Projekt budowlany

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
aktualizacja: 2017-07-26 09:25:13
Projekt budowlany

Projekt budowlany, zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący...

Projekt budowlany

Projekt budowlany, zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 • stosownie do potrzeb:

a)oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

b)oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

Zdarza się, że już po zatwierdzeniu projektu budowlanego inwestor wprowadza zmiany czy korekty w planie. Jeżeli zmiany są istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu, powiatowy inspektor nadzoru wyda postanowienie wstrzymujące budowę. Na powyższe postanowienie inwestorowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Nie wszystkie zmiany wymagają zmiany decyzji pozwolenia na budowę . Ustawodawca uznał, że jedynie te istotne, rzutujące w szczególności na bezpieczeństwo winny być dokonane w drodze formalnej zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

W chwili obecnej uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie wymagają nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jeżeli nie dotyczą:

 • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji i elewacji,
 • niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
 • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli następuje /zgodnie z powyższym/ nieistotne odstąpienie, projektant musi jedynie zamieścić w projekcie budowlanym informacje dotyczącego zakresu odstąpienia zawierające rysunek i opis.

Orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14.12.2005 r. sygn. akt VII S.A./Wa 792/05

Przez „istotne odstąpienie” od zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć między innymi zmianę przeznaczenia obiektu budowlanego, która pociąga za sobą zmianę warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.07.2004 r. Sygn. akt IV S.A. 4897/02

 1. Gdyby zatwierdzony projekt budowlany przewidywał garaż wolno stojący, a inwestor wybudowałby garaż podziemny, należałoby to zakwalifikować jako „istotne odstąpienie od zatwierdzanego projektu budowlanego” w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
 2. Zatwierdzony projekt budowlany stanowi załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę i nie może być pomiędzy tymi dwoma dokumentami żadnych rozbieżności.
 3. Garaż z racji swoich funkcji jest pomieszczeniem o zupełnie innym przeznaczeniu niż budynek mieszkalny. Po spełnieniu określonych wymagań, garaż może się mieścić w bryle budynku mieszkalnego, wymaga to jednak wyeksponowania w osnowie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż w samym pojęciu „jednorodzinnego budynku mieszkalnego” nie mieści się garaż.

Inwestor, może skorzystać z gotowego projektu budowlanego, zaadaptować go na potrzeby własnej działki budowlanej, bądź skorzystać z usług architekta czy pracowni architektonicznej, która zrealizuje autorski projekt indywidualny.

W umowie o prace projektowe inwestor może dodatkowo zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Obowiązek nadzoru może wynikać również z decyzji pozwolenie na budowę (plik PDF wzor_umowy_o_prace_projektowe_i_pełnienie_nadzoru_autorskiego.doc).

Interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do warunków otoczenia.

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Każdy projekt budowlany dotyczy konkretnego obiektu, a zatem stanowi indywidualną dokumentację spełniającą wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane (art. 34 Prawa budowlanego). Prawo budowlane wymaga, aby za każdy projekt, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie).

Należy podkreślić, że projekty gotowe, by spełniały wymagania określone w Prawie budowlanym, muszą być podpisane przez autorów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, natomiast projekty sporządzone przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), mogą nadal stanowić część projektu budowlanego przedstawianego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, niezależnie czy jego autor jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Wynika to z faktu, że w momencie sporządzania projektu nie było obowiązku przynależności do izb, a przepisy ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów nie odnoszą obowiązku przynależności do samorządu autorów projektów budowlanych sporządzonych przed powstaniem tego obowiązku – w tym do osób, które sporządziły projekt gotowy.

Za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym odpowiada osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia. Osoba ta jest projektantem w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

Oznacza to, że w celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić tylko dane osoby będącej projektantem. Przy czym, niezbędne jest złożenie podpisu na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku. Pozostałe załączniki mogą stanowić kserokopię oryginału z naniesionym podpisem.

Do projektu należy również dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające, że osoba będąca projektantem jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie takie powinno być aktualne na dzień opracowania projektu (zob. art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane).

Należy również dodać, że osoba (projektant) dokonująca przystosowania „projektu gotowego” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia – podpisuje się pod tym projektem. Osoba taka sporządza również projekt zagospodarowania terenu lub działki.

(źródło – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – )

Projekt budowlany stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdy z czterech egzemplarzy składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji „pozwolenie na budowę” musi zawierać identyczne opracowania projektowe /oznaczone numerami od 1 do 4/.

Dlaczego istnieje potrzeba składania projektu w aż 4 egzemplarzach?

Reguluje tę kwestię § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Jeden egzemplarz projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający decyzję /starosta/ dwa egzemplarze otrzymuje inwestor, ostatni czwarty otrzymuje organ nadzoru budowlanego. Na stronie tytułowej każdego z tych egzemplarzy muszą widnieć oryginalne podpisy projektantów opracowujących wszystkie części projektu.

Odpowiednio dotyczy to wszystkich uzgodnień, chyba że zostały wydane w jednym egzemplarzu. Jeżeli tak się stało, uzgodnienia te powinny być dołączone w postaci uwierzytelnionych kopii /poświadczonych za zgodność z oryginałem/. Brak oryginalnych podpisów, bądź np. złożenie wniosku wraz z jednym oryginalnym projektem budowlanym i trzema kopiami /tzn. bez oryginalnych podpisów/ będzie skutkowało wezwaniem inwestora do uzupełnienia wniosku /usunięcia braków/ w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość romano

05 Sie 2010, 17:14

Za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego można uznać zmiany: # przebiegu domowej instalacji energetycznej, wodociągowej, grzewczej, miejsca usytuowania kotła ogrzewającego dom; (błąd - np usytuowanie kotła pod schodami, czy kominka węglowego z paleniskiem otwartym w sypialni) # ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje