PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy rynnowe

Jaka powinna być wielkość zbiornika retencyjno-rozsączającego?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Dla systemów kanalizacji deszczowej źródło wytycznych to norma PN-EN 752-4 . W przypadku zlewni skanalizowanej ≤200 ha lub systemów o czasie przepływu ≤15 min odpowiedź wydaje się prosta: taka, aby przejąć wody opadowe czy roztopowe, które spadną na dany teren w określonej ilości w danej jednostce czasu.

Wartość tę należy pomniejszyć o ilość wód, które odpłyną ze zbiornika czy to do odbiornika (zbiornik retencyjny) czy infiltrując do gruntu (zbiornik rozsączający).

Obliczenie powierzchni zredukowanej wykonuje się wg wzoru:

Obliczenie powierzchni zredukowanej


A - powierzchnia [m2],  ψ– współczynnik spływu

Przyjęcie właściwego prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu powinno odbyć się wg zaleceń normy PN-EN 752-4

Przyjęcie właściwego prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu

Norma nie odpowiada na pytanie jaką konkretną wartość natężenia deszczu i czas trwania deszczu  przyjąć do obliczeń. Oczywiście najlepiej byłoby dysponować danymi IMGW o natężeniu deszczu. Takie dane są już dostępne, po uprzednim zamówieniu. Trwają też prace nad przygotowaniem atlasu opadów dla Polski – Panda.

W praktyce Projektanci posługują się wzorem profesora Błaszczyka jednak coraz częściej spotyka się opinie, że należy posługiwać się wzorami nowszymi np. Bogdanowicz - Stachy’ego czy Suligowskiego (np. dla c=5 i deszczu 15 minut wartość natężenia wynosi 211,1 l/(s*ha), gdy analogiczna wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi 132 l/(s*ha)).

Przyjęcie właściwej wielkości natężenia deszczu jest tym bardziej istotne, że w przypadku projektowania systemu zagospodarowania wody deszczowej, zakładamy, że systemy zagospodarowania wody deszczowej mają za zadanie przejęcie, retencję i ewentualne rozsączenie wody deszczowej, a nie ich ujęcie w długą sieć i odprowadzenie.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wymiarowania według ATV-DVWK-A 117, należy skorelować dla danego prawdopodobieństwa wystąpienia opadu jego natężenie oraz czas trwania.  Nie zawsze duży lecz krótkotrwały deszcz jest krytyczny. Najczęściej to właśnie deszcz o małym natężeniu lecz długim czasie trwania może nam sprawić kłopot z przeciążeniem urządzeń.

Zgodnie z zaleceniami ATV – DVWK-A 138 w przypadku projektowania urządzeń  należy unikać długich okresów trwania spiętrzeń. Dla zdarzeń o częstotliwości  n=1/a nie może zostać przekroczony czas opróżniania 24 godzin

Jest to bardzo ważny warunek w przypadku projektowania zbiornika retencyjno-rozsączającego.  Dopiero po sprawdzeniu tego warunku możemy powiedzieć czy wymiary zbiornika ostały właściwie zaprojektowane. 

Przy założeniu, że rozsączanie następuje dnem i połową wysokości boków zbiornika  powierzchnia rozsączania musi być wystarczająca. Oznacza to, że dla gruntów o słabszym współczynniku infiltracji zbiornik może posiadać objętość większą niż to wynika z przyjętego natężenia i czasu trwania deszczu.

źródło i zdjęcie: Wavin