Odporność chemiczna geomembrany GEOCHRON HDPE stosowanej jako bariera nieprzepuszczalna dla płynów i gazów

Artykuł sponsorowany
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Odporność chemiczna geomembrany GEOCHRON HDPE stosowanej jako bariera nieprzepuszczalna dla płynów i gazów

Geomembrana jest to syntetyczna folia o bardzo niskiej przepuszczalności stosowana jako bariera uszczelniająca, współpracująca bezpośrednio z gruntem w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń w formie płynnej lub gazowej.

aktualizacja: 2020-01-23 11:46:19

Badanie odporności chemicznej jest bardzo rozległym i złożonym tematem z dwóch powodów. Po pierwsze, liczba konkretnych mediów jest praktycznie bez końca, a po drugie, istnieje wiele kryteriów, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, twardość itd., które można wykorzystać do oceny odporności geomembrany na degradację.

Polietylen, z którego jest wyprodukowana goemembrana GEOCHORN HDPE, jest w praktyce uważany za nieprzepuszczalny. Jednak należy pamiętać że wszystkie materiały są w pewnym stopniu przepuszczalne. Przepuszczalność zmienia się wraz ze stężeniem, temperaturą, ciśnieniem i rodzajem czynnika agresywnego. Współczynnik przenikania jest zwykle tak niski, że ​jest on nieistotny. Ponadto należy pamiętać, że istnieją pewne substancje chemiczne, które polietylen możne zaabsorbować, ale tylko wtedy, gdy są obecne w bardzo wysokich stężeniach.

Obejmują one chlorowcowane i / lub aromatyczne węglowodory o stężeniu większym niż 50%; ich absorpcja powoduje obrzęk i niewielkie zmiany właściwości fizycznych, takie jak zwiększone wydłużenie na rozciąganie. Obejmuje wiele rodzajów paliw i olejów. Uznać jednak należy, że działanie to nie wpływa na zdolność spełnienia funkcji geomembrany – bycie barierą nieprzepuszczalną dla płynów i / lub gazów.

Z uwagi na wcześniej wspomnianą dużą ilość kryteriów według których można określać odporność chemiczną tworzyw sztucznych, jako producent polimerowej bariery geosynetycznej GEOCHRON HDPE odnosimy się do aktualnie obowiązujących zharmonizowanych specyfikacji technicznych – norm zharmonizowanych w których to w załączniku B, B.2. Ocena badań trwałości i kryteria odbioru zostały określone kryteria w następujący sposób:

Gdy kryteria godności są wyrażone za pomocą właściwości mechanicznych przy rozciąganiu, poziom dopuszczalnej odchyłki nie powinien przekraczać 25% początkowej wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu bariery geosyntetycznej, co opisano w poszczególnych sekcjach poniżej. Oba kryteria powinny być spełnione. W przypadku niektórych badań wprowadza się dodatkowe metody oceny.

I tak dla odporności na wypłukiwanie badanej wg normy EN 14415 należy zastosować następujące dodatkowe kryteria oceny:

 • Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji,
 • Utrata masy próbki nie powinna przekroczyć: dla met A i B 5%,  dla met C  25 %

Natomiast  dla odporności chemicznej badanej według normy EN 14414 należy zastosować następujące dodatkowe kryteria oceny

 • Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji.
Produkcja goemembrany GEOCHORN HDPE

Poniżej opisano metody przeprowadzonych badań wraz z krótkim komentarzem:

I. Badanie według  EN 14414:2014  Geosyntetyki -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności chemicznej w zastosowaniach do składowisk odpadów

Opisano metodę określania chemicznej odporności geosyntetyków na ścieki komunalne, rolnicze i odpady przemysłowe przy zastosowaniu laboratoryjnej procedury zanurzeniowej. Uwzględniono trzy rodzaje związków chemicznych dobranych tak, aby inicjowały określone rodzaje degradacji oraz syntetyczne odcieki charakterystyczne dla składowisk odpadów komunalnych. Opcje oznaczono jako metody od A do D: metoda A: hydroliza w warunkach kwasowych; metoda B: hydroliza w warunkach zasadowych; metoda C: solwatacja/pęcznienie; metoda D: odcieki syntetyczne

Warunki badania:

 • Temperatura : 50 st. C
 • Czas zanurzenia: 56 dni

Kryteria oceny wyników badań :

 1. zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 nie większa niż 25%
 2. Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji

Wyniki:

 1. zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3  < 25%
 2. brak zauważalnych znaków degradacji

II. Badanie według EN 14415:2004 Bariery geosyntetyczne -- Metoda wyznaczania odporności na wypłukiwanie składników przez odcieki

Opisano metodę określenia odporności geosyntetycznych barier polimerowych ze względu na wypłukiwanie składników podczas działania gorącej wody (metoda A), wodnych cieczy alkalicznych (metoda B) i alkoholi organicznych (metoda C)

Warunki badania:

 • Temperatura : 50 st. C
 • Czas zanurzenia: 56 dni

Kryteria oceny wyników badań :

 1. zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 nie większa niż 25%
 2. Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji
 3. Utrata masy próbki nie powinna przekroczyć: dla met A i B 5%, dla met C 25 %

Wyniki:

 1. zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 < 25%
 2. brak zauważalnych znaków degradacji
 3. Utrata masy próbki nie przekroczyła: dla met A i B 5%, dla met C 25 %

III. Badanie według EN ISO 175:2011 Tworzywa sztuczne -- Metody badań stosowane do określenia skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach

Opisano metodę ekspozycji kształtek do badań z tworzyw sztucznych, bez jakichkolwiek naprężeń zewnętrznych, na działanie ciekłych chemikaliów, oraz metody oznaczania zmian właściwości powodowanych przez zanurzenie.

Warunki badania:

 • Temperatura : 20 st. C
 • Czas zanurzenia: 7, 14, 28 dni
 • Ciecze  immersyjne : benzyna 95, olej napędowy

Kryteria oceny wyników badań:

Norma nie zawarta w normach zharmonizowanych dot. polimerowych barier geosyntetycznych. Kryteria nie określone przez normy zharmonizowane.

Ustalono, że kryterium odniesienia będą zapisy z norm zharmonizowanych tj.:

 1. Zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 nie większa niż 25% badana po 3 czasookresach: po 7, po 14, po 28 dniach.
 2. Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji
 3. Utrata masy próbki nie powinna przekroczyć 25 %

Wyniki:

 1. Zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 < 25%
 2. Brak zauważalnych znaków degradacji
 3. Utrata masy próbki nie przekroczyła 25%

IV. Badanie według PN-EN 12225:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

Opisano metodę wyznaczania odporności mikrobiologicznej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych przez umieszczenie w gruncie, polegającą na poddawaniu próbek oddziaływaniu gruntu czynnego mikrobiologicznie w określonych warunkach. Podano definicje odporności mikrobiologicznej, wilgotności gruntu w stanie pełnego nasycenia porów wodą i wilgotności gruntu.

Warunki badania:

 • Wilgotność względna 95%
 • Temperatura: 26 st. C 
 • Czas trwania: 16 tygodni

Kryteria oceny wyników badań:

 1. Zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 nie większa niż 25%
 2. Nie dopuszcza się zauważalnych znaków degradacji

Wyniki:

 1. Zmiana właściwości wytrzymałościowych wg EN ISO 527-1,-3 < 25%
 2. Brak zauważalnych znaków degradacji

W wyniku wielu przeprowadzonych na nasze zlecenie badań oraz powszechnie dostępnej wiedzy  publikujemy tabelę odporności chemicznej, wykazując ogólne wytyczne, która jest zamieszczona poniżej:

Zestawienie tabelaryczne odporności chemicznej geomembrany GEOCHRON HDPE

Lp. Czynnik chemiczny 20°C c.d. Lp. Czynnik chemiczny 20°C
1 Emulsje akrylowe 1 74 bromek wodoru 10% 1
2 Chlorek glinu rozcień. 1 75 chlorek wodoru suchy gaz 1
3 Chlorek glinu stęż. 1 76 Hydrochinon 1
4 Fluorek glinu steż. 1 77 siarkowodór 1
5 Siarczan glinu stęż. 1 78 kwas chlorowy(I) stężony 1
6 Amoniak 100% suchy gaz 1 79 octan ołowiu nasycony 1
7 Węglan amonu 1 80 węglan magnezu nasycony 1
8 Chlorek amonu nasycony 1 81 chlorek magnezu nasycony 1
9 Fluorek amonu 20% 1 82 wodorotlenek magnezu nasycony 1
10 Metafosforan amonu nasycony 1 83 azotan magnezu nasycony 1
11 Nadsiarczan amonu nasycony 1 84 siarczan magnezu nasycony 1
12 Siarczan amonu nasycony 1 85 Chlorek rtęci 1
13 Siarczek amonu nasycony 1 86 Cyjanek rtęci nasycony 1
14 Tiocyjanian amonu nasycony 1 87 Azotan rtęci nasycony 1
15 Anilina 100% 1 88 kwas metylosiarkowy 1
16 Chlorek antymonu 1 89 Chlorek niklu nasycony 1
17 Węglan baru nasycony 1 90 Azotan niklu stężony 1
18 Chlorek baru nasycony 1 91 Siarczan niklu nasycony 1
19 Siarczan baru nasycony 1 92 Kwas nikotynowy 1
20 Siarczek baru nasycony 1 93 Kwas szczawiowy rozcieńczony 1
21 Kwas benzenosulfonowy 1 94 Kwas szczawiowy nasycony 1
22 Węglan bizmutu nasycony 1 95 Kwas fosforowy 0-30% 1
23 Czarny ług 1 96 Kwas fosforowy 90% 1
24 Zimny borax nasycony 1 97 Roztwory fotograficzne 1
25 Kwas borowy rozcieńcz. 1 98 Wodorowęglan potasu nasycony 1
26 Kwas bromowy 10% 1 99 Boran potasu 1% 1
27 Glikol butylenowy 10% 1 100 Bromian potasu 10% 1
28 Glikol butylenowy 60% 1 101 Bromek potasu nasycony 1
29 Glikol butylenowy 100% 1 102 Węglan potasu 1
30 Disiarczek wapnia 1 103 Chloran potasu nasycony 1
31 Węglan wapnia nasycony 1 104 Chlorek potasu nasycony 1
32 Chloran wapnia nasycony 1 105 Chromian potasu 40% 1
33 Podchloryn wapnia roztór wybielający 1 106 Cyjanek potasu nasycony 1
34 Saletra wapniowa 50% 1 107 Żelazocyjanek potasu 1
35 Siarczan wapnia 1 108 Fluorek potasu 1
36 Ditlenek węgla 100% suchy 1 109 Azotan potasu nasycony 1
37 Ditlenek węgla 100% mokry 1 110 Nadtlenoboran potasu 1
38 Ditlenek węgla zimny nasycony 1 111 Nadchloran potasu 10% 1
39 Tlenek węgla 1 112 Nadmanganian potasu 20% 1
40 Siarczan chromu i potasu nasycony 1 113 Siarczan potasu stężony 1
41 Cydr 1 114 Siarczek potasu stężony 1
42 Alkoholowe oleje kokosowe 1 115 Siarczyn potasu stężony 1
43 Chlorek miedzi nasycony 1 116 Nadsiarczan potasu nasycony 1
44 Cyjanek miedzi 1 117 Alkohol propargilowy 1
45 Fluorek miedzi 2% 1 118 Kwas krzemowy 1
46 Azotan miedzi nasycony 1 119 octan sodowy nasycony 1
47 Siarczan miedzi rocień. 1 120 benzoesan sodu 35% 1
48 Siarczan miedzi nasycony 1 121 wodorosiarczan sodu nasycony 1
49 Chlorek miedzi nasycony 1 122 wodorosiarczan(IV) sodu nasycony 1
50 Dekstryna nasycona 1 123 boran sodu 1
51 Dekstroza nasycona 1 124 bromek sodowy olejowy roztwór 1
52 Fosforan disodowy 1 125 węglan sodu stężony 1
53 glikol dietylenowy 1 126 węglan sodu 1
54 Emulsje fotograficzne 1 127 chloran sodu nasycony 1
55 chlorek żelaza(III) nasycony 1 128 cyjanek sodu 1
56 Azotan żelaza(III) nasycony 1 129 dichromian sodu nasycony 1
57 chlorek żelazawy nasycony 1 130 Żelazicyjanek nasycony 1
58 siarczan żelaza(II) 1 131 Żelazocyjanek sodu 1
59 Kwas fluoroborowy 1 132 fluorek sodu nasycony 1
60 Kwas fluorokrzemowy 32% 1 133 siarczek disodu od 25% do nasyconego 1
61 Kwas fluorokrzemowy stęż. 1 134 siarczan(IV) sodu nasycony 1
62 kwas metanowy 20% 1 135 Chlorek cyny (ll) nasycony 1
63 kwas metanowy 50% 1 136 chlorek cyny (IV) nasycony 1
64 kwas metanowy 100% 1 137 Roztwór skrobi nasycony 1
65 Fruktoza nasycona 1 138 kwas siarkowy <50% 1
66 glikol 1 139 kwas siarkowy (IV) 1
67 kwas glikolowy 30% 1 140 kwas taninowy 10% 1
68 kwas bromowodorowy 50% 1 141 kwas trichlorooctowy 10% 1
69 kwas bromowodorowy nasycony 1 142 Fosforan (V) tri sodu nasycony 1
70 kwas chlorowodorowy 30% 1 143 mocznik 1
71 kwas fluorowodorowy 40% 1 144 mocz 1
72 kwas fluorowodorowy 60% 1 145 wilgoć 1
73 Wodór 100% 1 146 chlorek cynku nasycony 1
      147 siarczan cynku nasycony 1

Tabela odporności chemicznej dotyczy substancji chemicznych w temperaturze pokojowej (20°C) a zamieszczone w niej wyniki stanowią wyłącznie wskazówkę. Warter Polymers Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych informacji.

Przy analizowaniu potencjalnych zastosowań geomembrany GEOCHRON HDPE  w środowiskach chemicznych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj i mieszanina substancji chemicznych,
 • Procent stężenia,
 • Czas kontaktu z cieczą.

W przypadku konkretnych związków chemicznych Klienci mogą otrzymać próbki geomembrany GEOCHRON HDPE do celów przeprowadzenia własnych prób.

Warter Polymers Sp. z o.o. logo

warterpolymers.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze marzec 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny