Dofinansowanie do sadzenia lasu w 2023 roku!

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty
Dofinansowanie do sadzenia lasu w 2023 roku!

Okres składania wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych potrwa od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku. Wnioski o fundusze na te cztery interwencje z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

aktualizacja: 2023-05-18 09:44:29

W ramach poszczególnych interwencji, wsparcie finansowe jest limitowane do maksymalnie 40 ha gruntów, które zazwyczaj należą do osoby składającej wniosek lub jej małżonka. W przypadku interwencji dotyczącej zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych, pomoc może być udzielona również na gruntach wspólnoty gruntowej. Należy jednak zauważyć, że jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które reprezentują Skarb Państwa w zarządzaniu mieniem, nie mogą być beneficjentami tego wsparcia.

W ramach tych czterech interwencji możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej na:

  1. Posadzenie lasu i jego ochronę przed zniszczeniem: Inwestycja ta musi zostać zrealizowana na gruntach objętych jednym planem zalesienia.

  2. Tworzenie zadrzewień i ich ochronę przed zniszczeniem: Przedsięwzięcie to musi być przeprowadzone na gruntach, które stanowią jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. Powierzchnia zadrzewienia nie może przekraczać 0,5 ha, a szerokość działki musi zawierać się w przedziale od 4 m do 20 m.

  3. Zakładanie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem: Inwestycje tego rodzaju również muszą być realizowane na gruntach tworzących zwarty obszar. Drzewa lub krzewy powinny być posadzone na gruntach, na których prowadzona jest działalność rolnicza. W przypadku gruntów ornych nasadzenie powinno odbywać się w formie rzędów, jednego lub dwóch, oddalonych od kolejnych nasadzeń (również w takich rzędach) o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów. Ważne jest, aby drzewa lub krzewy były sadzone w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.

  4. Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych: Realizacja tego przedsięwzięcia wraz z ochroną przed zniszczeniem musi odbyć się na gruntach objętych planem inwestycji.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-wsparcia-inwestycji-lesnych-lub-zadrzewieniowych-w-2023-roku

Fot. otwierająca: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!