Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Ile ciepła ucieka z budynku przez balkon, okna, ściany, dach, attykę?

Oszczędność energii to jedno z podstawowych wymagań dobrego projektowania. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] , w dziale X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” określono m.in. wymagania minimalne, które musi spełnić obiekt budowlany.

Ile ciepła ucieka z budynku przez balkon, okna, ściany, dach, attykę?
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
www.schoeck.com
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Dane kontaktowe:
22 533 19 33
Burakowska 14, 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Jaki ma być wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)]?

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] musi być mniejszy lub równy wartości maksymalnej określonej w § 329 p. 2. (np. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych maksymalna wartość EP wynosi 85 [kWh/(m2·rok)].

Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się według przepisów (§ 328,329 WT) wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Wyznaczanie współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) HT,ie [W/K] przeprowadza się według PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego) [5] . Obliczenia w/w współczynnika wymagają uwzględnienia wpływu mostków cieplnych.

Dwie drogi do uzyskania informacji o wielkości mostka (współczynnik Ψ):

 • obliczenia bazujące na wartościach przybliżonych w oparciu o normę PN-EN ISO 14683 [3]

 • obliczenia dokładne w oparciu o normę PN-EN ISO 10211 [4]

Obliczenia dokładne, wymagające sporo nakładu pracy oraz odpowiedniego oprogramowania, są niestety rzadkością. W większości przypadków projektanci korzystają z przybliżonych wartości współczynnika Ψe zawartych w tabl.A.2 normy PN-EN ISO 14683 [3].

Oprogramowania wspomagające obliczanie obciążenia cieplnego oraz charakterystyki energetycznej budynku również odwołują się do tablicy A.2 tej normy.

W efekcie wprowadza się do obliczeń często kilkukrotnie zawyżone wartości współczynnika Ψe, co w efekcie powoduje, że udział mostków cieplnych w stratach przez przenikanie przez przegrodę zewnętrzną może wynosić kilkanaście, a czasem nawet ponad 20% całkowitych strat.

Dane te potwierdza również analiza Krajowej Agencji Poszanowania Energii pt: „Raport na temat efektywności energetycznej budynków” [2]. W w/w opracowaniu zostały określone przedziały średnich strat ciepła przez elementy przegrody zewnętrznej i wskutek wentylacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Jakie straty generują mostki cieplne przez poszczególne przegrody budynku?

W budynkach wielorodzinnych mostki cieplne generowały 15÷18% całkowitych strat ciepła - to wartości porównywalne ze stratami ciepła przez ściany zewnętrzne (7÷20%) oraz przez okna i drzwi (15÷26%).

Analizując udział poszczególnych rodzajów mostków cieplnych dominowały mostki na połączeniach ścian zewnętrznych z oknami (udział 25÷40%), balkonów ze stropem (udział 10÷40%) oraz mostki na połączeniu ściany zewnętrznej z dachem (attyki) (udział 5÷25%).

Wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku.


Wykres pokazujący wpływ połączenia balkonu ze stropem (długość, wartość współczynnika Ψ) na wzrost straty ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku.

Z powyższych danych wynika, że eliminowanie mostków cieplnych w budynku jest kluczowe, aby budynek stał się rzeczywiście energooszczędny.

Statystyczny bardzo duży udział mostków cieplnych w stratach ciepła przez przegrodę zewnętrzną ma następujące przyczyny:

 1. Błędnie zaprojektowany detal (okna, balkonu, attyki itp.)

 2. Brak wymagań w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne) dla mostków cieplnych

 3. Niewłaściwe oszacowanie wielkości mostka cieplnego

Jak projektant ma właściwie oszacować wielkości mostka cieplnego?

Norma PN-EN ISO 14683 [3] dla balkonów podaje cztery możliwe przypadki (B1, B2, B3,B4), w każdym z nich płyta balkonu przebija ścianę zewnętrzną bez jakiegokolwiek zabezpieczenia (np. łącznikiem termoizolacyjnym), efektem czego wielkość mostka cieplnego w tym miejscu jest bardzo duża (Ψe = 0,70÷0,95 [W/m·K] ). W przypadku zastosowania łączników termoizolacyjnych wartość tego współczynnika Ψe wynosi poniżej 0,20 [W/m·K].

Podobna sytuacja jest w przypadku narożnika ściany zewnętrznej, stropodachu i ścianki attykowej/pionowej balustrady. W tym przypadku są trzy schematy ze ścianką attykową (ścianka z materiału o wysokim współczynniku λ) (R5, R6, R7), ale żaden nie uwzględnia rozwiązań, które są w praktyce stosowane.

W rezultacie projektant, który do oceny i obliczeń przyjmuje wartości z normy Ψe=0,50÷0,65 [W/m·K] otrzymuje wynik zupełnie nie odzwierciedlający rzeczywistej sytuacji. W nieodległej przyszłości przepisy dotyczące oszczędności energii jeszcze bardziej zostaną zaostrzone i aby temu sprostać dokładne obliczenie wpływów mostków cieplnych stanie się koniecznością.

Przykład obliczeniowy - powtarzalny moduł zewnętrznej przegrody budynku z płytą balkonu

Przykład ten pokazuje jak dużo energii można zaoszczędzić poprzez prawidłowe zaprojektowanie połączenia balkonu ze stropem. Analizie poddano powtarzalny moduł zewnętrznej ściany budynku wielorodzinnego (8,5 x 3,0 m), która składa się z:

 • ściany wykonanej w systemie EPS o współczynniku U=0,193 [W/m2·K];
 • okien (1,5 x 1,5 - 2 szt. ; 1,5 x 1,2m 1 szt.) i drzwi balkonowych (2,3 x 0,9m 1 szt.) o współczynniku U=0,90 [W/m2·K]
 • balkonu o współczynniku Ψe [W/m·K] zmiennym w zależności od sposobu połączenia płyty balkonu ze stropem oraz zmiennej długości łączącej balkon ze stropem: l=2 ,3 ,4 i 5 m
Przykład ten pokazuje jak dużo energii można zaoszczędzić poprzez prawidłowe zaprojektowanie połączenia balkonu ze stropem. rys. Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa

Dla balkonów przyjęto następujące warianty połączenia (rys.3):

 1. za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d=12 cm , o współczynniku λeq=0,10 [W/m·K], oporze cieplnym Req=1,2 [m2·K/W] - wyliczony współczynnik Ψe=0,103 [W/m·K]

 2. za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d=8 cm , o współczynniku λeq=0,10 [W/m·K], oporze cieplnym Req=0,8 [m2·K/W] - wyliczony współczynnik Ψe=0,164 [W/m·K]

 3. za pomocą łącznika termoizolacyjnego gr. d=12 cm , o współczynniku λeq=0,30 [W/m·K], oporze cieplnym Req=0,4 [m2·K/W] - wyliczony współczynnik Ψe=0,297 [W/m·K]

 4. płyta balkonu zaizolowana od góry i od dołu styropianem (λ=0,035) gr. 5 cm - wyliczony współczynnik Ψe=0,415 [W/m·K]

 5. płyta balkonu bez jakiejkolwiek izolacji monolitycznie połączona ze stropem - wyliczony współczynnik Ψe=0,855 [W/m·K]

 6. płyta balkonu - wg. schematu B1 (załącznik A normy PN EN 14683 - wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła) - współczynnik Ψe=0,95 [W/m·K]

 • Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe[W/m·K] dla wariantów 1-5 obliczony za pomocą programu AnTherm.

 • Dla zobrazowania wpływu mostków w balkonach przyjęto , że wartość współczynnika Ψe=0 [W/m·K] w połączeniach okien i drzwi balkonowych ze ścianą (montaż w grubości izolacji)

Podsumowanie analizy mostków cieplnych na "styku" balkon-ściana zewnętrzna w budynkach wielorodzinnych:

 1. Wprowadzenie w Warunkach Technicznych [1] wymagań ograniczających wpływ mostka cieplnego Ψe [W/m·K] wydaje się jak najbardziej zasadne - podobnie jak to się ma w przypadku współczynników U (m.in. dla ścian i okien). Dopiero wtedy będzie możliwe energooszczędne podejście do projektowania.

 2. Wyniki analizy pokazują , że o wielkości dodatkowych strat ciepła przez przegrodę zewnętrzną budynku (liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψe[W/m·K]) decydują w równym stopniu grubość łącznika oraz jego ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła λeq [W/(m·K)]. Sama , nawet duża grubość łącznika będzie niewystarczająca, kiedy parametry izolacyjne łącznika będą słabe (przykład wariantu 3 najlepiej tego dowodzi - zastąpienie w/w łącznika gr. 12 cm łącznikiem gr. 8 cm , ale o trzykrotnie lepszej izolacyjności λeq daje zdecydowanie lepszy efekt). Dopiero połączenie tych dwóch wartości przynosi najbardziej optymalne rozwiązanie - uzyskanie maksymalnie dużej wartości ekwiwalentnego oporu cieplnego łącznika Req [m2·K/W]

 3. W przypadku budynków wielorodzinnych źle zaprojektowane balkony mogą być źródłem dużych dodatkowych strat ciepła (określane poprzez współczynnik strat ciepła przez przenikanie Ht,ie ). Może to być nawet kilkanaście procent dodatkowych strat, kiedy balkony są wykonane jako płyta połączona monolitycznie ze stropem z izolacją od góry i od dołu.

 4. Zminimalizowanie strat ciepła daje zastosowanie łączników termoizolacyjnych (wzrost strat ciepła o kilka procent w odniesieniu do przegrody bez balkonu) , które zapewniają uzyskanie wartości współczynnika Ψe < 0,20 [W/ m·K].

 5. Korzystanie w obliczeniach cieplnych z wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe (norma PN EN 14683 [3]) prowadzi do nierzeczywistych wyników (przyrost dodatkowych strat ciepła nawet ponad 40 % w przypadku długich balkonów – Rys 2). Tabele z wartościami orientacyjnymi dla współczynnika Ψe z w/w normy są często niestety jedynym źródłem wiedzy projektanta wykonującego obliczenia cieplne. Zasadnym byłaby aktualizacja normy PN EN 14683 [3] polegająca na uzupełnieniu tabel o rozwiązania aktualnie stosowanie w procesie projektowania (m.in. o łączniki termoizolacyjne) , wzorem normy DIN 4108 Beiblatt 2-2019.

 6. Dla zapewnienia oczekiwanej jakości połączenia balkonu i stropu istotnym jest opisanie minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności łączników (d , λeq , Req ) i wymagań dla liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψe w projekcie, podobnie jak to się robi w przypadku ścian , okien , stropodachu (współczynnik przenikania ciepła U).

Literatura i normy:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

[2] Raport na temat efektywności energetyczne budynków , KAPE , Warszawa 2013

[3] PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne

[4] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe

[5] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o.o.