ICYPOL: Równowaga podstawą energooszczędności

Nieustannie rosnące koszty nośników energii oraz związane z tym drastyczne zaostrzenia wymagań i przepisów dotyczących budynków mieszkalnych wprowadzane w Unii Europejskiej wymuszają na nas budowanie domów w systemach o znacznie wyższej energooszczędności. Realizując to zadanie, musimy sięgać po coraz skuteczniejsze rozwiązania, szukamy nowoczesnych i energooszczędnych okien, drzwi, ogrzewania czy wydajnej wentylacji. A co z izolacją dachu, czyli przegrody, od której często najwięcej zależy? Dlaczego wciąż sięgamy po sposoby z minionego wieku?

ICYPOL: Równowaga podstawą energooszczędności
ICYPOL SkutecznaIZOLACJA ICYNENE – lekka, otwartokomórkowa pianka poliuretanowa
domoterm.pl
ICYPOL SkutecznaIZOLACJA ICYNENE – lekka, otwartokomórkowa pianka poliuretanowa
Dane kontaktowe:
660 727 805, 728 483 862
Kościuszki 33, 47-400 Racibórz

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Podstawą budowy domu energooszczędnego jest zachowanie równowagi pomiędzy elementami i systemami budynku — tak, aby została osią­gnięta optymalna wydajność obiektu, na którą wpływa zarówno konstrukcja budowlana, okna i drzwi, izolacje przegród zewnętrznych, szczel­ność, ogrzewanie, wentylacja, jak też orientacja budynku względem stron świata.

Popatrzmy zatem na budynek jak na łańcuch:

Podstawą budowy domu energooszczędnego jest zachowanie równowagi pomiędzy elementami i systemami budynku

Musimy pamiętać, że szczególnie uważne i pieczołowite wzmocnienie jednego z ogniw, nie wzmocni całego łańcucha. Niewiele nam dadzą, poza wyższymi kosztami, superenergooszczędne okna o rekordowo niskim współczynniku U i bar­dzo wydajne, a zarazem ekonomiczne ogrzewa­nie, jeżeli zastosujemy nieskuteczną izolację. Tu bowiem sprawdza się stara prawda, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Można wybudować dom bardzo szczelny, a zarazem "oddychający" Już w latach 70. ubiegłego stulecia, agencja rządu kanadyjskiego CMHC na podstawie prze­prowadzonych badań sformułowała wniosek, że bezcelowe i nieefektywne są próby popra­wy izolacyjności poprzez zwiększanie grubości izolacji ponad określoną grubość. Jeżeli zo­staną usunięte podstawowe wady materiałów tradycyjnych, takich jak wełna mineralna lub szklana, to przepływ strumienia ciepła już przy izolacji o grubości 15 cm zredukowany zostanie w 96 proc.

Kluczowa dla osiągnięcia tego celu jest szczel­ność, czyli zastosowanie takiego materiału, który sam w sobie ogranicza ruch powietrza i elimi­nuje mostki termiczne, czyli miejsca, które poza ogromną stratą energii, przyczyniają się do po­wstawania zawilgoceń przegrody wskutek wykro­plenia pary wodnej.

Nie należy tutaj mylić szczelności, czyli ograniczenia przepływu powietrza, z przepły­wem pary wodnej (wilgoci). Można wybudować dom bardzo szczelny, a zarazem "oddychający". Wystarczy zastosować materiały, które stawiają duży opór dla przepływu powietrza, zachowując paroprzepuszalność na wysokim poziomie. Jest to bardzo ważne w przypadku budowy domu czy dachu z elementów drewnianych.

Po wyborze solidnej konstrukcji, energoosz­czędnych okien i drzwi, zainwestowaniu w wy­dajne i ekonomiczne ogrzewanie wraz z wen­tylacją oraz postawieniu budynku tak, aby jak najwięcej przeszkleń znajdowało się od strony południowej, należy zadbać o izolację i szczel­ność. Czy stosując tradycyjne technologie i ma­teriały izolacyjne, jesteśmy w stanie stworzyć trwałą, bezspoinową, nieprzewiewną i jedno­cześnie oddychającą przegrodę? Naszym zda­niem jest to niemożliwe.

Rozwiązaniem tego problemu jest Skuteczna IZOLACJA ICYNENE — poliuretanowa pianka otwartokomórkowa kanadyjskiego producenta znana w Europie pod nazwą H2Foam.

Pianka H2Foam jest z powodzeniem stoso­wana jako izolacja termiczna poddaszy, stropów, ścian zewnętrznych oraz działowych To izolacja, która, w wyjątkowy sposób, łą­czy najważniejsze cechy idealnego materiału izolacyjnego. Nakładana metodą natryskową, cał­kowicie eliminuje mostki termiczne. Jest w pełni paroprzepuszczalna (wartość μ=3,3) i, co najważ­niejsze, ogranicza w bardzo dużym stopniu prze­pływ powietrza, dzięki czemu nie powstają w prze­grodzie tzw. pętle konwekcyjne. To wskutek tego zjawiska tracimy mnóstwo energii (straty powstają pod wpływem różnicy temperatur oraz ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku w przegrodzie bu­dowlanej, która nie ogranicza ruchu powietrza).

Oprócz tych najważniejszych cech materiału izolacyjnego (szczelność, nieprzewiewność, pa­roprzepuszczalność), które posiada Skuteczna IZOLACJA ICYNENE jest ona trwałym i bez­piecznym dla zdrowia materiałem. Nie kruszy się, nie pyli, nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, czego potwierdzeniem może być fakt, że została wpisana na listę rekomendo­wanych produktów dla osób z wieloczynnikową nadwrażliwością chemiczną (MCS) w poradniku stowarzyszenia A.M.I.C.A.

SkutecznaIZOLACJA ICYNENE dzięki znako­mitej przyczepności do drewna, płyt OSB, sklejki, blachy, cegły, folii paroprzepuszczalnej i pozosta­łych materiałów budowlanych nie wymaga żad­nego, dodatkowego mocowania. Jest bardzo lek­ka — 1 mkw. gotowej izolacji o grubości 15 cm waży ok. 1,2 kg, dlatego może być stosowana w lekkich konstrukcjach, w których nie przewi­dziano wcześniej warstwy izolacyjnej. Pianka H2Foam wyróżnia się na tle konkurencji bardzo małą absorpcją wody — zaledwie 0,3 kg/mkw. według europejskiej normy EN 1609 oraz moż­liwością aplikowania w okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza oraz podłoża spada na­wet do -30°C. Jej kolejną, wyjątkową, cechą jest trwała elastyczność, która pozwala "pracować" razem z drewnianą konstrukcją budynku, bez ry­zyka powstania spękań czy nieszczelności.

Jako jedyna pianka otwartokomórkowa, zo­stała poddana długim i szczegółowym badaniom dotyczących oceny charakterystyki higrotermicznej izolacji w niemieckim instytucie Fraunhofer IBP. Według przeprowadzonych testów na różnych modelach budynków z użyciem izolacji H2Foam ICYNENE, w większości przypadków nie ma po­trzeby stosowania paroizolacji, nawet przy natry­sku na podłoże drewniane pokryte papą dachową.

Pianka H2Foam jest z powodzeniem stoso­wana jako izolacja termiczna poddaszy, stropów, ścian zewnętrznych oraz działowych. Może być nakładana, podczas prac termorenowacyjnych, również od strony zewnętrznej dachu bez inge­rencji w część mieszkalną budynków, w których nie zastosowano izolacji bądź takich, w których poprzednia izolacja przestała być skuteczna.

Budowa wymarzonego domu to poważne i odpowiedzialne zadanie. Nowe, wysokie stan­dardy wymagają nowoczesnych i efektywnych technologii. Należy stosować odpowiednie mate­riały, aby uzyskać trwałą i optymalną wydajność budynku i stworzyć "łańcuch" na tyle silny i zrów­noważony, aby przetrwał następne pokolenia.

źródło i zdjęcia: ICYPOL