Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości.

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
aktualizacja: 2010-10-20 12:12:35
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości.
Główny Geodeta Kraju poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”. Projekt GBDOT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji".

Ważnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umów na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw na łączne kwotę ponad 45 mln zł.

Projekt GBDOT to największe realizowane obecnie  w Polsce przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów i zjawisk na obszarze całego kraju wraz z systemem zarządzania i udostępniania danych w którym po stronie administracji geodezyjnej zaangażowane będą: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jednostki organizacyjne wszystkich urzędów marszałkowskich.

Zakłada się, że z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, jako rejestru publicznego, korzystać będą setki tysięcy obywateli i tysiące przedsiębiorców rocznie, nie wliczając w to organów administracji publicznej.

Wszystkie mapy w jednym miejscu

Baza Danych Obiektów Topograficznych to największy i najbogatszy w Polsce, zintegrowany, aktualny i ujednolicony, specjalistyczny rejestr zbiorów danych topograficznych i geograficznych. Rejestr ten będzie administrowany przez krajowy system zarządzania BDOT. Zadaniem systemu (będącego produktem projektu) będzie również zapewnienie sprawnego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania - bezpośrednio oraz w formie e-usług - zasobów danych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych.

Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają przy budowie bazy maksymalne wykorzystanie danych źródłowych pochodzących z:

- bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ortofotomapy,
- Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju,
- Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez gminy, a także danych z innych rejestrów np. REGON, TERYT oraz rejestrów prowadzonych przez resorty środowiska, zdrowia, edukacji, infrastruktury czy też rejestry gminne.

 

Dzisiaj dane o obiektach topograficznych znajdują się jeszcze w rozproszonych rejestrach w dużej części tradycyjnych, prowadzonych przez różne jednostki administracji, a dostęp do nich jest utrudniony - mówi Jolanta Orlińska – Prezes GUGiK

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja i harmonizacja danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Powstanie jeden kompletny, jednolity, spójny i aktualny system zarządzania danymi przestrzennymi, gwarantujący wysoką jakość świadczonych przez administrację publiczną usług danych przestrzennych  - dodaje Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK.

 

19 października 2010 r. w ramach realizacji zadania: budowa bazy danych obiektów topograficznych Główny Geodeta Kraju podpisał pierwsze duże umowy na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru 6 województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, części obszaru województw: mazowieckiego i pomorskiego.

 

Realizacja tego zadania została powierzona na mocy zawartych umów:
1. Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu GEOMAT Sp. z o.o., siedzibą w Poznaniu;
2.  Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPGK RZESZÓW S.A.;
3.  Zakładowi Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Pryzmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie Sp. z o.o.;
5.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu;
6. Polskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu S. A. z siedzibą w Warszawie;
7. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
8. Firmie Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
9. Firmie  GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie;
10. Firmie MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie;
11. Firmie POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Prace dla ww. województw zostaną wykonane do końca 2011 r.

 

Przetargi na opracowanie i aktualizację BDOT dla pozostałych województw będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w latach 2011 - 2013.

BDOT - dla administracji, dla biznesu, dla ludzi...

BDOT zasili aktualnymi danymi przestrzennymi portal . Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność opiera się na szybkim i niezawodnym dostępie do danych topograficznych i geograficznych. Udostępnienie danych on-line wyeliminuje sprzedaż bezpośrednią map topograficznych w wersji papierowej.

Projekt przyczyni się również do usprawnienia działania administracji państwowej na wszystkich szczeblach i obniży koszty związane z planowaniem oraz zagospodarowaniem terenu. BDOT stanowić bowiem będzie rejestr referencyjny dla baz danych tematycznych, specjalistycznych i branżowych, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej.

System ułatwi lokalizację zdarzeń istotnych z punktu widzenia działań  ratunkowych i operacyjnych straży pożarnej, policji, służb medycznych, pogotowia ratunkowego, czy wyspecjalizowanych jednostek  TOPR i  WOPR.

 

W chwili obecnej Baza Danych Obiektów Topograficznych – pomimo, że nie jest jeszcze kompletna jest już udostępniana organom administracji i instytucjom naukowo - badawczym. Wśród instytucji, które  korzystają z BDOT są między innymi: komendy wojewódzkie straży pożarnej, policji, regionalne zarządy gospodarki wodnej, parki krajobrazowe, uniwersytety, uczelnie techniczne, prywatne stowarzyszenia oraz agencje reklamowe.

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych znajdzie zastosowanie w takich obszarach jak:

 

1. planowanie przestrzenne w wymiarze miejscowym, krajowym oraz transgranicznym;
2. projektowanie, budowa i bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej i przemysłowej;
3. rozwój działalności gospodarczej i usług dla obywateli związanych z lokalizacją przestrzenną obiektów i zjawisk ;
4. wspomaganie działań służb zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych ;
5. wspomaganie działań służb ochrony przyrody i służb ochrony zabytków kultury narodowej;
6. lokalizacja przestrzenna i informacje o dostępie do obiektów administracji publicznej – ochrona zdrowia, edukacja;
7. przygotowywanie opracowań fizjograficznych w obrębie planowanych przebiegów nowych i modernizowanych tras komunikacyjnych, produkcja kartograficzna;

 

Szerokie pole eksploatacji BDOT sprawi, że rezultaty projektu będą uniwersalne. Jego cele i funkcjonalność zakładają użyteczność dla możliwie jak najszerszej grupy użytkowników: od zwykłych obywateli po m.in. instytucje publiczne, jednostki samorządowe wszystkich szczebli, uczelnie, firmy logistyczne, firmy spedycyjne, sektor energetyczny oraz telekomunikacyjny, deweloperów, biura projektowe, architektów, firmy geodezyjno - kartograficzne, kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, służby mundurowe (policja, straż pożarna, centra ratownictwa medycznego, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, straż miejska), centra zarządzania kryzysowego.

Dokładne dane szybko i kompleksowo

Dostęp do BDOT będzie zapewniony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oraz usług sieciowych takich jak m.in. WMS, WFS.

Popularyzacja dostępu do informacji przestrzennych w połączeniu z możliwością raportowania błędnych informacji poprzez stronę WWW będzie zachętą do weryfikowania „własnych” danych, za pośrednictwem uprawnionych weryfikatorów. Usprawni to proces ich aktualizacji przez użytkowników systemu a uproszczenie procedur dostępu do rejestru BDOT pomoże zaoszczędzić środki finansowe oraz czas.

 

Dzięki informacjom gromadzonym w BDOT i jednoczesnym wykorzystaniu możliwości sieci Internet projekt GBDOT, spójnie wpisuje się w globalny, postępujący proces informatyzacji administracji publicznej oraz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!