Jak nabyć nieruchomość rolną pod budowę po 1 maja 2016 roku?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jak nabyć nieruchomość rolną pod budowę po 1 maja 2016 roku?

Wokół zieleń, spokój i bliskość natury… działka poza miastem może zauroczyć niejednego inwestora. Co jednak w przypadku, gdy okaże się, że grunty mają charakter rolny?

Z dniem 1 maja 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433, dalej jako "ustawa"). Nim na dobre zacznie obowiązywać, warto przyjrzeć się nowym zasadom.

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, z wyłączeniem jednak nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Po 1 maja 2016 roku, jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego, to zbycie może nastąpić tylko w przypadku spełnienia jednego z poniżej wymienionych warunków:

 1. powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, będzie nie mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym), a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne,

 2. powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy stanowiącymi jego własność będzie większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, 
   
 3. zbywana nieruchomość rolna albo jej część obejmuje użytki rolne nieprzylegające do innych użytków rolnych wchodzących w skład tego samego gospodarstwa rolnego zbywcy, ale przylegające do nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i stanowiącej własność nabywcy, 
   
 4. przy umowie zamiany różnica powierzchni zamienianych użytków rolnych liczonych w hektarach przeliczeniowych, o których mowa w przepisach o podatku rolnym, nie przekracza 10%, 
   
 5. ma na celu racjonalne ukształtowanie granicy między nieruchomościami rolnymi, 
   
 6. własnością zbywcy pozostanie grunt pod budynkiem mieszkalnym wraz z innymi obiektami budowlanymi oraz gruntami do nich przyległymi, niezbędnymi do właściwego korzystania z budynku mieszkalnego, których łączna powierzchnia nie przekracza 0,5 ha oraz zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne. Warunek musi być spełniony bez względu na powierzchnię nabywanej działki (a więc bez znaczenia czy kupujemy działkę 10 arową czy też 2 hektarową). 

Dodatkowo, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy, własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością.

Jeżeli warunki są spełnione, Dyrektor oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych stwierdza, na wniosek zbywcy działki, że podział gospodarstwa rolnego jest dopuszczalny. Od wydanej przez Dyrektora decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Za złożenie fałszywych oświadczeń ustawa przewiduje odpowiedzialność karną.

Powyżej opisane ograniczenia nie są jedynymi przewidzianymi przez nową ustawę. Trzeba upewnić się, że nieruchomość nie jest dzierżawiona przez potencjalnego zbywcę. W przypadku jej dzierżawy, dzierżawca ma prawo pierwokupu działki. Prawo pierwokupu przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej, w tym w formie aktu notarialnego oraz wykonywaniu jej przez co najmniej 3 lata, licząc od dnia przekazania umowy do dyrektora oddziału,

 2. jeżeli nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnię produkcji rolnej.

W przypadku nie spełnienia któregoś z ww. warunków prawo pierwokupu dzierżawcy nie przysługuje.

Ale… to nie wszystko 

Jeżeli brak jest dzierżawcy spełniającego kryteria pierwokupu albo jeżeli dzierżawca nie skorzysta z takiego prawa, to prawo pierwokupu przysługuje rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością, a jeżeli ten warunek spełnia więcej niż jeden właściciel, prawo pierwokupu w pierwszej kolejności może wykonać ten, którego wskaże sprzedający nieruchomość rolną.

Jeżeli brak jest osób, które spełniają dalsze przesłanki do pierwokupu albo nie chcą skorzystać z tego prawa, to prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, ale tylko wobec nieruchomości nie mniejszych niż 1 ha.

Wyłączenie prawa pierwokupu

W świetle ustawy nie zawsze można skorzystać z prawa pierwokupu. I tak prawo pierwokupu jest wyłączone, gdy nieruchomość rolną lub jej część nabywa:

 1. rolnik indywidualny na powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha,
 2. osoba bliska zbywcy, 
 3. osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jej gospodarstwa rolnego, które osobiście prowadzi, z tym że powierzchnia użytków rolnych w tym gospodarstwie wraz z nabywanymi użytkami rolnymi nie przekracza 300 ha, 
 4. członek spółdzielni produkcji rolnej będący osobą fizyczną, którego wkład gruntowy stanowiący jego własność jest użytkowany przez tę spółdzielnię, nabywający nieruchomość albo jej część stanowiącą wkład innego członka tej spółdzielni, 
 5. spółdzielnia produkcji rolnej, której większość członków stanowią osoby fizyczne będące właścicielami wkładów gruntowych użytkowanych przez tę spółdzielnię, gdy przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części dotyczy wkładu gruntowego członka tej spółdzielni, 
 6. jednostka samorządu terytorialnego na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774),
 7. Skarb Państwa.

Nowe przepisy są rygorystyczne, na co każdy inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę. I tak w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania nałożonych obowiązków ustawa przewiduje rygor nieważności dokonanej czynności.

Nieważna jest czynność prawna, której przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części, jeżeli:

 1. nie będzie miała ona zapewnionego dostępu do drogi publicznej lub

 2. została dokonana:
   
  a. bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu, lub
  b. bez zawiadomienia Agencji, w sytuacji: jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej, lub
  c. bez wymaganych oświadczeń, zaświadczeń, decyzji bądź innych wymaganych dokumentów, lub
  d. w oparciu o nieprawdziwe oświadczenie, lub
  e. w oparciu o fałszywe bądź potwierdzające nieprawdę dokumenty.

Podsumowanie

Jeśli inwestor przebrnie przez skomplikowaną procedurę zakupu działki rolnej, może cieszyć się upragnioną przestrzenią pod budowę. Co jednak w przypadku, gdy nabędzie działkę o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych? Czy będzie wtedy mógł być zakwalifikowany jako rolnik? Oczywiście – nie. Nowe przepisy wprowadzają jeszcze szereg innych, dodatkowych przesłanek, po spełnieniu których inwestor będzie mógł zostać uznany za rolnika indywidualnego z wszelkimi dobrodziejstwami przewidzianymi tą ustawą.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Patrycja Amrozińska-Kasiak
Aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Pawlus
www.kancelaria-pawlus.pl

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość notariusz

31 Sty 2017, 22:43

Uwaga! Powyższy tekst napisany jest według przepisów które nigdy nie weszły w życie. Proszę się nim nie sugerować. W dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzająca zupełnie inne zasady nabywania gruntów rolnych.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje