Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków
Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą współfinansowanie przez Unię Europejską inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji białostockiej.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 96,8 mln zł. Program „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” zostanie zakończony w roku 2011. Jego całkowity koszt to suma 143 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Program inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obsza-rach nieskanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, dotyczy także zapewnienia właściwej sprawności pozostałych elementów systemu wodo-ciągowo-kanalizacyjnego. Dzięki realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” powstanie lub zostanie zmodernizowanych 70 km sieci kanalizacyjnej oraz 42 km sieci wodociągowej. Liczba mieszkańców Białegostoku podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu to blisko 5400 osób, zaś planowana liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej to ponad 1400 osób. Po realizacji projektu blisko 99% gospodarstw domowych Białegostoku zostanie podłączonych do sieci wodociągowej i 98,1% do sieci kanalizacyjnej.

 

Wodociągi Białostockie są pierwszym beneficjentem, który podpisał we wrześniu 2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu realizacji projektu, wyłonionego w drodze konkursowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Tym samym z chwilą podpisania w/w umowy Wodociągi Białostockie uzyskały możliwość finansowania realizowanych zadań z przyznanej dotacji rozwojowej.

 

W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Wodociągi Białostockie zrealizowały już inwestycje na Osiedlu Zawady, a także zakończyły część prac w Centrum Miasta. Obecnie trwa budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlach: Dojlidy, Skorupy, Mickiewicza, Piaski, Dziesięciny, Bojary, Sienkiewicza, Wygoda. Planowane są również prace modernizacyjne na obszarze osiedli: Piasta, Białostoczek, Jaroszówka, Starosielce oraz w Centrum Miasta. Zakończenie wszystkich inwestycji w ramach projektu zaplanowano na rok 2011r.

 

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia niezawodności i bezawaryjnego działania sys-temu wodociągowo-kanalizacyjnego, ograniczenia ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody, uzyskanego dzięki poprawie jego szczelności i wymianie odcinków najbardziej wyeksploatowanych. Zapewnienie szerszego dostępu mieszkańcom miasta do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej w sposób ciągły i niezawodny, wpłynie także na poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego. Projekt umożliwi także odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak również Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

 

A. Budowa sieci wodociągowej oraz kanałów sanitarnych na terenach nie objętym do tej pory systemem kanalizacji sanitarnej.
B. Rozdział kanałów ogólnospławnych poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawie-sin.
C. Modernizacja i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania.
D. Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej oraz wymiana sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych oraz stalowych w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia.
E. Usprawnienie dystrybucji wody poprzez uzupełnienie opomiarowania sieci wodociągowej.
 
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

 

Wodociągi Białostockie, będące beneficjentem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”, są najstarszym przedsiębiorstwem komunalnym, działającym od roku 1890, na obszarze aglomeracji białostockiej. Udziałowcami spółki są Miasto Białystok, posiadające 92% udziałów oraz Gmina Wasilków będąca właścicielem 8% udziałów. Podstawową działalnością firmy jest pobór, uzdatnianie i dostarcza-nie wody na potrzeby miasta oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi także hurtową sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz czterech sąsiednich gmin tj. Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne. Obszar działalności spółki obejmuje 200 km2, zaś liczba odbiorców korzystająca z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ok. 300 tys. osób. Całkowita długość sieci wodociągowej będącej własnością przedsiębiorstwa wynosi ok. 1000 km, zaś kanalizacji sanitarnej to ok. 480 km.

 

Głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w wodę jest rzeka Supraśl, stanowiąca prawy dopływ rzeki Narew. Bazują na niej dwa ujęcia wody Wodociągów Białostockich w Wasilkowie tj. ujęcie wody powierzchniowej i ujęcie wody infiltracyjnej oraz trzecie ujęcie wody w Jurowcach, wykorzystuje również zasoby doliny rzeki Supraśl, w postaci źródła podziemnego. Łączna wydajności wszystkich trzech ujęć wody przekracza 100.000 m3 na dobę.

 

W roku 2008 Wodociągi Białostockie zakończyły realizację projektu współfinansowanego ze środków ISPA/Funduszu Spójności UE „Poprawa jakości wody w Białymstoku”. Obejmował on modernizację dwóch istniejących stacji uzdatniania wody, przebudowę głównych węzłów technologicznych oczyszczalni ścieków oraz unowocześnienie procesu przeróbki osadów ściekowych.

 

Wodociągi Białostockie działają w oparciu o Zintegrowany Systemu Zarządzania łączący trzy standardy: system zarządzania jakością ISO 9001:2009, system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

 

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny