zł rocznie. A to już ogromna różnica. Warto też przypomnieć, że podobny system, dający możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci funkcjonował jeszcze kilka lat temu, przed wprowadzeniem do ustawy Prawo Energetyczne obecnego modelu rozliczeń. Wówczas cena odsprzedaży też wynosiła niewiele ponad 0,20 zł/kWh. I rynek PV prawie się nie rozwijał. Pytanie, czemu teraz ktoś chce go zniszczyć?

Tym bardziej, że prace nad innymi zmianami w ustawie OZE od miesięcy tkwią w martwym punkcie. Zapowiadano chociażby poszerzenie katalogu odbiorców, którzy mogą zostać prosumentami, a więc także skorzystać z dotacji "Mój Prąd". Zgodnie z zapowiedziami ma to być kategoria prosumentów zbiorowych, czyli np. właścicieli lokali w budynku wielorodzinnym. Mogliby oni rozliczać się wspólnie za energię. Tak naprawdę przy obecnych możliwościach liczników elektronicznych nie ma technicznych przeszkód, żeby każdy z nich miał określony udział w instalacji PV, a potem proporcjonalnie do tego rozliczał się za zużytą i przekazaną do sieci energię. W niektórych krajach już takie regulacje funkcjonują.

Kolejna nowość to pojęcie prosumenta wirtualnego. Mógłby on być właścicielem mikroinstalacji położonej w innym miejscu niż jego miejsce zamieszkania i zużycia energii. W takim wariancie jednak zapowiedziano, że nie zostanie on najpewniej zwolniony z opłat za przesył energii. A są one wysokie, co wręcz drastycznie obniży opłacalność budowy instalacji PV.

Optymalne warunki pracy instalacji PV pod względem orientacji względem stron świata, braku zacienienia itd.

Wpływ wysokości dotacji na prognozowany czas zwrotu inwestycji jest mniejszy niż mogłoby się wydawać. Zwiększenie jej do 7000 zł skraca okres zwrotu o pół roku, zaś obniżenie jej do 3000 zł wydłuża go o tyle samo. Zakładamy zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja) 25%. Cena stała 0,60 zł/kWh.

Parametry instalacji PV
Moc zainstalowana [kWp] 6
Roczne zużycie energii [kWh] 6000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 3600
Roczna produkcja energii [kWh] 6000
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 25%) [kWh] 1500
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 4500
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 3600
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,60 zł/kWh) [zł] 900
Oszczędność z energii odebranej z sieci (odebrana × 0,60 zł/kWh) [zł] 2160
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania, a następnie odebrania energii z sieci [zł] 3060
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 27 500
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 9,0
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 22 500
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 7,4
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) i ulgą podatkową 17% [zł] 18 675
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,1
Koszt instalacji z powiększoną dotacją "Mój Prąd" (-7000 zł) [zł] 20 500
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-7000 zł) i ulgą podatkową 17% [zł] 17 015
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 5,6
Koszt instalacji z pomniejszoną dotacją "Mój Prąd" (-3000 zł) [zł] 24 500
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-3000 zł) i ulgą podatkową 17% [zł] 20 335
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 6,6

Mniej korzystne warunki pracy wielu systemów PV oznaczają znaczne wydłużenie okresu zwrotu inwestycji.

Jeśli rzeczywisty uzysk energii z mikroinstalacji spadnie o 20% z powodu odbiegającej od ideału orientacji lub zacienienia to odczujemy to znacznie bardziej niż ewentualne zmniejszenie dotacji.

Parametry instalacji PV
Moc zainstalowana [kWp] 6
Roczne zużycie energii [kWh] 6000
Roczny koszt energii bez opłat stałych [zł] 3600
Roczna produkcja energii [kWh] 4800
Roczne zużycie na potrzeby własne (autokonsumpcja 25%) [kWh] 1200
Energia oddana do sieci (roczna produkcja - autokonsumpcja) [kWh] 3600
Energia odebrana z sieci (80% oddanej) [kWh] 2880
Oszczędność z autokonsumpcji (autokonsumpcja × 0,60 zł/kWh) [zł] 720
Oszczędność z energii odebranej (odebrana × 0,60 zł/kWh) [zł] 1728
Roczna suma oszczędności z autokonsumpcji oraz oddania, a następnie odebrania energii z sieci [zł] 2448
Całkowity koszt budowy instalacji (bez dotacji) [zł] 27 500
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 11,2
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" (-5000 zł) [zł] 22 500
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 9,2
Koszt instalacji z dotacją "Mój Prąd" i ulgą podatkową 17% [zł] 18 675
Przybliżony prosty czas zwrotu [lata] 7,6

Ile zależy od wysokości dotacji?

Rozwój mikroinstalacji PV w naszym kraju umożliwiły przede wszystkim dwa występujące wspólnie czynniki. Pierwszym jest korzystny dla prosumentów system bilansowego rozliczania za energię oddawaną do sieci i pobieraną z niej. Drugim dotacje, przede wszystkim właśnie w postaci programu "Mój Prąd".

Obniżające koszty inwestycji 5000 zł to dużo dla właściciela domu jednorodzinnego, a przypomnijmy, że może on jeszcze skorzystać z odliczenia podatkowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jednak po dokładniejszym przeanalizowaniu prognozowanych okresów zwrotu dojdziemy do dość zaskakujących wniosków. Okazuje się bowiem, że w optymalnie skonfigurowanej instalacji średniej wielkości zarówno zwiększenie wysokości dotacji o kolejne 2000 zł (do 7000 zł) jak i jej obniżenie w takim samym stopniu (do 3000 zł) zmieni prosty okres zwrotu o mniej więcej pół roku.

Tak naprawdę to niezbyt wiele, wobec całego okresu zwrotu wynoszącego mniej więcej 6 lat. A tym bardziej okresu użytkowania instalacji PV sięgającego ok. 25 lat. Nie zmienia to faktu, że dotacja i tak jest odczuwalnym zastrzykiem gotówki, z całą pewnością motywującym wiele osób do założenia instalacji. Z drugiej jednak strony warto mieć to obliczenie w pamięci, i nie uzależniać aż tak mocno decyzji o założeniu paneli PV od samej wysokości dotacji. Niewielkie jej zmiany i tak nie wpłyną zasadniczo na opłacalność.

Ulga termomodernizacyjna i dotacje lokalne

Nie zapominajmy, że "Mój Prąd" nie jest jedyną możliwością zmniejszenia faktycznie poniesionych nakładów. Ponadto możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W jej przypadku wydatki poniesione na instalację PV odliczamy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). W efekcie pomniejszamy należny podatek. Przykładowo, odliczamy od podstawy opodatkowania 12 000 zł wydanych na instalację i ostatecznie od tej sumy dostajemy zwrot podatku. Może to być 17, 19 lub nawet 32% z 12 000 zł, zależnie od tego jaką stawką opodatkowane są nasze dochody.

Ale uwaga! Jeżeli dostaliśmy już dotację w ramach programu "Mój Prąd" to tej części nie możemy już odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeżeli tak jak w powyższym przykładzie cała instalacja kosztowała 12 000 zł, ale otrzymaliśmy 5000 zł dotacji, to od podstawy opodatkowania możemy odliczyć jedynie 7000 zł. Inaczej odliczalibyśmy wydatki niejako faktycznie nie poniesione.

Podobnie, jeżeli skorzystamy z lokalnej dotacji na fotowoltaikę, oferowanej przez niektóre samorządy, to otrzymana dopłata pomniejszy bazową kwotę odliczaną od podstawy opodatkowania. Przy czym trzeba podkreślić, że nie można równocześnie skorzystać zarówno z dotacji lokalnej jak i tej w ramach programu "Mój Prąd". Musimy więc skalkulować, co będzie dla nas korzystniejsze.

Warto też pamiętać, że skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej oznacza, że pieniędzy nie dostaniemy od razu. Musimy czekać na zwrot podatku w ramach rocznego rozliczenia PIT.

Czy rzeczywiście od lipca?

Tak naprawdę nie mamy wcale pewności, że "Mój Prąd" w nowej edycji ruszy już 1 lipca. Bo wprawdzie to polski program rządowy, ale finansowany ze środków unijnych. A żeby mógł zacząć działać konieczna jest akceptacja przez Unię polskiego tzw. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Trafił on do Komisji Europejskiej na początku maja 2021 r. Najkrócej mówiąc to plan wyjścia z kryzysu gospodarczego i społecznego spowodowanego epidemią koronawirusa oraz reakcją rządu na nią. Takie plany opracowały kraje członkowskie, a jako że w dużej mierze dotyczą one rozdysponowania unijnych środków, to niezbędna jest akceptacja unijnych władz.

I tu mamy właśnie związek pomiędzy wychodzeniem z koronawirusowego kryzysu i wspieraniem rozwoju fotowoltaiki dotacjami, czyli z publicznych pieniędzy. Jeżeli procedury związane z przyjęciem KPO przez Unię się przeciągną to i "Mój Prąd" nie wystartuje w planowanym terminie. Ostatecznie jednak samo finansowanie małej fotowoltaiki z tych środków nie wydaje się zagrożone. Bo promowanie paneli PV świetnie wpisuje się w politykę klimatyczną UE, polegającą na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Columbus Energy

Zdaniem naszych Czytelników

time image

31 Sie 2021, 14:26

45 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Pytanie też kiedy pojawia się moment by powiedzieć dość.     Chyba nie ma takiego. Bo tak jak wspomniałem, realność sukcesu jest i tak większa niż ta z Krainy Wiecznych Łowów.

time image

31 Sie 2021, 13:40

Pytanie też kiedy pojawia się moment by powiedzieć dość. Ale to z takimi dywagacjami możemy zejść bardzo daleko 

time image

30 Sie 2021, 18:51

16 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie no jasne, bez badań do niczego nie dojdziemy. Sama sprawność fotowoltaiki jak się poprawiła na przestrzeni lat dzięki różnym badaniom i nawet takie rozwijanie technologii sprawia że panele pv są coraz bardziej eko. Tylko ...

time image

30 Sie 2021, 18:24

Nie no jasne, bez badań do niczego nie dojdziemy. Sama sprawność fotowoltaiki jak się poprawiła na przestrzeni lat dzięki różnym badaniom i nawet takie rozwijanie technologii sprawia że panele pv są coraz bardziej eko. Tylko tu też można złośliwie wytknąć ile energii nie eko ...

time image

30 Sie 2021, 18:20

1 godzinę temu, Eksperci Viessmann napisał:  przy takich kwestiach jak np. panele jako pokrycie ja jestem jak najbardziej za. Teraz niestety jeszcze zostają pytania związane z ceną: kto będzie za to chciał zapłacić ? jeśli nikt to czy ktoś da do tego dotację? ...

time image

30 Sie 2021, 16:54

są też badania nad tworzeniem mięsa w laboratorium   przy takich kwestiach jak np. panele jako pokrycie ja jestem jak najbardziej za. Teraz niestety jeszcze zostają pytania związane z ceną: kto będzie za to chciał zapłacić ? jeśli nikt to czy ktoś da do tego dotację? Czy gdyby ...

time image

30 Sie 2021, 16:40

1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Aby zmniejszyć ślad węglowy przy produkcji żywności prowadzone są zaawansowane prace przy produkcji owadów do celów spożywczych...    Wszelkie formy zbieractwa go zmniejszają. Ręcznego zbieractwa. 

time image

30 Sie 2021, 15:24

...

time image

30 Sie 2021, 14:15

9 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Tak czy inaczej energia jest na którymś etapie emisyjna. Problem jest taki, by była jak najmniej emisyjna i by zużywać jej jak najmniej   To już nawet nie ten problem, chociaż założenie jest szlachetne. Ale wazniejsze ...

time image

30 Sie 2021, 14:01

To chyba byłem ja  ale taka jest prawda i możemy dywagować na temat ekologii, ale każde działanie niesie ze sobą jakiś ślad. I oczywiście należałoby doliczać transport oraz energię zużytą na produkcję wszystkich elementów urządzenia oraz energię do wyprodukowania urządzeń, ...

time image

30 Sie 2021, 11:12

To chyba ktoś tu na forum, albo w innym miejscu pisał że najbardziej ekologiczna jest energia ta niewyprodukowana.   

time image

29 Sie 2021, 13:42

5 minut temu, demo napisał: a na końcu Ci wyjdzie że najlepiej by było dla ziemi żeby ludzie mieszkali w jaskiniach i srali przez żerdkę.   I DOKŁADNIE tak by było najbardziej ekologicznie!!! Ale na to jest już za późno za dużo nas narosło na ...

time image

29 Sie 2021, 13:29

55 minut temu, retrofood napisał: A przecież do bilansu należałoby także wrzucić transport, zarówno paneli jak i wszelkich urządzeń czy elementów towarzyszących. A wrzucaj sobie człowieku co tylko chcesz, a na końcu Ci wyjdzie że najlepiej by było dla ...

time image

29 Sie 2021, 12:30

1 godzinę temu, podczytywacz napisał: 10 kW INSTALACJA  - z grubsza, przykładowo - to     No właśnie. Większość "badaczy" nie bierze pod uwagę kompletności zagadnienia. I robią tak nawet poważne instytucje. A przecież do bilansu należałoby ...

time image

29 Sie 2021, 11:49

57 minut temu, podczytywacz napisał: Jeszcze raz przeczytaj CAŁY mój post!!! No przeczytałem uważnie i drugi raz, no i co z tego?, no to z tego że to takie filozoficzno egzystencjonalne rozważania. Ale nie denerwuj się bo moje określenie pindolenie odnosiło ...

time image

29 Sie 2021, 10:36

2 godziny temu, demo napisał: więc po co to pindolenie. Jeszcze raz przeczytaj CAŁY mój post!!!   1 godzinę temu, gawel napisał: jest on poniesiony raz i przez 20 lat wcale i na tym polega ekologia.  To jest właśnie PINDOLENIE... Ten ...

time image

29 Sie 2021, 09:08

28 minut temu, demo napisał: Budowa urządzeń do wykorzystywania wymienionych zawsze będzie niosła za sobą jakiś ślad węglowy, mniejszy lub wiekszy, więc po co to pindolenie. Sama woda nie naleje prądu do drutów, ani wiatr nie nadmucha, ani słońce nie ...

time image

29 Sie 2021, 08:39

11 godzin temu, podczytywacz napisał: Woda... elektrownie wodne na rzekach, elektrownie pływowe... Wiatr... czasem go brak... Słońce... czasem go brak... Budowa urządzeń do wykorzystywania wymienionych zawsze będzie niosła za sobą jakiś ślad ...

time image

28 Sie 2021, 21:24

1 godzinę temu, demo napisał: To ja poproszę o jakieś pomysły na zieloną energię a nie takie pindolenie o dupę roztrzaść.   To jest złożony problem... Gdyby ktoś z nas miał taki realny do wykonania pomysł, to na 1 000 000% nie wchodziłby na ...

time image

28 Sie 2021, 19:31

To ja poproszę o jakieś pomysły na zieloną energię a nie takie pindolenie o dupę roztrzaść.

time image

28 Sie 2021, 13:37

1 godzinę temu, Gość asceta napisał: Energia z paneli to nie energia odnawialna? tzw zielona. Więc to nie jest eko?   Końcowy rezultat jest oczywiście "zielony". Ale gdy zaczynamy badać tzw. ślad węglowy, czyli ingerencje w środowisko związane z wyprodukowaniem ...

time image

Gość asceta

28 Sie 2021, 12:13

Energia z paneli to nie energia odnawialna? tzw zielona. Więc to nie jest eko?

time image

27 Sie 2021, 16:50

1 godzinę temu, gawel napisał: A czy kiedyś chodziło o eko?   Ależ oczywiście, że chodziło. Wprawdzie nie wiadomo dokładnie komu, ale jednak. 2 godziny temu, Gość asceta napisał:   Jest jeszcze opcja zainstalować magazyn energii ...

time image

27 Sie 2021, 15:09

A czy kiedyś chodziło o eko?

time image

Gość asceta

27 Sie 2021, 13:55

Nie wiem o co tu chodzi ale obecnie fotowoltaika się nie opłaca bo jak czytam prognozy to nie będzie to opłacalne a mało tego to jeszcze ZE nie chcą podpisywać obecnie umów bo nie są w stanie odebrać wyprodukowanej energii elektrycznej. Jest jeszcze opcja zainstalować magazyn energii ...

Dnia 24.06.2021 o 11:12, demo napisał: Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół. Dajmy Mu spokój, to ma być przyjemność, nie kara. jeszcze mu zaczną oczy łzawić Skoro wie lepiej albo nawet ...

time image

25 Cze 2021, 13:26

Próbny balon to dobre określenie na to co się teraz dzieje. Szczególnie biorąc pod uwagę to rzekome zdziwienie, że branży się to nie podoba  

time image

25 Cze 2021, 10:31

Dnia 23.06.2021 o 15:42, Eksperci Viessmann napisał: Słyszałem o tym, ale i tak uważam, że projekt ustawy wzbudzi popłoch u inwestorów i teraz gwałtownie przybędzie instalacji do końca roku i wcale nie będzie to dobrą odpowiedzią na te problemy sieci. I powiem ...

time image

24 Cze 2021, 10:25

time image

24 Cze 2021, 09:18

Przed chwilą, demo napisał: Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół. wiesz, jak się czyta takie newsy, to człowiek ma się bać I chyba po to one są Wiesz jaka jest rentowność miningu ...

time image

24 Cze 2021, 09:12

1 godzinę temu, aaaa napisał: Nie mam zamiaru nic czytać na ten temat z prostego powodu - Nie bądź taki oporny na nową wiedzę. A czytałem wczoraj że bitcoiny lecą na łeb na szyję w dół.

time image

24 Cze 2021, 07:23

16 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Był taki ciekawy artykuł na temat słuszności przewymiarowania falownika względem instalacji PV. Na jakimś branzowym-PV-portalu czytałem. Poparte wyliczeniami, wykresami, monitoringiem na bieżąco. Nie rozwinę ...

4 godziny temu, aaaa napisał: To nie takie oczywiste...ja sam, mimo, że mam instalację powyżej 10kWp - to bardzo poważnie myślałem o rozbudowie...i temat zmiany przepisów - to jedna kwestia. Kilka dni temu zaczął mi falownik wywalać z przekroczenia napięcia, a w ...

time image

23 Cze 2021, 13:42

Słyszałem o tym, ale i tak uważam, że projekt ustawy wzbudzi popłoch u inwestorów i teraz gwałtownie przybędzie instalacji do końca roku i wcale nie będzie to dobrą odpowiedzią na te problemy sieci. I powiem szczerze, że nie rozumiem tego nie brania dat na poważnie, bo ktoś ...

time image

23 Cze 2021, 10:02

Dnia 21.06.2021 o 21:52, Eksperci Viessmann napisał: Konsultacja cały czas trwają, branża apeluje o okres przejściowy, a dużo osób pyta o rozbudowę instalacji, więc pewnie niedługo się dowiemy jak to rozwiążą. Na razie w projekcie jest mowa o możliwości jednorazowego ...

time image

23 Cze 2021, 09:08

Dnia 21.06.2021 o 15:06, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tego nikt nie wie, ale ja bym jeszcze uwinął się w tym roku. Czemu akurat tak "sztukujesz"? Poza tym - przecież nie ma znaczenia jak dużą masz instalację do 10kWp, tylko ile oddasz do sieci. Przecież ...

time image

23 Cze 2021, 08:51

Dnia 22.05.2021 o 20:38, demo napisał: Jak czytam takie durne wypociny to mnie scyzoryk sam się otwiera. Bo walczy o większą wydajności swojej produkcji a z drugiej strony narzeka że nawet tej mocy którą posiada nie jest w stanie w żaden sposób wykorzystać.   Tym ...

time image

22 Cze 2021, 12:00

51 minut temu, demo napisał: Panowie to nie jest całkiem tak jak piszecie i że wszystko można przewidzieć i policzyć.  No niby można, ale tak naprawdę to sami nie wiemy jakie urządzenia kupimy za jakiś czas i co jeszcze nam wpadnie do głowy żeby sobie ...

time image

22 Cze 2021, 11:04

Panowie to nie jest całkiem tak jak piszecie i że wszystko można przewidzieć i policzyć.  No niby można, ale tak naprawdę to sami nie wiemy jakie urządzenia kupimy za jakiś czas i co jeszcze nam wpadnie do głowy żeby sobie zainstalować w domu. A z drugiej strony naprawdę ...

time image

22 Cze 2021, 08:40

To jest taka dziwna mentalność, że od przybytku głowa nie boli. Druga sprawa to, że ważne jest tylko co ja mam i ile ja mam, reszta się nie liczy, bo ja mam zapas na czarną godzinę. Czarna godzina występuje dwa razy w roku. Zawsze mi się przypomina, jak Premier Anglii ogłasza że ...

Dodam, ze rozbudowa powinna a raczej musi byc poparta zapotrzebowaniem na energię w ciągu roku. Powtórzę jeszcze raz - po jaką cho...rę robić ze stodoły elektrownię skoro potem z wyliczeń wynika nawet na tym powyższym obrazku, że zaledwie 30 procent jest autokonsumpcji. Przecież ...

time image

21 Cze 2021, 19:52

Konsultacja cały czas trwają, branża apeluje o okres przejściowy, a dużo osób pyta o rozbudowę instalacji, więc pewnie niedługo się dowiemy jak to rozwiążą. Na razie w projekcie jest mowa o możliwości jednorazowego przejścia z opustów na sprzedaż, więc nie wiadomo czy rozbudowy ...

Tego nikt nie wie, ale ja bym jeszcze uwinął się w tym roku. Czemu akurat tak "sztukujesz"? Poza tym - przecież nie ma znaczenia jak dużą masz instalację do 10kWp, tylko ile oddasz do sieci. Przecież nikt nie zgadnie - bez dodatkowego licznika, z których paneli powstał prąd na ...

time image

Gość Jerzy

21 Cze 2021, 09:05

Nikt nie porusza tematu rozbudowy instalacji w kontekście zmiany przepisów. Np uruchomiłem 7kW w 2021 a będę chciał rozbudować do 10kW. Jak potraktują rozbudowę w przyszłym roku? Czy lepiej zrobić to jeszcze w tym roku na starych zasadach?

time image

04 Cze 2021, 15:18

Odpowiadając na pytanie mniejszego wątku : Kończy się kowbojenie, https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105567/wkrotce-koniec-opustow-dla-prosumentow-od-2022-r-nowy-system-rozliczen   Jednym zdanie UJ trafił psa, łańcuch i budę po kapitalnym remoncie. A mówiłem ...

time image

26 Maj 2021, 13:48

Niewiele do rzeczy ma to jaki rodzaj, osobiście nie mam żadnych tylko dwie sztuki olejaków. Wiem że jest kilka rodzajów tych konwektorów, a każdy żre prąd dokładnie tak samo jak moje dwa olejaki. Takie ogrzewanie dobre jest jako pomocnicze nie główne, albo do małych ...

time image

24 Maj 2021, 16:41

2 godziny temu, demo napisał: No jest magazyn, tylko jak nie dokładasz na bieżąco do tego magazynu to tak szybko zostanie wyczerpany że ani się nie spostrzeżesz jak zostaną w nim puchy. Jesienią dogrzewałem olejakiem może z miesiąc i cały zapas z magazynu ...

time image

24 Maj 2021, 14:10

4 godziny temu, gawel napisał: Owszem ale oddajesz prąd do sieci i jest to twój magazyn z którego pobierasz prąd kiedy jest ciemno  No jest magazyn, tylko jak nie dokładasz na bieżąco do tego magazynu to tak szybko zostanie wyczerpany że ani się nie spostrzeżesz ...

time image

24 Maj 2021, 13:36

Zobacz w jaki sposób odnowiono wątek to będziesz wiedział czemu o tym wspominam

time image

24 Maj 2021, 13:31

34 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:   Aby zostać prosumentem wymagana jest umowa kompleksowa, ale mając mikroinstalację PV można mieć umowy rozdzielone i sprzedawać energię.     Nie, nie interesuje mnie. Tylko zastanawiałem się po co o ...

time image

24 Maj 2021, 12:51

Dnia 21.05.2021 o 18:22, retrofood napisał:   Stwierdzenie albo niedookreślone, albo błędne. Bo co przez nie rozumiesz?   Nie bardzo kumam o co biega. Naprawdę. Bo chyba nie mówimy tutaj o prowadzeniu działalności gospodarczej, polegającej ...

time image

24 Maj 2021, 09:25

1 minutę temu, demo napisał: No to wracam do Twojego zdania klucza. "W nocy mam taniej w dzień za darmo" Ale w dzień jak nie masz słońca to nie jest za darmo tylko drogo, no i żeby to obejść przydaje się zmagazynowanie ciepła np. w podłodze, ...

time image

24 Maj 2021, 09:23

11 minut temu, gawel napisał: A co to ma na celu? No to wracam do Twojego zdania klucza. "W nocy mam taniej w dzień za darmo" Ale w dzień jak nie masz słońca to nie jest za darmo tylko drogo, no i żeby to obejść przydaje się zmagazynowanie ciepła ...

time image

24 Maj 2021, 09:12

15 minut temu, demo napisał: Jak to co, wiatr.   Jasne że ciepło wytworzone z energii elektrycznej. A co to ma na celu? Magazynowanie powoduje straty w związku z magazynem bo stygnie oraz bezładnością sterowania. 

time image

24 Maj 2021, 08:55

19 godzin temu, gawel napisał: Ale co ty chcesz akumulować przy PV ?. Jak to co, wiatr.   Jasne że ciepło wytworzone z energii elektrycznej.

time image

23 Maj 2021, 14:17

7 minut temu, retrofood napisał:   Nie ma tańszego w eksploatacji akumulatora niż sieć, oczywiście już z uwzględnieniem potrącenia 20%. Ludzie myślą, że jak wykombinują baterię kwasiaków i zaczną chomikować nadwyżki tego co co wytworzyli, to zrobią ...

time image

23 Maj 2021, 14:11

59 minut temu, gawel napisał: Ale co ty chcesz akumulować przy PV ?. Funkcję akumulatora pełni sieć. Mam 50% auto konsumpcji a z pozostałych 50% , 66% to droga I strefa. Nawt po potrąceniu 20% pokrywa spokojnie całą drogą taryfę i o to chodzi.     Nie ...

time image

23 Maj 2021, 13:08

22 minuty temu, demo napisał: To jest zdanie klucz. Ale wiesz mam wątpliwości czy w praktyce można to własnie tak ładnie zrealizować.  No bo tak, w zimie grzać w dzień też trzeba a uzyski z paneli niemal zerowe, bo słońca zimowego u nas tyle co kot napłakał. No ...

time image

23 Maj 2021, 12:41

3 godziny temu, gawel napisał: W nocy mamy taniej w dzież za darmo i to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. To jest zdanie klucz. Ale wiesz mam wątpliwości czy w praktyce można to własnie tak ładnie zrealizować.  No bo tak, w zimie grzać w dzień też ...

time image

23 Maj 2021, 09:03

28 minut temu, demo napisał: Przeciętny właściciel paneli raczej nigdy nie będzie w stanie wykorzystać na bieżąco wyprodukowanej energii.  Do tego to trudne, więc trzeba iść w zapas. Żeby nie tracić niewykorzystanej energi wystarczy przykręcić ...

time image

23 Maj 2021, 08:19

12 godzin temu, podczytywacz napisał: a właściciel paneli nie wykorzystuje prądu, u siebie wytworzonego Przeciętny właściciel paneli raczej nigdy nie będzie w stanie wykorzystać na bieżąco wyprodukowanej energii.  Do tego to trudne, więc trzeba iść ...

time image

22 Maj 2021, 19:53

1 godzinę temu, demo napisał: Jak czytam takie durne wypociny to mnie scyzoryk sam się otwiera. Bo do niektórych ludzi nie dociera to, że "akumulator" energii produkowanej przez coraz więcej paneli - czyli sieć energetyczna w dzisiejszym stanie technicznym - ...

time image

22 Maj 2021, 18:38

Dnia 21.05.2021 o 12:33, Gość andrzejwaza, napisał: Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, ...

time image

21 Maj 2021, 16:22

2 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał:  Nie zmienia to jednak faktu że mając mikroinstalację PV nie masz obowiązku bycia prosumentem.     Stwierdzenie albo niedookreślone, albo błędne. Bo co przez nie rozumiesz? 2 godziny temu, Eksperci ...

time image

21 Maj 2021, 13:49

Również wydaje mi się że inwestycja w klimatyzację w tym przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. Nie dość że lata mamy coraz bardziej upalne więc klima się przyda to dodatkowo zwiększy się autokonsumpcja. Nie zmienia to jednak faktu że mając mikroinstalację PV nie masz ...

time image

21 Maj 2021, 11:47

46 minut temu, gawel napisał: No niestety na zadupiach nie remontuje się sieci bo nie ma dla kogo i raczej nikt tego finansować nie będzie.   Natomiast mając tak małe zużycie do 1 MWh/rok co miało na celu zakładanie 5 lat temu aż tak dużej instalacji??? Nie ma ...

time image

21 Maj 2021, 10:56

17 minut temu, Gość andrzejwaza, napisał: Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, urządzenia ...

time image

Gość andrzejwaza,

21 Maj 2021, 10:33

Dzień dobry. Założyłem panele fotowoltaiczne w 2016 r. 5 kW, w magazynie wirtualnym mam zawsze około 3400 kW. Obliczyłem, jakie będzie moje zapotrzebowanie na energię jeszcze przed budową domu. ( oświetlenie led, urządzenia energooszczędne, oprócz piekarnika i płyty indukcyjnej). ...

time image

31 Mar 2021, 16:07

A wiecie, że dziś dziś padł rekord produkcji energii z PV? PSE poinformowało, że między godziną 13 a 14 instalacje PV wyprodukowały dokładnie 2 614,288 MWh energii elektrycznej. O 13:30 instalacje pracowały z mocą 2 652,7 MW. Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty! 

I cała ta niezależność, w nawiązaniu do wypowiedzi demo, jest zależna od sprawnej sieci. Jeżeli z jakiegoś powodu mamy awarię w dostawie prądu i nie mamy bufora off-grid, panele PV sa bezużyteczne.

time image

Gość Piotr

19 Lut 2021, 11:39

Dziękuje za tak szybką i wyczerpującą odpowiedz, to znaczy że i tak jestem zależny od dostawcy. Myślałem że zamontuje panele które będą produkować około 9 kw i będę niezależny , a tu i tak d.... styłu .

time image

19 Lut 2021, 10:57

2 minuty temu, Gość Piotr napisał: czy sieć domowa się przełęczy na panele Nie przełączy, musi być zasilanie z sieci, wtedy dopiero może pracować falownik który dostaje prąd z paneli fotowoltaicznych.

time image

Gość Piotr

19 Lut 2021, 10:54

A jak dostawca wyłączy prąd to czy z paneli fotowoltaicznych które w tym czasie produkują 1,5 kw to czy sieć domowa się przełęczy na panele i czy starczy na cały dom?

time image

Gość Ero

31 Sty 2021, 18:47

@vitto moim zdaniem jesli zaczynasz budowle a nie szukasz rozwiazania dla już stojącego domu, to jesli masz mozliwosc dach 2w1 - po 1 wyglada lepiej, po 2 wieksza oszczednosc czasu i kasy

time image

Gość kolo

25 Sty 2021, 18:41

ja mam to paskudstwo od wrzesnia unieglego roku w1 miesiacu ok 100zl mniej za prad kilowaty jakies sie bija na licznku ale prayszedl rachunek 1 styczniu nie odczulem zniszki finammsowej jak przed zalozeniem placilem ok 500zl za racunek pradowy tak place zwrotu dotacji 5 tys zlotych jeszcze ...

time image

25 Sty 2021, 12:59

poniżej 5kW, z powodu planowania wprowadzenia opłat za przesył do sieci.

time image

Gość Vitto

24 Sty 2021, 21:21

Pytanie czy w sytuacji, gdy dopiero będę budował dom, to lepiej pójść w opcję bezpieczną, czyli dach + potem zamontować panele, czy jednak spróbować z opcją 2w1 i od razu zdecydować się na dach solarny? Pewnie gdyby dom juz stał, to wybrałbym panele, ale gdy buduję od 0, ...

time image

16 Gru 2020, 14:22

2 minuty temu, gawel napisał: Ile to szczęście cie kosztowało? Ciekawe czy za jego życia się zwróci?

time image

16 Gru 2020, 14:17

18 godzin temu, Gość xKsaWek napisał: ja zainwestowałem i nie żałuje, mam instalacje 8kW która pokrywa zapotrzebowanie na jakieś 300 zł miesięcznie rachunków za prąd, płace tylko za utrzymanie sieci i jakieś tam bzdury wychodzi 25-28 zł. W domu się nie ograniczam ...

time image

Gość xKsaWek

16 Gru 2020, 13:52

ja zainwestowałem i nie żałuje, mam instalacje 8kW która pokrywa zapotrzebowanie na jakieś 300 zł miesięcznie rachunków za prąd, płace tylko za utrzymanie sieci i jakieś tam bzdury wychodzi 25-28 zł. W domu się nie ograniczam cały podjazd sie świeci całą noc, woda podgrzewana ...

19 godzin temu, Gość pop napisał: 40 tys za co czy raczej na co? Kwota oscyluje około 15-20 tys dla domku jednorodzinnego ale pomijając to to gdyby nawet miała kosztować 100 tys i ja dysponuje taka kwota to dlaczego nie mogę skorzystać z dofinansowania wykładając ...

time image

19 Lis 2020, 08:09

Teoria a praktyka w tym temacie akurat się różni. Teoretycznie statystyczne gospodarstwo domowe zużywa na pokrycie swoich potrzeb około 3500 kWh w skali roku. Do takiego zużycia wystarczyłaby instalacja powiedzmy 4,35 kWp. Praktyka pokazuje jednak, że średnia moc instalacji w moim ...

time image

Gość pop

18 Lis 2020, 13:46

40 tys za co czy raczej na co? Kwota oscyluje około 15-20 tys dla domku jednorodzinnego ale pomijając to to gdyby nawet miała kosztować 100 tys i ja dysponuje taka kwota to dlaczego nie mogę skorzystać z dofinansowania wykładając gotówkę. Kredyt trzeba brać po to aby orżnąć naiwnego ...

12 godzin temu, Gość pop napisał: dlaczego gdy się zainstalować PV z dotacją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi? Przecież mało kto dysponuje gotówką 40 tysięcy, którą chce akurat teraz wydać na modernizację instalacji ...

time image

18 Lis 2020, 08:38

12 godzin temu, Gość pop napisał: dlaczego gdy się zainstalować PV z datocją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi? Mechanizm został wytłumaczony w artykule z przed 10 lat https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/11999-dotacje-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne, ...

time image

Gość pop

17 Lis 2020, 20:05

dlaczego gdy się zainstalować PV z dotacją musi się wziąć kredyt bo za gotówkę nie da rady. O co tu chodzi?

time image

10 Lis 2020, 13:47

Mocny news od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet w programie Mój Prąd, który dofinansowuje instalacje PV się wyczerpał, ale do puli w tym naborze zostało dołożone dodatkowe 100 milionów zł, czyli środki dla 20 tysięcy instalacji. NFOŚ potwierdził ...

time image

Gość mkt

07 Lis 2020, 18:29

Prosze państwa, gdyby Panstwu zależało rzeczywiście na ekologi to pozwoliłoby każdemu gospodarzowi rolnemu w Polsce na budowe wiatraka o mocy choćby 20 kw, a nie zbawki na dachu, wtedy prodykcja prądu wynosiłaby rocznie 150 Mwh na dom. Prąd produkowany bylby w czasie nazimniejszym ...

Oczywiście, ale to zdanie "Drugiej Strony". Potrzebna będzie zmiana regulacji, restrukturyzacja sieci energetycznej. Konsument staje się producentem, a dotychczasowy dostawca energii musi się w tym wszystkim odnaleźć i na czymś zarabiać. Utrzymanie sieci i buforowanie energii oraz ...

time image

07 Paź 2020, 09:44

z tym hurraoptymizmem bym uważał...   https://www.bankier.pl/wiadomosc/Potrzebne-zmiany-regulacji-w-zwiazku-z-rozwojem-mikroinstalacji-OZE-wiceprezes-Tauronu-7975773.html?fbclid=IwAR3CKuUkC40-jDrD3vCbOJCNckbXYaLGlrwDqJfHfcZCdcYjztqz3g39o3w  

Myślę, że to niebawem będzie stały element krajobrazu. Produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie jest kolejnym krokiem do ochrony środowiska. Z każdym kolejnym rokiem panele i przetworniki będą miały większą sprawność i uzysk będzie jeszcze większy z tego samego ...

time image

07 Paź 2020, 08:44

Według mnie fotowoltaika to bardzo opłacalne rozwiązanie... zwłaszcza że nie tylko dla naszego portfela, ale również dla otaczającego nas środowiska. 

Fotowoltaika to nie kwestia opłacalności tylko niezależności od dostawcy i zmian cen energii. Instalacja PV powinna się zwrócić po 6-7 latach. Okres ten prawdopodobnie jeszcze się skróci z uwagi na różnego rodzaju dofinansowania, dużą konkurencję wśród producentów i monterów. ...

time image

Gość Zamojska

30 Wrz 2020, 08:47

3,3 kw zrobimy za 12 tys. zł, szukajcie lokalnych wykonawców a nie duże, medialne a co za tym idzie drogie firmy

time image

03 Sie 2020, 09:16

U nas panele świetnie zdają egzamin. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że się zdecydowaliśmy na montaż. Duża w tym zasługa oczywiście firmy montażowej, która dobrze zaprojektowała instalację. Ważny jest odpowiedni dobór mocy. My montowaliśmy z firmą PGM Fotowoltaika, którą mogę ...

time image

28 Lip 2020, 09:17

Mój brat kilka tygodni temu założył panele i jestem mega ciekawa jak to się u niego sprawdzi

time image

09 Lip 2020, 12:44

Dnia 7.07.2020 o 06:23, Gość Maciek napisał: Płace za prąd około 70pln na miesiac, czy w moim przypadku zmiana na panele sie opłaca? Chyba raczej nie.... Jakie roczne zużycie energii?  Instalację zawsze można założyć - dzisiaj wychodzi dodatkowo Mój ...

time image

Gość Maciek

07 Lip 2020, 04:23

Płace za prąd około 70pln na miesiac, czy w moim przypadku zmiana na panele sie opłaca? Chyba raczej nie....

time image

29 Cze 2020, 10:36

Dnia 26.06.2020 o 18:11, aaaa napisał: sytuacja zwykle trochę bardziej skoplikowana... Czasami nie wystarczy dołożyć paneli, do całości instalacji może trzeba dołożytć optymalizatory - bo np. wędrujący cień (to może znacznie podrożyć koszt inwestycji)...jak ...

time image

26 Cze 2020, 16:11

sytuacja zwykle trochę bardziej skoplikowana... Czasami nie wystarczy dołożyć paneli, do całości instalacji może trzeba dołożytć optymalizatory - bo np. wędrujący cień (to może znacznie podrożyć koszt inwestycji)...jak zawsze - to samo można zrobić na kilka sposób, ...

time image

Gość Trzezwy

26 Cze 2020, 12:31

ostatnie kilka zdan to kompletna bzdura. Panele Wschód-zachód dają o kilka-kilkanascie % mniej uzysku,ale dodajemy 2 panele i jest OK,a inwerter moze być jeden,dobrze dobrany.

time image

Gość Melex

13 Maj 2020, 10:59

Róbta co chceta ja chciałem instalację 9,6kw i wyszło ,że mi się nie opłaca. Mam nocną taryfę z której sporo korzystam i w bilansie 4 miesięcznym za 1kwh prądu wychodzi mi 0.48 zł wliczając w to abonament,opłaty vat itd (enea) pierwsza taryfa mnie kosztuje 0.70 druga 0.30 ...

time image

20 Mar 2020, 12:14

Oczywiście że nie każdemu. Chociażby dlatego potrzebna jest wizja lokalna. Gdyby wszyscy byli w takiej samej sytuacji, mieli takie same warunki do montażu, to nikt by nie robił wizji lokalnej, nic nie liczył itd. Jednakże generalnie widać to, że produkcja własnej energii jest dla ...

time image

19 Mar 2020, 14:08

21 godzin temu, aaaa napisał: Otóż nie. Nie każdemu się będzie opłacać. Koniec i kropka. To jest na tym forum fajne. Że nikt nikomu nie jest w stanie wmówić czasami sprzecznych informacji i poglądów. Bo najbardziej sprawdzona informacja zawsze ...

time image

18 Mar 2020, 16:08

4 godziny temu, Tarrant Hightopp napisał:    Opłaca się koniec kropka.   Otóż nie. Nie każdemu się będzie opłacać. Koniec i kropka. 

time image

18 Mar 2020, 11:17

  Może i jeszcze parę lat temu fotowoltaika była mało opłacalna. Za 1kw płaciło się kosmiczne ceny, ale teraz to juz inna bajka. Są dopłaty, firm się porobiło dużo więc i konkurencja robi swoje. Jak się człowiek dobrze zakręci i dobrze sobie dobierze fotowoltaikę to ...

time image

09 Mar 2020, 12:29

Dnia 29.02.2020 o 21:49, mhtyl napisał: Sadzisz że w całej Polsce są takie same dotacje? W niektórych rejonach można trafić na dobrą że tak nazwie konfiguracje i kumulacje dotacji więc wychodzi zwrot krótszy w latach. Wystarczy sobie poczytać ostatni ...

time image

04 Mar 2020, 13:16

Dnia 5.11.2015 o 15:49, Gość AW napisał: To jest temat przyszłości. Podobnie było w pompami ciepła. Kiedyś kosmos dziś coraz bardziej powszechne. Dokładnie, ale ludzie muszą dojrzeć do nowoczesnych rozwiązań. Fotowoltaika to przyszłość tym bardziej, ...

time image

29 Lut 2020, 21:10

58 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: O przykładowej instalacji za około 25 tysięcy. Nie wiem skąd wzięło się aż 13 lat zwrotu   Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat   Sam ...

time image

Gość mhtyl

29 Lut 2020, 20:49

26 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat Sadzisz że w całej Polsce są takie same dotacje? W niektórych rejonach można trafić na dobrą że tak nazwie konfiguracje ...

time image

29 Lut 2020, 20:11

O przykładowej instalacji za około 25 tysięcy. Nie wiem skąd wzięło się aż 13 lat zwrotu   Chodzi mi o to że musiały być założone bardzo niekorzystne elementy obliczeń skoro wyszło aż 13 lat   Sam Gaweł piszesz o 3,5 więc skąd 13?

time image

28 Lut 2020, 15:34

3 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał: Ja też nie rozumiem skąd się wzięło to 13 lat. Przy założeniu ceny energii 59 gr brutto, rocznym wzroście cen energii na poziomie 7% i współczynniku autokonsumpcji 25% instalacja powinna się zwrócić po około 6 latach ...

time image

28 Lut 2020, 12:16

Ja też nie rozumiem skąd się wzięło to 13 lat. Przy założeniu ceny energii 59 gr brutto, rocznym wzroście cen energii na poziomie 7% i współczynniku autokonsumpcji 25% instalacja powinna się zwrócić po około 6 latach z uwzględnieniem ulgi i mojego prądu. Bez - okolo 8 lat. ...

time image

24 Lut 2020, 15:41

2 minuty temu, Gość EZHome napisał: Każdy mówi o czasie zwrotu, że to się opłaca itd. Ale może więcej konkretów. Wyliczyłem, że dla domu koszt założenia instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 25.000 zł. Z tego dostanę 5.000 zł dotacji rządowej. I ... tyle. ...

time image

Gość EZHome

24 Lut 2020, 15:36

Każdy mówi o czasie zwrotu, że to się opłaca itd. Ale może więcej konkretów. Wyliczyłem, że dla domu koszt założenia instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 25.000 zł. Z tego dostanę 5.000 zł dotacji rządowej. I ... tyle. Koszt 20 tys wsadzony w instalację zwróci się po ok ...

time image

21 Lut 2020, 13:17

Przy instalacji, która pokrywa zapotrzebowanie domu jednorodzinnego, czas zwrotu po uwzględnieniu dotacji i ulgi może się skrócić nawet o 2- 2,5 roku

time image

06 Lut 2020, 11:01

Nie wiem jaka opłacalność była kiedyś bo na moim przykładnie, zamontowane panele na garażu, od niedawna VAT 8% kiedyś 23% czyli już 15% oszczędności 17% ulgi podatkowej i 5000zł dotacji, więc to wszystko sprawia że czas zwrotu inwestycji jest znacznie krótszy niż kiedyś.  

time image

05 Gru 2019, 10:03

No po 10 dniach od złożenia wniosku wczoraj po godzinie 21.00 wpłynęła na mój rachunek dotacja z NFOŚiGW.

time image

25 Paź 2019, 09:38

Kolejny ukłon, tym razem od NFOŚiGW. Wnioski do programu Mój Prąd można składać elektronicznie! Oprócz dokumentów wymaganych też w "normalnym" wniosku, potrzeby jest e-dowód lub podpis elektroniczny.

time image

13 Wrz 2019, 11:55

I jeszcze jeden ciekawy film: 7 zasad doboru instalacji fotowoltaicznej:  

time image

13 Wrz 2019, 10:35

Taki ukłon od rządzących - Ujednolicona stawka VAT na fotowoltaikę – 8% niezależnie od lokalizacji! Sejm przyjął stosowną poprawkę!   Poprawka, przyjęta przez Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni ...

time image

13 Wrz 2019, 09:20

Głos w dyskusji. Nasz film o dobrze zbilansowanej instalacji fotowoltaicznej na domu jednorodzinnym - zestaw firmy Hewalex z programem do zarządzania energią.  

time image

25 Lip 2019, 10:40

Dnia 24.07.2019 o 12:25, Brum napisał: Info z wczoraj, program "Twój prąd" - dotacje do instalacji PV https://wysokienapiecie.pl/21408-program-moj-prad-czyli-dotacje-instalacji-pv-przewodnik-co-gdzie-kiedy-jak-ile/   Dofinansowanie do 50% ...

time image

24 Lip 2019, 10:25

Info z wczoraj, program "Twój prąd" - dotacje do instalacji PV https://wysokienapiecie.pl/21408-program-moj-prad-czyli-dotacje-instalacji-pv-przewodnik-co-gdzie-kiedy-jak-ile/   Dofinansowanie do 50% kosztów, nie więcej niż 5 tyś.

time image

Gość Mark

23 Lip 2019, 17:04

żadnych szkieł powiększających i skupiających ! Panele pracując rozgrzewają się, im wyższa temperatura tym wydajność spada. Mogą osiągnąć temp 60stopni w upalne dni.

time image

14 Lip 2019, 18:54

cytat: "a jednostkowa cena prądu wynosi 33 dol. za 1 Wat." Trochę drogo, a może tylko jakaś pomyłka.  

time image

14 Lip 2019, 17:56

1 godzinę temu, Gość Tomek napisał: Czy można zwiększyć wydajność paneli poprzez np. Lustra, czy szkła powiększające. Tak aby wyłapać jak najwięcej tego promieniowania. Na Saharze wybudowano wieżę, którą otaczają lustra zmieniające swoje położenie ...

time image

Gość Tomek

14 Lip 2019, 16:51

Zapewne duża część tego promieniowania jest odbijana od panelu. Tylko mały procent jest wyłapany i przetworzony na energię słoneczną. A gdyby przed każdym panelem powiedzmy 10 cm, montować ramki z taflą szkła oklejonego folią z efektem lustra weneckiego. Czy to promieniowanie ...

time image

Gość Tomek

14 Lip 2019, 16:41

Czy można zwiększyć wydajność paneli poprzez np. Lustra, czy szkła powiększające. Tak aby wyłapać jak najwięcej tego promieniowania.

time image

11 Lip 2019, 13:28

4 godziny temu, Gość wojcio napisał: Okres zwrotu inwestycji przy skorzystaniu z dotacji to, niestety, ciągle kilkanaście lat. Nie biorąc pod uwagę kosztów ew. awarii. Nie mogę się zgodzić! To mus być jakaś strasznie dziwna kalkulacja! Instalacje fotowoltaiczne ...

time image

Gość fun

11 Lip 2019, 13:09

Prawdopodobnie instalacje nie działają jeszcze tak długo żeby można stwierdzić, jaka jest żywotność paneli. Może się okazać, że inwestycja jeszcze nie zdąży się zwrócić, gwarancja na panele się skończy a trzeba będzie kupić nowe, bo stare stracą sprawność.

time image

Gość wojcio

11 Lip 2019, 08:48

Okres zwrotu inwestycji przy skorzystaniu z dotacji to, niestety, ciągle kilkanaście lat. Nie biorąc pod uwagę kosztów ew. awarii.

time image

Gość Proste

11 Lip 2019, 07:10

Trzeba przejsc na 12 lub 24 V

time image

01 Maj 2019, 07:54

10 godzin temu, Gość Janusz napisał: Je zu z kad te ceny. Ludzie nie dajcie sie robic cale zycie taki panel to granica 72 US Dollar. Januszu, bierem łod Ciebie w takiej cenie! 

time image

Gość Janusz

30 Kwi 2019, 21:17

Je zu z kad te ceny. Ludzie nie dajcie sie robic cale zycie taki panel to granica 72 US Dollar.

time image

11 Mar 2019, 21:11

Dnia 8.03.2019 o 11:07, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Otóż , to - sieć ta sama, nowej nikt nie stworzy, najwyżej na osiedlach będzie krótsza droga przesyłu + ewentualnie dodatkowy mini-transformator. Bez magazynowania w sieci krajowej i tak się nie obejdzie ...

12 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: ....ale co z operatorami sieci i sprzedawcami energii... Otóż , to - sieć ta sama, nowej nikt nie stworzy, najwyżej na osiedlach będzie krótsza droga przesyłu + ewentualnie dodatkowy mini-transformator. Bez magazynowania ...

time image

07 Mar 2019, 21:40

Dnia 5.03.2019 o 10:59, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Aż sobie krzyknę EUREKA ! Mam nadzieję, że Ustawodawca "pójdzie po rozum do głowy" i nadstawi ucha.   Wizje są jak najbardziej słuszne, mieszkańcy byliby zadowoleni, ...

time image

05 Mar 2019, 14:36

18 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie, sprzedaż sąsiedzka to nie tylko Pana wizja. Nad takimi postulatami zmiany ustawy pracuje branża. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, Ministerstwo czeka do końca tygodnia na uwagi i propozycje. Kto wie... może ...

Aż sobie krzyknę EUREKA ! Mam nadzieję, że Ustawodawca "pójdzie po rozum do głowy" i nadstawi ucha. Licznik dwustronny można wykorzystać do dzielenia się z sąsiadem a umowę podpisać na zasadzie Udziałowiec 1 i Udziałowiec 2 a Monopolista nadal patrzy nam na ręce czyli: ...

time image

04 Mar 2019, 19:55

Dnia 26.02.2019 o 11:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Cóż, to tylko moje wizje. Nie, sprzedaż sąsiedzka to nie tylko Pana wizja. Nad takimi postulatami zmiany ustawy pracuje branża. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, Ministerstwo ...

To logiczne ponieważ wtedy w pewnym stopniu niwelujemy zmienną bezwładność uzysku energii wynikającą ze zmiennych warunków nasłonecznienia. Tak rozumiem to jako inwestor. Jako inwestor mogę też zapewnić zapotrzebowanie szczytowe najbardziej energooszczędnego odbiornika w ...

time image

25 Lut 2019, 20:32

Dnia 24.02.2019 o 21:13, NOTO napisał: Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Nie... sprzedawca może chcieć, ale ostateczna decyzja i tak pozostaje inwestorowi. A więc ja ...

Wycyrklować z konsumpcją na styk jest dużym wyzwaniem, chyba, że masz stałe określone pobory prądu w sklepie spożywczym z chłodniami. Jest tez druga kwestia - uzysk tej energii w dni słoneczne i pochmurne - nawet latem. Tak czy inaczej. Mały niedomiar jest dobrym rozwiązaniem ...

time image

25 Lut 2019, 08:34

12 godzin temu, NOTO napisał: Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Ale zawsze lepiej na koniec okresu rozliczeniowego lepiej dokupić trochę prądu niż (nadwyżkę) go ...

time image

25 Lut 2019, 08:06

Koszt "zapożyczyłem " z bloga projekt stodoła. Młodzi ludzie niedawno pobudowali dom 150m2 z powietrzną pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym i rzetelnie opisują koszty , zużycie energii itd. Montowali też instalację na dachu i koszt to ok 40 tys zł . Więc dane nie są wyssane ...

time image

24 Lut 2019, 20:13

Sprzedawca zawsze będzie chciał sprzedać więcej   czasami 1-2 panele to konieczność większego inwertera itp.   Ale zawsze lepiej na koniec okresu rozliczeniowego lepiej dokupić trochę prądu niż (nadwyżkę) go odsprzedać za grosze. Przewymiarowana instalacja kusi ...

time image

24 Lut 2019, 19:12

Dnia 23.02.2019 o 17:57, NOTO napisał: Moc instalacji dobiera się do żużycia prądu a nie do wielkości domu.  Stąd wynikają nieporozumienia i niepotrzebne koszty. Instalacja ma być lekko niedowymiarowana. Moim zdaniem, instalacja powinna być lekko ...

time image

23 Lut 2019, 16:57

Dnia 22.02.2019 o 12:23, Tomek Markowski napisał: . Koszt instalacji dla domu 150-170 m2 to jakieś 45 tys zł podzielić przez 3300 daje mniej więcej 13,5 roku żeby odzyskać zainwestowane pieniądze ... Pieniądze które wydamy już dziś a mogłyby pracować przez ...

time image

23 Lut 2019, 12:51

Dnia 22.02.2019 o 12:23, Tomek Markowski napisał: Koszt instalacji dla domu 150-170 m2 to jakieś 45 tys zł podzielić przez 3300 daje mniej więcej 13,5 roku żeby odzyskać zainwestowane pieniądze ...  Witaj, to ja pozwolę sobie zadać pytanie: na jakiej zasadzie ...

time image

22 Lut 2019, 11:23

Sam zastanawiałem się nad montażem fotowoltaiki na dachu domu który zaczynam budować ( dach w kierunku południa) ale po pierwszej euforii nachodzą mnie spore wątpliwości.  Wszyscy sprzedawcy paneli pokazują piękne wyliczenia i przykłady jakie to niskie rachunki za energię się ...

time image

28 Sty 2019, 13:16

Dnia 25.01.2019 o 16:42, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ja myślałem o instalacji PV + wiatr i wtedy latem słońce + wiatr (nawet w nocy) a zimą wiatr + słońce. Tak, takie rozwiązanie wydaje się być prawidłowe z logicznego punktu widzenia, ale ...

4 godziny temu, asteca napisał: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie ...

time image

25 Sty 2019, 14:59

3 godziny temu, asteca napisał: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie ...

time image

25 Sty 2019, 11:00

Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wyliczony czas zwrotu podzielić przez 2 (nie 10 lat a 20). A mianowicie po dwóch miesiącach eksploatacji instalacji 3,6 kWp za listopad , grudzień 2018 r. dostaję rozliczenie i kwotę do zapłaty 500zł wraz z opłatą za ...

time image

19 Lis 2018, 10:58

Dnia 16.11.2018 o 10:16, Gość Ryszard napisał: Nachylenie paneli jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy ile panel jest w stanie wygenerować energii ze Słońca. Ja zakładałem samodzielnie u siebie panele i wszystko zrobiłem poprawnie. Mimo, że mam dość dużo ...

time image

Gość Ryszard

16 Lis 2018, 09:16

Nachylenie paneli jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy ile panel jest w stanie wygenerować energii ze Słońca. Ja zakładałem samodzielnie u siebie panele i wszystko zrobiłem poprawnie. Mimo, że mam dość dużo paneli to nie było to dla mnie trudne i jestem zadowolony, że ...

time image

25 Paź 2018, 12:40

Dnia 20.10.2018 o 13:16, bajbaga napisał: ZE nie odkupuje energii - tylko ją magazynuje (ewentualnie odkupuje to co pozostaje po rozliczeniu) Na koszt magazynowania przeznaczone jest (dla instalacji do 10 kW) 20% z każdej magazynowanej 1 kWh + ewentualne  koszty ...

time image

Gość gawel

22 Paź 2018, 15:00

4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czytałem, czytałem, czytałem i nie do końca mam jasność. Działa ok przy siarczystych mrozach a w papierach napisane, ze do -7. Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  bez dodatkowej grzałki. Przetworzyła ...

Dlatego pytam bo gaweł wspomniał, że pompa ciepła działa bezawarynie przy siarczystych mrozach

time image

22 Paź 2018, 11:22

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  Automatyczne wyłączanie pompy przy temperaturze poniżej -7°C - co w naszym klimacie oznacza, że kilka dni w roku może grzać tylko grzałką.

Dnia 19.10.2018 o 18:12, gawel napisał:   Czytałem, czytałem, czytałem i nie do końca mam jasność. Działa ok przy siarczystych mrozach a w papierach napisane, ze do -7. Czy przy tych mrozach pompa działała nadal  bez dodatkowej grzałki. Przetworzyła ...

time image

20 Paź 2018, 11:16

ZE nie odkupuje energii - tylko ją magazynuje (ewentualnie odkupuje to co pozostaje po rozliczeniu) Na koszt magazynowania przeznaczone jest (dla instalacji do 10 kW) 20% z każdej magazynowanej 1 kWh + ewentualne  koszty manipulacyjne.

time image

Gość mhtyl

20 Paź 2018, 10:49

25 minut temu, bajbaga napisał: Piszesz zgłoszenie do ZE, a ZE na swój koszt instaluje licznik "dwustronny"  i finito  A za ile ZE odkupuje wyprodukowaną  i za odsprzedaje energię? I za ten licznik tez ktoś musi zapłacić, nie ma nic za darmo. Jak robiłem przyłącze ...

time image

20 Paź 2018, 10:20

32 minuty temu, mhtyl napisał: nikt nie wspomni o problemach i kosztach jakie wiążą się z załatwieniem z ZE. Nikt nie wspomina, bo takich kosztów nie ma. Upraszczając: Piszesz zgłoszenie do ZE, a ZE na swój koszt instaluje licznik "dwustronny"  i finito   

time image

Gość mhtyl

20 Paź 2018, 09:40

16 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: Nie oznacza to, że nie warto sprawdzać na stronach gminy. Gminy niezależnie uruchamiają programy wsparcia niezależnie od ogólnopolskiego programu. Warto monitorować stronę swojej gminy. No co z tego? Takie pisanie ...

time image

19 Paź 2018, 17:25

1 godzinę temu, bajbaga napisał: W chwili obecnej, na naszym terenie, funkcjonuje tylko program NFOŚ (Czyste Powietrze). Nie oznacza to, że nie warto sprawdzać na stronach gminy. Gminy niezależnie uruchamiają programy wsparcia niezależnie od ogólnopolskiego ...

time image

Gość gawel

19 Paź 2018, 16:12

3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Podaj model, ja nie polemizuję z parametrami podanymi w karcie produktu. Poza tym pompa pracuje na granicy bo sam piszesz, że ciągnie powietrze z garażu. Nie każdy ma przy domu garaż i skąd ma wtedy pobrać ...

time image

19 Paź 2018, 16:03

W chwili obecnej, na naszym terenie, funkcjonuje tylko program NFOŚ (Czyste Powietrze).

time image

Gość mhtyl

19 Paź 2018, 15:59

8 minut temu, bajbaga napisał: Ale na to nie ma dofinansowania - jest kredyt (na dobrych warunkach)  Rysiu jak nie ma jak jest. U mnie w gminie latem był "nabór" chętnych do skorzystania z dofinansowania do fotowoltaniki i kilku się zgłosiło i założyli. Nie ...

time image

19 Paź 2018, 15:45

14 minut temu, mhtyl napisał: Powiem tak, jak masz na to kasę to rób i zakładaj fotowoltanikę i nie patrz na "jałmużnę" jaką ktoś może Ci da. Ale na to nie ma dofinansowania - jest kredyt (na dobrych warunkach) 

time image

Gość mhtyl

19 Paź 2018, 15:29

6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji i kosztów na poziomie pompy ciepła do cwu. Jest jedno ale - ludzie boją się nawet uzbroić baniak ...

Podaj model, ja nie polemizuję z parametrami podanymi w karcie produktu. Poza tym pompa pracuje na granicy bo sam piszesz, że ciągnie powietrze z garażu. Nie każdy ma przy domu garaż i skąd ma wtedy pobrać w miarę nie wychłodzone powietrze? Poma do CWU musi działać cały sezon.   Jaki ...

time image

Gość gawel

19 Paź 2018, 09:54

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji i kosztów na poziomie pompy ciepła do cwu. Jest jedno ale - ludzie boją się nawet uzbroić baniak ...

17 godzin temu, mhtyl napisał: Uważam, że solary teraz to przeżytek, bardziej jest opłacalne zamontowanie PCi do cwu aniżeli solarów.   Generalnie 2 solary i osprzęt - zbiornik biwalentny i wpinamy się do instalacji - fakt jest trochę modyfikacji ...

time image

18 Paź 2018, 20:56

Dnia 17.10.2018 o 21:48, mhtyl napisał: Minęły prawie dwa lata więc złóż raport  co załatwiłeś związku z tym dofinansowaniem. Niestety Miasto nie dostało dofinansowania. Projekt był na liście rezerwowej ale kasa się skończyła. Także czekam ...

time image

Gość mhtyl

18 Paź 2018, 15:12

6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Poza tym chcemy zmodyfikować stare na nowe czyli dać Obywatelom prostą i tanią okazję do tego pierwszego kroku na drodze do zmiany świadomości. Świadomość obywateli to jedno ale co to, że maja świadomość ...

Każda kosztowna inwestycja "opłaca się" pod warunkiem dofinansowań lub ulg w różnej formie. Mało kto wyłoży z kieszeni na start kilkanaście tysięcy. Nawet, jeśli go stać, liczy na odpisy różnego rodzaju w oświadczeniu podatkowym. Tak to zawsze działało. Tego rodzaju akcje ...

time image

Gość mhtyl

17 Paź 2018, 19:48

Dnia 9.12.2016 o 09:01, Kataaarzynaa napisał: a sama inwestycja w fotowoltaikę zwraca się średnio po 8-10 latach zwłaszcza jeśli dostaniemy dofinansowanie z UE. Ceny instalacji fotowoltaicznej z roku na rok są coraz mniejsze. Czcze gadanie, po 10 latach trzeba ...

time image

Gość mhtyl

17 Paź 2018, 19:26

Wszyscy piszą zachwalając jaka ta fotowoltanika wspaniała ale nikt nie wspomni o problemach i kosztach jakie wiążą się z załatwieniem z ZE. Przeliczając to wcale tak różowo to nie wygląda. Proszę opisać całą procedurę formalności i cen za jakie ZE niby odbiera prąd a potem oddaje.

time image

17 Paź 2018, 19:19

Warto wspomnieć także, że fotowoltaika sprawdza się we współpracy z pompą ciepła. Dzięki temu można zmniejszyć rachunki za prąd. Pozyskaną energię z fotowoltaiki może wykorzystać pompa ciepła a ewentualna nadwyżka energii w miesiącach najbardziej nasłonecznionych może ...

Wspominałem o tym fakcie. Czyste Powietrze to tylko/aż iskra dla Tych Wszystkich, którzy zechcą przeprowadzić "dochodzenie" w Swojej gminie i skorzystać z oferowanych programów.

time image

15 Paź 2018, 18:21

Warto pamiętać, że istnieją oraz pojawiają się różnego rodzaju programy wsparcia dotujące fotowoltaikę. Jednym z nich jest np. program Czyste Powietrze, z którego można uzyskać wsparcie w formie pożyczki na koszt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.   Zachęcam ...

Pompa ciepła też nie jest opłacalna w takim rozumowaniu a do tego pobiera prąd. W pompie ciepła może się zepsuć sprężarka i elektronika a dodatkowo nie wiemy  - jak zmienią się ceny energii elektrycznej na przestrzeni kilku lat. Nie zmienia to faktu, że nie można wiecznie ...

time image

Gość km

15 Paź 2018, 10:28

Czy fotowoltaika jest opłacalna- nie, ponieważ cena jest dość wysoka a żywotność elektroniki falownika wynosi max 10lat. Przy obecnych cenach całej instalacji jest ona zupełnie nieopłacalna. Dla kogo są dedykowane tego typu rozwiązania? Dla ludzi inteligentnych klasy średniej lub ...

time image

Gość gawel

26 Cze 2018, 18:55

Czy fotowoltaika jest opłacalna? Na razie niestety nie.

time image

26 Cze 2018, 13:10

Dnia 25.06.2018 o 14:12, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Może to taki skrót myślowy - skoro instalacja PV jest droga, to zanim się zamontuje, lepiej sprawdzić poziom nasłonecznienia w tej lokalizacji. Jeżeli nawet prawidłowo odgadłem ten skrót myślowy, ...

Może to taki skrót myślowy - skoro instalacja PV jest droga, to zanim się zamontuje, lepiej sprawdzić poziom nasłonecznienia w tej lokalizacji. Jeżeli nawet prawidłowo odgadłem ten skrót myślowy, to i tak logika dosyć zawiła  - nawet jak na mój poziom inteligencji i:)

time image

25 Cze 2018, 11:57

Witam, a co ma wspólnego koszt instalacji z monitoringiem za pomocą stacji pogodowych?

time image

Gość Grymolinia

24 Cze 2018, 14:04

Fotowoltaika jest dość droga, najlepiej przed instalacją paneli słonecznych monitorować (w miejscu instalacji) poziom promieniowania słonecznego. Można to zrobić np. za pomocą stacji pogodowych

Mówię o osiedlu: domofony, oświetlenie, bramy wjazdowe, bramy garażowe, pompy w instalacji co/cwu, domofon, winda i delikatny bufor + wzmożone zużycie wieczorami. Mówiłem poza tym o instalacji z niedoborem a nie z nadmiarem produkcji. Skoro znamy rachunki za prąd, to chyba znamy ...

time image

09 Mar 2018, 12:30

Tia... Osiedle emerytów. Wiele energii zużywa się u Pana w domu w godzinach 10-15? Do tego od późnej wiosny do wczesnej jesieni? Wiatr ciągle nie wieje, słońce ciągle nie świeci. Jedyne regularne (nie mniej zależne też od wielu pośrednich czynników) zasilanie jest ...

Nie ma po co magazynować, wystarczy zrobić taki zestaw, który z niedoborem wygeneruje energię na osiedle a nie na dom. Tylko, ze nie ma ustawy, dzięki której sąsiad może dzielić się z sąsiadem. Prawdopodobnie zarządca spółdzielni albo wspólnota by już śmiało mogli rozdzielać ...

time image

09 Mar 2018, 10:59

Zacznijmy od tego, że energia z fotowoltaiki nie jest w cale taka cudowna. Przynajmniej nie dla sieci przesyłowej. Całe miasto wygeneruje olbrzymie zasilanie z sieci z ogniw montowanych na dachach. Ale w jakich godzinach? Kiedy latem przypadają godziny szczytowego zużycia energii? ...

Dnia 14.03.2017 o 08:17, Eksperci Viessmann napisał: Witam ! W przypadku dużego zużycia energii firmy lub zakładu, najwięcej korzyści przyniesie dopasowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie zużywała aktualną produkcję z PV tylko na własne potrzeby. ...

Powinno być tak jak w Niemczech: produkujesz do woli, sprzedajesz do sieci nadwyżki, jeszcze dostajesz dofinansowanie na instalacje i prawdopodobnie jeszcze jakieś green punkty. Fakt, że te ceny za kWh były na starcie (10 lat temu) o połowę wyższe niż obecnie (prawie pół EURO). ...

time image

Gość lucek

09 Mar 2018, 10:05

polska polityka jak i to co zepsuło PO i PSL pokutuje do teraz. Koszty wysokie, zyski małe, zwroty niepewne, refundacje niskie. Wszystko kuleje tylko nie złodziejstwo w polsce...

time image

Gość Darek J.

24 Lut 2018, 18:05

Koszty przydomowych źródeł energii elektrycznej są wciąż bardzo wysokie, dlatego tak ważna jest polityka Państwa. Bardzo proszę o poparcie apelu dotyczącego wprowadzenia ulgi podatkowej dla osób instalujących przydomowe elektrownie słoneczne: https://naszademokracja.pl/p/UlgaPodatkowa10x10

time image

12 Paź 2017, 07:35

tam zaraz maryśka... ja nie wiedzieć czemu, pomyślałem o "kopalni" kryptowalut.... http://www.benchmark.pl/aktualnosci/jedna-z-najwiekszych-kopalni-kryptowalut-w-polsce.html tutaj pobór może być dużo większy w zależności od wielkości "kopalni" czy też "farmy"

time image

12 Paź 2017, 07:04

33 minuty temu, Gość Gorgo napisał: Ja płacę 800zł miesięcznie   czyli ponad 40kWh na dobę - maryśkę w domu uprawiasz ? (przemysłowa produkcja).

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje