Jak zgodnie z prawem przystąpić do rozbudowy domu jednorodzinnego?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak zgodnie z prawem przystąpić do rozbudowy domu jednorodzinnego?

Popularnym rozwiązaniem - stosowanym w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej - jest rozbudowa domu. W artykule tym podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do takiej inwestycji.

Budowę stanowi nie tylko wykonywanie "od zera" obiektu budowlanego, ale także jego odbudowa, rozbudowa czy nadbudowa. Zarówno w przypadku rozbudowy, jak i nadbudowy, zwiększa się powierzchnia użytkowa obiektu oraz jego kubatura. Różnica polega jedynie na tym, że podczas rozbudowy zwiększa się również powierzchnia zabudowy obiektu (czyli dodatkowo zajmujemy jakąś część gruntu), a przy nadbudowie - pozostaje ona bez zmian.

Plan miejscowy lub warunki zabudowy

W sytuacji, gdy decydujemy się na rozbudowę domu, pierwszym krokiem jest ustalenie, czy gmina ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), obejmujący działkę, na której posadowiony jest budynek. Jeśli tak jest - sprawa jest prosta, bowiem to właśnie plan miejscowy zawiera warunki dotyczące kształtowania zabudowy, obejmujące również możliwości powiększenia domu.

Należy zatem wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie wypisu oraz wyrysu z MPZP. Organ administracji nie może odmówić ich wydania, niezależnie od tego, w jakim celu wnioskodawca zamierza wykorzystać ten dokument. Jeżeli na interesującym nas terenie nie ma MPZP, musimy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zazwyczaj urzędy gminy udostępniają na stronach internetowych wzory takich wniosków, które wystarczy uzupełnić o opis planowanej rozbudowy oraz podanie docelowych parametrów domu.

Nie można zapomnieć o tym, że projekt rozbudowy i nadbudowy domu wymaga sporządzenia także części instalacyjnej przez uprawnionych do tego projektantów.
Decyzja o warunkach zabudowy określa parametry rozbudowywanego domu - w szczególności dopuszczalną powierzchnię zabudowy oraz szerokość i wysokość elewacji frontowej. Na wydanie takiego dokumentu czeka się zwykle od 2 do 4 miesięcy.

Projekt rozbudowy

Po ustaleniu przez gminę warunków zabudowy (bądź zweryfikowaniu planu miejscowego), można przystąpić do kolejnego kroku, czyli sporządzenia projektu rozbudowy. Projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego. Powinna ona dopasować nowe rozwiązania do istniejącej konstrukcji budynku oraz do planistycznych wymogów gminy. 

Do opisu technicznego, będącego składową projektu, należy dołączyć tzw. opinię geotechniczną, opisującą warunki gruntowe na działce oraz możliwości posadowienia obiektu, a w razie potrzeby również odpowiednią ekspertyzę techniczną z wynikami badania geotechnicznego. Potrzeba ta wiąże się z tym, że w związku z intensywnym rozwojem infrastruktury nierzadko mamy do czynienia z posadowieniem obiektów na terenach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych.

Ponadto nie można zapomnieć o tym, że projekt rozbudowy i nadbudowy domu wymaga sporządzenia także części instalacyjnej przez uprawnionych do tego projektantów.

Ekspertyza techniczna

Rozbudowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Wykonanie takiej ekspertyzy niezbędne jest w każdym przypadku dokonywania rozbudowy, natomiast sama ekspertyza techniczna stanowi opracowanie szersze niż opinia techniczna. Ma ona zawierać opis badanych elementów, ocenę stanu budynku, charakterystykę wszelkich uszkodzeń, takich jak rysy, pęknięcia, zagrzybienia czy zawilgocenia, wraz z podaniem możliwej przyczyny ich powstania oraz zalecenia sposobu ich naprawy.

Celem ekspertyzy jest określenie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości, jak i wskazanie skutecznych sposobów ich usunięcia.

Rozbudowa domu
fot. Adam Nawrot - Żary

Rozbudowa domu: pozwolenie potrzebne, czy nie?

Po nowelizacji prawa budowlanego, która miała miejsce w 2015 r., w przypadku rozbudowy domu jednorodzinnego - zniesiono wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Regulacja ta dotyczy tych inwestycji, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W praktyce unormowanie to odnosi się do większości przypadków, gdy planowana jest rozbudowa z zachowaniem przepisowych odległości od granic z sąsiednimi działkami. W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie budowy w starostwie lub w urzędzie miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent ma uprawnienia do działania jako organ powiatu, tj. starosta).

Starosta albo prezydent ma 30 dni na ewentualny sprzeciw.

Odległość od granicy z sąsiadem

Budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
 • 4 m - budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy;
 • 3 m - budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych bądź drzwiowych w stronę granicy.

Ponadto, w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:

 • sytuowanie domu ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną albo w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m - jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m;

 • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką, jeśli będzie on przylegał (chodzi tutaj o tzw. "dostawienie się") całą powierzchnią swojej ściany do budynku na sąsiedniej działce (istniejącego lub projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę - o ile tylko jego część, leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki, będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący bądź projektowany na sąsiedniej działce budowlanej);
   
 • rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości od sąsiedniej działki budowlanej mniejszej niż 4 m (dom zwrócony ścianą z oknami albo drzwiami w stronę tej granicy) lub 3 m (gdy nie ma on okien albo drzwi w stronę tej granicy), jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary - oraz nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien ani drzwi;
   
 • sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych bądź drzwiowych.

Co istotne - w wyżej opisanych przypadkach "dostawienia się" do budynku na sąsiedniej działce lub zbliżenia rozbudowywanego budynku poniżej odpowiednio 4 i 3 m, zawsze oznacza objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania i konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, (np. kiedy inwestor - pomimo wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przeznaczenia terenu, na którym położona jest ta nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na takie cele - nie może zrealizować swego uprawnienia do zabudowy nieruchomości gruntowej ze względu na obowiązujące przepisy techniczno-budowlane) dopuszcza się odstępstwo od tych przepisów - można wówczas wystąpić do starosty, żeby zwrócił się do ministra do spraw budownictwa o udzielenie upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Przy wydawaniu zgody powinny być brane pod uwagę prawa właścicieli sąsiednich gruntów:

Rozbudowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek oceny materiału dowodowego, w szczególności winien on rozważyć takie okoliczności, jak:
 • treść przepisu, od którego ma być udzielone odstępstwo;
 • ukształtowanie nieruchomości, na której ma być realizowany obiekt;
 • stan zagospodarowania nieruchomości sąsiednich;
 • ocenę proponowanych rozwiązań w świetle zasad wiedzy technicznej.

Organ zobligowany jest do dokładnego określenia, czy celowe jest zastosowanie odstępstwa z wyjątkowo ważnych względów subiektywnych i obiektywnych.

Warto przestrzec jednak przed tym, że zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może sankcjonować samowoli budowlanej.

Ponadto zgoda na odstępstwo z reguły nie jest możliwa, gdy:

 • inwestor mógł (lecz nie zrobił tego) zaplanować budowę obiektu o mniejszych rozmiarach, który spełniałby wymagania przepisów techniczno-budowlanych;
 • odstępstwo miałoby powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpieczeństwo mienia;
 • brak możliwości realizacji zamierzenia przez właściciela miałby wynikać jedynie z powodu ograniczeń wprowadzonych planem miejscowym.

Przed rozpoczęciem rozbudowy

Przed przystąpieniem do rozbudowy domu, trzeba dopełnić jeszcze paru formalności w postaci:

1. ustanowienia kierownika budowy - należy to do obowiązków inwestora, lecz istnieje możliwość wskazania, w treści umowy z wykonawcą, że to on ma go zatrudnić;
2. rejestracji dziennika budowy - jest to najważniejszy dokument, który rejestruje przebieg robót oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności, jakie miały miejsce w toku prowadzonych prac. Przeważnie można dostać go w starostwie, tam też się go rejestruje;
3. zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót - informujący o tym dokument składa się także w starostwie.

Dodatkowo przy rozbudowie mogą być konieczne:

4. wniosek o wyłączenie przewidzianego do zabudowy gruntu z produkcji rolnej, nawet jeżeli działka jako całość jest przewidziana pod zabudowę - taką decyzję również podejmuje starosta i trzeba czekać na jej wydanie, a następnie uprawomocnienie, bez tego nie dostaniemy pozwolenia na budowę;
5. rozmaite uzgodnienia, np. dotyczące melioracji i ochrony środowiska - często są to tylko oświadczenia odpowiednich wydziałów starostwa, że nie mają zastrzeżeń, ale takie dokumenty też musimy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Samowola budowlana

Konsekwencje niedopilnowania powyższych formalności przez inwestora mogą być bardzo poważne. W przypadku potraktowania rozbudowy przez nadzór budowlany jako samowolę budowlaną, właściciel będzie musiał liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów jej legalizacji, a nawet z obowiązkiem jej rozbiórki.

Redaktor: Aleksandra Korczak
Fot. otwierająca: forum.budujemydom.pl/iron87

Zdaniem naszych Czytelników

time image

05 Lis 2021, 11:42

11 godzin temu, Gość kroko napisał: mam mały problem. Bylem w urzędzie jakas kobieta powiedziała mi ze nie mogę dokonać rozbudowy domu jednorodzinnego. Ponieważ na mojej ulicy obowiązuję juz inny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Który mówi tylko ...

time image

05 Lis 2021, 07:35

Przeczytaj przede wszystkim jakie dokładnie zapisy są w tym nowym MPZP

time image

05 Lis 2021, 05:13

Musisz sam zapoznać się z tym MPZP, albo sam osobiście, albo Twój pełnomocnik.  Bo inaczej to jest rozmowa o fusach z kawy.

time image

Gość kroko

05 Lis 2021, 00:06

mam mały problem. Bylem w urzędzie jakas kobieta powiedziała mi ze nie mogę dokonać rozbudowy domu jednorodzinnego. Ponieważ na mojej ulicy obowiązuję juz inny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Który mówi tylko bloki powyżej 4 pieter. Nie chce mi się wierzyć w to ...

Czy chodzi ci o zabudowę balkonu? Wszelkie prace, które wymagają pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia są ujęte w ustawie Prawo Budowlane. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf Otwórz dokument pdf i ctr+F. Jeżeli to jest balkon ...

time image

Gość Kuba

14 Paź 2021, 11:36

Witam. Kompletnie się na tym nie znam i dlatego potrzebuje porady. Chcę dobudować pokój na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego, na dole znajduje się pomieszczenie wejściowe o wymiarach 250/ 300. Na górze jest balkon i tu chcę dobudować. Co muszę załatwić żeby wszystkie dokumenty ...

time image

08 Paź 2021, 16:47

nie wymaga i będzie powiadomiony przez urząd, gdy wystąpisz o pozwolenie na rozbudowę. Wówczas może złożyć sprzeciw.

time image

Gość Ewa

08 Paź 2021, 07:00

Czy rozbudowa domu 1.5 m od granicy wymaga zgody sąsiada. Czy powinien być pisemnie powiadomiony o planowanych pracach?

time image

24 Wrz 2021, 22:39

4 godziny temu, Gość Pablo napisał: Witam, czy rozbudowa domu do 70m2 w związku z wporwadzonymi nowymi przepisami będzie wymagała kierownika budowy, dziennika bud. Itp.? Czy nowa ustawa dotyczy wyłącznie nowych budynków?   Poczekaj chwilę, niech to uchwalą! ...

time image

Gość Pablo

24 Wrz 2021, 18:38

Witam, czy rozbudowa domu do 70m2 w związku z wporwadzonymi nowymi przepisami będzie wymagała kierownika budowy, dziennika bud. Itp.? Czy nowa ustawa dotyczy wyłącznie nowych budynków?

Przede wszystkim trzeba uzyskać warunki  zabudowy/rozbudowy jeśli teren nie jest objęty MPZP. , a gdy plan jest, to trzeba sprawdzić czy planowana rozbudowana nie będzie naruszać jego ustaleń.

Przecież to rozbudowa. Nawet w sytuacji, w której nie zwiększa się obszar oddziaływania i tak potrzebne jest zgłoszenie wraz z projektem budowlanym, a potem prowadzenie robót pod nadzorem kierownika budowy.

2 godziny temu, Gość Ola napisał: Chcę dobudować pokój 12 m2 do budynku jednorodzinnego 54 m2. W artykule cytuję" Po nowelizacji prawa budowlanego, która miała miejsce w 2015 r., w przypadku rozbudowy domu jednorodzinnego - zniesiono wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu ...

time image

17 Maj 2021, 10:59

ciekawe

time image

Gość Ola

17 Maj 2021, 08:48

Chcę dobudować pokój 12 m2 do budynku jednorodzinnego 54 m2. W artykule cytuję" Po nowelizacji prawa budowlanego, która miała miejsce w 2015 r., w przypadku rozbudowy domu jednorodzinnego - zniesiono wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Regulacja ta dotyczy tych inwestycji, ...

time image

24 Kwi 2021, 05:31

7 godzin temu, Gość Piotr napisał: Planuje nadbudowę domu do kogo się udać by potpowiedział mi czy fundamenty i strop to wytrzymają   Do projektanta konstruktora z uprawnieniami budowlanymi. Pracownie projektowe przeważnie takich zatrudniają.

time image

Gość Piotr

23 Kwi 2021, 22:01

Planuje nadbudowę domu do kogo się udać by potpowiedział mi czy fundamenty i strop to wytrzymają

time image

06 Kwi 2021, 19:15

możesz. Warto zrobić nadproże, chyba, ze burzysz do sufitu? ściany działowe nie są łączone konstrukcyjnie z sufitem.  Dlatego łatwiej burzyć do sufitu. Bo jak ci zostanie fragment ścianki między otworem a sufitem, to musi się ona na czymś trzymać.

time image

Gość Agnieszka

06 Kwi 2021, 08:25

Dzień dobry moge prosić o informacje czy moge wyburzyć kawałek ściany(ok 150 cm) nie w ścianie nośnej. Chcę zlikwidować drzwi od kuchni i powiększyć wejście. Czy w takim przypadku muszę zrobić nadproże. Dziekuje za informacje zwrotną i pozdrawiam

time image

Gość Paulina

02 Kwi 2021, 21:01

Witam. Nie znam się na dobudowkach dla tego potrzebuje porady. Chcem dobudować pokój na pierwszym piętrze domu jedno rodzinnego na dole znajduje się pomieszczenie wejściowe wymiary 270/ 320. Na górze jest balkon i tu chcem bobudowke. Co muszę załatwić żeby wszystkie dokumenty się zgadzały

time image

20 Mar 2021, 17:37

możesz dobudować pod warunkiem, ze nie bliżej granicy 3m (ściana bez okien) i 4 m ściana z oknami.

time image

Gość

20 Mar 2021, 08:47

Planuje rozbudowę domu czy mogę dobudować jeśli od granicy jest 3m

time image

07 Lut 2021, 20:34

Jeśli potrafisz - to pewnie możesz i sam, ale geodeta i tak musi to w "papierach" potwierdzić i pieczątkę swoją postawić...

time image

Gość Andrzej Orłowski

07 Lut 2021, 18:46

Czy robiąc rozbudowę budynku o jakieś 20m2 mając wszystkie pozwolenia i plany , ktoś musi mi wytyczyć np. Geodeta czy mogę sam we dla projektu. Dziękuję za pomoc

time image

Gość LUSIA

03 Gru 2020, 10:25

Witam planuję rozbudowę ganka ktory na 4m2 był postawiony jakieś 10 lat temu i chciałabym go rozbudować o 8 m 2 czy coś takiego wymaga pozwolenia czy tylko zgłoszenia?

time image

Gość

27 Wrz 2020, 07:40

Szukam fachowca , chcę podnieś dom o jedno piętro i nie wiem od czego zacząć . Czy może mi ktoś polecić firmę która zajmie się tym tym od początku do końca , ? Pozdrawiam i z góry dziękuje

Ważna jest bryła budynku i względy konstrukcyjne, wyburzenia ścian, przesunięcia okien, zmiana układu dachu. Ludziom różne pomysły głupie do głowy przychodzą. Poza tym, dobudowa ganku czy pokoju to nowy obrys, który musi być na mapach.

time image

Gość beti

25 Cze 2020, 10:05

czy projekt jest wymagany przy każdym metrażu czy od określonej wielkości. Dodam ze planujemy rozbudowę o 28m2

Przy rozbudowie takiego  budynku formalnie wystarczy zgłoszenie, ale trzeba dołączyć projekt jak i zgodność i miejscowymi warunkami zabudowy.

time image

20 Kwi 2020, 21:05

chyba wystarczy zgłoszenie

time image

20 Kwi 2020, 18:56

A na taki balkon trzeba mieć pozwolenie na budowę?  

time image

Gość Adrian

20 Kwi 2020, 17:01

Witam. Mam w planach dobudować parterowy budynek (do 35m2) do garażu (35m2). Wszystkie odległości graniczne są zachowane. Wystarczy tylko zgłoszenie i czekać do 30dni czy muszą być utrzymane zasady jak przy budowie domu? Chce dodać, że dobudowa byłaby zamieszkała. Pozdrawiam.

time image

17 Kwi 2020, 20:31

ale chodzi o taki zwykły taras na gruncie czy rodzaj balkonu na słupach?

time image

Gość kkkkkk

17 Kwi 2020, 19:19

Mam pytanie do starego domu został dobudowany taras bez pozwolenia, i bez zgłoszenia co w takiej sytuacji należy zrobić aby to jakoś formalnie wyprostować?

time image

17 Mar 2020, 15:12

No własnie??

time image

Gość Mazowieckie

16 Mar 2020, 18:55

Chce rozbudować i nadbudować dom(będzie to więcej niż 35m) czy potrzebne mi pozwolenie o budowę czy samo zgłoszenie bo czytałam dwie różne wersje i już się zgubiłam

time image

06 Mar 2020, 09:37

22 godziny temu, Gość Ewa napisał: W przypadku, gdy otrzymałam projekt decyzji o warunkach zabudowy do wglądu bez oficjalnej zgody z gminy Nie rozumiem - co to jest : "projekt decyzji o warunkach zabudowy do wglądu bez oficjalnej zgody z gminy". Przez kogo wydany?

time image

05 Mar 2020, 23:01

Tworzenie projektu możesz sobie rozpocząć nawet bez decyzji o WZ  Projekt to tylko rysunek na papierze - gminie rysowanie nie przeszkadza .  Twoje ryzyko, czy nikt nie zmieni postanowienia. i nie będziesz musiała projektu przerabiać.  

time image

Gość Ewa

05 Mar 2020, 11:18

W przypadku, gdy otrzymałam projekt decyzji o warunkach zabudowy do wglądu bez oficjalnej zgody z gminy, mogę rozpocząć tworzenie projektu przebudowy domu u osoby do tego upoważnionej?

time image

05 Mar 2020, 07:37

43 minuty temu, Gość Ola napisał:  chciałabym dobudować do niego nie dużo   A jak wygląda "nie dużo"?

time image

Gość Ola

05 Mar 2020, 06:56

Witam mam stary dom ok 20 letni , dom murowany z poddaszem uzytkowym, chciałabym dobudować do niego nie dużo , co mam zrobić ? gdzie się udać? do domu nie są podłączone media pozwolenie na budowe pewnie wygasło po tylu latach ale w starostwie dom widnieje jako zamieszkały oddany do użytku

time image

12 Lut 2020, 09:35

28 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To chyba nie był balkon samonośny skoro łata jest przytwierdzona na stałe do elewacji a na łacie opierają się belki. Możliwe, że ten ze zdjęcia może stać niczym altana, pod warunkiem, ze bieg schodowy mu ...

Dnia 16.07.2018 o 23:52, bobiczek napisał: No ten to na pewno się nie zmieści w tym budżecie   To chyba nie był balkon samonośny skoro łata jest przytwierdzona na stałe do elewacji a na łacie opierają się belki. Możliwe, że ten ze zdjęcia ...

time image

12 Lut 2020, 08:49

5 godzin temu, Gość ToMasz napisał: Witam;) chce dobudowac klatke do domu 2 pietrowego +poddasze. Jakie wymiary klatki? Zależy od rodzaju schodów, ilości, ich wymiarów, wymiarów spoczników, kształtu i sposobu dobudowy, konstrukcji, kształtu klatki, itp.

time image

Gość ToMasz

12 Lut 2020, 03:45

Witam;) chce dobudowac klatke do domu 2 pietrowego +poddasze. Jakie wymiary klatki?

time image

22 Sty 2020, 09:26

1 godzinę temu, Gość Kasia napisał: .Kto robi takie ekspertyzy? Konstruktor z uprawnieniami zarejestrowany w Izbie Budowlanej. Albo odpowiednie Biuro - drożej raczej. I W miejscowym urzędzie architektury skonsultować, czego zarządają. Pewnie projektu oprócz ...

time image

22 Sty 2020, 08:27

13 minut temu, Gość Kasia napisał:  Kto robi takie ekspertyzy? Każdy projektant z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnej. Poszukaj w okolicy jakiejś pracowni projektowej, porozmawiaj z nimi, a oni odpowiedzą Ci również na resztę pytań.

time image

Gość Kasia

22 Sty 2020, 08:11

Witam czyli jesli nad salonem mam taras ktory chce zabudowac , musze najpierw zrobic ekspertyze? Projekt, ? Zglosic w starostwie? Miec kierownika budowy, dxiennik budowy , I podac date ? Jestem calkowicie zielona w tym temacie.Prosze o porade.Kto robi takie ekspertyzy?

time image

04 Gru 2019, 15:59

28 minut temu, Gość ZDZISIEK napisał: CZY OBUDOWA STAREGO DOMU NOWYMI MURAMI TO SAMOWOLA CZY NIE Oczywiście że samowola.

time image

Gość ZDZISIEK

04 Gru 2019, 15:30

CZY OBUDOWA STAREGO DOMU NOWYMI MURAMI TO SAMOWOLA CZY NIE

time image

29 Lis 2019, 20:32

39 minut temu, Gość Agnieszka napisał: Ja mam natomiast problem z dobudowanym gankiem okolo 10m2 a właściwie zabudowaniu schodow i wejścia do domu zbudowaniu scian z oknami i taki jalby daszek z papy poprzez poprzedniego właściciela. Zabudowaniu w moim mniemaniu nielegalnie, ...

time image

Gość Agnieszka

29 Lis 2019, 19:51

Ja mam natomiast problem z dobudowanym gankiem okolo 10m2 a właściwie zabudowaniu schodow i wejścia do domu zbudowaniu scian z oknami i taki jalby daszek z papy poprzez poprzedniego właściciela. Zabudowaniu w moim mniemaniu nielegalnie, poniewaz nie ma tego w planach. Dom kupilam 2 ...

time image

Gość Iza

15 Paź 2019, 07:35

A jeśli mój dom mieści się w odległości 4 m od sąsiada i teraz chciała bym go rozbudować do samej granicy czy jest to możliwe nasz dom jest piętrowy i chciała bym odbudować cała wysokość istniejącego budynku na sąsiedniej działce stoi mały drewniany domek metr od naszego plotu

time image

15 Wrz 2019, 18:29

16 minut temu, Gość Seweryn napisał: A u mnie jest nastepujacy problem. Mam domek w zabudowie szeregowej na osiedlu ktore zostało uznane za zabytek. Urząd już po trzeci odrzuca mi projekt nadbudowy, zarzucajac błedy formalne, których nie widzi architekt którego zatrudniłem ...

time image

Gość Seweryn

15 Wrz 2019, 18:09

A u mnie jest nastepujacy problem. Mam domek w zabudowie szeregowej na osiedlu ktore zostało uznane za zabytek. Urząd już po trzeci odrzuca mi projekt nadbudowy, zarzucajac błedy formalne, których nie widzi architekt którego zatrudniłem ani ja. Urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie ...

time image

Gość mhtyl

15 Wrz 2019, 11:04

34 minuty temu, Mecenas napisał: @bajbaga czyli w przypadku takiej dobudowki kotlowni wystarczy zgloszenie? Czy w takim przypadku potrzeba robic plany na taki obiekt czy samo zgloszenie wystarczy i moglbym sam sobie postawic cos takiego z pomoca szwagra? PnB , plan ...

time image

15 Wrz 2019, 10:28

@bajbaga czyli w przypadku takiej dobudowki kotlowni wystarczy zgloszenie? Czy w takim przypadku potrzeba robic plany na taki obiekt czy samo zgloszenie wystarczy i moglbym sam sobie postawic cos takiego z pomoca szwagra?

time image

08 Wrz 2019, 08:56

10 godzin temu, Gość Andrzej M. napisał:   Jeśli dobrze wszystko rozumiem mogę zrobić dobudówkę do domu do maksymalnie 35 m^2 Nie ma takiej możliwości - wymagane będzie PnB.

time image

Gość

08 Wrz 2019, 06:55

Za tą kasę, no, może trzeba byłoby jeszcze trochę dołożyć - kup pompę ciepła... i nie będziesz miał komina... nie będziesz załatwiał formalności, nie będziesz budował, wykańczał, nie będziesz pieca kupował...

time image

Gość Andrzej M.

07 Wrz 2019, 22:39

Witam Chciałbym się dowiedzieć czy, aby dobudować do domu kotłownię nie przekraczającą 35 m^2 wystarczy zgłoszenie w starostwie ? Jeśli dobrze wszystko rozumiem mogę zrobić dobudówkę do domu do maksymalnie 35 m^2. Kotłownia nie przekraczałaby tego metrażu natomiast posiadałaby komin.

time image

18 Cze 2019, 06:54

26 minut temu, Gość Ewa napisał: orientuje się ktoś jaka musi być odległośc od przydomowej oczyszczalni , jest na to jakiś przepis? Zapraszam do artykułu "Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?"

time image

Gość Ewa

18 Cze 2019, 06:27

orientuje się ktoś jaka musi być odległośc od przydomowej oczyszczalni , jest na to jakiś przepis?

time image

Gość Ewelina

03 Cze 2019, 11:40

Czy jeśli mam szeregowy dom tak zawny bliźniak okna będę dachowe na nadbudowe potrzebuje zgody sąsiadów a działka na mapce jest podzielona

time image

02 Maj 2019, 09:19

Budowa na zgłoszenie też może wymagać prawie pełnej procedury, czyli projekt budowlany (być może okrojony), ustanowienie kierbuda, itp.

time image

02 Maj 2019, 08:11

21 minut temu, bajbaga napisał: garaż do 35 m2 jest ujęty w art.29.1.2. - czyli też na zgłoszenie. Uważam jednak, że kwestia granicy będzie tu ważna i PINB może mieć wątpliwości. Nie wiemy ponadto, czy sąsiad nie ma okien na granicznej ścianie. Więc ...

time image

02 Maj 2019, 07:47

garaż do 35 m2 jest ujęty w art.29.1.2. - czyli też na zgłoszenie.

time image

01 Maj 2019, 18:26

4 godziny temu, Gość Asia napisał: Witam. Czy potrzebne jest pozwolenie na raz budowę w domu garażu O Szer3 m na 1.5 Po rozbudowie dom będzie w prostokącie ,zagospodaruje wnękę. Od sasiada3.5 m bez okien Pozdrawiam Jeśli nazwiesz to "garaż" to PnB będzie ...

time image

Gość mhtyl

01 Maj 2019, 17:02

2 godziny temu, Gość Asia napisał: Witam. Czy potrzebne jest pozwolenie na raz budowę w domu garażu O Szer3 m na 1.5 Po rozbudowie dom będzie w prostokącie ,zagospodaruje wnękę. Od sasiada3.5 m bez okien Pozdrawiam Nie wiem jaka ma to być rozbudowa skoro ...

time image

Gość Asia

01 Maj 2019, 14:02

Witam. Czy potrzebne jest pozwolenie na raz budowę w domu garażu O Szer3 m na 1.5 Po rozbudowie dom będzie w prostokącie ,zagospodaruje wnękę. Od sasiada3.5 m bez okien Pozdrawiam

time image

Gość bytów

24 Paź 2018, 09:25

córka sąsiadki na zgłoszenie" nadbudowała dobudówkę przyklejoną ścianą węższą do domu - dawny chlewik bez fundamentów z cegły 25 cm, wys. kalenicy ok. 4 m, NOWA konstrukcja drewniana ramowa / słupowa wysunięta wspornikami na 4 m do gr. sąsiedniej - południowej oraz na 3 ...

time image

Gość Paweł

18 Lip 2018, 04:39

Witam. Jaką odległość minimalną należy zachować od osi drogi polnej w przypadku rozbudowy domu o garaż?

time image

16 Lip 2018, 21:52

3 godziny temu, bajbaga napisał: Zawsze można dobudować tzw. balkon samonośny, "doklejony" do budynku:           No ten to na pewno się nie zmieści w tym budżecie 5 godzin temu, Gość ...

time image

16 Lip 2018, 18:11

Zawsze można dobudować tzw. balkon samonośny, "doklejony" do budynku:    

time image

16 Lip 2018, 17:27

36 minut temu, Gość Niby polka napisał:  Może poczekam na te balkony jak się prawo zmieni ,ale czy jeszcze dożyje. Nie dożyjesz. I w tym przypadku dobrze. Na ch...olerę Ci balkon? Chcesz spaść komuś na głowę wraz z balkonem? To dobrze, że o tak istotnej ...

time image

Gość Niby polka

16 Lip 2018, 16:46

Dziwne mamy przepisy,w naszym kraju .Rozumiem w mieście musi być zachowana architektura itp.,ale na wsi .Do domu po teściach chciałam dobudować balkony ,nie ma projektu domu ,dom lata 70te.,ale zrezygnowałam bo projektantka powiedziała że będzie mnie to kosztować ok 10 tys .zł.Ludzie ...

time image

11 Cze 2018, 18:16

1 godzinę temu, Gość Malina napisał: Dziadki mają domek typu klocek z lat 70. W 2005 dostali zgodę - decyzję na zmianę dachu na dwuspadzisty od gminy. Nie zgłosili rozbudowy do Starosty. Co teraz trzeba zrobić, żeby wszystkie dokumenty się zgadzały? Jest prawo ...

time image

Gość Malina

11 Cze 2018, 16:25

Dziadki mają domek typu klocek z lat 70. W 2005 dostali zgodę - decyzję na zmianę dachu na dwuspadzisty od gminy. Nie zgłosili rozbudowy do Starosty. Co teraz trzeba zrobić, żeby wszystkie dokumenty się zgadzały? Jest prawo własności. Proszę o pomoc.

time image

Gość Logan

22 Maj 2018, 15:59

Dzięki bajbaga. Czyli ktoś kto nie ma aktu własności tylko dożywotke nie może dostawic nawet ganku do budynku.Musi mieć zgodę własciciela do wszystkich pozwoleń.

time image

22 Maj 2018, 09:46

Nie

time image

Gość Logan

22 Maj 2018, 09:44

Czy ktoś kto nie jest właścicielem działki ani budynku (dożywotnie urzytkowanie) może dostawawić do budynku (rozbudować ) bez zgody właściciela

time image

12 Mar 2018, 15:20

to określa mpzp

time image

Gość gość

12 Mar 2018, 15:01

czy działka może być całkowicie zabudowana domem i konstrukcją drewniana dla baru gastronomicznego ?wszystko może stać na granicy z sąsiadami i bez żadnego miejsca parkingowego oraz zieleni ?

time image

03 Mar 2018, 12:57

20 godzin temu, Gość czytelnik napisał: Czy może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego mimo posiadania kompletnego projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta, nie może złożyć tego na zgłoszenie wg. opisanych wyżej zasad rozbudowy Zapewne powołają się ...

time image

03 Mar 2018, 12:53

Poprosić o uzasadnienie na piśmie - wówczas wiesz, na jakie przepisy powołują się urzędnicy.

time image

Gość czytelnik

02 Mar 2018, 16:50

Moja Babcia chciała zmienić konstrukcję dachu z czterospadowego na dwuspadowy. Całość oddziaływania inwestycji mieści się na jej działce. Mimo to, wg pracowników starostwa musi wystąpić o pozwolenie na budowę. Czy może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego mimo posiadania kompletnego ...

time image

Gość Janus

26 Lut 2018, 08:45

bajbaga, właśnie z praktyki w naszym wydziale wynika, że większość przypadków o.o.o. mieści się na działce wnioskodawcy. A pnb warto uzyskać zamiast zgłoszenia budowy domu z pięciuset innych powodów.

time image

09 Sie 2017, 13:37

Ps. I dodać należy, że od stycznia 2017r weszła nowela a w niej m.in.: Cytat 28.2.1b)  przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania ...

time image

09 Sie 2017, 12:50

21 minut temu, Gość Ala napisał: Nie proszę państwa- w praktyce rzadko kiedy oddziaływanie mieści się na działce inwestora co skutkuje tym, że również na domki trzeba uzyskać pnb. A "druga praktyka" wskazuje na to, że jeśli oddziaływanie nie mieści ...

time image

Gość Ala

09 Sie 2017, 12:24

" Po nowelizacji prawa budowlanego, która miała miejsce w 2015 r., w przypadku rozbudowy domu jednorodzinnego – zniesiono wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Regulacja ta dotyczy tych inwestycji, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej ...

time image

23 Lis 2016, 15:09

Co do zasady, następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze. Taką zmianą są rozbudowa czy przebudowa domu. W pewnych przypadkach podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych musi mieć możliwość ...

time image

Gość Michał

23 Lis 2016, 14:47

Jestem architektem i robiłem ostatnio projekt rozbudowy domu jednorodzinnego.Początkowo był to dom jednorodzinnym, potem była zmiana funkcji na budynek handlowo-usługowy, później jeszcze na gastronomiczno- usługowy a teraz na potrzeby fundacji pomagającej osobom starszym.I tutaj pojawia ...

time image

23 Lis 2016, 14:47

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze listopad 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom październik 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje