Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Jak doborać, zamontować i eksploatować kotły SAS

Podstawą doboru kotła do ogrzewania budynku powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wszystkie kotły produkowane przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą (przy użyciu paliwa podstawowego).

Jak doborać, zamontować i eksploatować kotły SAS
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
www.sas.busko.pl
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Dane kontaktowe:
41 378 46 19
Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Dobór mocy kotła

Bardzo często popełnianym błędem jest przewymiarowanie mocy kotła na paliwo stałe (szczególnie w przypadku budynków dobrze zaizolowanych) oraz dobór urządzenia o większej komorze paleniskowej (w przeświadczeniu "wydłużenia" stałopalności).  Przy doborze kotła sugerujemy zwracać uwagę na wymaganą moc urządzenia, a nie na powierzchnię grzewczą wymiennika, ponieważ kotły dostępne na rynku różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi (nie należy ich porównywać w oparciu o ten parametr – pow. grzewczą). Dla szybkiego doboru kotła można, z dużym przybliżeniem, posługiwać się wskaźnikiem powierzchniowym zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanego budynku:

  •  budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70-80 W/m2
  •  budynki niezaizolowane z tradycyjną instalacją 100-120 W/m lub w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:
  •  budynki mieszkalne 30-35 W/m3
  •  hale produkcyjne (bez ciepła na wentylację) 20-25 W/m3

Wymagany ciąg spalin

Właściwy dobór wysokości i przekroju przewodu kominowego decyduje o prawidłowym procesie spalania. Kotły na paliwo stałe wymagają większego przekroju komina w porównaniu do kotłów gazowych czy olejowych. Wymagane wysokości i wymiary przewodu kominowego dla danego typu kotła SAS są podane w parametrach techniczno-eksploatacyjnych zamieszczonych w DTR urządzenia. Nowoczesne kotły do spalania paliw stałych oraz biomasy o wysokiej sprawności posiadające rozbudowany wymiennik ciepła, wymagają dla prawidłowej pracy odpowiedniego ciągu spalin (w zależności od typu i mocy kotła 30-60 Pa). Czasami uwarunkowania miejscowe (sąsiednie budynki, drzewa, usytuowanie budynku w dolinie) mogą powodować zaburzenie ciągu kominowego. W celu uniknięcia powstania ciągu wstecznego w przewodzie kominowym, należy wyprowadzić go ponad najwyższą kalenicę dachu nie mniej niż 0,6 m. Sprawdzenie przewodu dymowego i wentylacji (nawiewnej i wywiewnej) w kotłowni powinien wykonać kominiarz z uprawnieniami.

Wymagania dotyczące wentylacji podczas pracy kotła

Warunkiem prawidłowego procesu spalania w kotłach na paliwa stałe jest zapewnienie odpowiedniej dawki świeżego powierza. Służy temu wentylacja nawiewna w postaci kanału (minimum 200 cm2  w zależności od mocy kotła) doprowadzającego powietrze do procesu spalania z wylotem nad podłogą w kotłowni. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wymaganej temperatury. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w kotłowni czuwa wentylacja wywiewna w postaci kanału (14cmx14cm) wyprowadzonego ponad dach, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia. Jej celem jest odprowadzenie z pomieszczenia szkodliwych gazów.

Sposób montażu kotła do wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Kotły SAS mogą pracować w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Montaż kotła w układzie zamkniętym wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami: naczynie wzbiorcze o odpowiedniej objętości dobranej do pojemności wodnej instalacji grzewczej, zaworu bezpieczeństwa oraz dodatkowo jednego z urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła: wężownica schładzająca, zawór zabezpieczenia termicznego (schładzający), bufor ciepła. Spośród sposobów zabezpieczenia instalacji najlepszym rozwiązaniem jest bufor ciepła, wymaga on jednak konieczności zapewnienia odpowiedniego miejsca na zbiorniki i wiąże się z wysokimi kosztami budowy takiej instalacji. Przeprowadzone w naszym laboratorium testy potwierdzając wysoką skuteczność zabezpieczenia kotła za pomocą zaworu termicznego ("dopustowego" lub "dopustowo-upustowego").

Kotły SAS o mocy do 48 kW posiadają króciec do montażu zaworu zabezpieczenia termicznego bezpośrednio na urządzeniu. Instalacja grzewcza musi być tak wykonana, aby nie przekroczyć parametrów dopuszczalnych pracy kotła: max dopuszczalna temp. pracy 85°C, dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5bar. Instalacja musi spełniać wymagania norm kraju przeznaczenia traktujących o zabezpieczeniu wodnych urządzeń grzewczych systemu otwartego, naczyniach wzbiorczych systemu otwartego, zabezpieczeniu wodnych urządzeń grzewczych systemu zamkniętego. W dokumentacji techniczno-rozruchowej kotłów SAS zawarto przykładowe schematy podłączenia do instalacji c.o i c.w.u. Opracowanie schematu instalacji i dobór parametrów technicznych należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.

Ochrona powrotu kotła: zawory trój-, czterodrogowe

W celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody grzewczej zalecamy montaż kotła za pośrednictwem zaworu trój- lub czterodrogowego. Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane w przypadku budynków dobrze zaizolowanych. Utrzymywanie niskich temperatur wody w kotle powoduje emisję spalin mokrych, wykraplanie wilgoci na ściankach wymiennika wpływając na przyspieszenie korozji urządzenia, szybkie zabrudzenie komory spalania (m.in. zmniejszenie sprawności kotła) oraz może być przyczyną zawilgocenia i korozji kominów murowanych. Zalecane w dokumentacji technicznej kotłów SAS temperatury wody grzewczej w zakresie 60-80°C zapewnią prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia. W przypadku niemożliwości utrzymania temp. wody powrotnej do kotła powyżej 55°C obowiązkowo należy zabezpieczyć kocioł montując zawór trój- lub czterodrogowy. Sterowanie instalacją za pomocą zaworu mieszającego poprawia komfort cieplny w pomieszczeniach, minimalizując przez to niepotrzebne przegrzewanie pomieszczeń. Wyposażenie zaworu mieszającego w siłownik oraz czujnik temperatury zewnętrznej daje możliwość regulacji instalacji wg krzywej grzewczej (sterowanie pogodowe).

Dobór wymiennika ciepła

Kotły SAS mogą również współpracować z wodną instalacją centralnego ogrzewania za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kocioł na paliwo stałem pracuje w układzie otwartym natomiast pozostała część instalacji w układzie zamkniętym. Warunkiem poprawnej pracy całej instalacji grzewczej jest prawidłowy dobór wymiennika ciepła (płytowego, rurowego) w zależności od zakładanych parametrów pracy: temperatur w obiegach grzewczych (kocioł, instalacja), medium przekazującego ciepło (woda, wodny roztwór glikolu). Konstrukcja wymiennika ciepła (m.in. ilość płyt, rur) oraz parametry pracy układu kocioł – instalacja wpływają na ilość ciepła, jaką urządzenie jest w stanie przekazać dla ogrzewania budynku.

Na rynku dostępnych jest wiele wymienników ciepła przeznaczonych do pracy z kotłami na paliwa stałe. W celu jego prawidłowego doboru dla potrzeb konkretnej instalacji sugerujemy kontakt z producentem tych urządzeń (np. SECESPOL, SONDEX). Ze względu na małą pojemność wodną po stronie układu otwartego zalecany jest montaż zabezpieczenia termicznego przed przegrzanie. W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepła w instalacji, zawór zabezpieczający przed przegrzaniem jest w stanie skutecznie schłodzić w kilka minut kocioł do bezpiecznej temperatury chroniąc urządzenie i instalację przed uszkodzeniem.

Parametry pracy

Bezpieczną i długoletnią eksploatacją kotłów SAS zapewni przestrzeganie warunków pracy zapisanych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urządzenia: temp. robocza 60-80°C, min. temp. wody powrotnej do kotła 55°C, max dopuszczalna temp. pracy 85°C, dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5bar.

Stosowanie opału dedykowanego dla danego typu kotła

Stosowanie paliwa podstawowego lub zastępczego dedykowanego dla danego typu kotła zapewnia bezpieczną i długoletnią eksploatację kotłów SAS, uzyskanie deklarowanej mocy, sprawność urządzenia i utrzymanie okresu stałopalności. Podstawowe parametry, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze paliwa to: wartość opałowa, spiekalność, zawartość popiołu, siarki, wilgotność paliwa. W przypadku palenia drewnem opałowym należy stosować jako paliwo drewno liściaste (np. grab, dąb, jesion, buk) sezonowane przynajmniej dwa lata.

Utrzymywanie w czystości komory spalania, kanałów konwekcyjnych, komina

Warunkiem oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji kotła na paliwo stałe, optymalnego zużycia paliwa, uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej urządzenia niezbędne jest utrzymywanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych kotła dokonuje się poprzez otwory wyczystkowe. Otwory te po czyszczeniu należy szczelnie zamknąć. Obowiązkowo należy dokonywać okresowego czyszczenia komina wraz ze sprawdzeniem ciągu kominowego i poprawności działania wentylacji (nawiewnej - doprowadzającej świeże powietrze do procesu spalania, wywiewnej – usuwające szkodliwe gazy z kotłowni). Czynność taką przynajmniej raz w roku powinien wykonać kominiarz z uprawnieniami.

Wytyczne montażowo-eksploatacyjne

Informację niezbędne dla prawidłowego montażu oraz eksploatacji produkowanych przez Nas urządzeń grzewczych znajdą Państwo w dokumentacji techniczno - rozruchowej przeznaczonej dla danego typu kotła SAS, montowanych sterowników, układów podawania paliwa. W przypadku wystąpienia problemu podczas eksploatacji urządzenia zalecamy w pierwszej kolejności zapoznać się z rozdz. "stany nieprawidłowej pracy". Postępowanie zgodnie z zawartymi w dokumentacji wytycznymi pozwala na długoletnią i bezpieczną eksploatację kotła na paliwo stałe oraz urządzeń współpracujących. Zawiera ona również kartę gwarancyjną wymaganą podczas ewentualnej reklamacji, dlatego też obowiązkiem Dystrybutora jest jej wypełnienie i przekazanie wraz z kotłem Kupującemu. Aktualne jak i archiwalne wersje dokumentacji dla kotłów SAS, zamontowanych sterowników, podajników znajdą Państwo na stronie internetowej www.sas.busko.pl zakładka serwis/instrukcje obsługi.

Źródło: SAS

Więcej