Obowiązki inwestora

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2019-02-11 10:56:25
Obowiązki inwestora

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności zapewnienie...

obowiazki_inwestora_200
 (fot. M. Szymanik)

Precyzyjnie zakres organizacji określony jest jako zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, czyli osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Formułka "przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych" w przepisach nie pojawia się po każdym punkcie, jedynie jako podsumowanie po wszystkich – co wprowadza pewne zamieszanie. Warto jednak zwrócić uwagę na trzeci punkt powyższej listy. Mimo, że opracowanie planu BiOZ leży w obowiązkach kierownika budowy – odpowiedzialnością za jego sporządzenie obarczony jest również inwestor.

Warto więc sprawdzić w projekcie, czy takie opracowanie jest niezbędne (obowiązek określenia tego, jak również sporządzenia wytycznych do planu BiOZ należy do projektanta) i jeśli tak – sprawdzić, czy kierownik wywiązał się ze swoich obowiązków.

Wszystkie powyższe punkty nie oznaczają oczywiście, że inwestor ma się osobiście zajmować którąkolwiek z tych czynności. W ogromnym skrócie rolę inwestora można opisać jako znalezienie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i powierzenie im odpowiednich stanowisk.

Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, w pozostałych przypadkach inwestor może ale nie musi ustanawiać inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Wyboru ekipy, która będzie wykonywała budowę, inwestor może dokonać w każdym czasie. Natomiast przed rozpoczęciem prac inwestor musi dokonać wyboru kierownika budowy. Jest to niezbędne z uwagi na ustawowy wymóg zawarty w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego.

Zgodnie z nim obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (plik PDF zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych.doc, na które jest wymagane pozwolenie na budowę – starostę (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego), oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień;
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /kierownik jest obowiązany tę informację zamieścić na budowie/.

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!