Które obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Które obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

Nie wszystkie obiekty budowlane, jakie chcemy usytuować w otoczeniu domu, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że działkę, która jest naszą własnością, możemy zagospodarować w dowolny sposób. W przypadku każdej budowy, nawet wiaty - należy brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz sprawdzić, czy planowane prace nie wymagają zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Co nie wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. 

Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeśli budowla ma fundamenty, ściany i dach oraz jest przeznaczona do celów gospodarczych (czyli np. do przechowywania narzędzi ogrodowych), to jest budynkiem gospodarczym. Trudniej skonstruować definicję wiaty, altany czy oranżerii. Przepisy prawa nie są tutaj pomocne, więc trzeba posłużyć się rozumieniem potocznym.

Wynika z tego, że wiata to lekka konstrukcja w postaci dachu opartego na słupach. Altana zaś to niewielka, często ażurowa konstrukcja, będąca elementem architektury ogrodowej lub obiektem użytkowym do rekreacji codziennej, umożliwiającym głównie wypoczynek albo schronienie przed słońcem lub deszczem. Natomiast oranżeria to konstrukcja w znacznej części przeszklona, służąca do uprawy roślin i rekreacji.

Co z planem zagospodarowania przestrzennego?

Kiedy już wiemy, że nasza inwestycja mieści się w definicji budynku gospodarczego, altany, wiaty lub oranżerii, wyliczamy, czy powierzchnia zabudowy wynosi nie więcej niż 35 m2. Jeśli chcemy wybudować na naszej działce więcej niż jeden taki obiekt, to musimy również zadbać o to, by na każde 500 m2 działki nie przypadało więcej niż dwa takie obiekty.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na obszarze, na którym chcemy zrealizować inwestycję, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, należy przeanalizować, co dany dokument stanowi na temat planowanych przez nas obiektów. Przykładowo, czy nie ma w nim zakazu sytuowania budynków gospodarczych na działkach mniejszych niż 400 m2 lub zakazu budowy obiektów o wysokości przekraczającej 3 m itd.

Jeżeli brakuje obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przed rozpoczęciem budowy budynku gospodarczego, konieczne trzeba wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla naszej inwestycji. Dopiero w tym momencie, możemy przejść do formalności związanych ze zgłoszeniem budowy u starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu).

W przypadku samowoli budowlanej...

Gdy wybudujemy wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę, altanę czy ogród zimowy o powierzchni zabudowy do 35 m2 bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo sprzeciwu wniesionego przez starostę, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podejmie postępowanie zmierzające do legalizacji naszego przedsięwzięcia. Rozbiórka całości lub części inwestycji jest ostatecznością i będzie miała miejsce dopiero w razie braku możliwości jej legalizacji.

Jeżeli inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub decyzją o warunkach zabudowy) oraz nie narusza innych przepisów, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzyma prowadzone przez nas roboty (gdy ich jeszcze nie zakończyliśmy) i wezwie nas do przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednich szkiców lub rysunków, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, projektu zagospodarowania działki lub terenu, zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Gdy przedłożymy powyższe dokumenty, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustali wysokość opłaty legalizacyjnej, która, co ważne, jest stała i w przypadku wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego: wiaty, altany oraz ogrodu zimowego o powierzchni zabudowy do 35 m2, wynosi 5000 zł.

Stawianie budynków do 35 m2: jakie formalności w urzędzie?

Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych oraz przydomowych ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga zgłoszenia staroście. Zgłoszenia dokonuje się co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jeżeli w tym czasie starosta nie wyda decyzji wnoszącej sprzeciw wobec naszego zamierzenia, to można przystąpić do realizacji inwestycji we wskazanym w zgłoszeniu terminie. Na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe budowy wiaty do 50 m2 nie musimy zgłaszać. Nie musimy również zgłaszać budowy wolno stojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przy czym ich liczba nie może przekroczyć 2 na każde 500 m2 powierzchni działki.

Co istotne, na realizację inwestycji na podstawie zgłoszenia mamy 2 lata od określonego w nim terminu rozpoczęcia robót. Sprzeciw może być wniesiony, gdy zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub budowa/wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W praktyce, konieczne jest opisanie, w jaki sposób planowany obiekt powstanie, a także określenie na mapce jego położenia ze zwymiarowaniem odległości od pobliskich obiektów budowlanych i granicy działki. Dodatkowo warto w zgłoszeniu wskazać, czy na naszej posesji posiadamy już wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany i przydomowe oranżerie.

Urzędnik sprawdzi w pierwszej kolejności, czy zgłoszenie zostało prawidłowo wypełnione - czy podano inwestora, przedmiot inwestycji oraz numer działki, a także czy zgłoszenie jest własnoręcznie podpisane przez wnoszącego. Następnie zajmie się sprawdzeniem zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Poza tym, zostanie sprawdzona zgodność z innymi przepisami, np. czy roboty nie będą prowadzone przy zabytku (wtedy należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków).

W przypadku budynków gospodarczych, obowiązuje przepis nakazujący ich sytuowanie w odległości 4 m (jeśli ściana ma okna lub drzwi) lub 3 m (w przypadku ściany bez okien i drzwi) od strony sąsiedniej działki budowlanej. Ponadto wiata, altana ani budynek gospodarczy nie mogą przesłaniać sąsiednich budynków, jeżeli są w nich pomieszczenia, w których jedna osoba przebywa dłużej niż cztery godziny na dobę (pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi). Dodatkowe wymagania dotyczą także wiat, które mają służyć jako miejsca postojowe. Wówczas obowiązuje nas zachowanie odległości 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i 3 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia po nowelizacji Prawa Budowlanego

Według nowelizacji prawa budowlanego, które weszło w życie 28 czerwca 2015 r. w celu rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją konieczne jest zgłoszenie budowy właściwemu organowi wraz z projektem budowlanym.

Zgłoszeniu podlegają także:

  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2 - z tym, że łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki);
  • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (liczba tych obiektów nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki);
  • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Jednak do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z projektem budowlanym wymagane jest dołączenie prawie wszystkich dokumentów kompletowanych dotychczas w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Dla inwestora zatem zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę na rzecz ustanowienia obowiązku zgłoszenia nie wiąże się z kluczowymi uproszczeniami.

Istotna różnica polega na zniesieniu obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Weryfikacja spełnienia przez budynek tych warunków jest dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania. W praktyce - sam obowiązek przygotowania wskazanych dokumentów nie został zniesiony, ale weryfikację jego realizacji przesunięto w czasie.

Uwaga! Mimo że dokumenty te nie są wymagane, to dla własnego komfortu i uniknięcia ewentualnych późniejszych problemów, dobrze jest przed rozpoczęciem budowy uzyskać od właściwych instytucji dwa dokumenty – potwierdzające dostęp do drogi publicznej i do sieci energetycznej.

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka, Aleksandra Korczak

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Piotr

13 Lut 2022, 18:09

A jak wygląda sprawa przenoszenia gazociągu na działce ile kosztują takie pracę, gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 90mm

time image

05 Sty 2022, 22:54

10 minut temu, podczytywacz napisał:   I jak już dostał nakaz rozebrania obiektu, to to nowe prawo go przed rozbiórką uchroni?   Nie wiem, jeszcze nie czytałem, trzeba sprawdzić. Ale w prawie jest tak, że jeśli nowe jest korzystniejsze, to ...

time image

05 Sty 2022, 22:42

1 godzinę temu, retrofood napisał:   Ale od poniedziałku prawo się zmieniło. Budowlane też.   I jak już dostał nakaz rozebrania obiektu, to to nowe prawo go przed rozbiórką uchroni?

time image

05 Sty 2022, 21:19

24 minuty temu, Gość Rajmund napisał: Ja postawiłem garaż drewniany miał być blaszak dostałem zgodę z gminy na postawienia garażu typu blaszak ale postawiłem typu drewno i zebrałem podpisy z bloku lokatoruw wydali wszyscy zgodę a inspektor nadzoru budowlanego każą ...

time image

05 Sty 2022, 21:10

13 minut temu, Gość Rajmund napisał: inspektor nadzoru budowlanego każą rozebrać Ale TY, generalnie widzisz różnicę pomiędzy blaszakiem, a garażem   15 minut temu, Gość Rajmund napisał: typu drewno prawda??? czy nie widzisz ...

time image

Gość Rajmund

05 Sty 2022, 20:54

Ja postawiłem garaż drewniany miał być blaszak dostałem zgodę z gminy na postawienia garażu typu blaszak ale postawiłem typu drewno i zebrałem podpisy z bloku lokatoruw wydali wszyscy zgodę a inspektor nadzoru budowlanego każą rozebrać jest takie prawo chociaż do końca nie z ...

Pytać w gminie co można tam postawić.

time image

Gość Raff

27 Cze 2021, 20:49

Witam serdecznie Mam działkę 440 metrów kwadratowych. Działka budowlana. Na terenie natura 2000 Czy mogę postawić domek do o 35m2 bez zezwolenia?

time image

Gość ALA

18 Cze 2021, 17:21

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na same fundamenty?

time image

17 Cze 2021, 18:45

29 minut temu, Gość ja napisał: Traktujemy to łacznie ? A jak potraktowali to w księgach podatkowych? Może to samowolka - ten "budynek gospodarczy"?

time image

Gość ja

17 Cze 2021, 18:15

a jak traktować budynek gospodarczy w którym są 2 pokoje , kuchnia , łazienka i który łączy się płynnie z głównym domem . Stanowi poprostu część mieszkania w głównym domu. Traktujemy to łacznie ?

2 godziny temu, Gość Agnieszka napisał: Napisaliście państwo że na 500m2 można zbudować dom nie większy jak 35m2, a czy jeśli ktoś ma działkę ponad 1000m2 to może zbudować dwa domki 35m2 ale jeden koło drugiego i połączyć je np korytarzem? Najpierw ...

time image

07 Cze 2021, 07:38

Dom musi być wolno stojący, dlatego nie może być połączony z innym.

time image

Gość Agnieszka

07 Cze 2021, 06:59

Napisaliście państwo że na 500m2 można zbudować dom nie większy jak 35m2, a czy jeśli ktoś ma działkę ponad 1000m2 to może zbudować dwa domki 35m2 ale jeden koło drugiego i połączyć je np korytarzem?

time image

Gość M

22 Maj 2021, 09:12

Chcę zbudować kopułę geodezyjną-drewniana konstrukcja nie przytwierdzona do podłoża, która będzie obłożona folią. Czy muszę ją zgłaszać?

Przecież będzie trwale związany z gruntem i nie będziesz wiaty co miesiąc przestawiał. Zgłaszaj bo jak nie zgłosisz to na 100% sąsiad zgłosi za Ciebie

time image

Gość Robert

28 Mar 2021, 21:36

Witam. To wkoncu jak to jest, mam działkę rolna chce wybudować wiatę ogrodowa 5x4 m. Zgłaszać czy nie, z powyzszego art zrozumiałem że nie

time image

22 Mar 2021, 18:43

gdyby tak było, na środku osiedla domków jednorodzinnych ktoś mógłby wybudować kuźnię i stalownię - bo to jego działka. Albo wysoki blok.

time image

Gość wolność to nie przywilej

22 Mar 2021, 06:08

Chory kraj, na swojej własności powinna być swoboda w zabudowie, święte prawo własności i urzędasom nic do tego. Najpierw rzucają kłody pod nogi a gdy już wybudujesz, wydasz ciężko zarobione własne pieniądze od których zapłaciłeś podatek dochodowy, następnie 23% vatu w materiałach, ...

time image

05 Mar 2021, 05:49

Dnia 22.02.2021 o 09:03, Gość Jola napisał: Witam a jesli planuje przystawic przybudówke do domu pod uzytek na kotłownie jakie warunki trzeba spełnic i czy sa potrzebne plany - pozwolenia???? Przede wszystkim zastanowić się nad sensownością kotłowni bo to ...

time image

Gość Tomasz

05 Mar 2021, 04:06

Witam Czy przebudowa schodów na taras o powierzchni około 9m² bez zadaszenia wymaga pozwoleń?

time image

Gość Kamila

23 Lut 2021, 21:03

Witam masz budynek gospodarczy ma 35m2 i chcemy do niego odbudować jeszcze 15m2 czy musimy mieć pozwolenie budynek gospodarczy stoij od 35lat

time image

22 Lut 2021, 11:31

przybudówka jest de facto rozbudową domu.  Projekt, pozwolenie na budowę.

time image

Gość Jola

22 Lut 2021, 08:03

Witam a jesli planuje przystawic przybudówke do domu pod uzytek na kotłownie jakie warunki trzeba spełnic i czy sa potrzebne plany - pozwolenia????

time image

Gość kuba

14 Lut 2021, 11:41

witam . a co jesli budynek gospodarczy 15m. juz istnieje i przylega do samej granicy sąsiada czy mogę dobudowac te 35m. aby razem tworzył przydomową oranzerje ?zaznaczam ze ten budynek istieje od 100 l. a sąsiad od swojej strony dobudował garaz i wyższej kondygnacji

time image

Gość MarcinD

10 Lut 2021, 09:29

Witam, jestem rolnikiem, chciałbym zbudować magazyn/garaż/szopę na kombajn o wymiarach 12mx12m Konstrukcja prefabrykowane stalowa pokryta blachą. Czy taki obiekt można postawić na zgłoszenie? Czy

Warunki zabudowy określa MPZP lub indywidualne decyzja o WZ,a  odległości zależne są od lokalizacji  konkretnej nieruchomości. Co do zasady -  dopuszczalne odstępy to - 4m, 3 m. 1,5 m i w granicy (czyli nie mneij niz 1,5 m lub 0 m).

time image

Gość DS

04 Lut 2021, 07:56

Nie ma wyjątków co do odległości od granicy sąsiada? Co z odległością 1,5 m? budynek gospodarczy/garaż jeśli ściana nie przekracza 6,5 m długości oraz wysokości do 3m

time image

Gość murarz

07 Sty 2021, 09:41

Jestem budowlańcem z stażem 40 lat i mogę stwierdzić że przepisy prawa budowlanego są nie preyzyjne i mało liberalne lub urzednicy nie wysilają sie w ich zrozumieniu. Urzednik z automatu poprosi o wszystkie dokumenty które nie są wymagane.

Na 99.0 % po zgłoszeniu zamiaru budowy w Urzędzie dostaniesz od Urzędników na piśmie decyzję o uzyskanie zaleceń od konserwatora wojewódzkiego. To jednak wszystko zależy od warunków jakie sa przypisane do tej działki. Możliwe, ze tam jest strefa archeologiczna a możliwe, że ...

time image

Gość Beata

18 Gru 2020, 19:59

Witam czy na działce na której była nieruchomość przeznaczona do rozbiórki przez konserwatora można wybudować domek do 35 m kw pomijając konserwatora

Dnia 5.10.2019 o 22:04, Gość Gość napisał: Witam Czy do zgłoszonego budynku 35m2 można dobudować wiatę? jeżeli tak to czy wymagane jest zgłoszenie takiej wiaty? Z tego co mi wiadomo, na przykładzie budynków działkowych na RODO, 35 m i nie wlicza się ...

Możliwe, że w przypadku domu jednorodzinnego  da się wybudować taką kotłownię zgodnie z procedurą odnoszącą się do budynków gospodarczych. Ale może być też wymagane zgłoszenie z projektem budowlanym lub wniosek o pozwolenie na budowę. Kotłownia ze składem opały nie ...

Zależy od wielkości kotła i powierzchni zabudowy  - dla potrzeb domu jednorodzinnego  z reguły może funkcjonować jako budynek gospodarczy.

time image

Gość Hans

03 Gru 2020, 12:52

Czołem, Czy kotłownia wolnostojąca ze składem opału jest budynkiem gospodarczym?

time image

aru

20 Lis 2020, 10:00

tu też tak było....

Dnia 22.10.2020 o 14:19, Gość Ulas napisał: Po prostu PRL nadal pełną gębą. Na swojej posesji, za swoją kasę chcę dobudować pokój 10 m2 i na to muszę mieć pozwolenie z gminy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Projekt od Architekta ( parę tysięcy zł) plus kierownika budowy ...

time image

19 Lis 2020, 23:07

czyli nie chcesz zbudować tarasu ale zadaszony ganek - zgłoszenie.

time image

Gość Marta

19 Lis 2020, 15:44

Witam, A co w przypadku gdy chcę dobudować do domu taras zadaszony dachówką na konstrukcji drewnianej do 35m2, czy w takiej sytuacji należy zgłosić do Starostwia?

time image

Gość Ulas

22 Paź 2020, 12:19

Po prostu PRL nadal pełną gębą. Na swojej posesji, za swoją kasę chcę dobudować pokój 10 m2 i na to muszę mieć pozwolenie z gminy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Projekt od Architekta ( parę tysięcy zł) plus kierownika budowy .Cha cha cha .... bo Pani urzędnik jest najważniejsza i ...

Trzeba też sprawdzić sąsiedztwo i okolice. Wtedy będziesz miał szlak częściowo przetarty.

time image

Gość lukasz

06 Paź 2020, 10:12

Ja mam taką sytuację, działka rolna z uwarunkowaniami jako zabudowa zagrodowa. niemniej jednak po złożeniu dokumentów dla budowy budynku gospodarczego. otrzymałem ze starostwa odmowę, uzasadnienie są to działki nieurządzone jakimikolwiek budynkami (oczywiście te działki które ...

Dokładnie tak, a poza tym Panie w Gminie mogły pamiętać jakiś dokument, który czytały ostatnio na temat innej działki. Dziwne jest to, że Akt Notarialny jest rozbieżny z relacją pani z gminy.   Jeżeli dostaniesz WZ i będą one rozbieżne z treścią Aktu notarialnego ...

Po prostu należy do gminy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Niemniej kupując działkę trzeba było upewnić się jakie jest jej przeznaczenie. 

Poproś o oficjalne pismo z Lasów Państwowych i wystąp pisemnie z ta podkładką do gminy. Odpowiedzi na piśmie łatwiej przedstawiac ewentualnie w Sądzie. Akt notarialny jest prawomocny, a jeśli była jakaś zmiana w kwalifikacji terenów, to musi być to przeprowadzone Uchwałą ...

time image

Gość Paweł

06 Paź 2020, 07:18

Witam, proszę o poradę i pomoc, kupiłem działkę nad morzem 400m2, w akcie notarialnym jest napisane że to są tereny rolne, lasy państwowe twierdzą ze to nie jest las, brak plany zagospodarowania, chciałem zgłosić budowę pomieszczenia gospodarczego do 35 m2, panie w gminie twiedzą ...

time image

01 Wrz 2020, 14:12

1 godzinę temu, Gość Krzychu napisał: W mojej gminie tak się czepiają jak jesteś "legalny", masz działkę w obszarze chronionym? 59 minut temu, Gość marcin napisał: witam chce postawic budynek gospodarczy49m/k drewniany szkieletowy 3sciany ...

time image

Gość marcin

01 Wrz 2020, 13:13

witam chce postawic budynek gospodarczy49m/k drewniany szkieletowy 3sciany i brama ,jakie papiery potrzebne pozdro

time image

Gość Krzychu

01 Wrz 2020, 12:25

W mojej gminie tak się czepiają jak jesteś "legalny", że budynek teoretycznie bez pozwolenia to droga przez mękę. Ja chciałem zrobić wszystko po ludzku, 2garaże + budynek gospodarczy coś w rodzaju schowka. W koło same łąki, nieużytki gleba najgorszej klasy w dodatku podmokłe. ...

time image

31 Sie 2020, 13:27

4 godziny temu, Gość Robert napisał: Witam. Proszę o poradę, chce wybudować bud. gospodarczy do 35m2 na działce budowlanej o powierzchni 22ary(stoi tam dom). Bud. gospodarczy chciałem postawić 150cm od działki sąsiedniej na której nie ma żadnych zabudowań. Proszę ...

time image

Gość Robert

31 Sie 2020, 09:17

Witam. Proszę o poradę, chce wybudować bud. gospodarczy do 35m2 na działce budowlanej o powierzchni 22ary(stoi tam dom). Bud. gospodarczy chciałem postawić 150cm od działki sąsiedniej na której nie ma żadnych zabudowań. Proszę o podpowiedź czy jest szansa na budowę bud. gos. W ...

Myślę, że zmiana konstrukcyjna wymaga projektu i pozwolenia. W Ustawie o Prawie Budowlanym jest "wyliczanka" obiektów, które nie wymagają pozwolenia. Kwestie sporne interpretuje urzędnik.

time image

Gość E

24 Sie 2020, 04:32

Witam. Mam betonowe schody prowadzące do budynku mieszkalnego, z dwóch stron otoczone ścianami tego budynku. Chciałabym dobudować dwie ściany i na tych schodach zbudować ganek (i oddzielne schody do niego). Czy mogę to zrobić na zgłoszenie? Ganek miałby około 8m kwadratowych.

time image

Gość Olka

23 Sie 2020, 16:19

Tak Panie Sylwku trzeba mieć pozwolenie na adaptacje budynku gospodarczego na mieszkalny i trzeba zgłosić w Urzędzie Miasta .Posiadac prawo do dysponowania gruntem.

time image

12 Sie 2020, 20:53

5 godzin temu, Gość sylwek napisał: czy jak przebuduje obore w budynek mieszkalny to musze to zgłosić i wnieść to na jakiś plan i to gdzies zgłosic najpierw zmiana przeznaczenia - z gospodarczego na stały pobyt ludzi. Projekt przebudowy, pozwolenie na budowę.

time image

Gość sylwek

12 Sie 2020, 15:48

czy jak przebuduje obore w budynek mieszkalny to musze to zgłosić i wnieść to na jakiś plan i to gdzies zgłosic

Wyjaśnienie symboli powinno być  w legendzie mapy- załącznika do MPZP, a możliwość budowy zależeć będzie od  wyboru odpowiedniego projektu zgodnego z wymaganiami tego planu.

time image

Gość Radek

19 Cze 2020, 14:37

Witam mam działkę budowlaną symbol D30MN, czy mogę postawić domek rekreacyjny całoroczny? Czy musi być dom całoroczny? Nie mogę określić co oznacza symbol D30?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy na planowaną rozbudowę pozwala MPZP lub w przypadku jego braku zapoznanie się z lokalnymi  przepisami odnośnie zabudowy działek, studium zagospodarowania i wystąpienie o wydanie warunków zabudowy do gminy. Od tych ustaleń zależne będzie dalsze ...

time image

Gość Patryk

15 Cze 2020, 08:08

Witam Mam pytanie odnośnie prac związanych z rozbudową całej konstrukcji dachu oraz dobudową budynku gospodarczego do istniejącej budowli ( garaż) , mianowicie chciałbym dowiedzieć się czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę w obu przypadkach. Istniejący garaż jest ...

time image

03 Cze 2020, 16:40

2 godziny temu, Gość Ja napisał: Witam Chciałbym do istniejącego domu jednorodzinnego na wsi dobudować pokój max 20 m2 Czy muszę na to robić projekt czy wystarczy zgłoszenie? Z góry Dziękuję za odpowiedź już dostałeś.

time image

aru

03 Cze 2020, 14:55

Dnia 31.03.2020 o 20:28, Gość Maro39 napisał: Witam Chciałbym do istniejącego domu jednorodzinnego na wsi dobudować pokój max 20 m2 Czy muszę na to robić projekt czy wystarczy zgłoszenie? Z góry Dziękuję za odpowiedź   Dnia 1.04.2020 o 12:25, ...

time image

Gość Ja

03 Cze 2020, 13:55

Witam Chciałbym do istniejącego domu jednorodzinnego na wsi dobudować pokój max 20 m2 Czy muszę na to robić projekt czy wystarczy zgłoszenie? Z góry Dziękuję za odpowiedź

time image

Gość Ornafel

18 Maj 2020, 19:02

Garaż na zgłoszenie mogę wybudować oddalając się po 3m od granicy. Budując w granicy muszę mieć plan budowlany i koszta rosną do kilku tysięcy za same papiery. Za to wiatę z trzema ścianami mogę postawić w granicy bez żadnego zgłoszenia. To jest prawo polskie właśnie.

time image

Gość Anna

17 Maj 2020, 15:37

Posiadam działkę 28 ar z warunkami zabudowy na dwa domy mieszkalne na terenie wiejskim Chciałam teraz sprzedać działkę 10 ar jednakże gmina nie pozwala gdyż mimo ze są warunki zabudowy nowy nabywca podobno ich nie dostanie bo od nowego roku 2020 weszła jakaś ustawa elektrowni wiatrowych ...

time image

15 Maj 2020, 17:38

wg. orzecznictwa sadów wiata jest obiektem budowlanym.

time image

Gość Darek

15 Maj 2020, 14:37

W PZPG mam zapis że moja działka może być dokładnie cytuje" Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej może być zabudowany jednym obiektem budowlanym zgodnie z rysunkiem". Czy mogę zatem zbudować wiatę drewnianą doklejona do budynku istniejącego już mojego domu od 10 lat na kotwach ...

time image

Gość Gosc

15 Maj 2020, 14:16

Czy mogę postawić budynek gospodarczy 35m2 z przedłużonym dachem na 2 miejsca parkingowe?

time image

Gość test

07 Kwi 2020, 10:09

test

time image

Gość test

07 Kwi 2020, 10:08

test

time image

Gość Rolnik

06 Kwi 2020, 23:55

Jestem rolnikiem, chcę wybudować na polu o powierzchni 4 ha szopę 35m2 niezbędną dla działalności rolniczej. Czy muszę ją zgłaszać?

time image

Gość Bogdan

01 Kwi 2020, 12:29

mam dzialke budowlana na ktorej istnieje dom mieszkalny,posiada prad i wode,szambo chce wybudowac obiekt budowlany 35m2 jaka moze miec wysokosc , adazialka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego jest kwadratowa 35mx37m. czy musze miec warunki zabudowy oraz opinie gestorow sieci el,gaz,wod-kan.

time image

01 Kwi 2020, 10:25

15 godzin temu, Gość Maro39 napisał: Witam Chciałbym do istniejącego domu jednorodzinnego na wsi dobudować pokój max 20 m2 Czy muszę na to robić projekt czy wystarczy zgłoszenie? Z góry Dziękuję za odpowiedź Projekt rozbudowy domu, pozwolenie na budowę, ...

time image

Gość Maro39

31 Mar 2020, 18:28

Witam Chciałbym do istniejącego domu jednorodzinnego na wsi dobudować pokój max 20 m2 Czy muszę na to robić projekt czy wystarczy zgłoszenie? Z góry Dziękuję za odpowiedź

time image

Gość mhtyl

26 Mar 2020, 16:07

22 godziny temu, Gość Inwestor napisał: Witam serdecznie. Chciałbym postawić obok siebie dwa budynki gospodarcze każdy do 35 m2. interesuje mnie minimalna odległość między tymi dwoma budynkami. Mogą stać obok siebie, nie ma wymaganej odległości. Odległości ...

time image

Gość Inwestor

25 Mar 2020, 17:35

Witam serdecznie. Chciałbym postawić obok siebie dwa budynki gospodarcze każdy do 35 m2. interesuje mnie minimalna odległość między tymi dwoma budynkami.

time image

Gość Łukasz1981

23 Mar 2020, 10:05

Witam mam takie pytanie zburzyłem balkon w swoim domu na 1 piętrze z powodu jak to powiedział szef firmy budowlanej beton zmószał i co roku było go coraz mniej kruszył się na głowy .W miejsce starego postawiłem większy nie przekraczający 35m2 DREWNIANY na słupach do połączenia ...

time image

18 Mar 2020, 08:59

3 godziny temu, Gość Rafal napisał: Witam, jestem właścicielem budynku gospodarczego 60m chce dostawić do niego metalowe schody które również będą znajdować się na mojej działce, czy potrzebuje zgłoszenie lub pozwolenie na budowę? Jeżeli bez fundamentu, ...

time image

Gość Rafal

18 Mar 2020, 05:24

Witam, jestem właścicielem budynku gospodarczego 60m chce dostawić do niego metalowe schody które również będą znajdować się na mojej działce, czy potrzebuje zgłoszenie lub pozwolenie na budowę?

time image

Gość natka

27 Lut 2020, 10:26

witam . ojciec w 2016 roku dobudował ganek do domu , 22m kw nie zgłosił tego faktu do urzędu . rozumiem, że już wtedy obowiazywało prawo zwalniające z pozwolenia na budowe?. jednak fakt budowy zglosić powinien Jak to teraz wyprostować ?? długo zajmuje proces zgłoszenia i uznania samowoli ??

time image

Gość mhtyl

25 Lut 2020, 19:58

4 minuty temu, Gość Katarzyna napisał: Sąsiad chce zrobić wiatę na samochód na naszym wspólnym dość stromym zjeździe do garażu. Konstrukcja zasłoni mi prawdopodobnie widok do połowy okna w kuchni. Co w tej sytuacji mówi prawo budowlane? Kto mu na to ...

time image

Gość Katarzyna

25 Lut 2020, 19:51

Sąsiad chce zrobić wiatę na samochód na naszym wspólnym dość stromym zjeździe do garażu. Konstrukcja zasłoni mi prawdopodobnie widok do połowy okna w kuchni. Co w tej sytuacji mówi prawo budowlane?

time image

01 Lut 2020, 13:43

bo ma tak wpisane do ewidencji.

time image

Gość Marcin

01 Lut 2020, 11:42

Kupiłem stary kiosk typu ruch, ma powierzchnię zabudowy 6m2, natomiast na 3 stronach jest blaszany daszek. Kiosk postawiony jest na terenie pasa drogowego. Bardzo proszę mi wyjaśnić dlaczego ZDMK nalicza opłatę za powierzchnię rzutu poziomego 10m2 (łącznie z daszkiem) ? Przecież ...

Zwykle przyjmuje się, że powierzchnia zabudowy budynku to  powierzchnia jego rzutu po obrysie ścian zewnętrznych. Bez uwzględniania daszków i okapów. ZA to zadaszone tarasy zalicza się już do powierzchni zabudowy. Jednak w przepisach prawa nie ma podanej wprost definicji powierzchni ...

Powierzchnia mierzona po zewnętrznym obrysie ścian, a określone odległości między budynkami  na działce nie są wymagane chyba,  że dopuszczalne rozmieszczenie  zawiera  MPZP. Konieczne jest również  zachowanie wymaganych odległości od granicy działki z uwzględnieniem szerokości ...

time image

Gość Seba

08 Sty 2020, 20:52

Ponawiam pytanie Gość Gaw Witam. Jak jest mierzona powierzchnia takiego budynku do 35m czy mierzymy do ścian czy wystający dach też się do tego wlicza? Czy jeśli spełniam warunki 500m na taki budynek to czy mogę obok niego postawić drugi taki sam na kolejnym 500 jak tak to w jakiej ...

Zgłaszamy zamiar budowy, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek prace. Inaczej jest to samowola budowlana. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z MPZP, jeżeli plan jest to niezależnie od tego jakie warunki w nim zawarto nie występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odnośnie garażu ...

time image

Gość Zakłopotany

07 Sty 2020, 22:58

Postawiłem garaż 35m2, co się okazuje zmieniły się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i nie mogę go zgłosić tylko muszę złożyć wniosek o warunki zabudowy. Co teraz ? Rozbiórka ? Czy można to jakoś obejść?

Rozbudowa wymaga przede wszystkim uzyskania warunków zabudowy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę chyba,  że  jest przyjęty MPZP , pozwalający na tego typu rozbudowę obiektu usługowego. 

Potrzebne będzie pozwolenie na budowę. To wymaga zatrudnienia projektanta i opracowania kompletnej dokumentacji. Dodatkowe uzgodnienia mogą być konieczne, choćby ze względu na przepisy przeciwpożarowe, ochronę środowiska itd.

time image

Gość Jarek

04 Sty 2020, 14:36

Witam, Posiadam lokal usługowy drewniany "stale przyłączony do gruntu" o powierzchni 40m2. Lokal stoi na dzierżawionym gruncie od wspólnoty mieszkaniowej, Grunt za który płace to 60m2, czyli jest większy niż lokal. Chciałbym lokal rozbudować o zaledwie i maksymalnie 5m2 czyli ...

time image

Gość Gaw

01 Sty 2020, 09:07

Witam. Jak jest mierzona powierzchnia takiego budynku do 35m czy mierzymy do ścian czy wystający dach też się do tego wlicza? Czy jeśli spełniam warunki 500m na taki budynek to czy mogę obok niego postawić drugi taki sam na kolejnym 500 jak tak to w jakiej odległości jeden od drugiego? ...

time image

Gość Ogrodnik

31 Gru 2019, 14:52

A co z zapisami dotyczacymi garazy? Garaż - wymagane odległości od granicy działki Przy budowie garażu w zabudowie jednorodzinnej wymagane są następujące odległości: 4 m od granicy działki, gdy garaż jest zwrócony do niej ścianą z oknem lub drzwiami, 3 m od granicy działki, ...

time image

31 Gru 2019, 09:22

9 godzin temu, Gość Maciej napisał: Witam chcę postawić 45 garaży na wynajem jakie dokument są potrzebne mam działkę budowlaną w mieście przede wszystkim informację o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym - czy plan to dopuszcza. No i kwestia dojazdu ...

To już w trybie pozwolenia na budowę. Tym bardziej, że to będzie działalność gospodarcza.

time image

Gość Maciej

31 Gru 2019, 00:18

Witam chcę postawić 45 garaży na wynajem jakie dokument są potrzebne mam działkę budowlaną w mieście

time image

16 Gru 2019, 16:40

16 minut temu, Gość Gość Darek napisał:   Zgody nie chcą mi udzielić na postawienie innego Obiektu tymczasowego. Czy jest jakaś możliwość postawienia takiego pawilonu???? A kto to wie? Chyba tylko wróżka, bo nam się szklana kula popsuła.

time image

Gość Gość Darek

16 Gru 2019, 16:23

Miałem postawione stoisko handlowe na działce prywatnej, przyjechał nadzór twierdząc ze stosuje bez zeswolenia i kazi mi rozebrać. Teraz wiem ze stałem po za linia zabudowy i dla tego musiałem rozebrać. Zgody nie chcą mi udzielić na postawienie innego Obiektu tymczasowego. Czy jest ...

time image

13 Gru 2019, 17:13

Dnia 10.12.2019 o 16:44, Gość Marek napisał: Uwaga! Z urzędami warto się kopać. "Urzędnicy" - bardzo często - wymagają tego, co od dawna nie jest im już potrzebne lub tego, co mają w swojej bazie danych. I pytać należy o podstawę prawną. To znaczy domagać ...

time image

Gość Marek

10 Gru 2019, 15:44

Uwaga! Z urzędami warto się kopać. "Urzędnicy" - bardzo często - wymagają tego, co od dawna nie jest im już potrzebne lub tego, co mają w swojej bazie danych.

time image

30 Lis 2019, 15:52

17 minut temu, Gość Bart napisał: Miałem kontrole z nadzoru budowlanego odnośnie budynku gispodarczego4/6m jaki czas obowiązuje na dostarczenie decyzji? Jakiej decyzji?

time image

Gość Bart

30 Lis 2019, 15:34

Miałem kontrole z nadzoru budowlanego odnośnie budynku gispodarczego4/6m jaki czas obowiązuje na dostarczenie decyzji?

time image

29 Lis 2019, 14:05

Dnia 3.10.2019 o 11:26, Gość Bronek napisał: Przy domu mam wiatrołap ok. 5m2 dobudowany przez poprzednich właścicieli, w złym stanie technicznym. Czy mogę go powiększyć dobudowując z jednej strony 2x1 m dobudówkę i ocieplając całość bez zgody i pozwoleń? Wiatrołap ...

time image

28 Lis 2019, 20:03

36 minut temu, Gość Seba napisał: Witam mam pytanie czy można do domku właśnie takiego bez zezwoleń do 35m2 dobudowac oranzerie Poczekaj, rząd przygotował jakąś zmianę przepisów, za parę tygodni wszystko się wyjaśni.

time image

Gość Seba

28 Lis 2019, 19:27

Witam mam pytanie czy można do domku właśnie takiego bez zezwoleń do 35m2 dobudowac oranzerie

time image

26 Lis 2019, 11:08

14 godzin temu, Gość kuba napisał: czy jak zbudował bym sciany nie wykraczające poza obrybalkonu coś na zasadzie garnku i miało by to okno i główne drzwi to potrzebuje pozwolenie? Tak - bo zmieniasz obrys budynku. Balkon nie zaznacza obrysu budynku, nie zmienia ...

time image

25 Lis 2019, 23:22

To jest zmiana fasady i w niektórych miejscowościach takie odstępstwo od projektu jest niedopuszczalne, a w innych mało kogo obchodzi. Więc zależy gdzie ta budowa.

time image

Gość kuba

25 Lis 2019, 20:41

mam pytanie bo jestem w trakcie budowy domu mieszkalnego wolnostojącego. nad drzwiami wejściówki mam balkon . i moje pytanie czy jak zbudował bym sciany nie wykraczające poza obrybalkonu coś na zasadzie garnku i miało by to okno i główne drzwi to potrzebuje pozwolenie?

W przypadku budynków handlowych i usługowych potrzebne jest pozwolenie na budowę. Niezależnie od ich wielkości. W 2015r. był pomysł żeby dopuścić możliwość zgłoszenia w przypadku małych obiektów. Ale ostatecznie senat go odrzucił.

time image

24 Lis 2019, 20:55

2 godziny temu, Gość Marta napisał: Proszę o info. Czy przy budowie pomieszczeń usługowych do 35 m 2 definicja zgłoszenia również jest aktualna?czy jednak potrzebuje całej procedury budowlanej ze względu na przeznaczenie- usługi? A z punktu widzenia skarbówki ...

time image

Gość Marta

24 Lis 2019, 18:27

Proszę o info. Czy przy budowie pomieszczeń usługowych do 35 m 2 definicja zgłoszenia również jest aktualna?czy jednak potrzebuje całej procedury budowlanej ze względu na przeznaczenie- usługi?

O ile są altanami ogrodowymi.

Racja, przeoczyliśmy przy aktualizacji.

time image

Gość Emka

11 Lis 2019, 18:42

Widzę że artykuł wprowadza w błąd. Drodzy państwo proszę czytać prawo budowlane. Na dzień dzisiejszy czyli 11/11/2019 Altany nie wymagają żadnych zgłoszeń o ile są do 35mkw.

time image

30 Paź 2019, 10:22

Słuchałem wczoraj w radiu wypowiedzi jakiegoś wiceministra, otóż przygotowywana jest nowelizacja prawa budowlanego upraszczającego proces uzyskania PnB jak też umożliwiajaca legalizację różnych samowoli budowlanych. Radzę więc wszystkim odczekanie jeszcze trochę, sytuacja może ...

18 godzin temu, Gość Babcia napisał: Dostaliśmy mały dom niedawno dowiedziałam sie ze kuchnia łazieńka i przedpokoj są dobudowane bez zezwolenia.Chce to mieć zgłoszone .czy dostane jakąś kare? Rozbudowa domu bez pozwolenia /zgłoszenia traktowana jest ...

time image

Gość pinio

27 Paź 2019, 17:19

Ten dyrektor to był na miejscu i mierzył tę droge że wie że o 17 cm jest węższa? Kolejny niedouczony urzędnik tobie sie trafił.

time image

Gość LW

27 Paź 2019, 16:15

Gmina wydała wz na 6 działek. Na dwóch z tych działek starostwo wydało pozwolenie na budowę i wybudowano już dwa domy. Kolejnych dwóch inwestorów z następnych tych działek złożyło projekty do starostwa czekając na decyzję. Okazuje się że nowo powołany dyrektor wydziału ...

time image

Gość Babcia

27 Paź 2019, 13:48

Dostaliśmy mały dom niedawno dowiedziałam sie ze kuchnia łazieńka i przedpokoj są dobudowane bez zezwolenia.Chce to mieć zgłoszone .czy dostane jakąś kare?

time image

Gość Szczery

14 Paź 2019, 14:33

Chce postawić budynek o wymiarach 7×4 bez fundamentów . I będzie to budynek pod działalnosc gospodarczą . Czy potrzebuje zezwolenia ?

time image

Gość Gość

05 Paź 2019, 20:04

Witam Czy do zgłoszonego budynku 35m2 można dobudować wiatę? jeżeli tak to czy wymagane jest zgłoszenie takiej wiaty?

time image

Gość Bronek

03 Paź 2019, 09:26

Przy domu mam wiatrołap ok. 5m2 dobudowany przez poprzednich właścicieli, w złym stanie technicznym. Czy mogę go powiększyć dobudowując z jednej strony 2x1 m dobudówkę i ocieplając całość bez zgody i pozwoleń? Wiatrołap postawiony jest na płytkim (40 cm)fundamencie. Artykuł ...

Obiekt taki można klasyfikować jako wiatę, na postawienie której niepotrzebne jest pozwolenie, ani zgłoszenie . (PB art. 29 ust.1 pkt 2 c)

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje