Budowa i odbiór budynku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2017-10-27 09:19:45
Budowa i odbiór budynku

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu...

Budowa budynku rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Prace przygotowawcze 

Pracami przygotowawczymi są:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 • wykonanie niwelacji terenu;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę , właściwy organ /starostę/ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (plik PDF zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych.doc, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (plik PDF), a także zaświadczenie, o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
 • informację zawierającą dane zamieszczone na tablicy informacyjnej.

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków właściwy organ /starosta/ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Odbiór budynku/odstępstwa od projektu

Po zakończeniu budowy inwestor musi powiadomić organ wydający pozwolenie na budowę – starostę o jej zakończeniu.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy:

–o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

–o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2006 r. sygn. akt II OSK 617/05

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie mieści się w szeroko pojmowanym zakresie postępowania o pozwolenie na budowę i stanowi po prostu jego kolejny, w tym wypadku końcowy, etap.

   

 2. Powiadomienie o zakończeniu budowy jako element obowiązku prawnego wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozpatrywane w kategoriach oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki cywilnej. Zgłoszenie takie zatem jako element końcowy postępowania w zakresie pozwolenia na budowę oceniane musi być nie tyle w świetle prawa cywilnego, lecz z punktu widzenia prawa publicznego (administracyjnego).

   

 3. Przepisy Prawa budowlanego nie zawierają wymogu dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania przez wszystkich inwestorów realizujących dane zamierzenie, zatem wystąpienie z takim zawiadomieniem chociażby przez jednego z nich stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań przez organy nadzoru budowlanego prowadzących do wydania decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy.

Zdaniem naszych Czytelników

time image

29 Cze 2015, 18:01

Cytat Odbiory mieszkań, domów i lokalidzwoń 503 762 371 lub znajdź mnie w sieci: "mtrela odbiory" Profesjonalnie i tanio ;) Przedwojenne też odbieracie? Dla kogo? Dla siebie czy można wam zlecić jakieś odebranie? Ile trzeba zapłacić?

time image

Gość Odbiory Mieszkań

29 Cze 2015, 17:03

Odbiory mieszkań, domów i lokalidzwoń 503 762 371 lub znajdź mnie w sieci: "mtrela odbiory" Profesjonalnie i tanio ;)

time image

Gość seba

27 Cze 2015, 19:44

Hydrauliki, chodzi o instalacje w kotłowni, nie od przyłącza do budynku, już mam protokół szczelności. Taki protokół jest wymagany do założenia gazomierza i zgodnie prawem bubudowlanym sobą posiadając uprawnienia na wystawie protokółow na wod-kan i co też mogą wystawiać protokół ...

time image

27 Cze 2015, 18:50

Cytat Witam, ile kosztuje odbiór wod-kan i co, mam też oczyszczalnie. Do tego muszę zrobić odbiór instalacji wewnętrznej gazowej, wiem że może też zrobić go hydraulik. Jak jest koszt całkowity. Dzięki za pomoc. O jakim ...

time image

Gość seba

27 Cze 2015, 17:16

Witam, ile kosztuje odbiór wod-kan i co, mam też oczyszczalnie. Do tego muszę zrobić odbiór instalacji wewnętrznej gazowej, wiem że może też zrobić go hydraulik. Jak jest koszt całkowity. Dzięki za pomoc.

time image

02 Mar 2011, 16:07

Cytat Po pierwsze, czy pomiary obejmują również grubość tynku, ocieplenia? Warstw tych nie wlicza się do odległości od granicy, a pomiar odnosi się do muru konstrukcyjnego.Po drugie - nieformalnie, przyjęło się, że odstępstwa od wymiarów ...

Po pierwsze, czy pomiary obejmują również grubość tynku, ocieplenia? Warstw tych nie wlicza się do odległości od granicy, a pomiar odnosi się do muru konstrukcyjnego.Po drugie - nieformalnie, przyjęło się, że odstępstwa od wymiarów nie przekraczające 5% są akceptowane, ale ...

time image

01 Mar 2011, 21:04

a w jaki sposób "urzędasy" się pomyliły?i jak to zmienia?

time image

01 Mar 2011, 20:31

Cytat Proszę mi odpowiedzieć na pytanie co dzieje się w przypadku gdy budynek już stoi i okazuje się dopiero przy inwentaryzacji geodezyjnej, że odległość od granicy sąsiada ma mniej niż 3m i budynek okazał się z każdej strony o 30 ...

time image

01 Mar 2011, 16:28

j.w.ale spox, da radę każą okna i drzwi zamurować i będzie git

time image

01 Mar 2011, 15:58

Cytat Proszę mi odpowiedzieć na pytanie co dzieje się w przypadku gdy budynek już stoi i okazuje się dopiero przy inwentaryzacji geodezyjnej, że odległość od granicy sąsiada ma mniej niż 3m i budynek okazał się z każdej strony o 30 ...

time image

Gość formumowicz

01 Mar 2011, 15:38

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie co dzieje się w przypadku gdy budynek już stoi i okazuje się dopiero przy inwentaryzacji geodezyjnej, że odległość od granicy sąsiada ma mniej niż 3m i budynek okazał się z każdej strony o 30 cm za szeroki?Pilnie proszę o odpowiedz!.

time image

Gość erik

21 Lis 2008, 07:38

O rany , zawsze jak czytam takie orzecznictwa prawne to i tak nie wiem o co im chodzi :D

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny