Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetycznej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2008-01-10 09:54:48
Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetycznej
Często wiele problemów sprawia interpretacja przepisów związanych z podłączeniem mediów do nowo budowanych domów. Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetyczne często wywołują wiele nieporozumień, szczególnie gdy chodzi o koszty wykonania tych przyłączy. Spróbujmy więc wspólnie usystematyzować wiedzę z tego zakresu...

Podłączenia mediów

W rozgryzieniu tego problemu nie pomagają też nieprecyzyjne przepisy, rozrzucone po wielu aktach prawnych. Ze względu na sprywatyzowanie dotychczasowych monopolistów dostarczających energię elektryczną i gaz ziemny oraz pojawienie się regionalnych ich dystrybutorów trzeba pamiętać, że zasady wykonywania przyłączy i pobierane opłaty mogą być w różnych częściach Polski nieco inne. Jeszcze większe zróżnicowanie może występować w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gdyż ich właścicielem mogą być zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa prywatne.

W każdym przypadku, o możliwości podłączenia określonego medium - biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne takiego przyłączenia - decyduje właściciel sieci. Właśnie ten problem dotyczy domów stawianych na terenach znacznie oddalonych od istniejących linii zasilających, gdyż poprowadzenie niekiedy kilkukilometrowego odcinka przyłącza pociąga za sobą ogromne koszty, a budowa odgałęzienia sieci do kilku nowych odbiorców może być nieopłacalna dla dostawcy.

Jedynie na terenach pod zabudowę uwzględnionych w planach zagospodarowania przestrzennego, przedsiębiorstwo elektroenergetyczne ma obowiązek wybudowania nowej linii zasilającej, ale terminy wykonania mogą być przewidywane nawet za kilka lat.

 

Wyjaśnijmy, co oznaczają pojęcia, z którymi spotykamy się w trakcie załatwiania spraw związanych z podłączaniem mediów:

 • przyłącze - jest to odcinek odgałęzienia od sieci elektrycznej, gazowej lub wodociągowej łączący budynek z tą linią. Przyłącza wykonywane są jako podziemne i jedynie niekiedy podłączenie do sieci elektroenergetycznej może być prowadzone przewodem napowietrznym;

   

 • złącze występuje przy przyłączach elektrycznych i jest to punkt łączący je z instalacją wewnętrzną. Odpowiednikiem złącza w instalacjach gazowych i wodociągowych są główne zawory instalowane na zakończeniu przyłącza. Złącze i zawory główne są punktem, gdzie kończy się „opieka” konserwacyjna dostawcy mediów. W razie awarii, która wystąpi do tego miejsca - naprawy dokonuje właściciel sieci;

   

 • przykanalik - jest odpowiednikiem przyłącza dla instalacji kanalizacyjnej;

   

 • układ pomiarowy – czyli licznik - umożliwia rozliczenie z dostawcą z ilości pobieranego medium. Na instalacjach kanalizacyjnych pomiaru odprowadzonych ścieków nie wykonuje się przyjmując, że ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody. Obecnie układy pomiarowe instalowane są (w odpowiednich skrzynkach elektrycznych lub gazowych) najczęściej poza terenem posesji w linii ogrodzenia. Natomiast wodomierze mogą być umieszczane w studzience pomiarowej na zewnątrz lub też wewnątrz domu;

   

 • warunki techniczne przyłączenia - wydawane są na wniosek osoby ubiegającej się o nie i określają, jak powinno być wykonane przyłącze oraz jakie ma mieć parametry techniczne. Do wniosku o wydanie warunków należy dołączyć szkic istniejącej sieci lub mapkę do celów projektowych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowę dzierżawy, najmu).

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Zasady podłączenia odbiorców do sieci elektrycznej reguluje m.in. ustawa Prawo energetyczne, w której określone zostały ogólne warunki. Na jej podstawie, poszczególne zakłady energetyczne opracowują szczegółowy regulamin wykonywania nowych podłączeń oraz pobieranych za to opłat.

Kontakt z rejonem energetycznym warto nawiązać nawet jeszcze przed zakupem działki, gdyż możliwość podłączenia do sieci elektrycznej decyduje o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Składa się więc wniosek o określenie możliwości przyłączenia, a uzyskany dokument będzie przydatny przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej i sposobu wykonania przyłącza - przeciętnie wynosi ok. 100 zł za kW mocy przyłączeniowej. W taryfie opłat obowiązującej w danym rejonie energetycznym jest również określona długość przyłącza rozliczana wg stawki ryczałtowej (najczęściej 100-200 m).

Jeśli przyłącze elektroenergetyczne będzie dłuższe, trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami za każdy metr jego długości (ok. 30 zł/mb). Warto sprawdzić, jaki zakres robót obejmuje opłata przyłączeniowa. Zdarza się bowiem często, że wykonawca pracujący na zlecenie rejonu energetycznego żąda dodatkowych opłat, np. za zamontowanie skrzynki licznikowej.

Warto wiedzieć, że na czas budowy można wykonać tzw. przyłącze tymczasowe, które po jej zakończeniu przebudowuje się na docelowe. Jednak w takim przypadku poniesiemy podwójne koszty przyłączenia, dlatego lepiej od razu zlecić wykonanie przyłącza docelowego, a jedynie ograniczyć maksymalny pobór prądu przez zamontowanie mniejszych bezpieczników. Dzięki temu niższe będą opłaty za użytkowanie energii, gdyż w czasie budowy stosowana jest taryfa o znacznie wyższych stawkach opłat stałych, zależnych od mocy przyłączeniowej a nie zużytej energii.

Przyłącza wodno - kanalizacyjne

Przyłącza wodno -kanalizacyjne Lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są najczęściej własnością gmin, a zarządzają nimi miejscowe zakłady komunalne. Podłączenie do tych instalacji odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę, przy czym często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza, a jest formą udziału w kosztach budowy całej sieci.

Zastępuje ona opłaty adiacenckie, jakie może nakładać gmina w związku z budową infrastruktury ze środków własnych. Opłata taka może być nawet rzędu równowartości 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ze względu na skomplikowany sposób określenia takiej opłaty, w praktyce opłaty za przyłącza wodno - kanalizacyjne są formą udziału mieszkańców w prowadzonych przez gminy inwestycjach rozbudowujących tę infrastrukturę, a w przypadku podłączeń do istniejącej już sieci pozyskują w ten sposób środki na nowe inwestycje.

Warto też wiedzieć, że jeśli zamierzamy korzystać w wody do podlewania ogrodu warto wystąpić z wnioskiem o założenie drugiego wodomierza na instalacji zraszającej. Zmniejszymy w ten sposób opłaty za zużycie wody, gdyż ta wykorzystana do podlewania nie będzie wliczana w ilość odprowadzanych ścieków.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Przyłącze gazowe

Przyłącze gazowe

Zasady wykonywania przyłączy gazowych są podobne jak elektrycznych z tym, że nie ma obowiązku podłączenia się do istniejącej sieci. Zryczałtowana opłata za przyłączenie dotyczy krótkich odcinków (do 5 m) i powyżej tej odległości pobierane są dodatkowe opłaty za każdy metr długości wg stawek zależnych od warunków terenowych. Do właściciela domu należy zakup i ustawienie skrzynki pomiarowej oraz wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do budynku oraz sieci wewnętrznej.

Alternatywnym rozwiązaniem dla przyłącza gazowego jest zainstalowanie zbiornika na gaz płynny. Jego instalacją, a także wszelkimi związanymi z tym formalnościami, zajmuje się najczęściej dostawca gazu, od którego dzierżawiony jest również sam zbiornik.

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość mhtyl

23 Sie 2017, 09:15

12 godzin temu, Gość Hrfy napisał: Nie dowiedziałem się nic A czego chciałbyś sie dowiedzieć? Wystarczy zadać pytanie, Jeżeli nie zaspokoił Twojej ciekawości artykuł to jest jeszcze forum, nie zapomnij o tym.

time image

Gość Hrfy

22 Sie 2017, 21:06

Nie dowiedziałem się nic

time image

Gość Ryszard

11 Mar 2016, 14:56

czy podłączenie do kanalizacji jest obowiazkowe ?

time image

Gość Ryszard

11 Mar 2016, 14:55

czy podłączenie do kanalizacji jest obowiazkowe ?

time image

03 Kwi 2015, 08:49

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Cytat Art. 26) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągowąw nieruchomości ...

time image

Gość R.

03 Kwi 2015, 08:16

Wg urzędników w Szczecinie, przyłącze jest to odcinek między siecią a wodomierzem. Jeśli licznik jest w studzience to trzeba zrobić powolnie na budowę na "instalację zewnętrzną" pomiędzy studzienką a budynkiem gospodarczym zbudowanym na zgłoszenie. Czyli warunki zabudowy, wtórnik, ...

time image

Gość R.

03 Kwi 2015, 08:16

Wg urzędników w Szczecinie, przyłącze jest to odcinek między siecią a wodomierzem. Jeśli licznik jest w studzience to trzeba zrobić powolnie na budowę na "instalację zewnętrzną" pomiędzy studzienką a budynkiem gospodarczym zbudowanym na zgłoszenie. Czyli warunki zabudowy, wtórnik, ...

time image

03 Cze 2010, 19:48

Przyłącza w pytaniach i odpowiedziach1. Jakie akty prawne regulują problematykę przyłączy energetycznych?Odp.: a) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami);b) Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ...

time image

Gość peryskop

01 Cze 2010, 12:23

odnośnie pobierania opłat za przyłączenie się do sieci wodno kanalizacyjnej odsyłam do wyroku WSA w Krakowie z 16-04-2010 roku sygn. II SA/Kr188/10..

time image

Gość Gość

14 Lut 2010, 08:18

Przyłącza wodno kanalizacyjne.

time image

Gość was-gaz

04 Sie 2009, 07:42

Na stronie GAZWROCLAW można się wiele dowiedzieć o budowie przyłącza gazu! Polecam!

time image

29 Kwi 2009, 17:11

Panie i Panowie. W granicach działki właściciele dysponują zarówno domami jak i przyłączami. Oni decydują o kosztach, rodzajach, itp. Także płacą za podłączanie mediów do granicy działki. Koniec kropka. Dylematem są koszty podłączania mediów od linii granicy działki do magistrali. ...

time image

Gość Ziman

13 Sty 2009, 11:13

W przypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych, są to wierutne bzdury. Na jakiej podstawie można naliczać opłaty za przyłączenie, zastępujące opłaty adiacenckie. Kto to wymyślił.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom marzec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje