Rodzaje uziomów. Uziom otokowy, uziomy pionowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Rodzaje uziomów. Uziom otokowy, uziomy pionowe

Najlepszym, najtańszym i najmniej pracochłonnym do wykonania rodzajem uziomu jest uziom fundamentowy. Właściwie wykonany ma w zasadzie nieograniczoną trwałość, a jego rezystancja jest praktycznie niezależna od warunków pogodowych.

Uziom fundamentowy zapewnia wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, nie wpływa także na wytrzymałość mechaniczną konstrukcji budowlanych. Dlaczego więc wykonywany jest tak rzadko? Odpowiedź jest prosta. Architektom i projektantom niewiele na nim zależy, to nie jest ich branża. Dlatego nie umieszczają go w projektach budowlanych, a inwestor dowiaduje się o możliwości jego wykonania dopiero wtedy, kiedy jest już na to za późno. Wtedy nie pozostaje nic innego jak wykonanie uziomu innego rodzaju.

Uziom obiektu budowlanego

Podstawowym celem uziemienia obiektu budowlanego jest spełnienie wymagań ochrony przeciwporażeniowej przy użytkowaniu instalacji elektrycznej, a także wymagań funkcjonalnych w stosunku do instalacji piorunochronnej. W szczególności są to zadania takie jak:

  • zapewnienie niezawodnego działania instalacji elektrycznej;
  • spełnienie wszelkich wymagań dotyczącej ochrony życia ludzi;
  • skuteczne wyrównywanie potencjałów wszelakich instalacji obiektu oraz odprowadzanie energii przepięć występujących w sieciach energetycznych, również na skutek oddziaływania bliskich wyładowań atmosferycznych,
  • odprowadzenia doziemnych prądów zwarciowych i upływowych,
  • bezpiecznego rozproszenia w ziemi prądu piorunowego odprowadzonego z instalacji odgromowej.

Zasady projektowania uziomów dla celów instalacji odgromowej zostały zawarte w normie PN-EN 62305-3, która wyróżnia dwa typy uziomów:

  • układ typu A, złożony z uziomów poziomych i pionowych, wykonywanych na zewnątrz obiektu budowlanego i połączonych oddzielnie z każdym z przewodów odprowadzających. Liczba takich uziomów nie może być mniejsza niż 2.
  • układ typu B, w postaci uziomu fundamentowego, otokowego lub kratowego.
Układy uziomów typu A i B.

O skuteczności systemu uziomowego decyduje jego rezystancja uziemienia. W przypadkach ogólnych, jeśli nie zachodzą okoliczności specyficzne, dla zwykłych obiektów budowlanych najczęściej spotyka się zalecenie, aby nie przekraczała ona wielkości 10 Ω (omów). Jednak w przypadku domów jednorodzinnych jest to wymóg często zbyt restrykcyjny. Niekiedy żądają tego zakłady energetyczne, ale nie ma to żadnej podstawy wynikającej z przepisów prawa lub norm technicznych.

Domy jednorodzinne są obiektami o najniższych poziomach ochrony (III i IV), dla których norma PN-EN 62305-2 nie przewiduje wymaganej maksymalnej rezystancji uziomu. Za to zakłada, jako dopuszczalny, stały minimalny wymiar uziomu wynoszący 5 m. Czyli jaka rezystancja uziemienia nam wówczas wyjdzie, taką się akceptuje.

Minimalny wymiar uziomu - schemat

Rodzaje uziemień, podstawowe określenia

Uziomy stanowiące zasadniczą część instalacji uziemiającej mogą być naturalne, lub sztuczne, bądź stanowią układ mieszany, złożony z obydwu ich rodzajów.

Uziomami naturalnymi są przedmioty metalowe znajdujące się w ziemi, których podstawowe przeznaczenie jest inne niż to dla celów uziemienia. Jako uziomy naturalne mogą być wykorzystane metalowe rury wodociągowe, ołowiane płaszcze i pancerze kabli elektroenergetycznych, elementy metalowe osadzone w fundamentach, zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi oraz inne elementy metalowe obiektów mające dobrą styczność z ziemią.

Szczególnie zalecane jest wykorzystywanie jako uziomów naturalnych zbrojeń konstrukcyjnych w fundamentachwykonanych z betonu zbrojonego taśmami lub prętami stalowymi zatopionymi w dolnej części fundamentu (ław fundamentowych).

Jako uziomy sztuczne mogą być wykorzystane kształtowniki, pręty, druty, linki, płyty lub taśmy najczęściej stalowe, pokryte przewodzącymi powłokami ochronnymi (antykorozyjnymi) pogrążone w gruncie poziomo (uziomy poziome) lub pionowo (uziomy pionowe) oraz pręty lub taśmy zatopione w ławach fundamentowych, nie pełniące roli zbrojenia konstrukcyjnego (choć wykonuje się ich połączenia ze zbrojeniem). Właśnie o takich uziomach fundamentowych tu przede wszystkim piszemy.

Uziomy mogą być wykonywane z pojedynczych elementów poziomych lub pionowych (uziomy skupione) lub też mogą stanowić uziom złożony, utworzony z układu uziomów o zróżnicowanej konfiguracji (np. uziomy promieniowe, kratowe lub otokowe).

Układ składający się z uziomów, przewodów ochronnych oraz przewodów uziemiających nosi nazwę systemu uziemiającego. Każdy system uziemiający musi być połączony z szyną wyrównywania potencjałów chronionego budynku.

Materiały do budowy uziomów

Obowiązujące obecnie przepisy dopuszczają możliwość wykonywania uziomów ze stali nieocynkowanej, ze stali ocynkowanej ogniowo, pomiedziowanej elektrolitycznie lub czystej miedzi. Często miedź stosowana jest jako materiał na powłoki ochronne uziomów stalowych. Żadna z norm nie wymienia jednak wśród materiałów dopuszczanych stali ocynkowanej galwanicznie.

Grubość powłok pokrycia jest również regulowana normami. Są one różne dla różnych materiałów, zależą też od sposobu układania elementów. Inne są dla układanych w wykopach poziomo, inne zaś dla pogrążanych w ziemi pionowo.
Minimalne wymiary stosowanych elementów zawiera poniższa tabela.

Materiał Kształt Minimalny przekrój Uwagi
miedź

taśma
drut
linka
pręt

50
50
50
-

min. grubość 2 mm
średnica 8 mm
min. średnica drutu 1,7 mm
średnica 15 mm

stal cynkowana ogniowo

taśma
płyta
pręt

90
-
-

min. grubość 3 mm
min. wymiary 500 x 500 x 3mm
średnica 14 mm

stal pomiedziowana pręt powłoka 250µm średnica 14 mm
stal nierdzewna okrągły lity

-
100

średnica 15 mm min. grubość 2 mm

Wykonanie uziomu otokowego

Uziom otokowy
Wykonanie uziomu otokowego.

Uziom otokowy, czyli układ typu B, wykonujemy najczęściej taśmą ze stali ocynkowanej ogniowo, zakopanej na głębokości co najmniej 0,5 metra, w odległości około 1 metra od ścian zewnętrznych chronionego obiektu. Taśma powinna stanowić układ zamknięty. W przypadku wykorzystywania uziomu do celów ochrony przeciwprzepięciowej, głębokość ułożenia powinna znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli na głębokości co najmniej 0,7 metra. Wynika to z faktu, że rezystywność gruntu zamarzniętego jest znacznie większa niż normalnego. Na szczęście, z badań wynika, że faktyczna głębokość przemarzania gruntu jest mniejsza niż przewidują normy.

Wszelkie miejsca łączeń, w tym z przewodami uziemiającymi, powinny być wykonane w sposób pewny i zabezpieczone przed korozją.

Jeśli zamknięcie obwodu otoku nie jest możliwe, dopuszcza się wykonanie jego części z tym, że otwarte końce otoku muszą zostać zakończone pogrążonymi uziomami pionowymi.

Uziom pionowy

Uziomy pionowe wykonuje się z rur lub specjalnie przygotowanych prętów, pogrążanych w gruncie tak, aby ich górne końce znajdowały się poniżej poziomu terenu. Zaleca się rozstawienie poszczególnych elementów uziomu na odległość nie mniejszą niż ich długość.

Uziomy wbijane pionowo są szczególnie korzystne w przypadku, gdy rezystywność gruntu maleje ze wzrostem głębokości. Głębokość ich pogrążania wynosi najczęściej około 2,5 metra, spotyka się jednak uziomy o długości 7 metrów. Dalsze zwiększanie tego wymiaru rzadko przynosi zauważalne korzyści.

Przykładowy sposób wykonania systemu odgromowego, film Elko-Bis.

Jeśli rezystancja tak wykonanego uziomu jest większa od wymaganej, należy pogrążyć kolejny i połączyć z pierwszym równolegle. Odległość między tymi elementami powinna być:

  • równa co najmniej ich długości w przypadku dwóch elementów pionowych oraz
  • większej odległości przy większej liczbie pionowych elementów.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko mrozu lub wysuszenia gruntu, długości elementów pionowych powinny być zwiększone o 1 lub 2 metry.

Elementy łączące poszczególne części uziomu pionowego powinny mieć taką samą wytrzymałość mechaniczną jak pręty czy rury uziomów, oraz powinny być też odporne na mechaniczne naprężenia podczas wbijania.

Najczęściej popełniane błędy wykonawcze

Główną przyczyną błędów zaistniałych podczas wykonywania uziemień jest lekceważenie lub nieznajomość problemów korozji elektrochemicznej i związany z nią niewłaściwy dobór elementów składowych systemu uziomowego, szczególnie tych, mających zastosowanie przy łączeniu uziomów. Występują one najczęściej wtedy, gdy system uziemiający odbiega od jednorodnej, klasycznej postaci, na przykład w przypadku wykonywania otoku niepełnego, z zakończeniem w postaci uziomów pionowych, oraz w przypadku połączenia uziomu fundamentowego z otokowym. Przypomnijmy jednak, że w przypadku domów jednorodzinnych (III lub IV poziom ochrony) nie ma obowiązku powiększania np. uziomu otokowego, żeby uzyskać określoną rezystancję uziemienia.

Różne metale umieszczone w wilgotnym gruncie lub betonie, czyli w środowisku elektrolitycznym, przyjmują różny potencjał elektryczny mierzony względem elektrody odniesienia. Połączone ze sobą tworzą ogniwo galwaniczne, przez które w wyniku różnicy potencjałów może nieustannie płynąć prąd stały. Nawet jeżeli wartość tego prądu jest stosunkowo niewielka, rzędu miliamperów, jest to zjawisko groźne, ponieważ trwa nieprzerwanie i wywołuje przyspieszoną degradację materiału z którego wykonane jest łączenie. W skrajnych przypadkach dochodzi do jego całkowitego zniszczenia już po kilku, kilkunastu latach.

Zasadę stosowania szeregu elektrochemicznego i praw z niej wynikających lekceważymy głównie dlatego, że w takich sytuacjach występuje najczęściej konieczność zastosowania elementów wykonanych z droższych materiałów, trudniej dostępnych na rynku, więc w pośpiechu używamy elementów znajdujących się "pod ręką" lub zakupionych w najbliższym sklepie. Niestety, przynosi to w sumie opłakane efekty.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Stanisław Liberski

 

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Gość

16 Cze 2021, 20:07

Potrzebuje pomocy. Chcę zakopać basen w pobliżu mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie. Odległość od uziomu pionowego i metalowych filarów wynosi ok 3,5m. Czy odległość tak jest wystarczająca. Martwi mnie jeżeli napięcie z DC pójdzie na ramę i do gruntu. Stronę AC mam ...

time image

Gość Dario

09 Cze 2020, 18:24

@Gość: nie ma takiej możliwości. Granice wybuchowości dla metanu to w uproszczeniu 5-15%, a reszta musi być powietrzem, ponieważ wybuch to intensywne spalanie, czyli łączenie się z tlenem. Nie ma tlenu, nie ma spalania, więc i nie ma możliwości wybuchu. Gazociągi są uziemiane, ...

time image

Gość Gość

24 Sie 2019, 09:57

Gość, gaz tak sam z siebie (nie zmieszany z powietrzem) nie wybucha (chyba, że to acetylen).

time image

Gość gość

22 Sie 2019, 11:22

Czy uziemienie odgromowe nie stanowi zagrożenia wybuchu gazociągu, gdy rura z gazem przebiega pod taśmą otokową? Podczas wyładowania atmosferycznego może dojść do podziemnego wyładowania między otokiem a rurą z gazem, tym bardziej że piorun ma 5000 - 10000A a rezystancja piorunochronu ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż systemu odgromowego - uziom
Montaż systemu odgromowego - uziom
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!