Dotacje do kredytów na kolektory słoneczne

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Dotacje do kredytów na kolektory słoneczne
Coraz więcej mówi się ostatnio o programie dopłat do kredytów na zakup i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania c.w.u. w budynkach mieszkalnych. Ile naprawdę jest dotacji w dotacji?

(fot. A. Sadlik)

Skala makro

Dysponentem środków unijnych na ten cel jest NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). A jest to kwota niemała – 300 mln zł do wydania w najbliższych 3 latach. Z tych środków będzie refundowane 45% kredytu dla osób prywatnych lub wspólnot mieszkaniowych, przeznaczonego na instalację kolektorów słonecznych do wytwarzania c.w.u.

Pierwsze wrażenie – bardzo pozytywna sprawa – zmienia się w „plus ujemny” w miarę wgłębiania się w szczegóły tej akcji. Wychodzi bowiem, że głównym jej beneficjentem będą banki, które udzielą ponad 650 mln zł kredytów, zarabiając na czysto ok. 100 mln zł.

Kapnie też nieco skarbowi Państwa, gdyż dotacja jest opodatkowana PIT-em (18% lub 32%), czyli z 300 mln zł dotacji ok. 60 mln zł, albo i więcej, weźmie fiskus. Dla nas, inwestorów zakładających kolektory słoneczne, z unijnych 300 mln zł pozostanie „mniejsza połowa”, nie więcej niż 140 mln zł, czyli pod hasłem 45% pomocy publicznej realna pomoc wyniesie 15 do 20%, a w przypadku osób płacących 32% PIT, pomoc skurczy się do ok. 10% poniesionych kosztów.

Skala mikro

Oceńmy sytuację z pozycji inwestora indywidualnego. Załóżmy, że Kowalscy to rodzina 4-osobowa, zużywająca typowe statystycznie ilości c.w.u., t.j. ok. 60 litrów/osobę-dzień, czyli całkowite dzienne zużycie c.w.u. dla tej rodziny wynosi ok. 240 litrów.

Przyjmuje się, iż 1m2 kolektorów słonecznych (k.s.) może ogrzać przez dzień ok. 50 litrów wody. Zatem dla naszej przykładowej rodziny potrzeba ok. 5 m2 k.s. z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności ok. 240 litrów. Realny koszt wykonania instalacji z k.s. wynosi obecnie ok. 3250 zł/m2.

Zatem całkowity koszt tej inwestycji wynosi

5 m2 × 3250 zł/m2 = 16 250 zł

NFOŚiGW uruchomi dotację w zakresie tzw. kosztów kwalifikowanych, limitowanych kwotą 2.500 zł/m2. Zatem możemy otrzymać kredyt z dotacją na kwotę

5 m2 × 2500 zł/m2 = 12 500 zł

Oczywiście, bank może zaoferować kredyt na całą kwotę inwestycji, t.j. 16 250 zł, ale dotacją będzie objęte tylko 12 500 zł. Załóżmy, że weźmiemy kredyt 12 500 zł, a pozostałą kwotę 3750 zł zapłacimy gotówką. Dotacja wyniesie

45% od 12 500 zł = 5625 zł

To znaczy, że 5625 zł otrzyma bank udzielający kredytu, a nie Kowalscy, gdyż

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Dotacja dla Kowalskich = /Dotacja całkowita/ – /koszt kredytu/ – /Podatek PIT od dotacji/

Wyliczenie kosztu kredytu nie jest łatwe, gdyż zależy od wielu zmiennych. Ogólnie składa się on z prowizji i odsetek banku. Prowizja jest liczona jednorazowo od całości kredytu i zwykle wynosi 3÷5 %. Przyjmijmy 4%, zatem

4% od 12 500 zł = 500 zł

Odsetki w każdym banku mogą być inne i silnie zależą od okresu na jaki bierzemy kredyt. Weźmy dla przykładu Warszawski Bank Spółdzielczy, który będzie udzielał kredyty z dotacją dla k.s. na warunkach: WIBOR 3M + marża, której wysokość wynosi 6 pkt. proc. w przypadku kredytu do 36 miesięcy i 6,9 pkt. proc. w przypadku kredytu na okres do 72 miesięcy. Zatem odsetki w tym banku wyniosą:

3,82% (WIBOR 3M na dzień 20.08.2010) + 6% = 9,82% lub 3,82% + 6,9% = 10,72%

Na przykład dla kredytu na 36 miesięcy odsetki 9,82% od 12 500 zł dadzą kwotę 1982 zł. Trzeba się liczyć z tym, że WIBOR w niedalekiej przyszłości będzie rósł, gdyż przed kryzysem wynosił ponad 6%, czyli realny poziom odsetek dla kredytu kilkuletniego wzrośnie z czasem do 11–12%. Przyjmijmy jednak „na okrągło”, że kwota odsetek dla naszego kredytu wyniesie ok. 2000 zł.

Najłatwiej obliczyć podatek dochodowy. Jeśli ktoś osiąga roczny dochód (wraz z dotacją) poniżej 85 582 zł, to zapłaci 18%, a jeśli powyżej tej kwoty, to zapłaci 32% podatku. Zatem

18% od 5625 zł = 1012,50 zł ≈ 1000 zł

32% od 5625 zł = 1800 zł

Ostatecznie rzeczywista dotacja dla Kowalskich wyniesie:

Dla biedniejszych (podatek PIT 18%) 5625 zł – 500 zł – 2000 zł – 1000 zł = 2125 zł

Dla bogatszych (podatek PIT 32%) 5625 zł – 500 zł – 2000 zł – 1800 zł = 1325 zł

Realnie uzyskana przez Kowalskich pomoc finansowa w odniesieniu do całkowitych kosztów inwestycji wynosi więc:

 

2 125 zł

× 100% = 14,2%
16 250 zł
1 325 zł
× 100% = 8,8%
16 250 zł

Zatem dotacja 45% stopniała tak naprawdę do 9÷14%. Można ten wynik poprawić, jeśli się weźmie kredyt na kilka miesięcy, np. dla 6 miesięcy (odsetki ok. 400 zł) otrzymamy 25%. Tylko po co komu kredyt na 6 miesięcy? Po co w ogóle kredyt? Dlaczego dotacja musi być do kredytu, a nie do inwestycji bezpośrednio?

O co chodzi?

Z uporem podkreśla się w tej akcji, że kolektory słoneczne muszą służyć wytwarzaniu c.w.u. Nie wolno użyć tej wody do ogrzewania. Wiadomo, że k.s. niewiele zdziałają w ogrzewaniu, bo w zimie są mniej wydajne, ale dlaczego doktrynalnie tę ich funkcję wykluczamy? Przecież w polskich domach zużycie energii cieplnej na c.o. jest ok. 4 razy większe niż na c.w.u. W przeciętnym domu zamieszkałym przez 4-osobową rodzinę na potrzeby c.w.u. zużywa się rocznie

ok. 4000 kWh energii cieplnej

natomiast na potrzeby ogrzewania zużywa się rocznie

ok. 16 000 kWh energii cieplnej

Popieramy wszelkie sensowne formy dotowania instalacji kolektorów słonecznych, ale w Polsce jeszcze bardziej potrzebne jest dotowanie pomp ciepła, które rozwiązują problem taniego i ekologicznego wytwarzania energii cieplnej zarówno dla c.w.u. jak i c.o.

I jeszcze jedno

W materiałach NFOŚiGW (na ) przytacza się dowód naukowy, że dotacje na poziomie 45% to „optymalna intensywność dofinansowania, aby uzyskać efekt najbardziej efektywnej dźwigni finansowej” (gratulujemy „efektu efektywnej dźwigni” i w ogóle jasności umysłu!).

Tym dowodem mają być wyniki (patrz wykres niżej) badania opinii publicznej, zlecone firmie GfK Polonia. Tylko że przeciętny człowiek pytany, czy coś kupi z dofinansowaniem 45% rozumie, że jest to 45% a nie tak naprawdę 10÷20%. Proszę zobaczyć na tym wykresie, że dla wartości dotacji 20% zainteresowanie okazuje zaledwie 2% pytanych. Oby cała akcja nie zakończyła się fiaskiem.

Znamy inne projekty unijnego wsparcia finansowego kolektorów słonecznych, na skalę lokalnych społeczności. Na przykład gmina Nieporęt ubiega się o środki z Działania 4.3, zakładając 15% wkład własny mieszkańców, a 85% kosztów inwestycji pokryją środki unijne. I to ma sens.

Podstawowe informacje o kredycie z dopłatą NFOŚiGW

  1. Należy zgłosić się do banku z wnioskami: o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej oraz o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.
  2. Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji. Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zakupów i usług.
  3. Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
  4. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.

UWAGA

  • Inwestycja nie może być zakończona przed zawarciem umowy kredytu.
  • Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem.
  • Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Wiesław Marciniak

Sprostowanie

 

W dniu 27 sierpnia 2010 roku otrzymaliśmy list z Warszawskiego Banku Spółdzielczego, adresowany bezpośrednio do autora tego artykułu – Pana Profesora Wiesława Marciniaka. Publikujemy ten list w całości i komentarz autora.

 

Sz.P
Wiesław Marciniak

 

Proszę o sprostowanie informacji zawartych w artykule opublikowanym na stronach www.budujemydom.pl z dnia 26.08.2010r. pt. "Dopłaty do kolektorów słonecznych ..."
(obecnie pod zmienionym tytułem "Dotacje do kredytów na kolektory słoneczne" - przyp. redakcja).

 

Uważamy, iż zawarte w Pańskim artykule wyliczenia nie odzwierciedlają faktycznego kosztu kredytu i mogą wprowadzać w błąd czytelnika. W artykule opiera się Pan na przykładzie Warszawskiego Banku Spółdzielczego,  który jako jeden z banków proponuje kredyt na zakup kolektorów słonecznych.

 

W Pańskim przykładzie podana jest błędnie wysokość stawki WIBOR 3M. W Naszym Banku wysokość stawki wibor liczona jest wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M ogłaszanej comiesięcznie przez Bank Zrzeszający w komunikatach. W obecnym kwartale stawka ta wynosi 3,97p.p.

 

Innymi błędnie podanymi informacjami są: wysokości podanych odsetek oraz wysokość "realnie" uzyskanej pomocy dla tzw. Kowalskiego.

 

Według Pana przykładu, wysokość odsetek od kredytu w wysokości 12.500 zł. przy okresie kredytowania 36 m-cy wyniesie ok. 2.000 zł. Wyliczenie to jest poprawne, jednak należy przyjąć, iż po przyznaniu dotacji przez NFOŚiGW, co nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, kwota kapitału kredytu zostanie spłacona o wysokość dotacji i po spłacie wynosić będzie 6.875zł. Dopiero do tej kwoty należy policzyć pozostałe do spłaty odsetki dla 33 miesięcy. W przytoczonym przykładzie wynosić one będą 1.015,14 zł. Wyliczenie przez Pana realnie uzyskanej przez "Kowalskiego" pomocy , również budzi nasze wątpliwości. Uważamy, że należałoby kwotę otrzymanej dotacji odnieść do kwoty kosztów kwalifikowanych inwestycji i pomniejszyć o koszty (prowizja, odsetki, podatek) co daje 3109,86 zł. Zatem wg Pańskich wyliczeń realny koszt dotacji wyniesie  24,87%.

 

Dodatkowo informujemy, że WBS Bank nie pobiera opłat dodatkowych za wcześniejszą spłatę kredytu. Rozwiązanie takie rozważą osoby, które posiadają kapitał a pragną otrzymać dotację. Dla osób pragnących kredytować inwestycję, zgodnie z przykładem, miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa nie powinna przekroczyć 240,00 zł.

 

Prosimy o wprowadzenie sprostowań na stronach internetowych oraz w czasopiśmie.

W razie wątpliwości proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Karol Bartkowski

 

Warszawski Bank Spółdzielczy

 

Zespół rozwoju i upowszechniania
produktów bankowych
tel. 22 514 89 47

 

 
Komentarz autora

 

Dziękuję za zainteresowanie moją publikacją i trzy uwagi do moich rachunków, które chciałbym skomentować.

 

1) WIBOR

 

Ja dysponowałem wiedzą, że aktualny WIBOR 3M wynosi 3,82, natomiast Warszawski Bank Spółdzielczy stosuje formułę wyliczenia, która daje aktualną wartość WIBOR 3M 3,97 p.p. No cóż, tym gorzej dla klienta – gorzej o 0,15 p.p. Nie jest to jednak istotna różnica i jest pewne niemal, że wchodzimy w okres, gdy NBP będzie zwiększał stopę procentową, a więc WIBOR i tak zapewne wkrótce będzie rósł.

 

2) Odsetki

 

Bank wyjaśnia, że po uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW, zmniejszy się wartość kredytu i odpowiednio zmaleją odsetki. Racja. Tego wcześniej nie rozumiałem. Dziękuję za sprostowanie. Wyliczoną przeze mnie kwotę (dla przykładowego przypadku) odsetek ok. 2000 zł trzeba zmniejszyć do ok. 1000 zł.

 

3) Bank twierdzi, że przy obliczeniu „realnej” dotacji w procentach, należałoby kwotę otrzymanej dotacji odnieść do kwoty kwalifikowanych inwestycji ... Tu nie ma zgody. Z punktu widzenia banku ja to rozumiem, wszak bank interesuje się tylko kredytem. Inny jednak jest punkt widzenia „Kowalskich” – oni odnoszą dotację do całkowitego kosztu inwestycji, który niestety będzie wyższy od kwoty kwalifikowanej, pokrytej kredytem.

 

Przeliczmy nasz przykład z artykułu, uwzględniając poprawki wprowadzone przez bank WBS. Rzeczywista dotacja dla Kowalskich wyniesie:

 

Dla biedniejszych (podatek 18%)

5.625 zł – 500 zł (Prowizja) – 1.000 zł (Odsetki) - 1.000 zł (PIT) = 3.125 zł

Dla bogatszych (podatek 32%)

5.625 zł – 500 zł (Prowizja) – 1.000 zł (Odsetki) - 1.800 zł (PIT) = 2.325 zł

Realnie uzyskana przez Kowalskich pomoc finansowa w odniesieniu do całkowitych kosztów inwestycji wynosi więc:

3.125 zł / 16.250 zł x 100% = 19,2%
2.325 zł / 16.250 zł x 100% = 14,3%

W artykule pisałem, że dotacja 45% stopniała tak naprawdę do 9÷14%. Po poprawkach wniesionych przez bank WBS 9÷14% zmienia się na 14÷19%. Nadal twierdzę, że to wielka różnica w stosunku do hasła reklamowego – dotacja 45%.

Wiesław Marciniak

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość remigiusz

14 Lut 2014, 13:58

przyznaje racje. po przeliczeniu przez miejscowy bank wychodzi 17proc a nie 45 ale reklama dzwignią handlu :)Pojawiły sie firmy gdzie montaż sprzetu w podobnych konfiguracjach jak wg artykułu robią za 7-8 tys. moze za gotówke tu kupić?

time image

26 Mar 2013, 07:24

Dodzwoniłem się. No i K.U.P.A. Jak kredyt nie wym banku co trza to nic z tego nie będzie.....

time image

25 Mar 2013, 15:52

Cytat Zakładam, że kredyty, na dom i na kolektor są niezależne i należy wziąć drugi kredyt na instalację kolektorów w banku wymienionym przez NFOSIG. Właśnie też mam taką nadzieję, Próbowałem się dodzwonić tam co ...

time image

25 Mar 2013, 15:49

Cytat Wszystko fajnie tylko nie ma na liście banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW banku z którym ja mam umowę. Dlatego zadałem pytnie. Zakładam, że kredyty, na dom i na kolektor są niezależne i należy ...

time image

25 Mar 2013, 15:44

Cytat Proszę: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/d...je-o-programie/PozdrawiamMarcin Szymanik Wszystko fajnie tylko nie ma na liście banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW banku z którym ja mam umowę. ...

time image

25 Mar 2013, 15:36

Cytat A to ja mam takie pytanie - skoro wziąłem kredyt na budowę domu to czy jest to w ogóle możliwe aby starać się o taką dotację? Co muszę zrobić? Proszę: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/d...je-o-programie/PozdrawiamMarcin ...

time image

25 Mar 2013, 14:03

A to ja mam takie pytanie - skoro wziąłem kredyt na budowę domu to czy jest to w ogóle możliwe aby starać się o taką dotację? Co muszę zrobić?

time image

Gość magda

25 Mar 2013, 07:48

wszystko się zgadza. wyliczenia redaktora są jak najbardziej prawdziwe. zanim podejmie się decyzję o takiej formie dofinansowania trzeba wszystko dokładnie sprawdzić i przekalkulować. ps. i są jeszcze takie banki, które przy podpisaniu umowy nie informują, że trzeba zapłacić od ...

time image

Gość Paweł

09 Gru 2011, 14:39

"W przeciętnym domu zamieszkałym przez 4-osobową rodzinę na potrzeby c.w.u. zużywa się rocznie ok. 4000 kWh energii cieplnejnatomiast na potrzeby ogrzewania zużywa się rocznie ok. 16 000 kWh energii cieplnej". Ja w nowym domu na w/w cele zużywam 3,5 tony węgla co podobno wynosi ok. ...

time image

Gość Tomasz Brzęczkowski

17 Paź 2011, 08:36

Napisał Pan Panie profesorze, że cwu na 4 osoby to 4000kWh rocznie& Przecież to oznacza, że musieli byśmy zużywać ponad 100 litrów cwu na osobę dziennie!!! Dom zużywa 16 000kWh& Najgorsza ekonomiczna ( sensowna ) izolacja termiczna to taka przy której dom zużywa maksymalnie ...

time image

04 Kwi 2011, 12:33

Witam, jako że reprezentuję firmę z branży nie będę podawał jej nazwy, aby nie być posądzonym o reklamę.Z tezami Pana artykułu w dużej części się zgadzam (co więcej mógłbym dorzucić jeszcze kilka swoich „ale”), tym niemniej chciałbym sprecyzować kilka informacji podanych ...

time image

Gość Darek

28 Mar 2011, 14:38

Zainteresował mnie temat k.s.,nie interesują mnie jednak jakieś dziwne obliczenia,tylko konkretnie ile wynosi koszt instalacji k.s..Proszę napisać:Koszt instalacji po odliczeniu dotacji,wyniesie dla 4-osobowej rodziny ....zł.Co mnie obchodzi kto ile płaci podatku,albo jakie będą odsetki.Pójde ...

time image

Gość despo

07 Mar 2011, 22:57

Co do odsetek, to płacimy je tylko do momentu uzyskania dotacji NFOŚG, potem możemy kredyt spłacić w całości. No i kredyt uruchamiany jest na podstaiwe faktury, ktory powinna być wystawiona po zakończeniu robót. Jedynym realnym zarobkiem banku jest często prowizja. Ponadto bank ponosi ...

time image

Gość roninn

01 Lis 2010, 15:56

Biednemu zawsze wiatr w oczy, i cegłówka spadnie w drewnianym kościele na głowę- czyli jak zwykle przeciętny kowalski dostanie po d.......e. A rząd dość długo nad tym myślał!!!!!!!.

time image

13 Wrz 2010, 06:18

Cytat wychodząc z założenie,że nie wszyscy dysponują gotówką na założenie kolektorów, dofinansowanie przez banki wydaje się być rzeczą normalną. a i bankom jako instytucjom łatwiej jest rozliczać prawidłowość wydatkowanych środków.szkoda ...

time image

12 Wrz 2010, 21:45

Cytat Zgadza sie. Banki to Pasibrzuchy. Tak mi Ojciec powtarzał. Nic sie nie zmienilo od lat............ Ech, banki... to poczytajcie tu:http://wyborcza.pl/1,86684,8365013,Czesi_p..._sloneczna.htmlI jak się podoba energia słoneczna ...

time image

Gość Picolo

09 Wrz 2010, 19:18

Zgadza sie. Banki to Pasibrzuchy. Tak mi Ojciec powtarzał. Nic sie nie zmienilo od lat............

time image

Gość bankowiec

08 Wrz 2010, 18:03

wychodząc z założenie,że nie wszyscy dysponują gotówką na założenie kolektorów, dofinansowanie przez banki wydaje się być rzeczą normalną. a i bankom jako instytucjom łatwiej jest rozliczać prawidłowość wydatkowanych środków.szkoda tylko,że dotacja jest opodatkowana, bo ...

time image

07 Wrz 2010, 07:37

generalnie to cala sprawa z dofinansowaniem jest do kitu, instalacja 2 kolektorów (plaskich) + zbiornik + cala instalacja z podlaczeniem i montazem w Przemyślu kosztuje ok 8000 zł, robiac taka instalacje "przez bank" wyjdzie sporo drozej. te pieniadze powinny byc w konkretnym urzedzie unijnym ...

time image

Gość bankowiec

06 Wrz 2010, 19:06

generalnie wyliczenia są prawidłowe.pracuje w banku i wiem coś o kosztach.kredyt z dotacją obejnuje tylko koszty kwalifikowane projektu, reszta nie podlega zwrotowi.do wyliczeń należy dodać takz koszty ewentualnego zabezpieczenia kredytu. za wcześniejszą spłatę bank niemoże pobierać ...

time image

Gość Bogdan

06 Wrz 2010, 11:55

Wszystko w art. p.profesora jest prawdą i podobie było w poprzednich latach. Montowałem kolektory w 2005 r. w trakcie budowy domu. Montaż - poza instalacją hydrauliczną wykonałem sam. gdybym chciał skorzystać z pomocy (kredyt 2% z Banku Ochrony Środowiska) całość kosztowałaby ...

time image

06 Wrz 2010, 11:49

Cytat Banki wymagają przedstawienia zgłoszenia do wydziału budownictwa o zamiarze instalacji kolektorów słonecznych oraz wewnętrznej instalacji solarnej a taka już podlega rygorowi pozwolenia na budowę. Nic głupszego w tym ...

time image

Gość dobresolary

06 Wrz 2010, 11:25

W wyliczeniu nie bierze się pod uwagę kosztów projektu pod pozwolenie na budowę. A to dodatkowe 1000-1500zł wyjęte z budżetu i około2-3 miesięcy czekania na projekt i decyzję. Banki wymagają przedstawienia zgłoszenia do wydziału budownictwa o zamiarze instalacji kolektorów słonecznych ...

time image

Gość gość

06 Wrz 2010, 11:12

Nic się nie zmieniło, przy pomocy hasła - pomożemy Kowalskiemu - nabijemy sobie kasę, do roboty lenie...

time image

Gość propi

06 Wrz 2010, 10:20

To jest rzetelne wyliczenie.Będą jednak zawsze chętni na kolektory .Obecna cena tych urządzeń jest wygórowana i z pewnością spadnie za dwa lata.Nikt nie zakłada dodatkowych kosztów z serwisem i zużyciem po 10 latach.Zysk nieopłacalny docelowo...

time image

Gość adiqq

04 Wrz 2010, 12:20

z tego co wiem, to kredyty do 80tys podpadaja pod ustawe o kredycie konsumenckim - kredyty takie sa ustawowo zwolnione z prowizji od wczesniejszej spłaty

time image

Gość Chris

04 Wrz 2010, 07:20

Uważam, że pan Profesor się myli: 1. zestaw solarny można zainstalować poniżej 2500 PLN/m2 2. Kredyt można bardzo szybko spłacić a z bankiem wynegocjować umowę bez opłaty za szybszą spłatę. 3. Jeśli ktoś dysponuje gotówką można od razu obniżyć koszt prowizji płacąc ...

time image

Gość Gladiator

03 Wrz 2010, 15:38

Zanim przeczytałem powyższy artykuł byłem dość optymistycznie nastawiony do takiego przedsięwzięcia. Niewątpliwie jest to dotacja... ale do interesu BANKÓW i ciągle pazernego FISKUSA. Wszystko jest tak skonstruowane aby zarobili inni ale nie potencjalny "Kowalski"..

time image

Gość Przemo

03 Wrz 2010, 11:44

Jak zwykle działanie urzędników w celu jak największej komplikacji. oni podejmują decyzję i pokazują, że są potrzebni i zapracowani, a zwykły człowiek musi \"poczuć\" trud uzyskania dotacji...

time image

Gość Darek

03 Wrz 2010, 08:28

Bardzo dziękuję Panie Profesorze za ten artykuł. Jestem kolejną osobą, którą Pan ostudził w swoich zapędach do założenia kolektorów słonecznych. Tak jak Pan napisał 45% fajnie brzmi ale jak to w Polsce bywa jeżeli przychodzi co do czego to rzeczywistość okazuje się całkiem ...

time image

03 Wrz 2010, 08:15

a w bankach ponoć są już kolejki po kredyt... nie ma to jak dobra propaganda...

time image

Gość magda

03 Wrz 2010, 07:12

Jeszcze koszt projektu i tak jak w moim przypadku dojazd (pewnie kilka razy) 60 km do banku ponieważ najbliższy udzielający kredytu bank jest w Kielcach :))) hmmm to jeszcze chyba dopłacę do dotacji :)))))..

time image

Gość Myśląca o budowie

02 Wrz 2010, 21:32

... szkoda słów po prostu jakie to wszystko jest nienormalne... przykro po raz kolejny mówić \\\"no tak to Polska\\\"......

time image

Gość Chris

02 Wrz 2010, 21:18

Widzę też pewien błąd w kalkulacji zaraz na początku całego wyliczenia. Sprawdzałem juz u kilku wykonawców i cena instalacji nie przekroczyła u żadnego 2500 PLN/m2 dla kolektorów płaskich. To znacząco podnosi efektywność dotacji.

time image

02 Wrz 2010, 20:08

Cytat Wygląda na to, że za takim "dofinansowaniem" stoi lobby bankowe, bo jeśli "Kowalski" otrzymuje zwrot kredytu w wysokości od 3125/12500 = 25% do 2325/12500 = 19%, to pozostałą część czyli 75 do 81 % zarabia bank! Nie ...

time image

Gość JBZ

02 Wrz 2010, 19:27

Brawo - Panie profesorze! Dokładnie to samo opisałem wcześniej na różnych ogólnie dostępnych forach, ale tematy zostały szybko podmienione na nowe. Wygląda na to, że za takim "dofinansowaniem" stoi lobby bankowe, bo jeśli "Kowalski" otrzymuje zwrot kredytu w wysokości od 3125/12500 ...

time image

Gość renata

02 Wrz 2010, 15:07

Jestem pod wrażeniem Panie Profesorze Marciniak...dawno nie czytałam tak dobrego artykułu...sama po zetknięciu się z tematem dofinansowania ucieszyłam się i chciałam z tego skorzystać...jako całkowity laik , już po pierwszych wyjaśnieniach na stronie NFOŚiGW zdziwiłam się trochę. ...

time image

02 Wrz 2010, 13:48

Suma sumarum – bardziej opłacalna jest pompa ciepła do CWU, której cena jest podobna do ceny solarów z dotacją, a „zysk” nieporównywalnie większy.

time image

02 Wrz 2010, 13:17

I jak przyjdzie co do czego... przestanie się w ogóle opłacać... też się zastanawiałam i chyba dam sobie spokój...

time image

Gość Roman

02 Wrz 2010, 13:13

Super artykuł, tylko autor powinien iść dalej. Kto tak ustalił dlaczego 45%......

time image

Gość Ros-Rumia

02 Wrz 2010, 10:14

zapomiano doliczyc koszty projektu od uprawnionego projektanta oraz odbioru bo takie zyczy sobie np. BOS co obnizy jeszcze nam calosc o kilkaset zlotych.

time image

Gość wolfik36

02 Wrz 2010, 09:31

Ewidentnie widać jak program dopłat mogą wykorzystać bańki. Dopłata powinna być do inwestycji a nie do kredytu. No i oczywiście wielkie oburzenie, dlaczego wprowadzamy w błąd "kowalskiego". Takie są nasze skrzywione realia wysysania pieniędzy z ludzi..

time image

Gość Marek

27 Sie 2010, 14:09

Widzę, że nie po nosie bankom, że w tak otwarty sposób pismo krytykuje hasło reklamowe 45 procent na kolektory słoneczne. Jak zwykle robią nas w trąbę.....

time image

27 Sie 2010, 14:09

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje